خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو گردون تهی شد ز خورشید و ماه‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو گردون تهی شد ز خورشید و ماه‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

رسیدن رستم به سپاهیان ایران

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‬‫‫‫‫‫‫‫
‫‫چو گردون تهی شد ز خورشید و ماه‬
‫طلایه برون شد ز هر دو سپاه‬
‫ازان دیده گه دیده، بگشاد لب‬
‫که شد دشت پر خاک و تاریک شب‬
‫پر از گفتگویست هامون و راغ‬
‫میان یلان نیز چندین چراغ‬
‫همانا که آمد گو پیلتن‬
‫دمان و ز زابل یکی انجمن‬
‫چو بشنید گودرز کشواد تفت‬
‫شب تیره از کوه خارا برفت‬
‫پدید آمد آن اژدهافش درفش‬
‫شب تیره گون کرد گیتی بنفش‬
‫چو گودرز روی تهمتن بدید‬
‫شد از آب دیده رخش ناپدید‬
‫پیاده شد از اسپ و رستم همان‬
‫پیاده بیامد چو باد دمان‬
‫گرفتند مر یکدگر را کنار‬
‫ز هر دو برآمد خروشی بزار‬
‫ازان نامدارن گودرزیان‬
‫که از کینه جستن سرآمد زمان‬
‫بدو گفت گودرز کای پهلوان‬
‫هشیوار و جنگی و روشن روان‬
‫همی تاج و گاه از تو گیرد فروغ‬
‫سخن هرچ گویی نباشد دروغ‬
‫تو ایرانیان را ز مام و پدر‬
‫بهی هم ز گنج و ز تخت و گهر‬
‫چنانیم بی تو چو ماهی بخاک‬
‫بتنگ اندرون سر تن اندر هلاک‬
‫چو دیدم کنون خوب چهر ترا‬
‫همین پرسش گرم و مهر ترا‬
‫مرا سوگ آن ارجمندان نماند‬
‫ببخت تو جز روی خندان نماند‬
‫بدو گفت رستم که دل شاد دار‬
‫ز غمهای گیتی سر آزاد دار‬
‫که گیتی سراسر فریبست و بند‬
‫گهی سودمندی و گاهی گزند‬
‫یکی را ببستر یکی را بجنگ‬
‫یکی را بنام و یکی را بننگ‬
‫همی رفت باید کزین چاره نیست‬
‫مرا نیز از مرگ پتیاره نیست‬
‫روان تو از درد بی درد باد‬
‫همه رفتن ما بورد باد‬
‫ازان پس چو آگاه شد طوس و گیو‬
‫ز ایران نبرده سواران نیو‬
‫که رستم به کوه هماون رسید‬
‫مر او را جهاندیده گودرز دید‬
‫برفتند چون باد لشکر ز جای‬
‫خروش آمد و ناله ی کرنای‬
‫چو آمد درفش تهمتن پدید‬
‫شب تیره لشکر برستم رسید‬
‫سپاه و سپهبد پیاده شدند‬
‫میان بسته و دلگشاده شدند‬
‫خروشی برآمد ز لشکر بدرد‬
‫ازان کشتگان زیر خاک نبرد‬
‫دل رستم از درد ایشان بخست‬
‫بکینه بنوی میان را ببست‬
‫بنالید ازان پس بدرد سپاه‬
‫چو آگه شد از کار آوردگاه‬
‫بسی پندها داد و گفت ای سران‬
‫بپیش آمد امروز رزمی گران‬
‫چنین است آغاز و فرجام جنگ‬
‫یکی تاج یابد یکی گور تنگ‬
‫سراپرده زد گرد گیتی فروز‬
‫پس پشت او لشکر نیمروز‬
‫بکوه اندرون خیمه ها ساختند‬
‫درفش سپهبد برافراختند‬
‫نشست از بر تخت بر پیلتن‬
‫بزرگان لشکر شدند انجمن‬
‫ز یک دست بنشست گودرز و گیو‬
‫بدست دگر طوس و گردان نیو‬
‫فروزان یکی شمع بنهاد پیش‬
‫سخن رفت هر گونه بر کم و بیش‬
‫ز کار بزرگان و جنگ سپاه‬
‫ز رخشنده خورشید و گردنده ماه‬
‫فراوان ازان لشکر بی شمار‬
‫بگفتند با مهتر نامدار‬
‫ز کاموس و شنگل ز خاقان چین‬
‫ز منشور جنگی و مردان کین‬
‫ز کاموس خود جای گفتار نیست‬
‫که ما را بدو راه دیدار نیست‬
‫درختیست بارش همه گرز و تیغ‬
‫نترسد اگر سنگ بارد ز میغ‬
‫ز پیلان جنگی ندارد گریز‬
‫سرش پر ز کینست و دل پر ستیز‬
‫ازین کوه تا پیش دریای شهد‬
‫درفش و سپاهست و پیلان و مهد‬
‫اگر سوی ما پهلوان سپاه‬
‫نکردی گذر کار گشتی تباه‬
‫سپاس از خداوند پیروزگر‬
‫ک او آورد رنج و سختی بسر‬
‫تن ما بتو زنده شد بی گمان‬
‫نبد هیچ کس را امید زمان‬
‫ازان کشتگان یک زمان پهلوان‬
‫همی بود گریان و تیره روان‬
‫ازان پس چنین گفت کز چرخ ماه‬
‫برو تا سر تیره خاک سیاه‬
‫نبینی مگر گرم و تیمار و رنج‬
‫برینست رسم سرای سپنج‬
‫گزافست کردار گردان سپهر‬
‫گهی زهر و جنگست و گه نوش و مهر‬
‫اگر کشته گر مرده هم بگذریم‬
‫سزد گر بچون و چرا ننگریم‬
‫چنان رفت باید که آید زمان‬
‫مشو تیز با گردش آسمان‬
‫جهاندار پیروزگر یار باد‬
‫سر بخت دشمن نگونسار باد‬
‫ازین پس همه کینه باز آوریم‬
‫جهان را بایران نیاز آوریم‬
‫بزرگان همه خواندند آفرین‬
‫که بی تو مبادا زمان و زمین‬
‫همیشه بدی نامبردار و شاد‬
‫در شاه پیروز بی تو مباد‬

 

‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*