خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : و زانجا بیامد بلشکر چو باد‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : و زانجا بیامد بلشکر چو باد‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

گرفتن وقت از رستم دستان توسط پیران برای چاره جویی

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‫و زانجا بیامد بلشکر چو باد‬
‫کسی را که بودند ویسه نژاد‬
‫یکی انجمن کرد و بگشاد راز‬
‫چنین گفت کامد نشیب و فراز‬
‫بدانید کین شیر دل رستمست‬
‫جهانگیر و از تخمه ی نیرمست‬
‫بزرگان و شیران زابلستان‬
‫همه نامداران کابلستان‬
‫چنو کینه ور باشد و رهنمای‬
‫سواران گیتی ندارند پای‬
‫چو گودرز کشواد و چون گیو و طوس‬
‫بناکام رزمی بود با فسوس‬
‫ز ترکان گنهکار خواهد همی‬
‫دل از بیگناهان بکاهد همی‬
‫که دانی که ایدر گنهکار نیست‬
‫دل شاه ازو پر ز تیمار نیست‬
‫نگه کن که این بوم ویران شود‬
‫بکام دلیران ایران شود‬
‫نه پیر و جوان ماند ایدر نه شاه‬
‫نه گنج و سپاه و نه تخت و کلاه‬
‫همی گفتم این شوم بیداد را‬
‫که چندین مدار آتش و باد را‬
‫که روزی شوی ناگهان سوخته‬
‫خرد سوخته چشم دل دوخته‬
‫نکرد آن جفاپیشه فرمان من‬
‫نه فرمان این نامدار انجمن‬
‫بکند این گرانمایگان را ز جای‬
‫نزد با دلیر و خردمند رای‬
‫ببینی که نه شاه ماند نه تاج‬
‫نه پیلان جنگی نه این تخت عاج‬
‫بدین شاددل شاه ایران بود‬
‫غم و درد بهر دلیران بود‬
‫دریغ آن دلیران و چندین سپاه‬
‫که با فر و برزند و با تاج و گاه‬
‫بتاراج بینی همه زین سپس‬
‫نه برگردد از رزمگه شاد کس‬
‫بکوبند ما را بنعل ستور‬
‫شود آب این بخت بیدار شور‬
‫ز هومان دل من بسوزد همی‬
‫ز رویین روان برفروزد همی‬
‫دل رستم آگنده از کین اوست‬
‫بروهاش یکسر پر از چین اوست‬
‫پر از غم شوم پیش خاقان چین‬
‫بگویم که ما را چه آمد ز کین‬
‫بیامد بنزدیک خاقان چو گرد‬
‫پر از خون رخ و دیده پر آب زرد‬
‫سراپرده ی او پر از ناله دید‬
‫ز خون کشته بر زعفران لاله دید‬
‫ز خویشان کاموس چندی سپاه‬
‫بنزدیک خاقان شده دادخواه‬
‫همی گفت هر کس که افراسیاب‬
‫ازین پس بزرگی نبیند بخواب‬
‫چرا کین پی افگند کش نیست مرد‬
‫که آورد سازد بروز نبرد‬
‫سپاه کشانی سوی چین شویم‬
‫همه دیده پر آب و باکین شویم‬
‫ز چین و ز بربر سپاه آوریم‬
‫که کاموس را کینه خواه آوریم‬
‫ز بزگوش و سگسار و مازندران‬
‫کس آریم با گرزهای گران‬
‫مگر سیستان را پر آتش کنیم‬
‫بریشان شب و روز ناخوش کنیم‬
‫سر رستم زابلی را بدار‬
‫برآریم بر سوگ آن نامدار‬
‫تنش را بسوزیم و خاکسترش‬
‫همی برفشانیم گرد درش‬
‫اگر کین همی جوید افراسیاب‬
‫نه آرام باید که یابد نه خواب‬
‫همی از پی دوده هر کس بدرد‬
‫ببارید بر ارغوان آب زرد‬
‫چو بشنید پیران دلش خیره گشت‬
‫ز آواز ایشان رخش تیره گشت‬
‫بدل گفت کای زار و بیچارگان‬
‫پر از درد و تیمار و غمخوارگان‬
‫ندارید ازین اگهی بی گمان‬
‫که ایدر شما را سرآمد زمان‬
‫ز دریا نهنگی بجنگ آمدست‬
‫که جوشنش چرم پلنگ آمدست‬
‫بیامد بخاقان چنین گفت باز‬
‫که این رزم کوتاه ما شد دراز‬
‫از این نامداران هر کشوری‬
‫ز هر سو که بد نامور مهتری‬
‫بیاورد و این رنجها شد به باد‬
‫کجا خیزد از کار بیداد داد‬
‫سر شاه کشور چنین گشته شد‬
‫سیاوش بر دست او کشته شد‬
‫بفرمان گرسیوز کم خرد‬
‫سر اژدها را کسی نسپرد‬
‫سیاوش جهاندار و پرمایه بود‬
‫ورا رستم زابلی دایه بود‬
‫هر آنگه که او جنگ و کین آورد‬
‫همی آسمان بر زمین آورد‬
‫نه چنگ پلنگ و نه خرطوم پیل‬
‫نه کوه بلند و نه دریای نیل‬
‫بسندست با او بوردگاه‬
‫چو آورد گیرد به پیش سپاه‬
‫یکی رخش دارد بزیر اندرون‬
‫که گویی روان شد که بیستون‬
‫کنون روز خیره نباید شمرد‬
‫که دیدند هر کس ازو دستبرد‬
‫یکی آتش آمد ز چرخ کبود‬
‫دل ما شد از تف او پر ز دود‬
‫کنون سر بسر تیزهش بخردان‬
‫بخوانید با موبدان و ردان‬
‫ببینید تا چاره ی کار چیست‬
‫بدین رزمگه مرد پیکار کیست‬
‫همی رای باید که گردد درست‬
‫از آغاز کینه نبایست جست‬
‫مگر زین بلا سوی کشور شویم‬
‫اگر چند با بخت لاغر شویم‬
‫ز پیران غمی گشت خاقان چین‬
‫بسی یاد کرد از جهان آفرین‬
‫بدو گفت ما را کنون چیست روی‬
‫چو آمد سپاهی چنین جنگجوی‬
‫چنین گفت شنگل که ای سرفراز‬
‫چه باید کشیدن سخنها دراز‬
‫بیاری افراسیاب آمدیم‬
‫ز دشت و ز دریای آب آمدیم‬
‫بسی باره و هدیه ها یافتیم‬
‫ز هر کشوری تیز بشتافتیم‬
‫بیک مرد سگزی که آمد بجنگ‬
‫چرا شد چنین بر شما کار تنگ‬
‫ز یک مرد ننگست گفتن سخن‬
‫دگرگونه تر باید افگند بن‬
‫اگر گرد کاموس را زو زمان‬
‫بیامد نباید شدن بدگمان‬
‫سپیده دمان گرزها برکشیم‬
‫وزین دشت یکسر سراندر کشیم‬
‫هوا را چو ابر بهاران کنیم‬
‫بریشان یکی تیرباران کنیم‬
‫ز گرد سواران و زخم تبر‬
‫نباید که داند کس از پای سر‬
‫شما یکسره چشم بر من نهید‬
‫چو من برخروشم دمید و دهید‬
‫همانا که جنگ آوران صد هزار‬
‫فزون باشد از ما دلیر و سوار‬
‫ز یک تن چنین زار و پیچان شدیم‬
‫همه پاک ناکشته بیجان شدیم‬
‫چنان دان که او ژنده پیلست مست‬
‫بوردگه شیر گیرد بدست‬
‫یکی پیلبازی نمایم بدوی‬
‫کزان پس نیارد سوی رزم روی‬
‫چو بشنید لشکر ز شنگل سخن‬
‫جوان شد دل مرد گشته کهن‬
‫بدو گفت پیران کانوشه بدی‬
‫روان را بپیگار توشه بدی‬
‫همه نامداران و خاقان چین‬
‫گرفتند بر شاه هند آفرین‬
‫چو پیران بیامد بپرده سرای‬
‫برفتند پرمایه ترکان ز جای‬
‫چو هومان و نستیهن و بارمان‬
‫که با تیغ بودند گر با سنان‬
‫بپرسید هومان ز پیران سخن‬
‫که گفتارشان بر چه آمد به بن‬
‫همی آشتی را کند پایگاه‬
‫و گر کینه جوید سپاه از سپاه‬
‫بهومان بگفت آنچ شنگل بگفت‬
‫سپه گشت با او به پیگار جفت‬
‫غمی گشت هومان ازان کار سخت‬
‫برآشفت با شنگل شوربخت‬
‫به پیران چنین گفت کز آسمان‬
‫گذر نیست تا بر چه گردد زمان‬
‫بیامد بره پیش کلباد گفت‬
‫که شنگل مگر با خرد نیست جفت‬
‫بباید شدن یک زمان زین میان‬
‫نگه کرد باید بسود و زیان‬
‫ببینی کزین لشکر بی کران‬
‫جهانگیر و با گرزهای گران‬
‫دو بهره بود زیر خاک اندرون‬
‫کفن جوشن و ترگ شسته بخون‬
‫بدو گفت کلباد ای تیغ زن‬
‫چنین تا توان فال بد را مزن‬
‫تن خویش یکباره غمگین مکن‬
‫مگر کز گمان دیگر اید سخن‬
‫بنا آمده کار دل را بغم‬
‫سزد گر نداری نباشی دژم‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*