خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : رسید این سگالش بگودرز و طوس

چنین گفت فردوسی پاکزاد : رسید این سگالش بگودرز و طوس

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

حمله طوس به همراه گودرز و تنی چند از دلاوران به سپاهیان توران

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‬‫رسید این سگالش بگودرز و طوس‬
‫سر سرکشان خیره گشت از فسوس‬
‫چنین گفت با طوس گودرز پیر‬
‫که ما را کنون جنگ شد ناگزیر‬
‫سه روز ار بود خوردنی بیش نیست‬
‫ز یکسو گشاده رهی پیش نیست‬
‫نه خورد و نه چیز و نه بار و بنه‬
‫چنین چند باشد سپه گرسنه‬
‫کنون چون شود روی خورشید زرد‬
‫پدید آید آن چادر لاژورد‬
‫بباید گزیدن سواران مرد‬
‫ز بالا شدن سوی دشت نبرد‬
‫بسان شبیخون یکی رزم سخت‬
‫بسازیم تا چون بود یار بخت‬
‫اگر یک بیک تن بکشتن دهیم‬
‫وگر تاج گردنکشان برنهیم‬
‫چنین است فرجام آوردگاه‬
‫یکی خاک یابد یکی تاج و گاه‬
‫ز گودرز بشنید طوس این سخن‬
‫سرش گشت پردرد و کین کهن‬
‫ز یک سوی لشکر به بیژن سپرد‬
‫دگر سو بشیدوش و خراد گرد‬
‫درفش خجسته بگستهم داد‬
‫بسی پند و اندرزها کرد یاد‬
‫خود و گیو و گودرز و چندی سران‬
‫نهادند بر یال گرزگران‬
‫بسوی سپهدار پیران شدند‬
‫چو آتش بقلب سپه بر زدند‬
‫چو دریای خون شد همه رزمگاه‬
‫خروشی برآمد بلند از سپاه‬
‫درفش سپهبد بدو نیم شد‬
‫دل رزمجویان پر از بیم شد‬
‫چو بشنید هومان خروش سپاه‬
‫نشست از بر تازی اسپی سیاه‬
‫بیامد ز لشکر بسی کشته دید‬
‫بسی بیهش از رزم برگشته دید‬
‫فرو ریخت از دیده خون بر برش‬
‫یکی بانگ زد تند بر لشکرش‬
‫چنین گفت کایدر طلایه نبود‬
‫شما را ز کین ایچ مایه نبود‬
‫بهر یک ازیشان ز ما سیصدست‬
‫بوردگه خواب و خفتن بدست‬
‫هلا تیغ و گوپالها برکشید‬
‫سپرهای چینی بسر در کشید‬
‫ز هر سو بریشان بگیرید راه‬
‫کنون کز بره بر کشد تیغ ماه‬
‫رهایی نباید که یابند هیچ‬
‫بدین سان چه باید درنگ و بسیچ‬
‫برآمد خروشیدن کرنای‬
‫بهر سو برفتند گردان ز جای‬
‫گرفتندشان یکسر اندر میان‬
‫سواران ایران چو شیر ژیان‬
‫چنان آتش افروخت از ترگ و تیغ‬
‫که گفتی همی گرز بارد ز میغ‬
‫شب تار و شمشیر و گرد سپاه‬
‫ستاره نه پیدا نه تابنده ماه‬
‫ز جوشن تو گفتی ببار اندرند‬
‫ز تاری بدریای قار اندرند‬
‫بلشکر چنین گفت هومان که بس‬
‫ازین مهتران مفگنید ایچ کس‬
‫همه پیش من دستگیر آورید‬
‫نباید که خسته بتیر آورید‬
‫چنین گفت لشکر ببانگ بلند‬
‫که اکنون به بیچارگی دست بند‬
‫دهید ار بگرز و بژوپین دهید‬
‫سران را ز خون تاج بر سر نهید‬
‫چنین گفت با گیو و رهام طوس‬
‫که شد جان ما بی گمان بر فسوس‬
‫مگر کردگار سپهر بلند‬
‫رهاند تن و جان ما زین گزند‬
‫اگر نه بچنگ عقاب اندریم‬
‫وگر زیر دریای آب اندریم‬
‫یکی حمله بردند هر سه به هم‬
‫چو برخیزد از جای شیر دژم‬
‫ندیدند کس یال اسپ و عنان‬
‫ز تنگی بچشم اندر آمد سنان‬
‫چنین گفت هومان بواز تیز‬
‫که نه جای جنگست و راه گریز‬
‫برانگیخت از جایتان بخت بد‬
‫که تا بر تن بدکنش بد رسد‬
‫سه جنگ آور و خوار مایه سپاه‬
‫بماندند یکسر بدین رزمگاه‬
‫فراوان ز رستم گرفتند یاد‬
‫کجا داد در جنگ هر جای داد‬
‫ز شیدوش، وز بیژن گستهم‬
‫بسی یاد کردند بر بیش و کم‬
‫که باری کسی را ز ایران سپاه‬
‫بدی یارمان اندرین رزمگاه‬
‫نه ایدر به پیکار و جنگ آمدیم‬
‫که خیره بکام نهنگ آمدیم‬
‫دریغ آن در و گاه شاه جهان‬
‫که گیرند ما را کنون ناگهان‬
‫تهمتن به زاولستانست و زال‬
‫شود کار ایران کنون تال و مال‬
‫همی آمد آوای گوپال و کوس‬
‫بلشکر همی دیر شد گیو و طوس‬
‫چنین گفت شیدوش و گستهم شیر‬
‫که شد کار پیکار سالار دیر‬
‫به بیژن گرازه همی گفت باز‬
‫که شد کار سالار لشکر دراز‬
‫هوا قیر گون و زمین آبنوس‬
‫همی آمد از دشت آوای کوس‬
‫برفتند گردان بر آوای اوی‬
‫ز خون بود بر دشت هر جای جوی‬
‫ز گردان نیو و ز نیروی چنگ‬
‫تو گفتی برآمد ز دریا نهنگ‬
‫بدانست هومان که آمد سوار‬
‫همه گرزور بود و شمشیردار‬
‫چو دانست کامد ورا یار طوس‬
‫همی برخروشید برسان کوس‬
‫سبک شد عنان و گران شد رکیب‬
‫بلندی که دانست باز از نشیب‬
‫یکی رزم کردند تا چاک روز‬
‫چو پیدا شد از چرخ گیتی فروز‬
‫سپه بازگشتند یکسر ز جنگ‬
‫کشیدند لشکر سوی کوه تنگ‬
‫بگردان چنین گفت سالار طوس‬
‫که از گردش مهر تا زخم کوس‬
‫سواری چنین کز شما دیده ام‬
‫ز کنداوران هیچ نشنیده ام‬
‫یکی نامه باید که زی شه کنیم‬
‫ز کارش همه جمله آگه کنیم‬
‫چو نامه بنزدیک خسرو رسد‬
‫بدلش اندرون آتشی نو رسد‬
‫بیاری بیاید گو پیلتن‬
‫ز شیران یکی نامدار انجمن‬
‫بپیروزی از رزم گردیم باز‬
‫بدیدار کیخسرو آید نیاز‬
‫سخن هرچ رفت آشکار و نهان‬
‫بگویم بپیروز شاه جهان‬
‫بخوبی و خشنودی شهریار‬
‫بباشد بکام شما روزگار‬
‫چنانچون که گفتند برساختند‬
‫نوندی بنزدیک شه تاختند‬
‫دو لشکر بخیمه فرود آمدند‬
‫ز پیکار یکباره دم برزدند‬
‫طلایه برون آمد از هر دو روی‬
‫بدشت از دلیران پرخاشجوی‬
‫چو هومان رسید اندران رزمگاه‬
‫ز کشته ندید ایچ بر دشت راه‬
‫به پیران چنین گفت کامروز گرد‬
‫نه بر آرزو گشت گاه نبرد‬
‫چو آسوده گردند گردان ما‬
‫ستوده سواران و مردان ما‬
‫یکی رزم سازم که خورشید و ماه‬
‫ندیدست هرگز چنان رزمگاه‬

‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*