خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : بهومان چنین گفت خاقان چین‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : بهومان چنین گفت خاقان چین‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

رفتن هومان با لباس بدل و پرسیدن نام رستم از او

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫بهومان چنین گفت خاقان چین‬
‫که تنگست بر ما زمان و زمین‬
‫مران نامور پهلوان را تو نام‬
‫شوی بازجویی فرستی پیام‬
‫بدو گفت هومان که سندان نیم‬
‫برزم اندرون پیل دندان نیم‬
‫بگیتی چو کاموس جنگی نبود‬
‫چنو رزمخواه و درنگی نبود‬
‫بخم کمندش گرفت این سوار‬
‫تو این گرد را خوار مایه مدار‬
‫شوم تا چه خواهد جهان آفرین‬
‫که پیروز گردد بدین دشت کین‬
‫بخیمه درآمد بکردار باد‬
‫یکی ترگ دیگر بسر برنهاد‬
‫درفشی دگر جست و اسپی دگر‬
‫دگرگونه جوشن دگرگون سپر‬
‫بیامد چو نزدیک رستم رسید‬
‫همی بود تا یال و شاخش بدید‬
‫برستم چنین گفت کای نامدار‬
‫کمندافگن وگرد و جنگی سوار‬
‫بیزدان که بیزارم از تاج و گاه‬
‫که چون تو ندیدم یکی رزمخواه‬
‫ز تو بگذرد زین سپاه بزرگ‬
‫نبینم همی نامداری سترگ‬
‫دلیری که چندین بجوید نبرد‬
‫برآرد همی از دل شیر گرد‬
‫ز شهر و نژاد و ز آرام خویش‬
‫سخن گوی و از تخمه و نام خویش‬
‫جز از تو کسی را ز ایران سپاه‬
‫ندیدم که دارد دل رزمگاه‬
‫مرا مهربانیست بر مرد جنگ‬
‫بویژه که دارد نهاد پلنگ‬
‫کنون گر بگویی مرا نام خویش‬
‫برو بوم و پیوند وآرام خویش‬
‫سپاسی برین کار بر من نهی‬
‫کز اندیشه گردد دل من تهی‬
‫بدو گفت رستم که چندین سخن‬
‫که گفتی و افگندی از مهر بن‬
‫چرا تو نگویی مرا نام خویش‬
‫بر و کشور و بوم و آرام خویش‬
‫چرا آمدستی بنزدیک من‬
‫بنرمی و چربی و چندین سخن‬
‫اگر آشتی جست خواهی همی‬
‫بکوشی که این کینه کاهی همی‬
‫نگه کن که خون سیاوش که ریخت‬
‫چنین آتش کین بما بر که بیخت‬
‫همان خون پرمایه گودرزیان‬
‫که بفزود چندین زیان بر زیان‬
‫بزرگان کجا با سیاوش بدند‬
‫نجستند پیکار و خامش بدند‬
‫گنهکار خون سر بیگناه‬
‫نگر تا که یابی ز توران سپاه‬
‫ز مردان و اسپان آراسته‬
‫کز ایران بیاورد با خواسته‬
‫چو یکسر سوی ما فرستید باز‬
‫من از جنگ ترکان شوم بی نیاز‬
‫ازان پس همه نیکخواه منید‬
‫سراسر بر آیین و راه منید‬
‫نیازم بکین و نجویم نبرد‬
‫نیارم سر سرکشان زیر گرد‬
‫وزان پس بگویم بکیخسرو این‬
‫بشویم دل و مغزش از درد و کین‬
‫بتو بر شمارم کنون نامشان‬
‫که مه نامشان باد و مه کامشان‬
‫سر کین ز گرسیوز آمد نخست‬
‫که درد دل و رنج ایران بجست‬
‫کسی را که دانی تو از تخم کور‬
‫که بر خیره این آب کردند شور‬
‫گروی زره و آنک از وی بزاد‬
‫نژادی که هرگز مباد آن نژاد‬
‫ستم بر سیاوش ازیشان رسید‬
‫که زو آمد این بند بد را کلید‬
‫کسی کو دل و مغز افراسیاب‬
‫تبه کرد و خون راند برسان آب‬
‫و دیگر کسی را کز ایرانیان‬
‫نبد کین و بست اندرین کین میان‬
‫بزرگان که از تخمه ی ویسه اند‬
‫دو رویند و با هر کسی پیسه اند‬
‫چو هومان و لهاک و فرشیدورد‬
‫چو کلباد و نستیهن آن شوخ مرد‬
‫اگر این که گفتم بجای آورید‬
‫سر کینه جستن بپای آورید‬
‫ببندم در کینه بر کشورت‬
‫بجوشن نپوشید باید برت‬
‫و گر جز بدین گونه گویی سخن‬
‫کنم تازه پیکار و کین کهن‬
‫که خوکرده ی جنگ توران منم‬
‫یکی نامداری از ایران منم‬
‫بسی سر جدا کرده دارم ز تن‬
‫که جز کام شیران نبودش کفن‬
‫مرا آزمودی بدین رزمگاه‬
‫همینست رسم و همینست راه‬
‫ازین گونه هرگز نگفتم سخن‬
‫بجز کین نجستم ز سر تا به بن‬
‫کنون هرچ گفتم ترا گوش دار‬
‫سخنهای خوب اندر آغوش دار‬
‫چو بشنید هومان بترسید سخت‬
‫بلرزید برسان برگ درخت‬
‫کزان گونه گفتار رستم شنید‬
‫همه کینه از دوده ی خویش دید‬
‫چنین پاسخ آورد هومان بدوی‬
‫که ای شیر دل مرد پرخاشجوی‬
‫بدین زور و این برز و بالای تو‬
‫سر تخت ایران سزد جای تو‬
‫نباشی جز از پهلوانی بزرگ‬
‫وگر نامداری ز ایران سترگ‬
‫بپرسیدی از گوهر و نام من‬
‫بدل دیگر آمد ترا کام من‬
‫مرا کوه گوشست نام ای دلیر‬
‫پدر بوسپاسست مردی چو شیر‬
‫من از وهر با این سپاه آمدم‬
‫سپاهی بدین رزمگاه آمدم‬
‫ازان باز جویم همی نام تو‬
‫که پیدا کنم در جهان کام تو‬
‫کنون گر بگویی مرا نام خویش‬
‫شوم شاد دل سوی آرام خویش‬
‫همه هرچ گفتی بدین رزمگاه‬
‫یکایک بگویم به پیش سپاه‬
‫همان پیش منشور و خاقان چین‬
‫بزرگان و گردان توران زمین‬
‫بدو گفت رستم که نامم مجوی‬
‫ز من هرچ دیدی بدیشان بگوی‬
‫ز پیران مرا دل بسوزد همی‬
‫ز مهرش روان برفروزد همی‬
‫ز خون سیاوش جگرخسته اوست‬
‫ز ترکان کنون راد و آهسته اوست‬
‫سوی من فرستش هم اکنون دمان‬
‫ببینیم تا بر چه گردد زمان‬
‫بدو گفت هومان که ای سرفراز‬
‫بدیدار پیرانت آمد نیاز‬
‫چه دانی تو پیران و کلباد را‬
‫گروی زره را و پولاد را‬
‫بدو گفت چندین چه پیچی سخن‬
‫سر آب را سوی بالا مکن‬
‫نبینی که پیکار چندین سپاه‬
‫بدویست و زو آمد این رزمگاه‬

 

‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*