خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : دلیری کجا نام او اشکبوس‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : دلیری کجا نام او اشکبوس‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

کشته شدن اشکبوس بدست رستم دستان

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‬‫‫‫‫‫‫‫‫دلیری کجا نام او اشکبوس‬
‫همی بر خروشید بر سان کوس‬
‫بیامد که جوید ز ایران نبرد‬
‫سر هم نبرد اندر آرد بگرد‬
‫بشد تیز رهام با خود و گبر‬
‫همی گرد رزم اندر آمد بابر‬
‫برآویخت رهام با اشکبوس‬
‫برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس‬
‫بران نامور تیرباران گرفت‬
‫کمانش کمین سواران گرفت‬
‫جهانجوی در زیر پولاد بود‬
‫بخفتانش بر تیر چون باد بود‬
‫نبد کارگر تیر بر گبر اوی‬
‫ازان تیزتر شد دل جنگجوی‬
‫بگرز گران دست برد اشکبوس‬
‫زمین آهنین شد سپهر ابنوس‬
‫برآهیخت رهام گرز گران‬
‫غمی شد ز پیکار دست سران‬
‫چو رهام گشت از کشانی ستوه‬
‫بپیچید زو روی و شد سوی کوه‬
‫ز قلب سپاه اندر آشفت طوس‬
‫بزد اسپ کاید بر اشکبوس‬
‫تهمتن برآشفت و با طوس گفت‬
‫که رهام را جام بادهست جفت‬
‫بمی در همی تیغبازی کند‬
‫میان یلان سرفرازی کند‬
‫چرا شد کنون روی چون سندروس‬
‫سواری بود کمتر از اشکبوس‬
‫تو قلب سپه را بیین بدار‬
‫من اکنون پیاده کنم کارزار‬
‫کمان بزه را بباز و فگند‬
‫ببند کمر بر بزد تیر چند‬
‫خروشید کای مرد رزم آزمای‬
‫هم آوردت آمد مشو باز جای‬
‫کشانی بخندید و خیره بماند‬
‫عنان را گران کرد و او را بخواند‬
‫بدو گفت خندان که نام تو چیست‬
‫تن بی سرت را که خواهد گریست‬
‫تهمتن چنین داد پاسخ که نام‬
‫چه پرسی کزین پس نبینی تو کام‬
‫مرا مادرم نام مرگ تو کرد‬
‫زمانه مرا پتک ترگ تو کرد‬
‫کشانی بدو گفت بی بارگی‬
‫بکشتن دهی سر بیکبارگی‬
‫تهمتن چنین داد پاسخ بدوی‬
‫که ای بیهده مرد پرخاشجوی‬
‫پیاده ندیدی که جنگ آورد‬
‫سر سرکشان زیر سنگ اورد‬
‫بشهر تو شیر و نهنگ و پلنگ‬
‫سوار اندر آیند هر سه بجنگ‬
‫هم اکنون ترا ای نبرده سوار‬
‫پیاده بیاموزمت کارزار‬
‫پیاده مرا زان فرستاد طوس‬
‫که تا اسپ بستانم از اشکبوس‬
‫کشانی پیاده شود همچو من‬
‫ز دو روی خندان شوند انجمن‬
‫پیاده به از چون تو پانصد سوار‬
‫بدین روز و این گردش کارزار‬
‫کشانی بدو گفت با تو سلیح‬
‫نبینم همی جز فسوس و مزیح‬
‫بدو گفت رستم که تیر و کمان‬
‫ببین تا هم اکنون سراری زمان‬
‫چو نازش باسپ گرانمایه دید‬
‫کمان را بزه کرد و اندر کشید‬
‫یکی تیر زد بر بر اسپ اوی‬
‫که اسپ اندر آمد ز بالا بروی‬
‫بخندید رستم بواز گفت‬
‫که بنشین به پیش گرانمایه جفت‬
‫سزدگر بداری سرش درکنار‬
‫زمانی برآسایی از کارزار‬
‫کمان را بزه کرد زود اشکبوس‬
‫تنی لرز لرزان و رخ سندروس‬
‫برستم برآنگه ببارید تیر‬
‫تهمتن بدو گفت برخیره خیر‬
‫همی رنجه داری تن خویش را‬
‫دو بازوی و جان بداندیش را‬
‫تهمتن به بند کمر برد چنگ‬
‫گزین کرد یک چوبه تیر خدنگ‬
‫یکی تیر الماس پیکان چو آب‬
‫نهاده برو چار پر عقاب‬
‫کمان را بمالید رستم بچنگ‬
‫بشست اندر آورد تیر خدنگ‬
‫برو راست خم کرد و چپ کرد راست‬
‫خروش از خم چرخ چاچی بخاست‬
‫چو سوفارش آمد بپهنای گوش‬
‫ز شاخ گوزنان برآمد خروش‬
‫چو بوسید پیکان سرانگشت اوی‬
‫گذر کرد بر مهره ی پشت اوی‬
‫بزد بر بر و سینه ی اشکبوس‬
‫سپهر آن زمان دست او داد بوس‬
‫قضا گفت گیر و قدر گفت ده‬
‫فلک گفت احسنت و مه گفت زه‬
‫کشانی هم اندر زمان جان بداد‬
‫چنان شد که گفتی ز مادر نزاد‬
‫نظاره بریشان دو رویه سپاه‬
‫که دارند پیکار گردان نگاه‬
‫نگه کرد کاموس و خاقان چین‬
‫بران برز و بالا و آن زور و کین‬
‫چو برگشت رستم هم اندر زمان‬
‫سواری فرستاد خاقان دمان‬
‫کزان نامور تیر بیرون کشید‬
‫همه تیر تا پر پر از خون کشید‬
‫همه لشکر آن تیر برداشتند‬
‫سراسر همه نیزه پنداشتند‬
‫چو خاقان بدان پر و پیکان تیر‬
‫نگه کرد برنا دلش گشت پیر‬
‫بپیران چنین گفت کین مرد کیست‬
‫ز گردان ایران ورا نام چیست‬
‫تو گفتی که لختی فرومایه اند‬
‫ز گردنکشان کمترین پایه اند‬
‫کنون نیزه با تیر ایشان یکیست‬
‫دل شیر در جنگشان اندکیست‬
‫همی خوار کردی سراسر سخن‬
‫جز آن بد که گفتی ز سر تا به بن‬
‫بدو گفت پیران کز ایران سپاه‬
‫ندانم کسی را بدین پایگاه‬
‫کجا تیر او بگذرد بر درخت‬
‫ندانم چه دارد بدل شوربخت‬
‫از ایرانیان گیو و طوس اند مرد‬
‫که با فر و برزند روز نبرد‬
‫برادرم هومان بسی پیش طوس‬
‫جهان کرد بر گونه ی آبنوس‬
‫بایران ندانم که این مرد کیست‬
‫بدین لشکر او را هم آورد کیست‬
‫شوم بازپرسم ز پرده سرای‬
‫بیارند ناکام نامش بجای‬

 

‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*