خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : وز اندوه پیران برآورد خشم‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : وز اندوه پیران برآورد خشم‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ

شبیخون تورانیان و شکست از دلاوران ایران زمین

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫وز اندوه پیران برآورد خشم‬
‫دل از درد خسته پر از آب چشم‬
‫بنستیهن آنگه فرستاد کس‬
‫که ای نامور گرد فریادرس‬
‫سزد گر کنی جنگ را تیز چنگ‬
‫بکین برادر نسازی درنگ‬
‫بایرانیان بر شبیخون کنی‬
‫زمین را بخون رود جیحون کنی‬
‫ببر ده هزار آزموده سوار‬
‫کمر بسته بر کینه و کارزار‬
‫مگر کین هومان تو بازآوری‬
‫سر دشمنان را بگاز آوری‬
‫چو رفتی بنزدیک لشکر فراز‬
‫سپه را یکی سوی هومان بساز‬
‫بدو گفت نستیهن ایدون کنم‬
‫که از خون زمین رود جیحون کنم‬
‫دو بهره چو از تیره شب درگذشت‬
‫ز جوش سواران بجوشید دشت‬
‫گرفتند ترکان همه تاختن‬
‫بدان تاختن گردن افراختن‬
‫چو نستیهن آن لشکر کینه خواه‬
‫بیاورد نزدیک ایران سپاه‬
‫سپیده دمان تا بدانجا رسید‬
‫چو از دیده گه دیده بانش بدید‬
‫چو کارآگهان آگهی یافتند‬
‫سبک سوی گودرز بشتافتند‬
‫که آمد سپاهی چو کوه روان‬
‫که گویی ندارند گویا زبان‬
‫بران سان که رسم شبیخون بود‬
‫سپهدار داند که آن چون بود‬
‫بلشکر بفرمود پس پهلوان‬
‫که بیدار باشید و روشن روان‬
‫بخواند آن زمان بیژن گیو را‬
‫ابا تیغ زن لشکر نیو را‬
‫بدو گفت نیک اختر و کام تو‬
‫شکسته دل دشمن از نام تو‬
‫ببر هرک باید ز گردان من‬
‫ازین نامداران و مردان من‬
‫پذیره شو این تاختن را چو شیر‬
‫سپاه اندر آورد به مردی بزیر‬
‫گزین کرد بیژن ز لشکر سوار‬
‫دلیران و پرخاشجویان هزار‬
‫رسیدند پس یک بدیگر فراز‬
‫دو لشکر پر از کینه و رزمساز‬
‫همه گرزها بر کشیدند پاک‬
‫یکی ابر بست از بر تیره خاک‬
‫فرود آمد از کوه ابر سیاه‬
‫بپوشید دیدار توران سپاه‬
‫سپهدار چون گرد تیره بدید‬
‫کزو لشکر ترک شد ناپدید‬
‫کمانها بفرمود کردن بزه‬
‫برآمد خروش از مهان و ز که‬
‫چو بیژن به نستیهن اندر رسید‬
‫درفش سر ویسگان را بدید‬
‫هوا سربسر گشته زنگارگون‬
‫زمین شد بکردار دریای خون‬
‫ز ترکان دو بهره فتاده نگون‬
‫بزیر پی اسب غرقه بخون‬
‫یکی تیر بر اسب نستیهنا‬
‫رسید از گشاد و بر بیژنا‬
‫ز درد اندر آمد تگاور بروی‬
‫رسید اندرو بیژن جنگجوی‬
‫عمودی بزد بر سر ترگدار‬
‫تهی ماند ازو مغز و برگشت کار‬
‫چنین گفت بیژن بایرانیان‬
‫که هر کو ببندد کمر بر میان‬
‫بجز گرز و شمشیر گیرد بدست‬
‫کمان بر سرش بر کنم پاک پست‬
‫که ترکان بدیدن پری چهره اند‬
‫بجنگ از هنر پاک بی بهره اند‬
‫دلیری گرفتند کنداوران‬
‫کشیدند لشکر پرندآوران‬
‫چو پیلان همه دشت بر یکدگر‬
‫فگنده ز تنها جدا مانده سر‬
‫ازان رزمگه تا بتوران سپاه‬
‫دمان از پس اندر گرفتند راه‬
‫چو پیران ندید آن زمان با سپاه‬
‫برادر بدو گشت گیتی سیاه‬
‫بکارآگهان گفت زین رزمگاه‬
‫هیونی بتازد بوردگاه‬
‫که آردنشانی ز نستیهنم‬
‫وگرنه دو دیده ز سر برکنم‬
‫هیونی برون تاختند آن زمان‬
‫برفت و بدید و بیامد دمان‬
‫که نستیهن آنک بدان رزمگاه‬
‫ابا نامداران توران سپاه‬
‫بریده سرافگنده بر سان پیل‬
‫تن از گرز خسته بکردار نیل‬

‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*