خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : ازین سان همی رفت روز و شبان

چنین گفت فردوسی پاکزاد : ازین سان همی رفت روز و شبان

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

رفتن سپاهیان ایران به کوه هماون

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫ازین سان همی رفت روز و شبان‬
‫پر از غم دل و ناچریده لبان‬
‫همه دیده پر خون و دل پر ز داغ‬
‫ز رنج روان گشته چون پر زاغ‬
‫چو نزدیک کوه هماون رسید‬
‫بران دامن کوه لشکر کشید‬
‫چنین گفت طوس سپهبد بگیو‬
‫که ای پر خرد نامبردار نیو‬
‫سه روزست تا زین نشان تاختی‬
‫بخواب و بخوردن نپرداختی‬
‫بیا و بیاسا و چیزی بخور‬
‫برامش و جامه بنمای سر‬
‫که من بی گمانم که پیران بجنگ‬
‫پس ما بیاید کنون بی درنگ‬
‫کسی را که آسوده تر زین گروه‬
‫به بیژن بمان و تو برشو بکوه‬
‫همه خستگان را سوی که کشید‬
‫ز آسودگان لشکری برگزید‬
‫چنین گفت کین کوه سر جای ماست‬
‫بباید کنون خویشتن کرد راست‬
‫طلایه ز کوه اندر آمد بدشت‬
‫بدان تا بریشان نشاید گذشت‬
‫خروش نگهبان و آوای زنگ‬
‫تو گفتی بجوش آمد از کوه سنگ‬
‫هم آنگه برآمد ز چرخ آفتاب‬
‫جهان گشت برسان دریای آب‬
‫ز درگاه پیران برآمد خروش‬
‫چنان شد که برخیزد از خاک جوش‬
‫بهومان چنین گفت کاکنون بجنگ‬
‫نباید همانا فراوان درنگ‬
‫سواران دشمن همه کشته اند‬
‫وگر خسته از جنگ برگشته اند‬
‫بزد کوس و از دشت برخاست غو‬
‫همی رفت پیش سپه پیشرو‬
‫رسیدند ترکان بدان رزمگاه‬
‫همه رزمگه خیمه بد بی سپاه‬
‫بشد نزد پیران یکی مژده خواه‬
‫که کس نیست ایدر ز ایران سپاه‬
‫ز لشکر بشادی برآمد خروش‬
‫بفرمان پیران نهادند گوش‬
‫سپهبد چنین گفت با بخردان‬
‫که ای نامور پرهنر موبدان‬
‫چه سازیم و این را چه دانید رای‬
‫که اکنون ز دشمن تهی ماند جای‬
‫سواران لشکر ز پیر و جوان‬
‫همه تیز گفتند با پهلوان‬
‫که لشکر گریزان شد از پیش ما‬
‫شکست آمد اندر بداندیش ما‬
‫یکی رزمگاهست پر خون و خاک‬
‫ازیشان نه هنگام بیم است و باک‬
‫بباید پی دشمن اندر گرفت‬
‫ز مولش سزد گر بمانی شگفت‬
‫گریزان ز باد اندرآید بب‬
‫به آید ز مولیدن ایدر شتاب‬
‫چنین گفت پیران که هنگام جنگ‬
‫شود سست پای شتاب از درنگ‬
‫سپاهی بکردار دریای آب‬
‫شدست انجمن پیش افراسیاب‬
‫بمانیم تا آن سپاه گران‬
‫بیایند گردان و جنگ آوران‬
‫ازان پس بایران نمانیم کس‬
‫چنین است رای خردمند و بس‬
‫بدو گفت هومان که ای پهلوان‬
‫مرنجان بدین کار چندین روان‬
‫سپاهی بدان زور و آن جوش و دم‬
‫شدی روی دریا ازیشان دژم‬
‫کنون خیمه و گاه و پرده سرای‬
‫همه مانده برجای و رفته ز جای‬
‫چنان دان که رفتن ز بیچارگیست‬
‫نمودن بما پشت یکبارگیست‬
‫نمانیم تا نزد خسرو شوند‬
‫بدرگاه او لشکری نو شوند‬
‫ز زابلستان رستم آید بجنگ‬
‫زیانی بود سهمگین زین درنگ‬
‫کنون ساختن باید و تاختن‬
‫فسونها و نیرنگها ساختن‬
‫چو گودرز را با سپهدار طوس‬
‫درفش همایون و پیلان و کوس‬
‫همه بی گمانی بچنگ آوریم‬
‫بد آید چو ایدر درنگ آوریم‬
‫چنین داد پاسخ بدو پهلوان‬
‫که بیداردل باش و روشن روان‬
‫چنان کن که نیک اختر و رای تست‬
‫که چرخ فلک زیر بالای تست‬
‫پس لشکر اندر گرفتند راه‬
‫سپهدار پیران و توران سپاه‬
‫به لهاک فرمود کاکنون مایست‬
‫بگردان عنان با سواری دویست‬
‫بدو گفت مگشای بند از میان‬
‫ببین تا کجایند ایرانیان‬
‫همی رفت لهاک برسان باد‬
‫ز خواب و ز خوردن نکرد ایچ یاد‬
‫چو نیمی ز تیره شب اندر گذشت‬
‫طلایه بدیدش بتاریک دشت‬
‫خروش آمد از کوه و آوای زنگ‬
‫ندید ایچ لهاک جای درنگ‬
‫بنزدیک پیران بیامد ز راه‬
‫بدو آگهی داد ز ایران سپاه‬
‫که ایشان بکوه هماون درند‬
‫همه بسته بر پیش راه گزند‬
‫بهومان بفرمود پیران که زود‬
‫عنان و رکیبت بباید بسود‬
‫ببر چند باید ز لشکر سوار‬
‫ز گردان گردنکش نامدار‬
‫که ایرانیان با درفش و سپاه‬
‫گرفتند کوه هماون پناه‬
‫ازین رزم رنج آید اکنون بروی‬
‫خرد تیز کن چاره ی کار جوی‬
‫گر آن مرد با کاویانی درفش‬
‫بیاری، شود روی ایشان بنفش‬
‫اگر دستیابی بشمشیر تیز‬
‫درفش و همه نیزه کن ریزریز‬
‫من اینک پساندر چو باد دمان‬
‫بیایم نسازم درنگ و زمان‬
‫گزین کرد هومان ز لشکر سوار‬
‫سپردار و شمشیرزن سی هزار‬
‫چو خورشید تابنده بنمود تاج‬
‫بگسترد کافور بر تخت عاج‬
‫پدید آمد از دور گرد سپاه‬
‫غو دیده بان آمد از دیده گاه‬
‫که آمد ز ترکان سپاهی پدید‬
‫بابر سیه گردشان برکشید‬
‫چو بشنید جوشن بپوشید طوس‬
‫برآمد دم بوق و آوای کوس‬
‫سواران ایران همه همگروه‬
‫رده برکشیدند بر پیش کوه‬
‫چو هومان بدید آن سپاه گران‬
‫گراییدن گرز و تیغ سران‬
‫چنین گفت هومان بگودرز و طوس‬
‫کز ایران برفتید با پیل و کوس‬
‫سوس شهر ترکان بکین آختن‬
‫بدان روی لشکر برون تاختن‬
‫کنون برگزیدی چو نخچیر کوه‬
‫شدستی ز گردان توران ستوه‬
‫نیایدت زین کار خود شرم و ننگ‬
‫خور و خواب و آرام بر کوه و سنگ‬
‫چو فردا برآید ز کوه آفتاب‬
‫کنم زین حصار تو دریای آب‬
‫بدانی که این جای بیچارگیست‬
‫برین کوه خارا بباید گریست‬
‫هیونی بپیران فرستاد زود‬
‫که اندیشه ی ما دگرگونه بود‬
‫دگرگونه بود آنچ انداختیم‬
‫بریشان همی تاختن ساختیم‬
‫همه کوه یکسر سپاهست و کوس‬
‫درفش از پس پشت گودرز و طوس‬
‫چنان کن که چون بردمد چاک روز‬
‫پدید آید از چرخ گیتی فروز‬
‫تو ایدر بوی ساخته با سپاه‬
‫شده روی هامون ز لشکر سیاه‬
‫فرستاده نزدیک پیران رسید‬
‫بجوشید چون گفت هومان شنید‬
‫بیامد شب تیره هنگام خواب‬
‫همی راند لشکر بکردار آب‬

‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*