خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو چرخ بلند از شبه تاج کرد

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو چرخ بلند از شبه تاج کرد

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

به صف شدن دو لشکر روبروی هم

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫چو چرخ بلند از شبه تاج کرد‬
‫شمامه پراگند بر لاژورد‬
‫طلایه ز هر سو برون تاختند‬
‫بهر پرده ای پاسبان ساختند‬
‫چو برزد سر از برج خرچنگ شید‬
‫جهان گشت چون روی رومی سپید‬
‫تبیره برآمد ز هر دو سرای‬
‫جهان شد پر از ناله ی کر نای‬
‫هوا تیره گشت از فروغ درفش‬
‫طبر خون و شبگون و زرد و بنفش‬
‫کشیده همه تیغ و گرز و سنان‬
‫همه جنگ را گرد کرده عنان‬
‫تو گفتی سپهر و زمان و زمین‬
‫بپوشد همی چادر آهنین‬
‫بپرده درون شد خور تابناک‬
‫ز جوش سواران و از گرد و خاک‬
‫ز هرای اسپان و آوای کوس‬
‫همی آسمان بر زمین داد بوس‬
‫سپهدار هومان دمان پیش صف‬
‫یکی خشت رخشان گرفته بکف‬
‫همی گفت چون من برایم بجوش‬
‫برانگیزم اسپ و برارم خروش‬
‫شما یک بیک تیغها برکشید‬
‫سپرهای چینی بسر در کشید‬
‫مبینید جز یال اسپ و عنان‬
‫نشاید کمان و نباید سنان‬
‫عنان پاک بر یال اسپان نهید‬
‫بدانسان که آید خورید و دهید‬
‫بپیران چنین گفت کای پهلوان‬
‫تو بگشای بند سلیح گوان‬
‫ابا گنج دینار جفتی مکن‬
‫ز بهر سلیح ایچ زفتی مکن‬
‫که امروز گردیم پیروزگر‬
‫بیابد دل از اختر نیک بر‬
‫وزین روی لشکر سپهدار طوس‬
‫بیاراست برسان چشم خروش‬
‫بروبر یلان آفرین خواندند‬
‫ورا پهلوان زمین خواندند‬
‫که پیروزگر بود روز نبرد‬
‫ز هومان ویسه برآورد گرد‬
‫سپهبد بگودرز کشواد گفت‬
‫که این راز بر کس نباید نهفت‬
‫اگر لشکر ما پذیره شوند‬
‫سواران بدخواه چیره شوند‬
‫همه دست یکسر بیزدان زنیم‬
‫منی از تن خویش بفگنیم‬
‫مگر دست گیرد جهاندار ما‬
‫وگر نه بد است اختر کار ما‬
‫کنون نامداران زرینه کفش‬
‫بباشید با کاویانی درفش‬
‫ازین کوه پایه مجنبید هیچ‬
‫نه روز نبرد است و گاه بسیچ‬
‫همانا که از ما بهر یک دویست‬
‫فزونست بدخواه اگر بیش نیست‬
‫بدو گفت گودرز اگر کردگار‬
‫بگرداند از ما بد روزگار‬
‫به بیشی و کمی نباشد سخن‬
‫دل و مغز ایرانیان بد مکن‬
‫اگر بد بود بخشش آسمان‬
‫بپرهیز و بیشی نگردد زمان‬
‫تو لشکر بیارای و از بودنی‬
‫روان را مکن هیچ بشخودنی‬
‫بیاراست لشکر سپهدار طوس‬
‫بپیلان جنگی و مردان و کوس‬
‫پیاده سوی کوه شد با بنه‬
‫سپهدار گودرز بر میمنه‬
‫رده برکشیده همه یکسره‬
‫چو رهام گودرز بر میسره‬
‫ز نالیدن کوس با کرنای‬
‫همی آسمان اندر آمد ز جای‬
‫دل چرخ گردان بدو چاک شد‬
‫همه کام خورشید پرخاک شد‬
‫چنان شد که کس روی هامون ندید‬
‫ز بس گرد کز رزمگه بردمید‬
‫ببارید الماس از تیره میغ‬
‫همی آتش افروخت از گرز و تیغ‬
‫سنانهای رخشان و تیغ سران‬
‫درفش از بر و زیر گرز گران‬
‫هوا گفتی از گرز و از آهنست‬
‫زمین یکسر از نعل در جوشنست‬
‫چو دریای خون شد همه دشت و راغ‬
‫جهان چون شب و تیغها چون چراغ‬
‫ز بس ناله ی کوس با کرنای‬
‫همی کس ندانست سر را ز پای‬
‫سپهبد به گودرز گفت آن زمان‬
‫که تاریک شد گردش آسمان‬
‫مرا گفته بود این ستاره شناس‬
‫که امروز تا شب گذشته سه پاس‬
‫ز شمشیر گردان چو ابر سیاه‬
‫همی خون فشاند بوردگاه‬
‫سرانجام ترسم که پیروزگر‬
‫نباشد مگر دشمن کینه ور‬
‫چو شیدوش و رهام و گستهم و گیو‬
‫زره دار خراد و برزین نیو‬
‫ز صف در میان سپاه آمدند‬
‫جگر خسته و کینه خواه آمدند‬
‫بابر اندر آمد ز هر سو غریو‬
‫بسان شب تار و انبوه دیو‬
‫وزان روی هومان بکردار کوه‬
‫بیاورد لشکر همه همگروه‬
‫وزان پس گزیدند مردان مرد‬
‫که بردشت سازند جای نبرد‬
‫گرازه سر گیوگان با نهل‬
‫دو گرد گرانمایه ی شیردل‬
‫چو رهام گودرز و فرشیدورد‬
‫چو شیدوش و لهاک شد هم نبرد‬
‫ابا بیژن گیو کلباد را‬
‫که بر هم زدی آتش و باد را‬
‫ابا شطرخ نامور گیو را‬
‫دو گرد گرانمایه ی نیو را‬
‫چو گودرز و پیران و هومان و طوس‬
‫نبد هیچ پیدا درنگ و فسوس‬
‫چنین گفت هومان که امروز کار‬
‫نباید که چون دی بود کارزار‬
‫همه جان شیرین بکف برنهید‬
‫چو من برخروشم دمید و دهید‬
‫تهی کرد باید ازیشان زمین‬
‫نباید که آیند زین پس بکین‬
‫بپیش اندر آمد سپهدار طوس‬
‫پیاده بیاورد و پیلان و کوس‬
‫صفی برکشیدند پیش سوار‬
‫سپردار و ژوپین ور و نیزه دار‬
‫مجنبید گفت ایچ از جای خویش‬
‫سپر با سنان اندرارید پیش‬
‫ببینیم تا این نبرده سران‬
‫چگونه گزارند گرز گران‬

‫‫‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*