خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو خورشید بر چرخ گنبد کشید‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو خورشید بر چرخ گنبد کشید‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

آماده شدن کاموس خاقان چین برای حمله به ایرانیان

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‬‫‫‫‫‫

‫‫چو خورشید بر چرخ گنبد کشید‬
‫شب تار شد از جهان ناپدید‬
‫یکی انجمن کرد خاقان چین‬
‫بدیبا بیاراست روی زمین‬
‫بپیران چنین گفت کامروز جنگ‬
‫بسازیم و روزی نباید درنگ‬
‫یکی با سرافراز گردنکشان‬
‫خنیده سواران دشمن کشان‬
‫ببینیم کایرانیان برچیند‬
‫بدین رزمگه اندرون با کیند‬
‫چنین گفت پیران که خاقان چین‬
‫خردمند شاهیست با آفرین‬
‫بران رفت باید که او را هواست‬
‫که رای تو بر ما همه پادشاست‬
‫وزان پس برآمد ز پرده سرای‬
‫خروشیدن کوس با کرنای‬
‫سنانهای رخشان و جوشان سپاه‬
‫شده روی کشور ز لشکر سیاه‬
‫ز پیلان نهادند بر پنج زین‬
‫بیاراست دیگر بدیبای چین‬
‫زبرجد نشانده بزین اندرون‬
‫ز دیبای زربفت پیروزه گون‬
‫بزرین رکیب و جناغ پلنگ‬
‫بزرین و سیمین جرسها و زنگ‬
‫ز افسر سر پیلبان پرنگار‬
‫همه پاک با طوق و با گوشوار‬
‫هوا شد ز بس پرنیانی درفش‬
‫چو بازار چین سرخ و زرد و بنفش‬
‫سپاهی برفت اندران دشت رزم‬
‫کزیشان همی آرزو خواست بزم‬
‫زمین شد بکردار چشم خروس‬
‫ز بس رنگ و آرایش و پیل و کوس‬
‫برفتند شاهان لشکر ز جای‬
‫هوا پر شد از ناله ی کرنای‬
‫چو از دور طوس سپهبد بدید‬
‫سپاه آنچ بودش رده برکشید‬
‫ببستند گردان ایران میان‬
‫بیاورد گیو اختر کاویان‬
‫از آوردگه تا سر تیغ کوه‬
‫سپه بود از ایران گروها گروه‬
‫چو کاموس و منشور و خاقان چین‬
‫چو بیورد و چون شنگل بافرین‬
‫نظاره بکوه هماون شدند‬
‫نه بر آرزو پیش دشمن شدند‬
‫چو از دور خاقان چین بنگرید‬
‫خروش سواران ایران شنید‬
‫پسند آمدش گفت کاینت سپاه‬
‫سوران رزم آور و کینه خواه‬
‫سپهدار پیران دگرگونه گفت‬
‫هنرهای مردان نشاید نهفت‬
‫سپهدار کو چاه پوشد بخار‬
‫برو اسپ تازد بروز شکار‬
‫ازان به که بر خیره روز نبرد‬
‫هنرهای دشکن کند زیر گرد‬
‫ندیدم سواران و گردنکشان‬
‫بگردی و مردانگی زین نشان‬
‫بپیران چنین گفت خاقان چین‬
‫که اکنون چه سازیم بر دشت کین‬
‫ورا گفت پیران کز اندک سپاه‬
‫نگیرند یاد اندرین رزمگاه‬
‫کشیدی چنین رنج و راه دراز‬
‫سپردی و دیدی نشیب و فراز‬
‫بمان تا سه روز اندرین رزمگاه‬
‫بباشیم و آسوده گردد سپاه‬
‫سپه را کنم زان سپس به دو نیم‬
‫سرآمد کنون روز پیکار و بیم‬
‫بتازند شبگیر تا نیمروز‬
‫نبرده سواران گیتی فروز‬
‫بژوپین و خنجر بتیر و کمان‬
‫همی رزم جویند با بدگمان‬
‫دگر نیمه ی روز دیگر گروه‬
‫بکوشند تا شب برآید ز کوه‬
‫شب تیره آسودگان را بجنگ‬
‫برم تا بریشان شود کار تنگ‬
‫نمانم که آرام گیرند هیچ‬
‫سواران من با سپاه و بسیچ‬
‫بدو گفت کاموس کین رای نیست‬
‫بدین مولش اندر مرا جای نیست‬
‫بدین مایه مردم بدین گونه جنگ‬
‫چه باید بدین گونه چندین درنگ‬
‫بسازیم یکبار و جنگ آوریم‬
‫بریشان در و کوه تنگ آوریم‬
‫بایران گذاریم ز ایدر سپاه‬
‫نمانیم تخت و نه تاج و نه شاه‬
‫بر و بومشان پاک و یران کنیم‬
‫نه جنگ یلان جنگ شیران کنیم‬
‫زن و کودک خرد و پیر و جوان‬
‫نه شاه و کنارنگ و نه پهلوان‬
‫بایران نمانم بر و بوم و جای‬
‫نه کاخ و نه ایوان و نه چارپای‬
‫ببد روز چندین چه باید گذاشت‬
‫غم و درد و تیمار بیهوده داشت‬
‫یک امشب گشاده مدارید راه‬
‫که ایشان برانند زین رزمگاه‬
‫چو باد سپیده دمان بردمد‬
‫سپه جمله باید که اندر چمد‬
‫تلی کشته بینی ببالای کوه‬
‫تو فردا ز گردان ایران گروه‬
‫بدانسان که ایرانیان سربسر‬
‫ازین پی نبینند جز مویه گر‬
‫بدو گفت خاقان جزین رای نیست‬
‫بگیتی چو تو لشکر آرای نیست‬
‫همه نامدارن بدین هم سخن‬
‫که کاموس شیراوژن افگند بن‬
‫برفتند وز جای برخاستند‬
‫همه شب همی لشکر آراستند‬

 

‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*