خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : بیامد پر اندیشه و روی زرد‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : بیامد پر اندیشه و روی زرد‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

تلاش خاقان چین برای شناختن دلاور پیاده ای که اشکبوس را کشته بود

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫بیامد پر اندیشه و روی زرد‬
‫بپرسید زان نامداران مرد‬
‫بپیران چنین گفت هومان گرد‬
‫که دشمن ندارد خردمند خرد‬
‫بزرگان ایران گشاده دلند‬
‫تو گویی که آهن همی بگسلند‬
‫کنون تا بیامد از ایران سپاه‬
‫همی برخروشند زان رزمگاه‬
‫بدو گفت پیران که هر چند یار‬
‫بیاید بر طوس از ایران سوار‬
‫چو رستم نباشد مرا باک نیست‬
‫ز گرگین و بیژن دلم چاک نیست‬
‫سپه را دو رزم گرانست پیش‬
‫بجویند هر کس بدین نام خویش‬
‫وزان جایگه پیش کاموس رفت‬
‫بنزدیک منشور و فرطوس تفت‬
‫چنین گفت کامروز رزمی بزرگ‬
‫برفت و پدید آمد از میش گرگ‬
‫ببینید تا چاره ی کار چیست‬
‫بران خستگیها بر آزار چیست‬
‫چنین گفت کاموس کامروز جنگ‬
‫چنان بد که نام اندر آمد بننگ‬
‫برزم اندرون کشته شد اشکبوس‬
‫وزو شادمان شد دل گیو و طوس‬
‫دلم زان پیاده به دو نیم شد‬
‫کزو لشکر ما پر از بیم شد‬
‫ببالای او بر زمین مرد نیست‬
‫بدین لشکر او را هم آورد نیست‬
‫کمانش تو دیدی و تیر ایدرست‬
‫بزور او ز پیل ژیان برترست‬
‫همانا که آن سگزی جنگجوی‬
‫که چندین همی برشمردی ازوی‬
‫پیاده بدین رزمگاه آمدست‬
‫بیاری ایران سپاه آمدست‬
‫بدو گفت پیران که او دیگرست‬
‫سواری سرافراز و کنداورست‬
‫بترسید پس مرد بیدار دل‬
‫کجا بسته بود اندران کار دل‬
‫ز پیران بپرسید کان شیر مرد‬
‫چگونه خرامد بدشت نبرد‬
‫ز بازو و برزش چه داری نشان‬
‫چه گوید بورد با سرکشان‬
‫چگونست مردی و دیدار اوی‬
‫چگونه شوم من بپیکار اوی‬
‫گرا یدونک اویست کامد ز راه‬
‫مرا رفت باید بوردگاه‬
‫بدو گفت پیران که این خود مباد‬
‫که او آید ایدر کند رزم یاد‬
‫یکی مرد بینی چو سرو سهی‬
‫بدیدار با زیب و با فرهی‬
‫بسا رزمگاها که افراسیاب‬
‫ازو گشت پیچان و دیده پرآب‬
‫یکی رزمسازست و خسروپرست‬
‫نخست او برد سوی شمشیر دست‬
‫بکین سیاوش کند کارزار‬
‫کجا او بپروردش اندر کنار‬
‫ز مردان کنند آزمایش بسی‬
‫سلیح ورا برنتابد کسی‬
‫نه برگیرد از جای گرزش نهنگ‬
‫اگر بفگند بر زمین روز جنگ‬
‫زهی بر کمانش بر از چرم شیر‬
‫یکی تیر و پیکان او ده ستیر‬
‫برزم اندر آید بپوشد زره‬
‫یکی جوشن از بر ببندد گره‬
‫یکی جامه دارد ز چرم پلنگ‬
‫بپوشد بر و اندر آید بجنگ‬
‫همی نام ببربیان خواندش‬
‫ز خفتان و جوشن فزون داندش‬
‫نسوزد در آتش نه از آب تر‬
‫شود چون بپوشد برآیدش پر‬
‫یکی رخش دارد بزیر اندرون‬
‫تو گفتی روان شد که بیستون‬
‫همی آتش افروزد از خاک و سنگ‬
‫نیارامد از بانگ هنگام جنگ‬
‫ابا این شگفتی بروز نبرد‬
‫سزد گر نداری تو او را بمرد‬
‫چو بشنید کاموس بسیار هوش‬
‫بپیران سپرد آن زمان چشم و گوش‬
‫همانا خوش آمدش گفتار اوی‬
‫برافروخت زان کار بازار اوی‬
‫بپیران چنین گفت کای پهلوان‬
‫تو بیدار دل باش و روشن روان‬
‫ببین تا چه خواهی ز سوگند سخت‬
‫که خوردند شاهان بیدار بخت‬
‫خورم من فزون زان کنون پیش تو‬
‫که روشن شود زان دل و کیش تو‬
‫که زین را نبردارم از پشت بور‬
‫بنیروی یزدان کیوان و هور‬
‫مگر بخت و رای تو روشن کنم‬
‫بریشان جهان چشم سوزن کنم‬
‫بسی آفرین خواند پیران بدوی‬
‫که ای شاه بینادل و راستگوی‬
‫بدین شاخ و این یال و بازوی و کفت‬
‫هنرمند باشی ندارم شگفت‬
‫بکام تو گردد همه کار ما‬
‫نماندست بسیار پیکار ما‬
‫وزان جایگه گرد لشکر بگشت‬
‫بهر خیمه و پردهای برگذشت‬
‫بگفت این سخن پیش خاقان چین‬
‫همی گفت با هر کسی همچنین‬

 

‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*