خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : کنون ای خردمند روشن روان‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : کنون ای خردمند روشن روان‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان خاقان چین‬

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫
‫کنون ای خردمند روشن روان‬
‫بجز نام یزدان مگردان زبان‬
‫که اویست بر نیک و بد رهنمای‬
‫وزویست گردون گردان بجای‬
‫همی بگذرد بر تو ایام تو‬
‫سرایی جزین باشد آرام تو‬
‫چو باشی بدین گفته همداستان‬
‫که دهقان همی گوید از باستان‬
‫ازان پس خبر شد بخاقان چین‬
‫که شد کشته کاموس بر دشت کین‬
‫کشانی و شگنی و گردان بلخ‬
‫ز کاموسشان تیره شد روز و تلخ‬
‫همه یک بدیگر نهادند روی‬
‫که این پرهنر مرد پرخاشجوی‬
‫چه مردست و این مرد را نام چیست‬
‫همورد او در جهان مرد کیست‬
‫چنین گفت هومان به پیران شیر‬
‫که امروز شد جانم از رزم سیر‬
‫دلیران ما چون فرازند چنگ‬
‫که شد کشته کاموس جنگی بجنگ‬
‫بگیتی چنو نامداری نبود‬
‫وزو پیلتن تر سواری نبود‬
‫چو کاموس گو را بخم کمند‬
‫بوردگه بر توان کرد بند‬
‫سزد گر سر پیل را روز کین‬
‫بگیرد برآرد زند بر زمین‬
‫سپه سربسر پیش خاقان شدند‬
‫ز کاموس با درد و گریان شدند‬
‫که آغاز و فرجام این رزمگاه‬
‫شنیدی و دیدی بنزد سپاه‬
‫کنون چاره ی کار ما بازجوی‬
‫بتنها تن خویش و کس را مگوی‬
‫بلشکر نگه کن ز کارآگهان‬
‫کسی کو سخن باز جوید نهان‬
‫ببیند که این شیر دل مرد کیست‬
‫وزین لشکر او را هم آورد کیست‬
‫از آن پس همه تن بکشتن دهیم‬
‫بوردگه بر سر و تن نهیم‬
‫بپیران چنین گفت خاقان چین‬
‫که خود درد ازینست و تیمار ازین‬
‫که تا کیست زان لشکر پرگزند‬
‫کجا پیل گیرد بخم کمند‬
‫ابا آنک از مرگ خود چاره نیست‬
‫ره خواهش و پرسش و یاره نیست‬
‫ز مادر همه مرگ را زاده ایم‬
‫بناکام گردن بدو داده ایم‬
‫کس از گردش آسمان نگذرد‬
‫وگر بر زمین پیل را بشکرد‬
‫شما دل مدارید ازو مستمند‬
‫کجا کشته شد زیر خم کمند‬
‫مرا نرا که کاموس ازو شد هلاک‬
‫ببند کمند اندر آرم بخاک‬
‫همه شهر ایران کنم رود آب‬
‫بکام دل خسرو افراسیاب‬
‫ز لشکر بسی نامور گرد کرد‬
‫ز خنجرگزاران و مردان مرد‬
‫چنین گفت کین مرد جنگی بتیر‬
‫سوار کمندافگن و گردگیر‬
‫نگه کرد باید که جایش کجاست‬
‫بگرد چپ لشکر و دست راست‬
‫هم از شهر پرسد هم از نام او‬
‫ازانپس بسازیم فرجام او‬
‫سواری سرافراز و خسروپرست‬
‫بیامد ببر زد برین کار دست‬
‫که چنگش بدش نام و جوینده بود‬
‫دلیر و به هر کار پوینده بود‬
‫بخاقان چنین گفت کای سرفراز‬
‫جهان را بمهر تو بادا نیاز‬
‫گر او شیر جنگیست بیجان کنم‬
‫بدانگه که سر سوی ایران کنم‬
‫بتنها تن خویش جنگ آورم‬
‫همه نام او زیر ننگ آورم‬
‫ازو کین کاموس جویم نخست‬
‫پس از مرگ نامش بیارم درست‬
‫برو آفرین کرد خاقان چین‬
‫بپیشش ببوسید چنگش زمین‬
‫بدو گفت ار این کینه بازآوری‬
‫سوی من سر بی نیاز آوری‬
‫ببخشمت چندان گهرها ز گنج‬
‫کزان پس نباید کشیدنت رنج‬
‫ازان دشت چنگش برانگیخت اسپ‬
‫همی رفت برسان آذرگشسپ‬
‫چو نزدیک ایرانیان شد بجنگ‬
‫ز ترکش برآورد تیر خدنگ‬
‫چنین گفت کین جای جنگ منست‬
‫سر نامداران بچنگ منست‬
‫کجا رفت آن مرد کاموس گیر‬
‫که گاهی کمند افگند گاه تیر‬
‫کنون گر بیاید بوردگاه‬
‫نمانم که ماند بنزد سپاه‬
‫بجنبید با گرز رستم ز جای‬
‫همانگه برخش اندر آورد پای‬
‫منم گفت شیراوژن و گردگیر‬
‫که گاهی کمند افگنم گاه تیر‬
‫هم اکنون ترا همچو کاموس گرد‬
‫بدیده همی خاک باید سپرد‬
‫بدو گفت چنگش که نام تو چیست‬
‫نژادت کدامست و کام تو چیست‬
‫بدان تا بدانم که روز نبرد‬
‫کرا ریختم خون چو برخاست گرد‬
‫بدو گفت رستم که ای شوربخت‬
‫که هرگز مبادا گل آن درخت‬
‫کجا چون تو در باغ بار آورد‬
‫چو تو میوه اندر شمار آورد‬
‫سر نیزه و نام من مرگ تست‬
‫سرت را بباید ز تن دست شست‬
‫بیامد همانگاه چنگش چو باد‬
‫دو زاغ کمان را بزه بر نهاد‬
‫کمان جفا پیشه چون ابر بود‬
‫هم آورد با جوشن و گبر بود‬
‫سپر بر سرآورد رستم چو دید‬
‫که تیرش زره را بخواهد برید‬
‫بدو گفت باش ای سوار دلیر‬
‫که اکنون سرت گردد از رزم سیر‬
‫نگه کرد چنگش بران پیلتن‬
‫ببالای سرو سهی بر چمن‬
‫بد آن اسپ در زیر یک لخت کوه‬
‫نیامد همی از کشیدن ستوه‬
‫بدل گفت چنگش که اکنون گریز‬
‫به از با تن خویش کردن ستیز‬
‫برانگیخت آن بارکش را ز جای‬
‫سوی لشکر خویشتن کرد رای‬
‫بکردار آتش دلاور سوار‬
‫برانگیخت رخش از پس نامدار‬
‫همانگاه رستم رسید اندروی‬
‫همه دشت زیشان پر از گفت و گوی‬
‫دم اسپ ناپاک چنگش گرفت‬
‫دو لشکر بدو مانده اندر شگفت‬
‫زمانی همی داشت تا شد غمی‬
‫ز بالا بزد خویشتن بر زمی‬
‫بیفتاد زو ترگ و زنهار خواست‬
‫تهمتن ورا کرد با خاک راست‬
‫همانگاه کردش سر از تن جدا‬
‫همه کام و اندیشه شد بی نوار‬
‫همه نامداران ایران زمین‬
‫گرفتند بر پهلوان آفرین‬
‫همی بود رستم میان دو صف‬
‫گرفته یکی خشت رخشان بکف‬
‫وزان روی خاقان غمی گشت سخت‬
‫برآشفت با گردش چرخ و بخت‬

‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*