خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو از کوه بفروخت گیتی فروز‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو از کوه بفروخت گیتی فروز‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

خبردار شدن پیران از رسیدن رستم

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‬‫‫‫‫‫‫‫
‫‫‫چو از کوه بفروخت گیتی فروز‬
‫دو زلف شب تیره بگرفت روز‬
‫ازان چادر قیر بیرون کشید‬
‫بدندان لب ماه در خون کشید‬
‫تبیره برآمد ز هر دو سرای‬
‫برفتند گردان لشکر ز جای‬
‫سپهدار هومان به پیش سپاه‬
‫بیامد همی کرد هر سو نگاه‬
‫که ایرانیان را که یار آمدست‬
‫که خرگاه و خیمه بکار آمدست‬
‫ز یپروزه دیبا سراپرده دید‬
‫فراوان بگرد اندرش پرده دید‬
‫درفش و سنان سپهبد بپیش‬
‫همان گردش اختر بد بپیش‬
‫سراپرده ای دید دیگر سیاه‬
‫درفشی درفشان بکردار ماه‬
‫فریبرز کاوس با پیل و کوس‬
‫فراوان زده خیمه نزدیک طوس‬
‫بیامد پر از غم بپیران بگفت‬
‫که شد روز با رنج بسیار جفت‬
‫کز ایران ده و دار و بانگ خروش‬
‫فراوان ز هر شب فزون بود دوش‬
‫بتنها برفتم ز خیمه پگاه‬
‫بلشکر بهر جای کردم نگاه‬
‫از ایران فراوان سپاه آمدست‬
‫بیاری برین رزمگاه آمدست‬
‫ز دیبا یکی سبز پرده سرای‬
‫یکی اژدهافش درفشی بپای‬
‫سپاهی بگرد اندرش زابلی‬
‫سپردار و با خنجر کابلی‬
‫گمانم که رستم ز نزدیک شاه‬
‫بیاری بیامد بدین رزمگاه‬
‫بدو گفت پیران که بد روزگار‬
‫اگر رستم آید بدین کارزار‬
‫نه کاموس ماند نه خاقان چین‬
‫نه شنگل نه گردان توران زمین‬
‫همانگه ز لشکر گه اندر کشید‬
‫بیامد سپهدار را بنگرید‬
‫وزانجا دمان سوی کاموس شد‬
‫بنزدیک منشور و فرطوس شد‬
‫که شبگیر ز ایدر برفتم پگاه‬
‫بگشتم همه گرد ایران سپاه‬
‫بیاری فراوان سپاه آمدست‬
‫بسی کینه ور رزمخواه آمدست‬
‫گمانم که آن رستم پیلتن‬
‫که گفتم همی پیش این انجمن‬
‫برفت از در شاه ایران سپاه‬
‫بیاری بیامد بدین رزمگاه‬
‫بدو گفت کاموس کای پر خرد‬
‫دلت یکسر اندیشه ی بد برد‬
‫چنان دان که کیخسرو آمد بجنگ‬
‫مکن خیره دل را بدین کار تنگ‬
‫ز رستم چه رانی تو چندین سخن‬
‫ز زابلستان یاد چندین مکن‬
‫درفش مرا گر ببیند به چنگ‬
‫بدریای چین بر خروشد نهنگ‬
‫برو لشکر آرای و برکش سپاه‬
‫درفش اندر آور بوردگاه‬
‫چو من با سپاه اندر آیم بجنگ‬
‫نباید که باشد شما را درنگ‬
‫ببینی تو پیکار مردان کنون‬
‫شده دشت یکسر چو دریای خون‬
‫دل پهلوان زان سخن شاد گشت‬
‫ز اندیشه ی رستم آزاد گشت‬
‫سپه را همه ترگ و جوشن بداد‬
‫همی کرد گفتار کاموس یاد‬
‫وزان جایگه پیش خاقان چین‬
‫بیامد بیوسید روی زمین‬
‫بدو گفت شاها انوشه بدی‬
‫روانرا بدیدار توشه بدی‬
‫بریدی یکی راه دشوار و دور‬
‫خریدی چنین رنج ما را بسور‬
‫بدین سام بزرم افراسیاب‬
‫گذشتی به کشتی ز دریای آب‬
‫سپاه از تو دارد همی پشت راست‬
‫چنان کن که از گوهر تو سزاست‬
‫بیارای پیلان بزنگ و درای‬
‫جهان پر کن از ناله ی کرنای‬
‫من امروز جنگ آورم با سپاه‬
‫تو با پیل و با کوس در قلبگاه‬
‫نگه دار پشت سپاه مرا‬
‫بابر اندر آور کلاه مرا‬
‫چنین گفت کاموس جنگی بمن‬
‫که تو پیشرو باش زین انجمن‬
‫بسی سخت سوگندهای دراز‬
‫بخورد و بر آهیخت گرز از فراز‬
‫که امروز من جز بدین گرز جنگ‬
‫نسازم وگر بارد از ابر سنگ‬

 

‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*