خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : وزانجا سوی پارس اندر کشید

چنین گفت فردوسی پاکزاد : وزانجا سوی پارس اندر کشید

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

پادشاهی کاووس و نقشه او برای حمله به سرزمین دیوان مازندرلن  :

*

‫‫وزانجا سوی پارس اندر کشید‬
‫که در پارس بد گنجها را کلید‬
‫نشستنگه آن گه به اسطخر بود‬
‫کیان را بدان جایگه فخر بود‬
‫جهانی سوی او نهادند روی‬
‫که او بود سالار دیهیم جوی‬
‫به تخت کیان اندر آورد پای‬
‫به داد و به آیین فرخنده رای‬
‫چنین گفت با نامور مهتران‬
‫که گیتی مرا از کران تا کران‬
‫اگر پیل با پشه کین آورد‬
‫همه رخنه در داد و دین آورد‬
‫نخواهم به گیتی جز از راستی‬
‫که خشم خدا آورد کاستی‬
‫تن آسانی از درد و رنج منست‬
‫کجا خاک و آبست گنج منست‬
‫سپاهی و شهری همه یکسرند‬
‫همه پادشاهی مرا لشکرند‬
‫همه در پناه جهاندار بید‬
‫خردمند بید و بی آزار بید‬
‫هر آنکس که دارد خورید و دهید‬
‫سپاسی ز خوردن به من برنهید‬
‫هرآنکس کجا بازماند ز خورد‬
‫ندارد همی توشه ی کارکرد‬
‫چراگاهشان بارگاه منست‬
‫هرآنکس که اندر سپاه منست‬
‫وزان رفته نام آوران یاد کرد‬
‫به داد و دهش گیتی آباد کرد‬
‫برین گونه صدسال شادان بزیست‬
‫نگر تا چنین در جهان شاه کیست‬
‫پسر بد مر او را خردمند چار‬
‫که بودند زو در جهان یادگار‬
‫نخستین چو کاووس با آفرین‬
‫کی آرش دوم و دگر کی پشین‬
‫چهارم کجا آرشش بود نام‬
‫سپردند گیتی به آرام و کام‬
‫چو صد سال بگذشت با تاج و تخت‬
‫سرانجام تاب اندر آمد به بخت‬
‫چو دانست کامد به نزدیک مرگ‬
‫بپژمرد خواهد همی سبز برگ‬
‫سر ماه کاووس کی را بخواند‬
‫ز داد و دهش چند با او براند‬
‫بدو گفت ما بر نهادیم رخت‬
‫تو بسپار تابوت و بردار تخت‬
‫چنانم که گویی ز البرز کوه‬
‫کنون آمدم شادمان با گروه‬
‫چو بختی که بی آگهی بگذرد‬
‫پرستنده ی او ندارد خرد‬
‫تو گر دادگر باشی و پاک دین‬
‫ز هر کس نیابی بجز آفرین‬
‫و گر آز گیرد سرت را به دام‬
‫برآری یکی تیغ تیز از نیام‬
‫بگفت این و شد زین جهان فراخ‬
‫گزین کرد صندوق بر جای کاخ‬
‫بسر شد کنون قصه ی کیقباد‬
‫ز کاووس باید سخن کرد یاد‬
‫درخت برومند چون شد بلند‬
‫گر آید ز گردون برو بر گزند‬
‫شود برگ پژمرده و بیخ مست‬
‫سرش سوی پستی گراید نخست‬
‫چو از جایگه بگسلد پای خویش‬
‫به شاخ نو آیین دهد جای خویش‬
‫مراو را سپارد گل و برگ و باغ‬
‫بهاری به کردار روشن چراغ‬
‫اگر شاخ بد خیزد از بیخ نیک‬
‫تو با شاخ تندی میاغاز ریک‬
‫پدر چون به فرزند ماند جهان‬
‫کند آشکارا برو بر نهان‬
‫گر از بفگند فر و نام پدر‬
‫تو بیگانه خوانش مخوانش پسر‬
‫کرا گم شود راه آموزگار‬
‫سزد گر جفا بیند از روزگار‬
‫چنین است رسم سرای کهن‬
‫سرش هیچ پیدا نبینی ز بن‬
‫چو رسم بدش بازداند کسی‬
‫نخواهد که ماند به گیتی بسی‬
‫چو کاووس بگرفت گاه پدر‬
‫مرا او را جهان بنده شد سر به سر‬
‫همان تخت و هم طوق و هم گوشوار‬
‫همان تاج زرین زبرجد نگار‬
‫همان تازی اسپان آگنده یال‬
‫به گیتی ندانست کس را همال‬
‫چنان بد که در گلشن زرنگار‬
‫همی خورد روزی می خوشگوار‬
‫یکی تخت زرین بلورینش پای‬
‫نشسته بروبر جهان کدخدای‬
‫ابا پهلوانان ایران به هم‬
‫همی رای زد شاه بر بیش و کم‬
‫چو رامشگری دیو زی پرده دار‬
‫بیامد که خواهد بر شاه بار‬
‫چنین گفت کز شهر مازندران‬
‫یکی خوشنوازم ز رامشگران‬
‫اگر در خورم بندگی شاه را‬
‫گشاید بر تخت او راه را‬
‫برفت از بر پرده سالار بار‬
‫خرامان بیامد بر شهریار‬
‫بگفتا که رامشگری بر درست‬
‫ابا بربط و نغز رامشگرست‬
‫بفرمود تا پیش او خواندند‬
‫بر رود سازانش بنشاندند‬
‫به بربط چو بایست بر ساخت رود‬
‫برآورد مازندرانی سرود‬
‫که مازندران شهر ما یاد باد‬
‫همیشه بر و بومش آباد باد‬
‫که در بوستانش همیشه گلست‬
‫به کوه اندرون لاله و سنبلست‬
‫هوا خوشگوار و زمین پرنگار‬
‫نه گرم و نه سرد و همیشه بهار‬
‫نوازنده بلبل به باغ اندرون‬
‫گرازنده آهو به راغ اندرون‬
‫همیشه بیاساید از خفت و خوی‬
‫همه ساله هرجای رنگست و بوی‬
‫گلابست گویی به جویش روان‬
‫همی شاد گردد ز بویش روان‬
‫دی و بهمن و آذر و فرودین‬
‫همیشه پر از لاله بینی زمین‬
‫همه ساله خندان لب جویبار‬
‫به هر جای باز شکاری به کار‬
‫سراسر همه کشور آراسته‬
‫ز دیبا و دینار وز خواسته‬
‫بتان پرستنده با تاج زر‬
‫همه نامداران به زرین کمر‬
‫چو کاووس بشنید از او این سخن‬
‫یکی تازه اندیشه افگند بن‬
‫دل رزمجویش ببست اندران‬
‫که لشکر کشد سوی مازندران‬
‫چنین گفت با سرفرازان رزم‬
‫که ما سر نهادیم یکسر به بزم‬
‫اگر کاهلی پیشه گیرد دلیر‬
‫نگردد ز آسایش و کام سیر‬
‫من از جم و ضحاک و از کیقباد‬
‫فزونم به بخت و به فر و به داد‬
‫فزون بایدم زان ایشان هنر‬
‫جهانجوی باید سر تاجور‬
‫سخن چون به گوش بزرگان رسید‬
‫ازیشان کس این رای فرخ ندید‬
‫همه زرد گشتند و پرچین بروی‬
‫کسی جنگ دیوان نکرد آرزوی‬
‫کسی راست پاسخ نیارست کرد‬
‫نهانی روانشان پر از باد سرد‬
‫چو طوس و چو گودرز کشواد و گیو‬
‫چو خراد و گرگین و رهام نیو‬
‫به آواز گفتند ما کهتریم‬
‫زمین جز به فرمان تو نسپریم‬
‫ازان پس یکی انجمن ساختند‬
‫ز گفتار او دل بپرداختند‬
‫نشستند و گفتند با یکدگر‬
‫که از بخت ما را چه آمد به سر‬
‫اگر شهریار این سخنها که گفت‬
‫به می خوردن اندر نخواهد نهفت‬
‫ز ما و ز ایران برآمد هلاگ‬
‫نماند برین بوم و بر آب و خاک‬
‫که جمشید با فر و انگشتری‬
‫به فرمان او دیو و مرغ و پری‬
‫ز مازندران یاد هرگز نکرد‬
‫نجست از دلیران دیوان نبرد‬
‫فریدون پردانش و پرفسون‬
‫همین را روانش نبد رهنمون‬
‫اگر شایدی بردن این بد بسر‬
‫به مردی و گنج و به نام و هنر‬
‫منوچهر کردی بدین پیشدست‬
‫نکردی برین بر دل خویش پست‬
‫یکی چاره باید کنون اندرین‬
‫که این بد بگردد ز ایران زمین‬
‫چنین گفت پس طوس با مهتران‬
‫که ای رزم دیده دلاور سران‬
‫مراین بند را چاره اکنون یکیست‬
‫بسازیم و این کار دشوار نیست‬
‫هیونی تکاور بر زال سام‬
‫بباید فرستاد و دادن پیام‬
‫که گر سر به گل داری اکنون مشوی‬
‫یکی تیز کن مغز و بنمای روی‬
‫مگر کاو گشاید لب پندمند‬
‫سخن بر دل شهریار بلند‬
‫بگوید که این اهرمن داد یاد‬
‫در دیو هرگز نباید گشاد‬
‫مگر زالش آرد ازین گفته باز‬
‫وگرنه سرآمد نشان فراز‬
‫سخنها ز هر گونه برساختند‬
‫هیونی تکاور برون تاختند‬
‫رونده همی تاخت تا نیمروز‬
‫چو آمد بر زال گیتی فروز‬
‫چنین داد از نامداران پیام‬
‫که ای نامور با گهر پور سام‬
‫یکی کار پیش آمد اکنون شگفت‬
‫که آسانش اندازه نتوان گرفت‬
‫برین کار گر تو نبندی کمر‬
‫نه تن ماند ایدر نه بوم و نه بر‬
‫یکی شاه را بر دل اندیشه خاست‬
‫بپیچیدش آهرمن از راه راست‬
‫به رنج نیاگانش از باستان‬
‫نخواهد همی بود همداستان‬
‫همی گنج بی رنج بگزایدش‬
‫چراگاه مازندران بایدش‬
‫اگر هیچ سرخاری از آمدن‬
‫سپهبد همی زود خواهد شدن‬
‫همی رنج تو داد خواهد به باد‬
‫که بردی ز آغاز باکیقباد‬
‫تو با رستم شیر ناخورده سیر‬
‫میان را ببستی چو شیر دلیر‬
‫کنون آن همه باد شد پیش اوی‬
‫بپیچید جان بداندیش اوی‬
‫چو بشنید دستان بپیچید سخت‬
‫تنش گشت لرزان بسان درخت‬
‫همی گفت کاووس خودکامه مرد‬
‫نه گرم آزموده ز گیتی نه سرد‬
‫کسی کاو بود در جهان پیش گاه‬
‫برو بگذرد سال و خورشید و ماه‬
‫که ماند که از تیغ او در جهان‬
‫بلرزند یکسر کهان و مهان‬
‫نباشد شگفت ار بمن نگرود‬
‫شوم خسته گر پند من نشنود‬
‫ورین رنج آسان کنم بر دلم‬
‫از اندیشه ی شاه دل بگسلم‬
‫نه از من پسندد جهان آفرین‬
‫نه شاه و نه گردان ایران زمین‬
‫شوم گویمش هرچ آید ز پند‬
‫ز من گر پذیرد بود سودمند‬
‫وگر تیز گردد گشادست راه‬
‫تهمتن هم ایدر بود با سپاه‬
‫پر اندیشه بود آن شب دیرباز‬
‫چو خورشید بنمود تاج از فراز‬
‫کمر بست و بنهاد سر سوی شاه‬
‫بزرگان برفتند با او به راه‬
‫خبر شد به طوس و به گودرز و گیو‬
‫به رهام و گرگین و گردان نیو‬
‫که دستان به نزدیک ایران رسید‬
‫درفش همایونش آمد پدید‬
‫پذیره شدندش سران سپاه‬
‫سری کاو کشد پهلوانی کلاه‬
‫چو دستان سام اندر آمد به تنگ‬
‫پذیره شدندنش همه بی درنگ‬
‫برو سرکشان آفرین خواندند‬
‫سوی شاه با او همی راندند‬
‫بدو گفت طوس ای گو سرفراز‬
‫کشیدی چنین رنج راه دراز‬
‫ز بهر بزرگان ایران زمین‬
‫برآرامش این رنج کردی گزین‬
‫همه سر به سر نیک خواه توایم‬
‫ستوده به فر کلاه توایم‬
‫ابا نامداران چنین گفت زال‬
‫که هر کس که او را نفرسود سال‬
‫همه پند پیرانش آید به یاد‬
‫ازان پس دهد چرخ گردانش داد‬
‫نشاید که گیریم ازو پند باز‬
‫کزین پند ما نیست خود بی نیاز‬
‫ز پند و خرد گر بگردد سرش‬
‫پشیمانی آید ز گیتی برش‬
‫به آواز گفتند ما با توایم‬
‫ز تو بگذرد پند کس نشنویم‬
‫همه یکسره نزد شاه آمدند‬
‫بر نامور تخت گاه آمدند‬

 

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*