خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : بلشکر چنین گفت بیدار طوس‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : بلشکر چنین گفت بیدار طوس‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

مقابله طوس و گیو با کاموس

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‬‫‫‫‫‫‫‫
‫بلشکر چنین گفت بیدار طوس‬
‫که هم با هراسیم و هم با فسوس‬
‫همه دامن کوه پر لشکرست‬
‫سر نامداران ببند اندرست‬
‫چو رستم بیاید نکوهش کند‬
‫مگر کین سخن را پژوهش کند‬
‫که چون مرغ پیچیده بودم بدام‬
‫همه کار ناکام و پیکار خام‬
‫سپهبد همان بود و لشکر همان‬
‫کسی را ندیدم ز گردان دمان‬
‫یکی حمله آریم چون شیر نر‬
‫شوند از بن که مگر زاستر‬
‫سپه گفت کین برتری خود مجوی‬
‫سخن زین نشان هیچ گونه مگوی‬
‫کزین کوه کس پیشتر نگذرد‬
‫مگر رستم این رزمگه بنگرد‬
‫بباشیم بر پیش یزدان بپای‬
‫که اویست بر نیکوی رهنمای‬
‫بفرمان دارنده ی هور و ماه‬
‫تهمتن بیاید بدین رزمگاه‬
‫چه داری دژم اختر خویش را‬
‫درم بخش و دینار درویش را‬
‫بشادی ز گردان ایران گروه‬
‫خروشی برآمد ز بالای کوه‬
‫چو خورشید زد پنجه بر پشت گاو‬
‫ز هامون برآمد خروش چکاو‬
‫ز درگاه کاموس برخاست غو‬
‫که او بود اسپ افگن و پیش رو‬
‫سپاه انجمن کرد و جوشن بداد‬
‫دلش پر ز رزم و سرش پر ز باد‬
‫زره بود در زیر پیراهنش‬
‫کله ترگ بود و قبا جوشنش‬
‫بایران خروش آمد از دیده گاه‬
‫کزین روی تنگ اندر آمد سپاه‬
‫درفش سپهبد گو پیلتن‬
‫پدید آمد از دور با انجمن‬
‫وزین روی دیگر ز توران سپاه‬
‫هوا گشت برسان ابر سیاه‬
‫سپهبد سورای چو یک لخت کوه‬
‫زمین گشته از نعل اسپش ستوه‬
‫یکی گرز همچون سر گاومیش‬
‫سپاه از پس و نیزه دارانش پیش‬
‫همی جوشد از گرز آن یال و کفت‬
‫سزد گر بمانی ازو در شگفت‬
‫وزین روی ایران سپهدار طوس‬
‫بابر اندر آورد آوای کوس‬
‫خروشیدن دیده بان پهوان‬
‫چو بشنید شد شاد و روشن روان‬
‫ز نزدیک گودرز کشواد تفت‬
‫سواری بنزد فریبرز رفت‬
‫که توران سپه سوی جنگ آمدند‬
‫رده برکشیدند و تنگ آمدند‬
‫تو آن کن که از گوهر تو سزاست‬
‫که تو مهتری و پدر پادشاست‬
‫که گرد تهمتن برآمد ز راه‬
‫هم اکنون بیاید بدین رزمگاه‬
‫فریبرز با لشکری گرد نیو‬
‫بیامد بپیوست با طوس و گیو‬
‫بر کوه لشکر بیاراستند‬
‫درفش خجسته بپیراستند‬
‫چو با میسره راست شد میمنه‬
‫همان ساقه و قلب و جای بنه‬
‫برآمد خروشیدن کرنای‬
‫سپه چون سپهر اندر آمد ز جای‬
‫چو کاموس تنگ اندر آمد بجنگ‬
‫بهامون زمانی نبودش درنگ‬
‫سپه را بکردار دریای آب‬
‫که از کوه سیل اندر آید شتاب‬
‫بیاورد و پیش هماون رسید‬
‫هوا نیلگون شد زمین ناپدید‬
‫چو نزدیک شد سر سوی کوه کرد‬
‫پر از خنده رخ سوی انبوه کرد‬
‫که این لشکری گشن و کنداورست‬
‫نه پیران و هومان و آن لشکرست‬
‫که دارید ز ایرانیان جنگجوی‬
‫که با من بروی اندر آرند روی‬
‫ببینید بالا و برز مرا‬
‫برو بازوی و تیغ و گرز مرا‬
‫چو بشنید گیو این سخن بردمید‬
‫برآشفت و تیغ از میان برکشید‬
‫چو نزدیکتر شد بکاموس گفت‬
‫که این را مگر ژنده پیلست جفت‬
‫کمان برکشید و بزه بر نهاد‬
‫بکاموس بر تیرباران گرفت‬
‫کمان را چو ابر بهاران گرفت‬
‫چو کاموس دست و گشادش بدید‬
‫بزیر سپر کرد سر ناپدید‬
‫بنیزه درآمد بکردار گرگ‬
‫چو شیری برافراز پیلی سترگ‬
‫چو آمد بنزدیک بدخواه اوی‬
‫یکی نیزه زد بر کمرگاه اوی‬
‫چو شد گیو جنبان بزین اندرون‬
‫ازو دور شد نیزه ی آبگون‬
‫سبک تیغ را برکشید از نیام‬
‫خروشید و جوشید و برگفت نام‬
‫به پیش سوار اندر آمد دژم‬
‫بزد تیغ و شد نیزه ی او قلم‬
‫ز قلب سپه طوس چون بنگرید‬
‫نگه کرد و جنگ دلیران بدید‬
‫بدانست کو مرد کاموس نیست‬
‫چنو نیزه ور نیز جز طوس نیست‬
‫خروشان بیامد ز قلب سپاه‬
‫بیاری بر گیو شد کینه خواه‬
‫عنان را بپیچید کاموس تنگ‬
‫میان دو گرد اندر آمد بجنگ‬
‫ز تگ اسپ طوس دلاور بماند‬
‫سپهبد برو نام یزدان بخواند‬
‫به نیزه پیاده به آوردگاه‬
‫همی گشت با او بپیش سپاه‬
‫دو گرد گرانمایه و یک سوار‬
‫کشانی نشد سیر زان کارزار‬
‫برین گونه تا تیره شد جای هور‬
‫همی بود بر دشت هر گونه شور‬
‫چو شد دشت بر گونه ی آبنوس‬
‫پراگنده گشتند کاموس و طوس‬
‫سوی خیمه رفتند هر دو گروه‬
‫یکی سوی دشت و دگر سوی کوه‬

 

‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*