خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو خورشید بنمود رخشان کلاه‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو خورشید بنمود رخشان کلاه‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

آغاز جنگ دو سپاه و فرار شنگل شاه هند از جنگ تن به تن با رستم دستان

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‬چو خورشید بنمود رخشان کلاه‬
‫چو سیمین سپر دید رخسار ماه‬
‫بترسید ماه از پی گفت و گوی‬
‫بخم اندر امد بپوشید روی‬
‫تبیره برآمد ز درگاه طوس‬
‫شد از گرد اسپان زمین ابنوس‬
‫زمین نیلگون شد هوا پر ز گرد‬
‫بپوشید رستم سلیح نبرد‬
‫سوی میمنه پور کشواد بود‬
‫که با جوشن و گرز پولاد بود‬
‫فریبرز بر میسره جای جست‬
‫دل نامداران ز کینه بشست‬
‫بقلب اندرون طوس نوذر بپای‬
‫نماند آن زمان بر زمین نیز جای‬
‫تهمتن بیامد بپیش سپاه‬
‫که دارد یلان را ز دشمن نگاه‬
‫و زان روی خاقان بقلب اندرون‬
‫ز پیلان زمین چون کهی بیستون‬
‫ابر میمنه کندر شیر گیر‬
‫سواری دلاور بشمشیر و تیر‬
‫سوی میسره جنگ دیده گهار‬
‫زمین خفته در زیر نعل سوار‬
‫همی گشت پیران به پیش سپاه‬
‫بیامد بر شنگل رزمخواه‬
‫بدو گفت کای نامبردار هند‬
‫ز بربر بفرمان تو تا بسند‬
‫مرا گفته بودی که فردا پگاه‬
‫ز هر سو بجنگ اندر آرم سپاه‬
‫وزان پس ز رستم بجویم نبرد‬
‫سرش را ز ابر اندرآرم بگرد‬
‫بدو گفت شنگل من از گفت خویش‬
‫نگردم نبینی ز من کم و بیش‬
‫هم اکنون شوم پیش این گرد گیر‬
‫تنش را کنم پاره پاره بتیر‬
‫ازو کین کاموس جویم بجنگ‬
‫بایرانیان بر کنم کار تنگ‬
‫هم آنگه سپه را بسه بهر کرد‬
‫بزد کوس وز دشت برخاست گرد‬
‫برفتند یک بهره با ژنده پیل‬
‫سپه بود صف برکشیده دو میل‬
‫سر پیلبان پر ز رنگ و رنگار‬
‫همه پاک با افسر و گوشوار‬
‫بیاراسته گردن از طوق زر‬
‫میان بند کرده بزرین کمر‬
‫فروهشته از پیل دیبای چین‬
‫نهاده برو تخت و مهدی زرین‬
‫برآمد دم ناله ی کرنای‬
‫برفتند پیلان جنگی ز جای‬
‫بیامد سوی میسره سی هزار‬
‫سواران گردنکش و نیزه دار‬
‫سوی میمنه سی هزار دگر‬
‫کمان برگرفتند و چینی سپر‬
‫بقلب اندرون پیل و خاقان چین‬
‫همی برنوشتند روی زمین‬
‫جهان سربسر آهنین گشته بود‬
‫بهر جایگه بر تلی کشته بود‬
‫ز بس ناله ی نای و بانگ درای‬
‫زمین و زمان اندر آمد ز جای‬
‫ز جوش سواران و از دار و گیر‬
‫هوا دام کرگس بد از پر تیر‬
‫کسی را نماند اندر آن دشت هوش‬
‫ز بانگ تبیره شده کره گوش‬
‫همی گشت شنگل میان دو صف‬
‫یکی تیغ هندی گرفته بکف‬
‫یکی چتر هندی بسر بر بپای‬
‫بسی مردم از دنبر و مرغ و مای‬
‫پس پشت و دست چپ و دست راست‬
‫بجنگ اندر آورده زان سو که خواست‬
‫چو پیران چنان دید دل شاد کرد‬
‫ز رزم تهمتن دل آزاد کرد‬
‫بهومان چنین گفت کامروز کار‬
‫بکام دل ما کند روزگار‬
‫بدین ساز و چندین سوار دلیر‬
‫سرافراز هر یک بکردار شیر‬
‫تو امروز پیش صف اندر مپای‬
‫یک امروز و فردا مکن رزم رای‬
‫پس پشت خاقان چینی بایست‬
‫که داند ترا با سواری دویست‬
‫که گر زابلی با درفش سیاه
‫ببیند ترا کار گردد تباه‬
‫ببینیم تا چون بود کار ما‬
‫چه بازی کند بخت بیدار ما‬
‫وزان جایگه شد بدان انجمن‬
‫بجایی که بد سایه ی پیلتن‬
‫فرود آمد و آفرین کرد چند‬
‫که زور از تو گیرد سپهر بلند‬
‫مبادا که روز تو گیرد نشیب‬
‫مبادا که آید برویت نهیب‬
‫دل شاه ایران بتو شاد باد‬
‫همه کار تو سربسر داد باد‬
‫برفتم ز نزد تو ای پهلوان‬
‫پیامت بدادم بپیر و جوان‬
‫بگفتم هنرهای تو هرچ بود‬
‫بگیتی ترا خود که یارد ستود‬
‫هم از آشتی راندم هم ز جنگ‬
‫سخن گفتم از هر دری بی درنگ‬
‫بفرجام گفتند کین چون کنیم‬
‫که از رای او کینه بیرون کنیم‬
‫توان داد گنج و زر و خواسته‬
‫ز ما هر چه او خواهد آراسته‬
‫نشاید گنهکار دادن بدوی‬
‫براندیش و این رازها بازجوی‬
‫گنهکار جز خویش افراسیاب‬
‫که دانی سخن را مزن در شتاب‬
‫ز ما هرک خواهد همه مهترند‬
‫بزرگند و با تخت و با افسرند‬
‫سپاهی بیامد بدین سان ز چین‬
‫ز سقلاب و ختلان و توران زمین‬
‫کجا آشتی خواهد افراسیاب‬
‫که چندین سپاه آمد از خشک و آب‬
‫بپاسخ نکوهش بسی یافتم‬
‫بدین سان سوی پهلوان تافتم‬
‫وزیشان سپاهی چو دریای آب‬
‫گرفتند بر جنگ جستن شتاب‬
‫نبرد تو خواهد همی شاه هند‬
‫بتیر و کمان و بهندی پرند‬
‫مرا این درستست کز پیلتن‬
‫بفرجام گریان شوند انجمن‬
‫چو بشنید رستم برآشفت سخت‬
‫بپیران چنین گفت کای شوربخت‬
‫تو با این چنین بند و چندین فریب‬
‫کجا پای داری بروز نهیب‬
‫مرا از دروغ تو شاه جهان‬
‫بسی یاد کرد آشکار و نهان‬
‫وزان پس کجا پیر گودرز گفت‬
‫همه بند و نیرنگت اندر نهفت‬
‫بدیدم کنون دانش و رای تو‬
‫دروغست یکسر سراپای تو‬
‫بغلتی همی خیره در خون خویش‬
‫بدست این و زین بتر آیدت پیش‬
‫چنین زندگانی نیارد بها‬
‫که باشد سر اندر دم اژدها‬
‫مگر گفتم آن خاک بیداد و شوم‬
‫گذاری بیایی بباد بوم‬
‫ببینی مگر شاه باداد و مهر‬
‫جوان و نوازنده و خوب چهر‬
‫بدارد ترا چون پدر بی گمان‬
‫برآرد سرت برتر از آسمان‬
‫ترا پوشش از خود و چرم پلنگ‬
‫همی خوشتر آید ز دیبای رنگ‬
‫ندارد کسی با تو این داوری‬
‫ز تخم پراکند خود بر خوری‬
‫بدو گفت پیران که ای نیکبخت‬
‫برومند و شاداب و زیبا درخت‬
‫سخنها که داند جز از تو چنین‬
‫که از مهتران بر تو باد آفرین‬
‫مرا جان و دل زیر فرمان تست‬
‫همیشه روانم گروگان تست‬
‫یک امشب زنم رای با خویشتن‬
‫بگویم سخن نیز با انجمن‬
‫وزانجا بیامد بقلب سیاه‬
‫زبان پر دروغ و روان کینه خواه‬
‫چو برگشت پیران ز هر دو گروه‬
‫زمین شد بکردار جوشنده کوه‬
‫چنین گفت رستم بایرانیان‬
‫که من جنگ را بسته دارم میان‬
‫شما یک بیک سر پر از کین کنید‬
‫بروهای جنگی پر از چین کنید‬
‫که امروز رزمی بزرگست پیش‬
‫پدید آید اندازه ی گرگ و میش‬
‫مرا گفته بود آن ستاره شناس‬
‫ازین روز بودم دل اندر هراس‬
‫که رزمی بود در میان دو کوه‬
‫جهانی شوند اندر آن همگروه‬
‫شوند انجمن کاردیده مهان‬
‫بدان جنگ بی مرد گردد جهان‬
‫پی کین نهان گردد از روی بوم‬
‫شود گرز پولاد برسان موم‬
‫هر آنکس که آید بر ما بجنگ‬
‫شما دل مدارید از آن کار تنگ‬
‫دو دستش ببندم بخم کمند‬
‫اگر یار باشد سپهر بلند‬
‫شما سربسر یک بیک همگروه‬
‫مباشید از آن نامداران ستوه‬
‫مرا گر برزم اندر آید زمان‬
‫نمیرم ببزم اندرون بی گمان‬
‫همی نام باید که ماند دراز‬
‫نمانی همی کار چندین مساز‬
‫دل اندر سرای سپنجی مبند‬
‫که پر خون شوی چون ببایدت کند‬
‫اگر یار باشد روان با خرد‬
‫بنیک و ببد روز را بشمرد‬
‫خداوند تاج و خداوند گنج‬
‫نبندد دل اندر سرای سپنج‬
‫چنین داد پاسخ برستم سپاه‬
‫که فرمان تو برتر از چرخ ماه‬
‫چنان رزم سازیم با تیغ تیز‬
‫که ماند ز ما نام تا رستخیز‬
‫ز دو رویه تنگ اندر آمد سپاه‬
‫یکی ابر گفتی برآمد سیاه‬
‫که باران او بود شمشیر و تیر‬
‫جهان شد بکردار دریای قیر‬
‫ز پیکان پولاد و پر عقاب‬
‫سیه گشت رخشان رخ آفتاب‬
‫سنانهای نیزه بگرد اندرون‬
‫ستاره بیالود گفتی بخون‬
‫چرنگیدن گرزه ی گاوچهر‬
‫تو گفتی همی سنگ بارد سپهر‬
‫بخون و بمغز اندرون خار و خاک‬
‫شده غرق و برگستوان چاک چاک‬
‫همه دشت یکسر پر از جوی خون‬
‫بهر جای چندی فگنده نگون‬
‫چو پیلان فگنده بهم میل میل‬
‫برخ چون زریر و بلب همچو نیل‬
‫چنین گفت گودرز با پیر سر‬
‫که تا من ببستم بمردی کمر‬
‫ندیدم که رزمی بود زین نشان‬
‫نه هرگز شنیدم ز گردنکشان‬
‫که از کشته گیتی برین سان بود‬
‫یکی خوار و دیگر تن آسان بود‬
‫بغرید شنگل ز پیش سپاه‬
‫منم گفت گرداوژن رزمخواه‬
‫بگویید کان مرد سگزی کجاست‬
‫یکی کرد خواهم برو نیزه راست‬
‫چو آواز شنگل برستم رسید‬
‫ز لشکر نگه کرد و او را بدید‬
‫بدو گفت هان آمدم رزمخواه‬
‫نگر تا نگیری بلشکر پناه‬
‫چنین گفت رستم که از کردگار‬
‫نجستم جزین آرزوی آشکار‬
‫که بیگانه ای زان بزرگ انجمن‬
‫دلیری کند رزم جوید ز من‬
‫نه سقلاب ماند ازیشان نه هند‬
‫نه شمشیر هندی نه چینی پرند‬
‫پی و بیخ ایشان نمانم بجای‬
‫نمانم بترکان سر و دست و پای‬
‫بر شنگل آمد بواز گفت‬
‫که ای بدنژاد فرومایه جفت‬
‫مرا نام رستم کند زال زر‬
‫تو سگزی چرا خوانی ای بدگهر‬
‫نگه کن که سگزی کنون مرگ تست‬
‫کفن بی گمان جوشن و ترگ تست‬
‫همی گشت با او بوردگاه‬
‫میان دو صف برکشیده سپاه‬
‫یکی نیزه زد برگرفتش ز زین‬
‫نگونسار کرد و بزد بر زمین‬
‫برو بر گذر کرد و او را نخست‬
‫بشمشیر برد آنگهی شیر دست‬
‫برفتند زان روی کنداوران‬
‫بزهر آب داده پرندآوران‬
‫چو شنگل گریزان شد از پیلتن‬
‫پراگنده گشتند زان انجمن‬
‫دو بهره ازیشان بشمشیر کشت‬
‫دلیران توران نمودند پشت‬
‫بجان شنگل از دست رستم بجست‬
‫زره بود و جوشن تنش را نخست‬
‫چنین گفت شنگل که این مرد نیست‬
‫کس او را بگیتی هم آورد نیست‬
‫یکی ژنده پیلست بر پشت کوه‬
‫مگر رزم سازند یکسر گروه‬
‫بتنها کسی رزم با اژدها‬
‫نجوید چو جوید نیابد رها‬
‫بدو گفت خاقان ترا بامداد‬
‫دگر بود رای و دگر بود یاد‬
‫سپه را بفرمود تا همگروه‬
‫برانند یکسر بکردار کوه‬
‫سرافراز را در میان آورند‬
‫تنومند را جان زیان آورند‬
‫بشمشیر برد آن زمان شیر دست‬
‫چپ لشکر چینیان برشکست‬
‫هر آنگه که خنجر برانداختی‬
‫همه ره تن بی سر انداختی‬
‫نه با جنگ او کوه را پای بود‬
‫نه با خشم او پیل را جای بود‬
‫بدان سان گرفتند گرد اندرش‬
‫که خورشید تاریک شد از برش‬
‫چنان نیزه و خنجر و گرز و تیر‬
‫که شد ساخته بر یل شیرگیر‬
‫گمان برد کاندر نیستان شدست‬
‫ز خون روی کشور میستان شدست‬
‫بیک زخم ده نیزه کردی قلم‬
‫خروشان و جوشان و دشمن دژم‬
‫دلیران ایران پس پشت اوی‬
‫بکینه دل آگنده و جنگ جوی‬
‫ز بس نیزه و گرز و گوپال و تیغ‬
‫تو گفتی همی ژاله بارد ز میغ‬
‫ز کشته همه دشت آوردگاه‬
‫تن و پشت و سر بود و ترگ و کلاه‬
‫ز چینی و شگنی و از هندوی‬
‫ز سقلاب و هری و از پهلوی‬
‫سپه بود چون خاک در پای کوه‬
‫ز یک مرد سگزی شده همگروه‬
‫که با او بجنگ اندرون پای نیست‬
‫چنو در جهان لشکر آرای نیست‬
‫کسی کو کند زین سخن داستان‬
‫نباشد خردمند همداستان‬
‫که پرخاشخر نامور صد هزار‬
‫بسنده نبودند با یک سوار‬
‫ازین کین بد آمد بافراسیاب‬
‫ز رستم کجا یابد آرام و خواب‬
‫چنین گفت رستم بایرانیان‬
‫کزین جنگ دشمن کند جان زیان‬
‫هم اکنون ز پیلان و از خواسته‬
‫همان تخت و آن تاج آراسته‬
‫ستانم ز چینی بایران دهم‬
‫بدان شادمان روز فرخ نهم‬
‫نباشد جز ایرانیان شاد کس‬
‫پی رخش و ایزد مرا یار بس‬
‫یکی را ز شگنان و سقلاب و چین‬
‫نمانم که پی برنهد بر زمین‬
‫که امروز پیروزی روز ماست‬
‫بلند آسمان لشکر افروز ماست‬
‫گر ایدونک نیرو دهد دادگر‬
‫پدید آورد رخش رخشان هنر‬
‫برین دشت من گورستانی کنم‬
‫برومند را شارستانی کنم‬
‫یکی از شما سوی لشکر شوید‬
‫بکوشید و با باد همبر شوید‬
‫بکوبید چون من بجنبم ز جای‬
‫شما برفرازید سنج و درای‬
‫زمین را سراسر کنید آبنوس‬
‫بگرد سواران و آوای کوس‬
‫بکوبید گوپال و گرز گران‬
‫چو پولاد را پتک آهنگران‬
‫از انبوه ایشان مدارید باک‬
‫ز دریا بابر اندر آرید خاک‬
‫همه دیده بر مغفر من نهید‬
‫چو من بر خروشم دمید و دهید‬
‫بدرید صفهای سقلاب و چین‬
‫نباید که بیند هوا را زمین‬
‫وزان جایگه رفت چون پیل مست‬
‫یکی گرزه ی گاوپیکر بدست‬
‫خروشان سوی میمنه راه جست‬
‫ز لشکر سوی کندر آمد نخست‬
‫همه میمنه پاک بر هم درید‬
‫بسی ترگ و سر بد که تن را ندید‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*