خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : تهمتن ز الوای شد دردمند‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : تهمتن ز الوای شد دردمند‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

اسارت کاموس به دست رستم دستان و کشته شدن او

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫تهمتن ز الوای شد دردمند‬
‫ز فتراک بگشاد پیچان کمند‬
‫چو آهنگ جنگ سران داشتی‬
‫کمندی و گرزی گران داشتی‬
‫بیامد بغرید چون پیل مست‬
‫کمندی ببازو و گرزی بدست‬
‫بدو گفت کاموس چندین مدم‬
‫بنیروی این رشته ی شصت خم‬
‫چنین پاسخ آورد رستم که شیر‬
‫چو نخچیر بیند بغرد دلیر‬
‫نخستین برین کینه بستی کمر‬
‫ز ایران بکشتی یکی نامور‬
‫کنون رشته خوانی کمند مرا‬
‫ببینی همی تنگ و بند مرا‬
‫زمانه ترا از کشانی براند‬
‫چو ایدر بدت خاک جایت نماند‬
‫برانگیخت کاموس اسپ نبرد‬
‫هم آورد را دید با دارو برد‬
‫بینداخت تیغ پرند آورش‬
‫همی خواست از تن بریدن سرش‬
‫سر تیغ بر گردن رخش خورد‬
‫ببرید بر گستوان نبرد‬
‫تن رخش را زان نیامد گزند‬
‫گو پیلتن حلقه کرد آن کمند‬
‫بینداخت و افگندش اندر میان‬
‫برانگیخت از جای پیل ژیان‬
‫بزین اندر آورد و کردش دوال‬
‫عقابی شده رخش با پر و بال‬
‫سوار از دلیری بیفشارد ران‬
‫گران شد رکیب و سبک شد عنان‬
‫همی خواست کان خم خام کمند‬
‫بنیرو ز هم بگسلاند ز بند‬
‫شد از هوش کاموس و نگسست خام‬
‫گو پیلتن رخش را کرد رام‬
‫عنان را بیچید و او را ز زین‬
‫نگون اندر آورد و زد بر زمین‬
‫بیامد ببستش بخم کمند‬
‫بدو گفت کاکنون شدی بی گزند‬
‫ز تو تنبل و جادوی دور گشت‬
‫روانت بر دیو مزدور گشت‬
‫سرآمد بتو بر همه روز کین‬
‫نبینی زمین کشانی و چین‬
‫گمان تو آن بد که هنگام جنگ‬
‫کسی چون تو نگرفت خنجر بچنگ‬
‫مبادا که کین آورد سرفراز‬
‫که بس زود بیند نشیب و فراز‬
‫دو دست از پس پشت بستش چو سنگ‬
‫بخم کمند اندر آورد چنگ‬
‫بیامد خرامان بایران سپاه‬
‫بزیر کش اندر تن کینه خواه‬
‫بگردان چنین گفت کین رزمجوی‬
‫ز بس زور و کین اندر آمد بروی‬
‫چنین است رسم سرای فریب‬
‫گهی در فراز و گهی در نشیب‬
‫بایران همی شد که ویران کند‬
‫کنام پلنگان و شیران کند‬
‫به زابلستان و به کابلستان‬
‫نه ایوان بود نیز و نه گلستان‬
‫نیندازد از دست گوپال را‬
‫مگر گم کند رستم زال را‬
‫کفن شد کنون مغفر و جوشنش‬
‫ز خاک افسر و گرد پیراهنش‬
‫شما را بکشتن چگونست رای‬
‫که شد کار کاموس جنگی ز پای‬
‫بیفگند بر خاک پیش سران‬
‫ز لشکر برفتند کنداوران‬
‫تنش را بشمشیر کردند چاک‬
‫بخون غرقه شد زیر او سنگ و خاک‬
‫بمردی نباید شد اندر گمان‬
‫که بر تو درازست دست زمان‬
‫بپایان شد این رزم کاموس گرد‬
‫همی شد که جان آورد جان ببرد‬

 

‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*