خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : ز ترکان یکی بود بازور نام

چنین گفت فردوسی پاکزاد : ز ترکان یکی بود بازور نام

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

استفاده تورانیان از جادو برای شکست دلیران ایرانی

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫ز ترکان یکی بود بازور نام‬
‫بافسوس بهر جای گسترده کام‬
‫بیاموخته کژی و جادوی‬
‫بدانسته چینی و هم پهلوی‬
‫چنین گفت پیران بافسون پژوه‬
‫کز ایدر برو تا سر تیغ کوه‬
‫یکی برف و سرما و باد دمان‬
‫بریشان بیاور هم اندر زمان‬
‫هوا تیره گون بود از تیر ماه‬
‫همی گشت بر کوه ابر سیاه‬
‫چو بازور در کوه شد در زمان‬
‫برآمد یکی برف و باد دمان‬
‫همه دست آن نیزه داران ز کار‬
‫فروماند از برف در کارزار‬
‫ازان رستخیز و دم زمهریر‬
‫خروش یلان بود و باران تیر‬
‫بفرمود پیران که یکسر سپاه‬
‫یکی حمله سازید زین رزمگاه‬
‫چو بر نیزه بر دستهاشان فسرد‬
‫نیاراست بنمود کس دست برد‬
‫وزان پس برآورد هومان غریو‬
‫یکی حمله آورد برسان دیو‬
‫بکشتند چندان ز ایران سپاه‬
‫که دریای خون گشت آوردگاه‬
‫در و دشت گشته پر از برف و خون‬
‫سواران ایران فتاده نگون‬
‫ز کشته نبد جای رفتن بجنگ‬
‫ز برف و ز افگنده شد جای تنگ‬
‫سیه گشت در دشت شمشیر و دست‬
‫بروی اندر افتاده برسان مست‬
‫نبد جای گردش دران رزمگاه‬
‫شده دست لشکر ز سرما تباه‬
‫سپهدار و گردنکشان آن زمان‬
‫گرفتند زاری سوی آسمان‬
‫که ای برتر از دانش و هوش و رای‬
‫نه در جای و بر جای و نه زیر جای‬
‫همه بنده ی پرگناه توایم‬
‫به بیچارگی دادخواه توایم‬
‫ز افسون و از جادوی برتری‬
‫جهاندار و بر داوران داوری‬
‫تو باشی به بیچارگی دستگیر‬
‫تواناتر از آتش و زمهریر‬
‫ازین برف و سرما تو فریادرس‬
‫نداریم فریادرس جز تو کس‬
‫بیامد یکی مرد دانش پژوه‬
‫برهام بنمود آن تیغ کوه‬
‫کجا جای بازور نستوه بود‬
‫بر افسون و تنبل بران کوه بود‬
‫بجنبید رهام زان رزمگاه‬
‫برون تاخت اسپ از میان سپاه‬
‫زره دامنش را بزد بر کمر‬
‫پیاده برآمد بران کوه سر‬
‫چو جادو بدیدش بیامد بجنگ‬
‫عمودی ز پولاد چینی بچنگ‬
‫چو رهام نزدیک جادو رسید‬
‫سبک تیغ تیز از میان برکشید‬
‫بیفگند دستش بشمشیر تیز‬
‫یکی باد برخاست چون رستخیز‬
‫ز روی هوا ابر تیره ببرد‬
‫فرود آمد از کوه رهام گرد‬
‫یکی دست با زور جادو بدست‬
‫بهامون شد و بارگی برنشست‬
‫هوا گشت زان سان که از پیش بود‬
‫فروزنده خورشید را رخ نمود‬
‫پدر را بگفت آنچ جادو چه کرد‬
‫چه آورد بر ما بروز نبرد‬
‫بدیدند ازان پس دلیران شاه‬
‫چو دریای خون گشته آوردگاه‬
‫همه دشت کشته ز ایرانیان‬
‫تن بی سران سر بی تنان‬
‫چنین گفت گودز آنگه بطوس‬
‫که نه پیل ماند و نه آوای کوس‬
‫همه یکسره تیغها برکشیم‬
‫براریم جوش ار کشند ار کشیم‬
‫همانا که ما را سر آمد زمان‬
‫نه روز نبردست و تیر و کمان‬
‫بدو گفت طوس ای جهاندیده مرد‬
‫هوا گشت پاک و بشد باد سرد‬
‫چرا سر همی داد باید بباد‬
‫چو فریادرس فره و زور داد‬
‫مکن پیشدستی تو در جنگ ما‬
‫کنند این دلیران خود اهنگ ما‬
‫بپیش زمانه پذیره مشو‬
‫بنزدیک بدخواه خیره مشو‬
‫تو در قلب با کاویانی درفش‬
‫همی دار در چنگ تیغ بنفش‬
‫سوی میمنه گیو و بیژن بهم‬
‫نگهبانش بر میسره گستهم‬
‫چو رهام و شیدوش بر پیش صف‬
‫گرازه بکین برلب آورده کف‬
‫شوم برکشم گرز کین از میان‬
‫کنم تن فدی پیش ایرانیان‬
‫ازین رزمگه برنگردانم اسپ‬
‫مگر خاک جایم بود چون زرسپ‬
‫اگر من شوم کشته زین رزمگاه‬
‫تو برکش سوی شاه ایران سپاه‬
‫مرا مرگ نامی تر از سرزنش‬
‫بهر جای بیغاره ی بدکنش‬
‫چنین است گیتی پرآزار و درد‬
‫ازو تا توان گرد بیشی مگرد‬
‫فزونیش یک روز بگزایدت‬
‫ببودن زمانی نیفزایدت‬
‫دگر باره بر شد دم کرنای‬
‫خروشیدن زنگ و هندی درای‬
‫ز بانگ سواران پرخاشخر‬
‫درخشیدن تیغ و زخم تبر‬
‫ز پیکان و از گرز و ژوپین و تیر‬
‫زمین شد بکردار دریای قیر‬
‫همه دشت بیتن سر و یال بود‬
‫همه گوش پر زخم گوپال بود‬
‫چو شد رزم ترکان برین گونه سخت‬
‫ندیدند ایرانیان روی بخت‬
‫همی تیره شد روی اختر درشت‬
‫دلیران بدشمن نمودند پشت‬
‫چو طوس و چو گودرز و گیو دلیر‬
‫چو شیدوش و بیژن چو رهام شیر‬
‫همه برنهادند جان را بکف‬
‫همه رزم جستند بر پیش صف‬
‫هرآنکس که با طوس در جنگ بود‬
‫همه نامدار و کنارنگ بود‬
‫بپیش اندرون خون همی ریختند‬
‫یلان از پس پشت بگریختند‬
‫یکی موبدی طوس یل را بخواند‬
‫پس پشت تو گفت جنگی نماند‬
‫نباید کت اندر میان آورند‬
‫بجان سپهبد زیان آورند‬
‫به گیو دلیر آن زمان طوس گفت‬
‫که با مغز لشکر خرد نیست جفت‬
‫که ما را بدین گونه بگذاشتند‬
‫چنین روی از جنگ برگاشتند‬
‫برو بازگردان سپه را ز راه‬
‫ز بیغاره ی دشمن و شرم شاه‬
‫بشد گیو و لشکر همه بازگشت‬
‫پر از کشته دیدند هامون و دشت‬
‫سپهبد چنین گفت با مهتران‬
‫که اینست پیکار جنگ آوران‬
‫کنون چون رخ روز شد تیره گون‬
‫همه روی کشور چو دریای خون‬
‫یکی جای آرام باید گزید‬
‫اگر تیره شب خود توان آرمید‬
‫مگر کشته یابد بجای مغاک‬
‫یکی بستر از ریگ و چادر ز خاک‬

‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*