خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : سپهدار ترکان دو دیده پرآب

چنین گفت فردوسی پاکزاد : سپهدار ترکان دو دیده پرآب

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

درخواست صلح تورانیان  :

*

‫‫سپهدار ترکان دو دیده پرآب‬
‫شگفتی فرو ماند ز افراسیاب‬
‫یکی مرد با هوش را برگزید‬
‫فرسته به ایران چنان چون سزید‬
‫یکی نامه بنوشت ارتنگوار‬
‫برو کرده صد گونه رنگ و نگار‬
‫به نام خداوند خورشید و ماه‬
‫که او داد بر آفرین دستگاه‬
‫وزو بر روان فریدون درود‬
‫کزو دارد این تخم ما تار و پود‬
‫گر از تور بر ایرج نیکبخت‬
‫بد آمد پدید از پی تاج و تخت‬
‫بران بر همی راند باید سخن‬
‫بباید که پیوند ماند به بن‬
‫گر این کینه از ایرج آمد پدید‬
‫منوچهر سرتاسر آن کین کشید‬
‫بران هم که کرد آفریدون نخست‬
‫کجا راستی را به بخشش بجست‬
‫سزد گر برانیم دل هم بران‬
‫نگردیم از آیین و راه سران‬
‫ز جیحون و تا ماورالنهر بر‬
‫که جیحون میانچیست اندر گذر‬
‫بر و بوم ما بود هنگام شاه‬
‫نکردی بران مرز ایرج نگاه‬
‫همان بخش ایرج ز ایران زمین‬
‫بداد آفریدون و کرد آفرین‬
‫ازان گر بگردیم و جنگ آوریم‬
‫جهان بر دل خویش تنگ آوریم‬
‫بود زخم شمشیر و خشم خدای‬
‫بیابیم بهره به هر دو سرای‬
‫و گر همچنان چون فریدون گرد‬
‫به تور و به سلم و به ایرج سپرد‬
‫ببخشیم و زان پس نجوییم کین‬
‫که چندین بلا خود نیرزد زمین‬
‫سراینده از سال چون برف گشت‬
‫ز خون کیان خاک شنگرف گشت‬
‫سرانجام هم جز به بالای خویش‬
‫نیابد کسی بهره از جای خویش‬
‫بمانیم روز پسین زیر خاک‬
‫سراپای کرباس و جای مغاک‬
‫و گر آزمندیست و اندوه و رنج‬
‫شدن تنگدل در سرای سپنج‬
‫مگر رام گردد برین کیقباد‬
‫سر مرد بخرد نگردد ز داد‬
‫کس از ما نبینند جیحون بخواب‬
‫وز ایران نیایند ازین روی آب‬
‫مگر با درود و سلام و پیام‬
‫دو کشور شود زین سخن شادکام‬
‫چو نامه به مهر اندر آورد شاه‬
‫فرستاد نزدیک ایران سپاه‬
‫ببردند نامه بر کیقباد‬
‫سخن نیز ازین گونه کردند یاد‬
‫چنین داد پاسخ که دانی درست‬
‫که از ما نبد پیشدستی نخست‬
‫ز تور اندر آمد نخستین ستم‬
‫که شاهی چو ایرج شد از تخت کم‬
‫بدین روزگار اندر افراسیاب‬
‫بیامد به تیزی و بگذاشت آب‬
‫شنیدی که با شاه نوذر چه کرد‬
‫دل دام و دد شد پر از داغ و درد‬
‫ز کینه به اغریرث پرخرد‬
‫نه آن کرد کز مردمی در خورد‬
‫ز کردار بد گر پشیمان شوید‬
‫بنوی ز سر باز پیمان شوید‬
‫مرا نیست از کینه و آز رنج‬
‫بسیچیده ام در سرای سپنج‬
‫شما را سپردم ازان روی آب‬
‫مگر یابد آرامش افراسیاب‬
‫بنوی یکی باز پیمان نوشت‬
‫به باغ بزرگی درختی بکشت‬
‫فرستاده آمد بسان پلنگ‬
‫رسانید نامه به نزد پشنگ‬
‫بنه برنهاد و سپه را براند‬
‫همی گرد بر آسمان برفشاند‬
‫ز جیحون گذر کرد مانند باد‬
‫وزان آگهی شد بر کیقباد‬
‫که دشمن شد از پیش بیکارزار‬
‫بدان گشت شادان دل شهریار‬
‫بدو گفت رستم که ای شهریار‬
‫مجو آشتی درگه کارزار‬
‫نبد پیشتر آشتی را نشان‬
‫بدین روز گرز من آوردشان‬
‫چنین گفت با نامور کیقباد‬
‫که چیزی ندیدم نکوتر ز داد‬
‫نبیره فریدون فرخ پشنگ‬
‫به سیری همی سر بپیچد ز جنگ‬
‫سزد گر هر آنکس که دارد خرد‬
‫بکژی و ناراستی ننگرد‬
‫ز زاولستان تا بدریای سند‬
‫نوشتیم عهدی ترا بر پرند‬
‫سر تخت با افسر نیمروز‬
‫بدار و همی باش گیتی فروز‬
‫وزین روی کابل به مهراب ده‬
‫سراسر سنانت به زهراب ده‬
‫کجا پادشاهیست بی جنگ نیست‬
‫وگر چند روی زمین تنگ نیست‬
‫سرش را بیاراست با تاج زر‬
‫همان گردگاهش به زرین کمر‬
‫ز یک روی گیتی مرو را سپرد‬
‫ببوسید روی زمین مرد گرد‬
‫ازان پس چنین گفت فرخ قباد‬
‫که بی زال تخت بزرگی مباد‬
‫به یک موی دستان نیرزد جهان‬
‫که او ماندمان یادگار از مهان‬
‫یکی جامه ی شهریاری به زر‬
‫ز یاقوت و پیروزه تاج و کمر‬
‫نهادند مهد از بر پنج پیل‬
‫ز پیروزه رخشان بکردار نیل‬
‫بگسترد زر بفت بر مهد بر‬
‫یکی گنج کش کس ندانست مر‬
‫فرستاد نزدیک دستان سام‬
‫که خلعت مرا زین فزون بود کام‬
‫اگر باشدم زندگانی دراز‬
‫ترا دارم اندر جهان بی نیاز‬
‫همان قارن نیو و کشواد را‬
‫چو برزین و خراد پولاد را‬
‫برافگند خلعت چنان چون سزید‬
‫کسی را که خلعت سزاوار دید‬
‫درم داد و دینار و تیغ و سپر‬
‫کرا در خور آمد کلاه و کمر‬

 

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*