خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : همی رفت پیران پر از درد و بیم‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : همی رفت پیران پر از درد و بیم‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

آمدن هومان به دیدار رستم دستان

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

همی رفت پیران پر از درد و بیم‬
‫شد از کار رستم دلش به دو نیم‬
‫بیامد بنزدیک ایران سپاه‬
‫خروشید کای مهتر رزم خواه‬
‫شنیدم کزین لشکر بی شمار‬
‫مرا یاد کردی بهنگام کار‬
‫خرامیدم از پیش آن انجمن‬
‫بدین انجمن تا چه خواهی ز من‬
‫بدو گفت رستم که نام تو چیست‬
‫بدین آمدن رای و کام تو چیست‬
‫چنین داد پاسخ که پیران منم‬
‫سپهدار این شیر گیران منم‬
‫ز هومان ویسه مرا خواستی‬
‫بخوبی زبان را بیاراستی‬
‫دلم تیز شد تا تو از مهتران‬
‫کدامی ز گردان جنگ آوران‬
‫بدو گفت من رستم زابلی‬
‫زره دار با خنجر کابلی‬
‫چو بشنید پیران ز پیش سپاه‬
‫بیامد بر رستم کینه خواه‬
‫بدو گفت رستم که ای پهلوان‬
‫درودت ز خورشید روشن روان‬
‫هم از مادرش دخت افراسیاب‬
‫که مهر تو بیند همیشه بخواب‬
‫بدو گفت پیران که ای پیلتن‬
‫درودت ز یزدان و از انجمن‬
‫ز نیکی دهش آفرین بر تو باد‬
‫فلک را گذر بر نگین تو باد‬
‫ز یزدان سپاس و بدویم پناه‬
‫که دیدم ترا زنده بر جایگاه‬
‫زواره فرامرز و زال سوار‬
‫که او ماند از خسروان یادگار‬
‫درستند و شادان دل و سرفراز‬
‫کزیشان مبادا جهان بی نیاز‬
‫بگویم ترا گر نداری گران‬
‫گله کردن کهتر از مهتران‬
‫بکشتم درختی بباغ اندرون‬
‫که بارش کبست آمد و برگ خون‬
‫ز دیده همی آب دادم برنج‬
‫بدو بد مرا زندگانی و گنج‬
‫مرا زو همه رنج بهر آمدست‬
‫کزو بار تریاک زهر آمدست‬
‫سیاوش مرا چون پدر داشتی‬
‫به پیش بدیها سپر داشتی‬
‫بسا درد و سختی و رنجا که من‬
‫کشیدم ازان شاه و زان انجمن‬
‫گوای من اندر جهان ایزدست‬
‫گوا خواستن دادگر را بدست‬
‫که اکنون برآمد بسی روزگار‬
‫شنیدم بسی پند آموزگار‬
‫که شیون نه برخاست از خان من‬
‫همی آتش افروزد از جان من‬
‫همی خون خروشم بجای سرشک‬
‫همیشه گرفتارم اندر پزشک‬
‫ازین کار بهر من آمد گزند‬
‫نه بر آرزو گشت چرخ بلند‬
‫ز تیره شب و دیدهام نیست شرم‬
‫که من چند جوشیده ام خون گرم‬
‫ز کار سیاوش چو آگه شدم‬
‫ز نیک و ز بد دست کوته شدم‬
‫میان دو کشور دو شاه بلند‬
‫چنین خوارم و زار و دل مستمند‬
‫فرنگیس را من خریدم بجان‬
‫پدر بر سر آورده بودش زمان‬
‫بخانه نهانش همی داشتم‬
‫برو پشت هرگز نه برگاشتم‬
‫بپاداش جان خواهد از من همی‬
‫سر بدگمان خواهد از من همی‬
‫پر از دردم ای پهلوان از دو روی‬
‫ز دو انجمن سر پر از گفتگوی‬
‫نه راه گریزست ز افراسیاب‬
‫نه جای دگر دارم آرام و خواب‬
‫همم گنج و بوم است و هم چارپای‬
‫نبینم همی روی رفتن بجای‬
‫پسر هست و پوشیده رویان بسی‬
‫چنین خسته و بسته ی هر کسی‬
‫اگر جنگ فرماید افراسیاب‬
‫نماند که چشم اندر آید بخواب‬
‫بناکام لشکر باید کشید‬
‫نشاید ز فرمان او آرمید‬
‫بمن بر کنون جای بخشایشست‬
‫سپاه اندر آوردن آرایشست‬
‫اگر نیستی بر دلم درد و غم‬
‫ازین تخمه جز کشتن پیلسم‬
‫جز او نیز چندی دلیر و جوان‬
‫که در جنگ سیر آمدند از روان‬
‫ازین پس مرا بیم جانست نیز‬
‫سخن چند گویم ز فرزند و چیز‬
‫به پیروزگر بر تو ای پهلوان‬
‫که از من نباشی خلیده روان‬
‫ز خویشان من بد نداری نهان‬
‫براندیشی از کردگار جهان‬
‫بروشن روان سیاوش که مرگ‬
‫مرا خوشتر از جوشن و تیغ و ترگ‬
‫گر ایدونکه جنگی بود هم گروه‬
‫تلی کشته بینی ببالای کوه‬
‫کشانی و سقلاب و شگنی و هند‬
‫ازین مرز تا پیش دریای سند‬
‫ز خون سیاوش همه بیگناه‬
‫سپاهی کشیده بدین رزمگاه‬
‫ترا آشتی بهتر آید که جنگ‬
‫نباید گرفتن چنین کار تنگ‬
‫نگر تا چه بینی تو داناتری‬
‫برزم دلیران تواناتری‬
‫ز پیران چو بشنید رستم سخن‬
‫نه بر آرزو پاسخ افگند بن‬
‫بدو گفت تا من بدین رزمگاه‬
‫کمر بسته ام با دلیران شاه‬
‫ندیدستم از تو بجز راستی‬
‫ز ترکان همه راستی خواستی‬
‫پلنگ این شناسد که پیکار و جنگ‬
‫نه خوبست و داند همی کوه و سنگ‬
‫چو کین سر شهریاران بود‬
‫سر و کار با تیرباران بود‬
‫کنون آشتی را دو راه ایدرست‬
‫نگر تا شما را چه اندرخورست‬
‫یکی آنک هر کس که از خون شاه‬
‫بگسترد بر خیره این رزمگاه‬
‫ببندی فرستی بر شهریار‬
‫سزد گر نفرماید این کارزار‬
‫گنهکار خون سر بیگناه‬
‫سزد گر نباشد بدین رزمگاه‬
‫و دیگر که با من ببندی کمر‬
‫بیایی بر شاه پیروزگر‬
‫ز چیزی که ایدر بمانی همی‬
‫تو آن را گرانمایه دانی همی‬
‫بجای یکی ده بیابی ز شاه‬
‫مکن یاد بنگاه توران سپاه‬
‫بدل گفت پیران که ژرفست کار‬
‫ز توران شدن پیش آن شهریار‬
‫دگر چون گنه کار جوید همی‬
‫دل از بیگناهان بشوید همی‬
‫بزرگان و خویشان افراسیاب‬
‫که با گنج و تختند و با جاه و آب‬
‫ازین در کجا گفت یارم سخن‬
‫نه سر باشد این آرزو را نه بن‬
‫چو هومان و کلباد و فرشیدورد‬
‫کجا هست گودرز زیشان بدرد‬
‫همه زین شمارند و این روی نیست‬
‫مر این آب را در جهان جوی نیست‬
‫مرا چاره ی خویش باید گرفت‬
‫ره جست را پیش باید گرفت‬
‫بدو گفت پیران که ای پهلوان‬
‫همیشه جوان باش و روشن روان‬
‫شوم بازگویم بگردان همین‬
‫بمنشور و شنگل بخاقان چین‬
‫هیونی فرستم بافراسیاب‬
‫بگویم سرش را برآرم ز خواب‬

 

‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*