خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو زال سپهبد ز پهلو برفت

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو زال سپهبد ز پهلو برفت

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

حمله کاووس به سرزمین دیوان مازندران و درنهایت اسارت بدست دیو سفید :

*‫

چو زال سپهبد ز پهلو برفت‬
‫دمادم سپه روی بنهاد و تفت‬
‫به طوس و به گودرز فرمود شاه‬
‫کشیدن سپه سر نهادن به راه‬
‫چو شب روز شد شاه و جنگآوران‬
‫نهادند سر سوی مازندران‬
‫به میلاد بسپرد ایران زمین‬
‫کلید در گنج و تاج و نگین‬
‫بدو گفت گر دشمن آید پدید‬
‫ترا تیغ کینه بباید کشید‬
‫ز هر بد به زال و به رستم پناه‬
‫که پشت سپاهند و زیبای گاه‬
‫دگر روز برخاست آوای کوس‬
‫سپه را همی راند گودرز و طوس‬
‫همی رفت کاووس لشکر فروز‬
‫به زدگاه بر پیش کوه اسپروز‬
‫به جایی که پنهان شود آفتاب‬
‫بدان جایگه ساخت آرام و خواب‬
‫کجا جای دیوان دژخیم بود‬
‫بدان جایگه پیل را بیم بود‬
‫بگسترد زربفت بر میش سار‬
‫هوا پر ز بوی از می خوشگوار‬
‫همه پهلوانان فرخنده پی‬
‫نشستند بر تخت کاووس کی‬
‫همه شب می و مجلس آراستند‬
‫به شبگیر کز خواب برخاستند‬
‫پراگنده نزدیک شاه آمدند‬
‫کمر بسته و با کلاه آمدند‬
‫بفرمود پس گیو را شهریار‬
‫دوباره ز لشکر گزیدن هزار‬
‫کسی کاو گراید به گرز گران‬
‫گشاینده ی شهر مازندران‬
‫هر آنکس که بینی ز پیر و جوان‬
‫تنی کن که با او نباشد روان‬
‫وزو هرچ آباد بینی بسوز‬
‫شب آور به جایی که باشی به روز‬
‫چنین تا به دیوان رسد آگهی‬
‫جهان کن سراسر ز دیوان تهی‬
‫کمر بست و رفت از بر شاه گیو‬
‫ز لشکر گزین کرد گردان نیو‬
‫بشد تا در شهر مازندران‬
‫ببارید شمشیر و گرز گران‬
‫زن و کودک و مرد با دستوار‬
‫نیافت از سر تیغ او زینهار‬
‫همی کرد غارت همی سوخت شهر‬
‫بپالود بر جای تریاک زهر‬
‫یکی چون بهشت برین شهر دید‬
‫پر از خرمی بر درش بهر دید‬
‫به هر برزنی بر فزون از هزار‬
‫پرستار با طوق و با گوشوار‬
‫پرستنده زین بیشتر با کلاه‬
‫به چهره به کردار تابنده ماه‬‬‬
‫به هر جای گنجی پراگنده زر‬
‫به یک جای دینار سرخ و گهر‬
‫بیاندازه گرد اندرش چارپای‬
‫بهشتیست گفتی همیدون به جای‬
‫به کاووس بردند از او آگهی‬
‫ازان خرمی جای و آن فرهی‬
‫همی گفت خرم زیاد آنک گفت‬
‫که مازندران را بهشتیست جفت‬
‫همه شهر گویی مگر بتکده ست‬
‫ز دیبای چین بر گل آذین زدست‬
‫بتان بهشتند گویی درست‬
‫به گلنارشان روی رضوان بشست‬
‫چو یک هفته بگذشت ایرانیان‬
‫ز غارت گشادند یکسر میان‬
‫خبر شد سوی شاه مازندران‬
‫دلش گشت پر درد و سر شد گران‬
‫ز دیوان به پیش اندرون سنجه بود‬
‫که جان و تنش زان سخن رنجه بود‬
‫بدو گفت رو نزد دیو سپید‬
‫چنان رو که بر چرخ گردنده شید‬
‫بگویش که آمد به مازندران‬
‫بغارت از ایران سپاهی گران‬
‫جهانجوی کاووس شان پیش رو‬
‫یکی لشگری جنگ سازان نو‬
‫کنون گر نباشی تو فریادرس‬
‫نبینی بمازندران زنده کس‬
‫چو بشنید پیغام سنجه نهفت‬
‫بر دیو پیغام شه بازگفت‬
‫چنین پاسخش داد دیو سپید‬
‫که از روزگاران مشو ناامید‬
‫بیایم کنون با سپاهی گران‬
‫ببرم پی او ز مازندران‬
‫شب آمد یکی ابر شد با سپاه‬
‫جهان کرد چون روی زنگی سیاه‬
‫چو دریای قارست گفتی جهان‬
‫همه روشناییش گشته نهان‬
‫یکی خیمه زد بر سر او دود و قیر‬
‫سیه شد جهان چشمها خیره خیر‬
‫چو بگذشت شب روز نزدیک شد‬
‫جهانجوی را چشم تاریک شد‬
‫ز لشکر دو بهره شده تیره چشم‬
‫سر نامداران ازو پر ز خشم‬
‫از ایشان فراوان تبه کرد نیز‬
‫نبود از بدبخت ماننده چیز‬
‫چو تاریک شد چشم کاووس شاه‬
‫بد آمد ز کردار او بر سپاه‬
‫همه گنج تاراج و لشکر اسیر‬
‫جوان دولت و بخت برگشت پیر‬
‫همه داستان یاد باید گرفت‬
‫که خیره نماید شگفت از شگفت‬
‫سپهبد چنین گفت چون دید رنج‬
‫که دستور بیدار بهتر ز گنج‬
‫به سختی چو یک هفته اندر کشید‬
‫به دیده ز ایرانیان کس ندید‬
‫بهشتم بغرید دیو سپید‬
‫که ای شاه بیبر به کردار بید‬
‫همی برتری را بیاراستی‬
‫چراگاه مازندران خواستی‬
‫همی نیروی خویش چون پیل مست‬
‫بدیدی و کس را ندادی تو دست‬
‫چو با تاج و با تخت نشکیفتی‬
‫خرد را بدینگونه بفریفتی‬
‫کنون آنچ اندر خور کار تست‬
‫دلت یافت آن آرزوها که جست‬
‫ازان نره دیوان خنجرگذار‬
‫گزین کرد جنگی ده و دوهزار‬
‫بر ایرانیان بر نگهدار کرد‬
‫سر سرکشان پر ز تیمار کرد‬
‫سران را همه بندها ساختند‬
‫چو از بند و بستن بپرداختند‬
‫خورش دادشان اندکی جان سپوز‬
‫بدان تا گذارند روزی به روز‬
‫ازان پس همه گنج شاه جهان‬
‫چه از تاج یاقوت و گرز گران‬
‫سپرد آنچ دید از کران تا کران‬
‫به ارژنگ سالار مازندران‬
‫بر شاه رو گفت و او را بگوی‬
‫که ز آهرمن اکنون بهانه مجوی‬
‫همه پهلوانان ایران و شاه‬
‫نه خورشید بینند روشن نه ماه‬
‫به کشتن نکردم برو بر نهیب‬
‫بدان تا بداند فراز و نشیب‬
‫به زاری و سختی برآیدش هوش‬
‫کسی نیز ننهد برین کار گوش‬
‫چو ارژنگ بشنید گفتار اوی‬
‫سوی شاه مازندران کرد روی‬
‫همی رفت با لشکر و خواسته‬
‫اسیران و اسپان آراسته‬
‫سپرد او به شاه و سبک بازگشت‬
‫بدان برز کوه آمد از پهن دشت‬

 

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*