خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : ازان پس چو آمد بخسرو خبر‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : ازان پس چو آمد بخسرو خبر‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

فرستادن رستم به کمک طوس توسط کیخسرو

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‬‫‫ازان پس چو آمد بخسرو خبر‬
‫که پیران شد از رزم پیروزگر‬
‫سپهبد بکوه هماون کشید‬
‫ز لشکر بسی گرد شد ناپدید‬
‫در کاخ گودرز کشوادگان‬
‫تهی شد ز گردان و آزادگان‬
‫ستاره بر ایشان بنالد همی‬
‫ببالینشان خون بپالد همی‬
‫ازیشان جهان پر ز خاک است و خون‬
‫بلند اختر طوس گشته نگون‬
‫بفرمود تا رستم پیلتن‬
‫خرامد بدرگاه با انجمن‬
‫برفتند ز ایران همه بخردان‬
‫جهاندیده و نامور موبدان‬
‫سر نامداران زبان برگشاد‬
‫ز پیکار لشکر بسی کرد یاد‬
‫برستم چنین گفت کای سرفراز‬
‫بترسم که این دولت دیریاز‬
‫همی برگراید بسوی نشیب‬
‫دلم شد ز کردار او پرنهیب‬
‫توی پروارننده ی تاج و تخت‬
‫فروغ از تو گیرد جهاندار بخت‬
‫دل چرخ در نوک شمشیر تست‬
‫سپهر و زمان و زمین زیر تست‬
‫تو کندی دل و مغز دیو سپید‬
‫زمانه بمهر تو دارد امید‬
‫زمین گرد رخش ترا چاکرست‬
‫زمان بر تو چون مهربان مادرست‬
‫ز تیغ تو خورشید بریان شود‬
‫ز گرز تو ناهید گریان شود‬
‫ز نیروی پیکان کلک تو شیر‬
‫بروز بلا گردد از جنگ سیر‬
‫تو تا برنهادی بمردی کلاه‬
‫نکرد ایچ دشمن بایران نگاه‬
‫کنون گیو و گودرز و طوس و سران‬
‫فراوان ازین مرز کنداوران‬
‫همه دل پر از خون و دیده پرآب‬
‫گریزان ز ترکان افراسیاب‬
‫فراوان ز گودرزیان کشته مرد‬
‫شده خاک بستر بدشت نبرد‬
‫هرانکس کزیشان بجان رسته اند‬
‫بکوه هماون همه خسته اند‬
‫همه سر نهاده سوی آسمان‬
‫سوی کردگار مکان و زمان‬
‫که ایدر بباید گو پیلتن‬
‫بنیروی یزدان و فرمان من‬
‫شب تیره کین نامه بر خواندم‬
‫بسی از جگر خون برافشاندم‬
‫نگفتم سه روز این سخن را بکس‬
‫مگر پیش دادار فریاد رس‬
‫کنون کار ز اندازه اندر گذشت‬
‫دلم زین سخن پر ز تیمار گشت‬
‫امید سپاه و سپهبد بتست‬
‫که روشن روان بادی و تن درست‬
‫سرت سبز باد و دلت شادمان‬
‫تن زال دور از بد بدگمان‬
‫ز من هرچ باید فزونی بخواه‬
‫ز اسپ و سلیح و ز گنج و سپاه‬
‫برو با دلی شاد و رایی درست‬
‫نشاید گرفت این چنین کار سست‬
‫بپاسخ چنین گفت رستم بشاه‬
‫که بی تو مبادا نگین و کلاه‬
‫که با فر و برزی و بارای و داد‬
‫ندارد چو تو شاه گردون بیاد‬
‫شنیدست خسرو که تا کیقباد‬
‫کلاه بزرگی بسر بر نهاد‬
‫بایران بکین من کمر بسته ام‬
‫برام یک روز ننشسته ام‬
‫بیابان و تاریکی و دیو و شیر‬
‫چه جادو چه از اژدهای دلیر‬
‫همان رزم توران و مازندران‬
‫شب تیره و گرزهای گران‬
‫هم از تشنگی هم ز راه دراز‬
‫گزیدن در رنج بر جای ناز‬
‫چنین درد و سختی بسی دیده ام‬
‫که روزی ز شادی نپرسیده ام‬
‫تو شاه نو آیین و من چون رهی‬
‫میان بسته ام چون تو فرمان دهی‬
‫شوم با سپاهی کمر بر میان‬
‫بگردانم این بد ز ایرانیان‬
‫ازان کشتگان شاه بی درد باد‬
‫رخ بدسگالان او زرد باد‬
‫ز گودرزیان خود جگر خسته ام‬
‫کمر بر میان سوگ را بسته ام‬
‫چو بشنید کیخسرو آواز اوی‬
‫برخ برنهاد از دو دیده دو جوی‬
‫بدو گفت بی تو نخواهم زمان‬
‫نه اورنگ و تاج و نه گرز و کمان‬
‫فلک زیر خم کمند تو باد‬
‫سر تاجداران به بند تو باد‬
‫ز دینار و گنج و ز تاج و گهر‬
‫کلاه و کمان و کمند و کمر‬
‫بیاورد گنجور خسرو کلید‬
‫سر بدره های درم بردید‬
‫همه شاه ایران به رستم سپرد‬
‫چنین گفت کای نامدار گرد‬
‫جهان گنج و گنجور شمشیر تست‬
‫سر سروران جهان زیر تست‬
‫تو با گرزداران زاولستان‬
‫دلیران و شیران کابلستان‬
‫همی رو بکردار باد دمان‬
‫مجوی و مفرمای جستن زمان‬
‫ز گردان شمشیر زن سی هزار‬
‫ز لشکر گزین از در کارزار‬
‫فریبرز کاوس را ده سپاه‬
‫که او پیش رو باشد و کینه خواه‬
‫تهمتن زمین را ببوسید و گفت‬
‫که با من عنان و رکیبست جفت‬
‫سران را سر اندر شتاب آوریم‬
‫مبادا که آرام و خواب آوریم‬
‫سپه را درم دادن آغاز کرد‬
‫بدشت آمد و رزم را ساز کرد‬
‫فریبرز را گفت برکش پگاه‬
‫سپاه اندرآور به پیش سپاه‬
‫نباید که روز و شبان بغنوی‬
‫مگر نزد طوس سپهبد شوی‬
‫بگویی که در جنگ تندی مکن‬
‫فریب زمان جوی و کندی مکن‬
‫من اینک بکردار باد دمان‬
‫بیایم نجویم بره بر زمان‬
‫چو گرگین میلاد کار آزمای‬
‫سپه را زند بر بد و نیک رای‬
‫چو خورشید تابنده بنمود چهر‬
‫بسان بتی با دلی پر زمهر‬
‫بر آمد خروشیدن کرنای‬
‫تهمتن بیاورد لشکر زجای‬
‫پر اندیشه جان جهاندار شاه‬
‫دو فرسنگ با او بیامد براه‬
‫دو منزل همی کرد رستم یکی‬
‫نیاسود روز و شبان اندکی‬

‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*