خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : شبی داغ دل پر ز تیمار طوس‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : شبی داغ دل پر ز تیمار طوس‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

آمدن خاقن چین به کمک تورانیان

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‬‫‫‫شبی داغ دل پر ز تیمار طوس‬
‫بخواب اندر آمد گه زخم کوس‬
‫چنان دید روشن روانش بخواب‬
‫که رخشنده شمعی برآمد ز آب‬
‫بر شمع رخشان یکی تخت عاج‬
‫سیاوش بران تخت با فر و تاج‬
‫لبان پر ز خنده زبان چرب گوی‬
‫سوی طوس کردی چو خورشید روی‬
‫که ایرانیان را هم ایدر بدار‬
‫که پیروزگر باشی از کارزار‬
‫بگو در زیان هیچ غمگین مشو‬
‫که ایدر یکی گلستانست نو‬
‫بزیر گل اندر همی می خوریم‬
‫چه دانیم کین باده تا کی خوریم‬
‫ز خواب اندر آمد شده شاد دل‬
‫ز درد و غمان گشته آزاد دل‬
‫بگودرز گفت ای جهان پهلوان‬
‫یکی خواب دیدم بروشن روان‬
‫نگه کن که رستم چو باد دمان‬
‫بیاید بر ما زمان تا زمان‬
‫بفرمود تا برکشیدند نای‬
‫بجنبید بر کوه لشکر ز جای‬
‫ببستند گردان ایران میان‬
‫برافراختند اختر کاویان‬
‫بیاورد زان روی پیران سپاه‬
‫شد از گرد خورشید تابان سیاه‬
‫از آواز گردان و باران تیر‬
‫همی چشم خورشید شد خیره خیر‬
‫دو لشکر بروی اندر آورده روی‬
‫ز گردان نشد هیچ کس جنگجوی‬
‫چنین گفت هومان بپیران که جنگ‬
‫همی جست باید چه جویی درنگ‬
‫نه لشکر بدشت شکار اندرند‬
‫که اسپان ما زیر بار اندرند‬
‫بدو گفت پیران که تندی مکن‬
‫نه روز شتابست و گاه سخن‬
‫سه تن دوش با خوار مایه سپاه‬
‫برفتند بیگاه زین رزمگاه‬
‫چو شیران جنگی و ما چون رمه‬
‫که از کوهسار اندر آید دمه‬
‫همه دشت پر جوی خون یافتیم‬
‫سر نامداران نگون یافتیم‬
‫یکی کوه دارند خارا و خشک‬
‫همی خار بویند اسپان چو مشک‬
‫بمان تا بران سنگ پیچان شوند‬
‫چو بیچاره گردند بیجان شوند‬
‫گشاده نباید که دارید راه‬
‫دو رویه پس و پیش این رزمگاه‬
‫چو بی رنج دشمن بچنگ آیدت‬
‫چو بشتابیش کار تنگ آیدت‬
‫چرا جست باید همی کارزار‬
‫طلایه برین دشت بس صد سوار‬
‫بباشیم تا دشمن از آب و نان‬
‫شود تنگ و زنهار خواهد بجان‬
‫مگر خاک گر سنگ خارا خورند‬
‫چو روزی سرآید خورند و مرند‬
‫سوی خیمه رفتند زان رزمگاه‬
‫طلایه بیامد به پیش سپاه‬
‫گشادند گردان سراسر کمر‬
‫بخوان و بخوردن نهادند سر‬
‫بلشکر گه آمد سپهدار طوس‬
‫پر از خون دل و روی چون سندروس‬
‫بگودرز گفت این سخن تیره گشت‬
‫سر بخت ایرانیان خیره گشت‬
‫همه گرد بر گرد ما لشکرست‬
‫خور بارگی خارگر خاورست‬
‫سپه را خورش بس فراوان نماند‬
‫جز از گرز و شمشیر درمان نماند‬
‫بشبگیر شمشیرها برکشیم‬
‫همه دامن کوه لشکر کشیم‬
‫اگر اختر نیک یاری دهد‬
‫بریشان مرا کامگاری دهد‬
‫ور ایدون کجا داور آسمان‬
‫بشمشیر بر ما سرآرد زمان‬
‫ز بخش جهان آفرین بیش و کم‬
‫نباشد مپیمای بر خیره دم‬
‫مرا مرگ خوشتر بنام بلند‬
‫ازین زیستن با هراس و گزند‬
‫برین برنهادند یکسر سخن‬
‫که سالار نیک اختر افگند بن‬
‫چو خورشید برزد ز خرچنگ چنگ‬
‫بدرید پیراهن مشک رنگ‬
‫به پیران فرستاده آمد ز شاه‬
‫که آمد ز هر جای بی مر سپاه‬
‫سپاهی که دریای چین را ز گرد‬
‫کند چون بیابان بروز نبرد‬
‫نخستین سپهدار خاقان چین‬
‫که تختش همی برنتابد زمین‬
‫تنش زور دارد چو صد نره شیر‬
‫سر ژنده پیل اندر آرد بزیر‬
‫یکی مهتر از ماورالنهر بر‬
‫که بگذارد از چرخ گردنده سر‬
‫ببالا چو سرو و بدیدار ماه‬
‫جهانگیر و نازان بدو تاج و گاه‬
‫سر سرافرازان و کاموس نام‬
‫برآرد ز گودرز و از طوس نام‬
‫ز مرز سپیجاب تا دشت روم‬
‫سپاهی که بود اندر آباد بوم‬
‫فرستادم اینک سوی کارزار‬
‫برآرند از طوس و خسرو دمار‬
‫چو بشنید پیران بتوران سپاه‬
‫چنین گفت کای سرفرازان شاه‬
‫بدین مژده ی شاه پیر و جوان‬
‫همه شاد باشید و روشن روان‬
‫بباید کنون دل ز تیمار شست‬
‫بایران نمانم بر و بوم و رست‬
‫سر از رزم و از رنج و کین خواستن‬
‫برآسود وز لشکر آراستن‬
‫بایران و توران و بر خشک و آب‬
‫نبینند جز کام افراسیاب‬
‫ز لشکر بر پهلوان پیش رو‬
‫بمژده بیامد همی نو بنو‬
‫بگفتند کای نامور پهلوان‬
‫همیشه بزی شاد و روشن روان‬
‫بدیدار شاهان دلت شاددار‬
‫روانت ز اندیشه آزاد دار‬
‫ز کشمیر تا برتر از رود شهد‬
‫درفش و سپاهست و پیلان و مهد‬
‫نخست اندر آیم ز خاقان چین‬
‫که تاجش سپهرست و تختش زمین‬
‫چو منشور جنگی که با تیغ اوی‬
‫بخاک اندر آید سر جنگجوی‬
‫دلاور چو کاموس شمشیرزن‬
‫که چشمش ندیدست هرگز شکن‬
‫همه کارهای شگرف آورد‬
‫چو خشم آورد باد و برف آورد‬
‫چو خشنود باشد بهار آردت‬
‫گل و سنبل جویبار آردت‬
‫ز سقلاب چون کندر شیر مرد‬
‫چو پیروز کانی سپهر نبرد‬
‫چو سگسار غرچه چو شنگل ز هند‬
‫هوا پردرفش و زمین پر پرند‬
‫چغانی چو فرطوس لشکر فروز‬
‫گهار گهانی گو گردسوز‬
‫شمیران شگنی و گردوی وهر‬
‫پراگنده بر نیزه و تیغ زهر‬
‫تو اکنون سرافراز و رامش پذیر‬
‫کزین مژده بر نا شود مرد پیر‬
‫ز لشکر توی پهلو و پیش رو‬
‫همیشه بزی شاد و فرمانت نو‬
‫دل و جان پیران پر از خنده گشت‬
‫تو گفتی مگر مرده بد زنده گشت‬
‫بهومان چنین گفت پیران که من‬
‫پذیره شوم پیش این انجمن‬
‫که ایشان ز راه دراز آمدند‬
‫پراندیشه و رزمساز آمدند‬
‫ازین آمدن بی نیازند سخت‬
‫خداوند تاج اند و زیبای تخت‬
‫ندارند سر کم ز افراسیاب‬
‫که با تخت و گنجاند و با جاه و آب‬
‫شوم تا ببینم که چند و چیند‬
‫سپهبد کدامند و گردان کیند‬
‫کنم آفرین پیش خاقان چین‬
‫وگر پیش تختش ببوسم زمین‬
‫ببینم سرافراز کاموس را‬
‫برابر کنم شنگل و طوس را‬
‫چو باز آیم ایدر ببندم میان‬
‫برآرم دم و دود از ایرانیان‬
‫اگر خود ندارند پایاب جنگ‬
‫بریشان کنم روز تاریک و تنگ‬
‫هرانکس که هستند زیشان سران‬
‫کنم پای و گردن ببندگران‬
‫فرستم بنزدیک افراسیاب‬
‫نه آرام جویم بدین بر نه خواب‬
‫ز لشکر هر آنکس که آید بدست‬
‫سرانشان ببرم بشمشیر پست‬
‫بسوزم دهم خاک ایشان بباد‬
‫نگیریم زان بوم و بر نیز یاد‬
‫سه بهره ازان پس برانم سپاه‬
‫کنم روز بر شاه ایران سیاه‬
‫یکی بهره زیشان فرستم ببلخ‬
‫بایرانیان بر کنم روز تلخ‬
‫دگر بهره بر سوی کابلستان‬
‫بکابل کشم خاک زابلستان‬
‫سوم بهره بر سوی ایران برم‬
‫ز ترکان بزرگان و شیران برم‬
‫زن و کودک خرد و پیر و جوان‬
‫نمانم که باشد تنی با روان‬
‫بر و بوم ایران نمانم بجای‬
‫که مه دست بادا ازیشان مه پای‬
‫کنون تا کنم کارها را بسیچ‬
‫شما جنگ ایشان مجویید هیچ‬
‫بفگت این و دل پر ز کینه برفت‬
‫همی پوست بر تنش گفتی بکفت‬
‫بلکشر چنین گفت هومان گرد‬
‫که دلرا ز کینه نباید سترد‬
‫دو روز این یکی رنج بر تن نهید‬
‫دو دیده بکوه هماون نهید‬
‫نباید که ایشان شبی بی درنگ‬
‫گریزان برانند ازین جای تنگ‬
‫کنون کوه و رود و در و دشت و راه‬
‫جهانی شود پردرفش سپاه‬

‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*