خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : ز دشت اندر آمد یکی اژدها

چنین گفت فردوسی پاکزاد : ز دشت اندر آمد یکی اژدها

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

جنگ رستم با اژدها در خوان دوم  :

*‫

‫ز دشت اندر آمد یکی اژدها‬
‫کزو پیل گفتی نیابد رها‬
‫بدان جایگه بودش آرامگاه‬
‫نکردی ز بیمش برو دیو راه‬
‫بیامد جهانجوی را خفته دید‬
‫بر او یکی اسپ آشفته دید‬
‫پر اندیشه شد تا چه آمد پدید‬
‫که یارد بدین جایگاه آرمید‬
‫نیارست کردن کس آنجا گذر‬
‫ز دیوان و پیلان و شیران نر‬
‫همان نیز کامد نیابد رها‬
‫ز چنگ بداندیش نر اژدها‬
‫سوی رخش رخشنده بنهاد روی‬
‫دوان اسپ شد سوی دیهیم جوی‬
‫همی کوفت بر خاک رویینه سم‬
‫چو تندر خروشید و افشاند دم‬
‫تهمتن چو از خواب بیدار شد‬
‫سر پر خرد پر ز پیکار شد‬
‫به گرد بیابان یکی بنگرید‬
‫شد آن اژدهای دژم ناپدید‬
‫ابا رخش بر خیره پیکار کرد‬
‫ازان کاو سرخفته بیدار کرد‬
‫دگر باره چون شد به خواب اندرون‬
‫ز تاریکی آن اژدها شد برون‬
‫به بالین رستم تگ آورد رخش‬
‫همی کند خاک و همی کرد پخش‬
‫دگرباره بیدار شد خفته مرد‬
‫برآشفت و رخسارگان کرد زرد‬
‫بیابان همه سر به سر بنگرید‬
‫بجز تیرگی شب به دیده ندید‬
‫بدان مهربان رخش بیدار گفت‬
‫که تاریکی شب بخواهی نهفت‬
‫سرم را همی باز داری ز خواب‬
‫به بیداری من گرفتت شتاب‬
‫گر اینبار سازی چنین رستخیز‬
‫سرت را ببرم به شمشیر تیز‬
‫پیاده شوم سوی مازندران‬
‫کشم ببر و شمشمیر و گرز گران‬
‫سیم ره به خواب اندر آمد سرش‬
‫ز ببر بیان داشت پوشش برش‬
‫بغرید باز اژدهای دژم‬
‫همی آتش افروخت گفتی بدم‬
‫چراگاه بگذاشت رخش آنزمان‬
‫نیارست رفتن بر پهلوان‬
‫دلش زان شگفتی به دو نیم بود‬
‫کش از رستم و اژدها بیم بود‬
‫هم از بهر رستم دلش نارمید‬
‫چو باد دمان نزد رستم دوید‬
‫خروشید و جوشید و برکند خاک‬
‫ز نعلش زمین شد همه چاک چاک‬
‫چو بیدار شد رستم از خواب خوش‬
‫برآشفت با باره ی دستکش‬
‫چنان ساخت روشن جهان آفرین‬
‫که پنهان نکرد اژدها را زمین‬
‫برآن تیرگی رستم او را بدید‬
‫سبک تیغ تیز از میان برکشید‬
‫بغرید برسان ابر بهار‬
‫زمین کرد پر آتش از کارزار‬
‫بدان اژدها گفت بر گوی نام‬
‫کزین پس تو گیتی نبینی به کام‬
‫نباید که بی نام بر دست من‬
‫روانت برآید ز تاریک تن‬
‫چنین گفت دژخیم نر اژدها‬
‫که از چنگ من کس نیابد رها‬
‫صداندرصد از دشت جای منست‬
‫بلند آسمانش هوای منست‬
‫نیارد گذشتن به سر بر عقاب‬
‫ستاره نبیند زمینش به خواب‬
‫بدو اژدها گفت نام تو چیست‬
‫که زاینده را بر تو باید گریست‬
‫چنین داد پاسخ که من رستمم‬
‫ز دستان و از سام و از نیرمم‬
‫به تنها یکی کینه ور لشکرم‬
‫به رخش دلاور زمین بسپرم‬
‫برآویخت با او به جنگ اژدها‬
‫نیامد به فرجام هم زو رها‬
‫چو زور تن اژدها دید رخش‬
‫کزان سان برآویخت با تاجبخش‬
‫بمالید گوش اندر آمد شگفت‬
‫بلند اژدها را به دندان گرفت‬
‫بدرید کتفش بدندان چو شیر‬
‫برو خیره شد پهلوان دلیر‬
‫بزد تیغ و بنداخت از بر سرش‬
‫فرو ریخت چون رود خون از برش‬
‫زمین شد به زیر تنش ناپدید‬
‫یکی چشمه خون از برش بردمید‬
‫چو رستم برآن اژدهای دژم‬
‫نگه کرد برزد یکی تیز دم‬
‫بیابان همه زیر او بود پاک‬
‫روان خون گرم از بر تیره خاک‬
‫تهمتن ازو در شگفتی بماند‬
‫همی پهلوی نام یزدان بخواند‬
‫به آب اندر آمد سر و تن بشست‬
‫جهان جز به زور جهانبان نجست‬
‫به یزدان چنین گفت کای دادگر‬
‫تو دادی مرا دانش و زور و فر‬
‫که پیشم چه شیر و چه دیو و چه پیل‬
‫بیابان بی آب و دریای نیل‬
‫بداندیش بسیار و گر اندکیست‬
‫چو خشم آورم پیش چشمم یکیست‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

 

 

 

 

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*