خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : وزین روی رستم یلان را بخواند‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : وزین روی رستم یلان را بخواند‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

آگاه کردن رستم دستان توسط گودرز ازحیله پیشین پیران برای گرفتن وقت و کمک گرفتن از افراسیاب

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‫وزین روی رستم یلان را بخواند‬
‫سخنهای بایسته چندی براند‬
‫چو طوس و چو گودرز و رهام و گیو‬
‫فریبرز و گستهم و خراد نیو‬
‫چو گرگین کارآزموده سوار‬
‫چو بیژن فروزنده ی کارزار‬
‫تهمتن چنین گفت با بخردان‬
‫هشیوار و بیدار دل موبدان‬
‫کسی را که یزدان کند نیکبخت‬
‫سزاوار باشد ورا تاج و تخت‬
‫جهانگیر و پیروز باشد بجنگ‬
‫نباید که بیند ز خود زور چنگ‬
‫ز یزدان بود زور ما خود کییم‬
‫بدین تیره خاک اندرون بر چییم‬
‫بباید کشیدن گمان از بدی‬
‫ره ایزدی باید و بخردی‬
‫که گیتی نماند همی بر کسی‬
‫نباید بدو شاد بودن بسی‬
‫همی مردمی باید و راستی‬
‫ز کژی بود کمی و کاستی‬
‫چو پیران بیامد بر من دمان‬
‫سخن گفت با درد دل یک زمان‬
‫که از نیکوی با سیاوش چه کرد‬
‫چه آمد برویش ز تیمار و درد‬
‫فرنگیس و کیخسرو از اژدها‬
‫بگفتار و کردار او شد رها‬
‫ابا آنک اندر دلم شد درست‬
‫که پیران بکین کشته آید نخست‬
‫برادرش و فرزند در پیش اوی‬
‫بسی با گهر نامور خویش اوی‬
‫ابر دست کیخسرو افراسیاب‬
‫شود کشته این دیده ام من بخواب‬
‫گنهکار یک تن نماند بجای‬
‫مگر کشته افگنده در زیر پای‬
‫و لیکن نخواهم که بر دست من‬
‫شود کشته این پیر با انجمن‬
‫که او را بجز راستی پیشه نیست‬
‫ز بد بر دلش راه اندیشه نیست‬
‫گر ایدونک باز آرد این را که گفت‬
‫گناه گذشته بباید نهفت‬
‫گنهکار با خواسته هرچ بود‬
‫سپارد بما کین نباید فزود‬
‫ازین پس مرا جای پیکار نیست‬
‫به از راستی در جهان کار نیست‬
‫ورین نامداران ابا تخت و پیل‬
‫سپاهی بدین سان چو دریای نیل‬
‫فرستند نزدیک ما تاج و گنج‬
‫ازایشان نباشیم زین پس برنج‬
‫نداریم گیتی بکشتن نگاه‬
‫که نیکی دهش را جز اینست راه‬
‫جهان پر ز گنجست و پر تاج و تخت‬
‫نباید همه بهر یک نیکبخت‬
‫چو بشنید گودرز بر پای خاست‬
‫بدو گفت کای مهتر راد و راست‬
‫ستون سپاهی و زیبای گاه‬
‫فروزان بتو شاه و تخت و کلاه‬
‫سر مایه ی تست روشن خرد‬
‫روانت همی از خرد بر خورد‬
‫ز جنگ آشتی بی گمان بهترست‬
‫نگه کن که گاوت بچرم اندرست‬
‫بگویم یکی پیش تو داستان‬
‫کنون بشنو از گفته ی باستان‬
‫که از راستی جان بدگوهران‬
‫گریزد چو گردون ز بار گران‬
‫گر ایدونک بیچاره پیمان کند‬
‫بکوشد که آن راستی بشکند‬
‫چو کژ آفریدش جهان آفرین‬
‫تو مشنو سخن زو و کژی مبین‬
‫نخستین که ما رزمگه ساختیم‬
‫سخن رفت زین کار و پرداختیم‬
‫ز پیران فرستاده آمد برین‬
‫که بیزارم از دشت وز رنج و کین‬
‫که من دیده دارم همیشه پر آب‬
‫ز گفتار و کردار افراسیاب‬
‫میان بسته ام بندگی شاه را‬
‫نخواهم بر و بوم و خرگاه را‬
‫بسی پند و اندرز بشنید و گفت‬
‫کزین پس نباشد مرا جنگ جفت‬
‫شوم گفت بپسیچم این کار تفت‬
‫بخویشان بگویم که ما را چه رفت‬
‫مرا تخت و گنجست و هم چارپای‬
‫بدیشان نمایم سزاوار جای‬
‫چو گفت این بگفتیم کاری رواست‬
‫بتوران ترا تخت و گنج و نواست‬
‫یکی گوشه ای گیر تا نزد شاه‬
‫ز تو آشکارا نگردد گناه‬
‫بگفتیم و پیران برین بازگشت‬
‫شب تیره با دیو انباز گشت‬
‫هیونی فرستاد نزدیک شاه‬
‫که لشکر برآرای کامد سپاه‬
‫تو گفتی که با ما نگفت این سخن‬
‫نه سر بود ازان کار هرگز نه بن‬
‫کنون با تو ای پهلوان سپاه‬
‫یکی دیگر افگند بازی براه‬
‫جز از رنگ و چاره نداند همی‬
‫ز دانش سخن برفشاند همی‬
‫کنون از کمند تو ترسیده شد‬
‫روا بد که ترسیده از دیده شد‬
‫همه پشت ایشان بکاموس بود‬
‫سپهبد چو سگسار و فر طوس بود‬
‫سر بخت کاموس برگشته دید‬
‫بخم کمند اندرش کشته دید‬
‫در آشتی جوید اکنون همی‬
‫نیارد نشستن بهامون همی‬
‫چو داند که تنگ اندر آمد نشیب‬
‫بکار آورد بند و رنگ و فریب‬
‫گنهکار با گنج و با خواسته‬
‫که گفتست پیش آرم آراسته‬
‫ببینی که چون بردمد زخم کوس‬
‫بجنگ اندر آید سپهدار طوس‬
‫سپهدار پیران بود پیش رو‬
‫که جنگ آورد هر زمان نوبنو‬
‫دروغست یکسر همه گفت اوی‬
‫نشاید جز او اهرمن جفت اوی‬
‫اگر بشنوی سر بسر پند من‬
‫نگه کن ببهرام فرزند من‬
‫سپه را بدان چاره اندر نواخت‬
‫ز گودرزیان گورستانی بساخت‬
‫که تا زنده ام خون سرشک منست‬
‫یکی تیغ هندی پزشک منست‬
‫چو بشنید رستم بگودرز گفت‬
‫که گفتار تو با خرد باد جفت‬
‫چنین است پیران و این راز نیست‬
‫که او نیز با ما همواز نیست‬
‫ولیکن من از خوب کردار اوی‬
‫نجویم همی کین و پیکار اوی‬
‫نگه کن که با شاه ایران چه کرد‬
‫ز کار سیاوش چه تیمار خورد‬
‫گر از گفته ی خویش باز آید اوی‬
‫بنزدیک ما رزمساز آید اوی‬
‫بفتراک بر بسته دارم کمند‬
‫کجا ژنده پیل اندرآرم ببند‬
‫ز نیکو گمان اندر آیم نخست‬
‫نباید مگر جنگ و پیکار جست‬
‫چنو باز گردد ز گفتار خویش‬
‫ببیند ز ما درد و تیمار خویش‬
‫برو آفرین کرد گودرز و طوس‬
‫که خورشید بر تو ندارد فسوس‬
‫بنزدیک تو بند و رنگ و دروغ‬
‫سخنهای پیران نگیرد فروغ‬
‫مباد این جهان بی سرو تاج شاه‬
‫تو بادی همیشه ورا پیشگاه‬
‫چنین گفت رستم که شب تیره گشت‬
‫ز گفتارها مغزها خیره گشت‬
‫بباشیم و تا نیمشب می خوریم‬
‫دگر نیمه تیمار لشکر بریم‬
‫ببینیم تا کردگار جهان‬
‫برین آشکارا چه دارد نهان‬
‫بایرانیان گفت کامشب بمی‬
‫یکی اختری افگنم نیک پی‬
‫که فردا من این گرز سام سوار‬
‫بگردن بر آرم کنم کارزار‬
‫از ایدر بران سان شوم سوی جنگ‬
‫بدانگه کجا پای دارد نهنگ‬
‫سراپرده و افسر و گنج و تاج‬
‫همان ژنده پیلان و هم تخت عاج‬
‫بیارم سپارم بایرانیان‬
‫اگر تاختن را ببندم میان‬
‫برآمد خروشی ز جای نشست‬
‫ازان نامداران خسروپرست‬
‫سوی خیمه ی خویش رفتند باز‬
‫بخواب و بسایش آمد نیاز

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*