خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : همه بازگشتند یکسر ز جنگ‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : همه بازگشتند یکسر ز جنگ‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

درخواست طوس از کیخسرو برای فرستادن رستم دستان

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫همه بازگشتند یکسر ز جنگ‬
‫ز خویشان روان خسته و سر ز ننگ‬
‫سر از کوه برزد همانگاه ماه‬
‫چو بر تخت پیروزه، پیروز شاه‬
‫سپهدار پیران سپه را بخواند‬
‫همی گفت زیشان فراوان نماند‬
‫بدانگه که دریای یاقوت زرد‬
‫زند موج بر کشور لاژورد‬
‫کسی را که زنده ست بیجان کنیم‬
‫بریشان دل شاه پیچان کنیم‬
‫برفتند با شادمانی زجای‬
‫نشستند بر پیش پرده سرای‬
‫همه شب ز آوای چنگ و رباب‬
‫سپه را نیامد بران دشت خواب‬
‫وزین روی لشکر همه مستمند‬
‫پدر بر پسر سوگوار و نژند‬
‫همه دشت پر کشته و خسته بود‬
‫بخون بزرگان زمین شسته بود‬
‫چپ و راست آوردگه دست و پای‬
‫نهادن ندانست کس پا بجای‬
‫همه شب همی خسته برداشتند‬
‫چو بیگانه بد خوار بگذاشتند‬
‫بر خسته آتش همی سوختند‬
‫گسسته ببستند و بردوختند‬
‫فراوان ز گودرزیان خسته بود‬
‫بسی کشته بود و بسی بسته بود‬
‫چو بشنید گودرز برزد خروش‬
‫زمین آمد از بانگ اسپان بجوش‬
‫همه مهتران جامه کردند چاک‬
‫بسربر پراگند گودرز خاک‬
‫همی گفت کاندر جهان کس ندید‬
‫به پیران سر این بد که بر من رسید‬
‫چرا بایدم زنده با پیر سر‬
‫بخاک اندر افگنده چندین پسر‬
‫ازان روزگاری کجا زاده ام‬
‫ز خفتان میان هیچ نگشاده ام‬
‫بفرجام چندین پسر ز انجمن‬
‫ببینم چنین کشته در پیش من‬
‫جدا گشته از من چو بهرام پور‬
‫چنان نامور شیر خودکام پور‬
‫ز گودرز چون آگهی شد بطوس‬
‫مژه کرد پر خون و رخ سندروس‬
‫خروشی براورد آنگه بزار‬
‫فراوان ببارید خون در کنار‬
‫همی گفت اگر نوذر پاکتن‬
‫نکشتی بن و بیخ من بر چمن‬
‫نبودی مرا رنج و تیمار و درد‬
‫غم کشته و گرم دشت نبرد‬
‫که تا من کمر بر میان بسته ام‬
‫بدل خسته ام گر بجان رسته ام‬
‫هماکنون تن کشتگان را بخاک‬
‫بپوشید جایی که باشد مغاک‬
‫سران بریده سوی تن برید‬
‫بنه سوی کوه هماون برید‬
‫برانیم لشکر همه همگروه‬
‫سراپرده و خیمه بر سوی کوه‬
‫هیونی فرستیم نزدیک شاه‬
‫دلش برفروزد فرستد سپاه‬
‫بدین من سواری فرستاده ام‬
‫ورا پیش ازین آگهی داده ام‬
‫مگر رستم زال را با سپاه‬
‫سوی ما فرستد بدین رزمگاه‬
‫وگرنه ز ما نامداری دلیر‬
‫نماند بوردگه بر چو شیر‬
‫سپه برنشاند و بنه برنهاد‬
‫وزان کشتنگان کرد بسیار یاد‬

‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*