خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : ازان پس جهانجوی خسته جگر

چنین گفت فردوسی پاکزاد : ازان پس جهانجوی خسته جگر

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

درخواست کمک کاووس از زال برای رهایی از اسارت دیوان مازندران :

*‫

‫ازان پس جهانجوی خسته جگر‬
‫برون کرد مردی چو مرغی به پر‬
‫سوی زابلستان فرستاد زود‬
‫به نزدیک دستان و رستم درود‬
‫کنون چشم شد تیره و تیره بخت‬
‫به خاک اندر آمد سر تاج و تخت‬
‫جگر خسته در چنگ آهرمنم‬
‫همی بگسلد زار جان از تنم‬
‫چو از پندهای تو یادآورم‬
‫همی از جگر سرد باد آورم‬
‫نرفتم به گفتار تو هوشمند‬
‫ز کم دانشی بر من آمد گزند‬
‫اگر تو نبندی بدین بد میان‬
‫همه سود را مایه باشد زیان‬
‫چو پوینده نزدیک دستان رسید‬
‫بگفت آنچ دانست و دید و شنید‬
‫هم آن گنج و هم لشکر نامدار‬
‫بیاراسته چون گل اندر بهار‬
‫همه چرخ گردان به دیوان سپرد‬
‫تو گویی که باد اندر آمد ببرد‬
‫چو بشنید بر تن بدرید پوست‬
‫ز دشمن نهان داشت این هم ز دوست‬
‫به روشن دل از دور بدها بدید‬
‫که زین بر زمانه چه خواهد رسید‬
‫به رستم چنین گفت دستان سام‬
‫که شمشیر کوته شد اندر نیام‬
‫نشاید کزین پس چمیم و چریم‬
‫وگر تخت را خویشتن پروریم‬
‫که شاه جهان در دم اژدهاست‬
‫به ایرانیان بر چه مایه بلاست‬
‫کنون کرد باید ترا رخش زین‬
‫بخواهی به تیغ جهان بخش کین‬
‫همانا که از بهر این روزگار‬
‫ترا پرورانید پروردگار‬
‫نشاید بدین کار آهرمنی‬
‫که آسایش آری و گر دم زنی‬
‫برت را به ببر بیان سخت کن‬
‫سر از خواب و اندیشه پردخت کن‬
‫هران تن که چشمش سنان تو دید‬
‫که گوید که او را روان آرمید‬
‫اگر جنگ دریا کنی خون شود‬
‫از آوای تو کوه هامون شود‬
‫نباید که ارژنگ و دیو سپید‬
‫به جان از تو دارند هرگز امید‬
‫کنون گردن شاه مازندران‬
‫همه خرد بشکن بگرز گران‬
‫چنین پاسخش داد رستم که راه‬
‫درازست و من چون شوم کینه خواه‬
‫ازین پادشاهی بدان گفت زال‬
‫دو راهست و هر دو به رنج و وبال‬
‫یکی از دو راه آنک کاووس رفت‬
‫دگر کوه و بالا و منزل دو هفت‬
‫پر از دیو و شیرست و پر تیرگی‬
‫بماند بدو چشمت از خیرگی‬
‫تو کوتاه بگزین شگفتی ببین‬
‫که یار تو باشد جهان آفرین‬
‫اگرچه به رنجست هم بگذرد‬
‫پی رخش فرخ زمین بسپرد‬
‫شب تیره تا برکشد روز چاک‬
‫نیایش کنم پیش یزدان پاک‬
‫مگر باز بینم بر و یال تو‬
‫همان پهلوی چنگ و گوپال تو‬
‫و گر هوش تو نیز بر دست دیو‬
‫برآید به فرمان گیهان خدیو‬
‫تواند کسی این سخن بازداشت‬
‫چنان کاو گذارد بباید گذاشت‬
‫نخواهد همی ماند ایدر کسی‬
‫بخوانند اگرچه بماند بسی‬
‫کسی کاو جهان را بنام بلند‬
‫گذارد به رفتن نباشد نژند‬
‫چنین گفت رستم به فرخ پدر‬
‫که من بسته دارم به فرمان کمر‬
‫ولیکن بدوزخ چمیدن به پای‬
‫بزرگان پیشین ندیدند رای‬
‫همان از تن خویش نابوده سیر‬
‫نیاید کسی پیش درنده شیر‬
‫کنون من کمربسته و رفته گیر‬
‫نخواهم جز از دادگر دستگیر‬
‫تن و جان فدای سپهبد کنم‬
‫طلسم دل جادوان بشکنم‬
‫هرانکس که زنده است ز ایرانیان‬
‫بیارم ببندم کمر بر میان‬
‫نه ارژنگ مانم نه دیو سپید‬
‫نه سنجه نه پولاد غندی نه بید‬
‫به نام جهان آفرین یک خدای‬
‫که رستم نگرداند از رخش پای‬
‫مگر دست ارژنگ بسته چو سنگ‬
‫فگنده به گردنش در پالهنگ‬
‫سر و مغز پولاد را زیر پای‬
‫پی رخش برده زمین را ز جای‬
‫بپوشید ببر و برآورد یال‬
‫برو آفرین خواند بسیار زال‬
‫چو رستم برخش اندر آورد پای‬
‫رخش رنگ بر جای و دل هم به جای‬
‫بیامد پر از آب رودابه روی‬
‫همی زار بگریست دستان بروی‬
‫بدو گفت کای مادر نیکخوی‬
‫نه بگزیدم این راه برآرزوی‬
‫مرا در غم خود گذاری همی‬
‫به یزدان چه امیدداری همی‬
‫چنین آمدم بخشش روزگار‬
‫تو جان و تن من به زنهار دار‬
‫به پدرود کردنش رفتند پیش‬
‫که دانست کش باز بینند بیش‬
‫زمانه بدین سان همی بگذرد‬
‫دمش مرد دانا همی بشمرد‬
‫هران روز بد کز تو اندر گذشت‬
‫بر آنی کزو گیتی آباد گشت‬
 

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*