خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : سپهدار گودرز بر تیغ کوه‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : سپهدار گودرز بر تیغ کوه‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

دیده شدن سپاهیان کمکی ایران توسط دیده بان طوس

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‬‫‫‫‫‫

‫سپهدار گودرز بر تیغ کوه‬
‫برآمد برفت از میان گروه‬
‫چو خورشید تابان ز گنبد بگشت‬
‫ز بالا همی سوی خاور گذشت‬
‫بزاری خروش آمد از دیده گاه‬
‫که شد کار گردان ایران تباه‬
‫سوی باختر گشت گیتی ز گرد‬
‫سراسر بسان شب لاژورد‬
‫شد از خاک خورشید تابان بنفش‬
‫ز بس پیل و بر پشت پیلان درفش‬
‫غو دیده بشنید گودرز و گفت‬
‫که جز خاک تیره نداریم جفت‬
‫رخش گشت ز اندوه برسان قیر‬
‫چنان شد کجا خسته گردد بتیر‬
‫چنین گفت کز اختر روزگار‬
‫مرا بهره کین آمد و کارزار‬
‫ز گیتی مرا شور بختیست بهر‬
‫پراگنده بر جای تریاک زهر‬
‫نبیره پسر داشتم لشکری‬
‫شده نامبردار هر کشوری‬
‫بکین سیاوش همه کشته شد‬
‫ز من بخت بیدار برگشته شد‬
‫ازین زندگانی شدم ناامید‬
‫سیه شد مرا بخت و روز سپید‬
‫نزادی مرا کاشکی مادرم‬
‫نگشتی سپهر بلند از برم‬
‫چنین گفت با دیده بان پهلوان‬
‫که ای مرد بینا و روشن روان‬
‫نگه کن بتوران و ایران سپاه‬
‫که آرام دارند از آوردگاه‬
‫درفش سپهدار ایران کجاست‬
‫نگه کن چپ لشکر و دست راست‬
‫بدو دیده بان گفت کز هر دو روی‬
‫نه بینم همی جنبش و گفت وگوی‬
‫ازان کار شد پهلوان پر ز درد‬
‫فرود ریخت از دیدگان آب زرد‬
‫بنالید و گفت اسپ را زین کنید‬
‫ازین پس مرا خشت بالین کنید‬
‫شوم پر کنم چشم و آغوش را‬
‫بگیرم ببر گیو و شیدوش را‬
‫همان بیژن گیو و رهام را‬
‫سواران جنگی و خودکام را‬
‫به پدرود کردن رخ هر کسی‬
‫ببوسم ببارم ز مژگان بسی‬
‫نهادند زین بر سمند چمان‬
‫خروش آمد از دیده هم در زمان‬
‫که ای پهلوان جهان شادباش‬
‫ز تیمار و درد و غم آزاد باش‬
‫که از راه ایران یکی تیره گرد‬
‫پدید آمد و روز شد لاژورد‬
‫فراوان درفش از میان سپاه‬
‫برآمد بکردار تابنده ماه‬
‫بپیش اندرون گرگ پیکر یکی‬
‫یکی ماه پیکر ز دور اندکی‬
‫درفشی بدید اژدها پیکرش‬
‫پدید آمد و شیر زرین سرش‬
‫بدو گفت گودرز انوشه ی بدی‬
‫ز دیدار تو دور چشم بدی‬
‫چو گفتارهای تو آید بجای‬
‫بدین سان که گفتی بپاکیزه رای‬
‫ببخشمت چندان گرانمایه چیز‬
‫کزان پس نیازت نیاید بنیز‬
‫وزان پس چو روزی بایران شویم‬
‫بنزدیک شاه دلیران شویم‬
‫ترا پیش تختش برم ناگهان‬
‫سرت برفرازم بجاه از مهان‬
‫چو باد دمنده ازان جایگاه‬
‫برو سوی سالار ایران سپاه‬
‫همه هرچ دیدی بدیشان بگوی‬
‫سبک باش و از هر کسی مژده جوی‬
‫بدو دیده بان گفت کز دیده گاه‬
‫نشاید شدن پیش ایران سپاه‬
‫چو بینم که روی زمین تار گشت‬
‫برین دیده گه دیده بیکار گشت‬
‫بکردار سیمرغ ازین دیده گاه‬
‫برم آگهی سوی ایران سپاه‬
‫چنین گفت با دیده بان پهلوان‬
‫که اکنون نگه کن بروشن روان‬
‫دگر باره بنگر ز کوه بلند‬
‫که ایشان بنزدیک ما کی رسند‬
‫چنین داد پاسخ که فردا پگاه‬
‫بکوه هماون رسد آن سپاه‬
‫چنان شاد شد زان سخن پهلوان‬
‫چو بیجان شده باز یابد روان‬
‫وزان روی پیران بکردار گرد‬
‫همی راند لشکر بدشت نبرد‬
‫سواری بمژده بیامد ز پیش‬
‫بگفت آن کجا رفته بد کم و بیش‬
‫چو بشنید هومان بخندید و گفت‬
‫که شد بی گمان بخت بیدار جفت‬
‫خروشی بشادی ازان رزمگاه‬
‫بابر اندر آمد ز توران سپاه‬
‫بزرگان ایران پر از داغ و درد‬
‫رخان زرد و لبها شده لاژورد‬
‫باندرز کردن همه همگروه‬
‫پراگنده گشتند بر گرد کوه‬
‫بهر جای کرده یکی انجمن‬
‫همی مویه کردند بر خویشتن‬
‫که زار این دلیران خسرونژاد‬
‫کزیشان بایران نگیرند یاد‬
‫کفنها کنون کام شیران بود‬
‫زمین پر ز خون دلیران بود‬
‫سپهدار با بیژن گیو گفت‬
‫که برخیز و بگشای راز از نهفت‬
‫برو تا سر تیغ کوه بلند‬
‫ببین تا کیند و چه و چون و چند‬
‫همی بر کدامین ره آید سپاه‬
‫که دارد سراپرده و تخت و گاه‬
‫بشد بیژن گیو تا تیغ کوه‬
‫برآمد بی انبوه دور از گروه‬
‫ازان کوه سر کرد هر سو نگاه‬
‫درفش سواران و پیل و سپاه‬
‫بیامد بسوی سپهبد دوان‬
‫دل از غم پر از درد و خسته روان‬
‫بدو گفت چندان سپاهست و پیل‬
‫که روی زمین گشت برسان نیل‬
‫درفش و سنان را خود اندازه نیست‬
‫خور از گرد بر آسمان تازه نیست‬
‫اگر بشمری نیست انداز و مر‬
‫همی از تبیره شود گوش کر‬
‫سپهبد چو بشنید گفتار اوی‬
‫دلش گشت پر درد و پر آب روی‬
‫سران سپه را همه گرد کرد‬
‫بسی گرم و تیمار لشکر بخورد‬
‫چنین گفت کز گردش روزگار‬
‫نبینم همی جز غم کارزار‬
‫بسی گشته ام بر فراز و نشیب‬
‫برویم نیامد ازینسان نهیب‬
‫کنون چاره ی کار ایدر یکیست‬
‫اگر چه سلیح و سپاه اندکیست‬
‫بسازیم و امشب شبیخون کنیم‬
‫زمین را ازیشان چو جیحون کنیم‬
‫اگر کشته آییم در کارزار‬
‫نکوهش نیابیم از شهریار‬
‫نگویند بی نام گردی بمرد‬
‫مگر زیر خاکم بباید سپرد‬
‫بدین رام گشتند یکسر سپاه‬
‫هرانکس که بود اندران رزمگاه‬
‫چو شد روی گیتی چو دریای قیر‬
‫نه ناهید پیدا نه بهرام و تیر‬
‫بیامد دمان دیده بان پیش طوس‬
‫دوان و شده روی چون سندروس‬
‫چنین گفت کای پهلوان سپاه‬
‫از ایران سپاه آمد از نزد شاه‬
‫سپهبد بخندید با مهتران‬
‫که ای نامداران و کنداوران‬
‫چو یار آمد اکنون نسازیم جنگ‬
‫گهی با شتابیم و گه با درنگ‬
‫بنیروی یزدان گو پیلتن‬
‫بیاری بیاید بدین انجمن‬
‫ازان دیده بان گشت روشن روان‬
‫همه مژده دادند پیر و جوان‬
‫طلایه فرستاد بر دشت جنگ‬
‫خروش آمد از کوه و آوای زنگ‬

 

‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*