خانه / Biography / بیوگرافی سوزنی سمرقندی

بیوگرافی سوزنی سمرقندی

 Suzani  Samarghandi

 

Suzani Samarghandi

سوزنی سمرقندی

شمس الدین تاج الشعرا محمد بن علی سمرقندی . وی در ابتدای جوانی برای تحصیل علم به بخارا رفت و مدتی به تعلیم پرداخت و به قول عوفی به سبب تعلق خاطر به شاگرد سوزن گری به آموختن آن صنعت مشغول شد . سوزنی معاصر ارسلان خان محمد از آل افراسیاب و سنجر آتسز بن محمد خوارزمشاه بوده است. وی با عمعق، سنایی، انوری، معزی، ادیب صابر و رشیدی معاصر بوده و با بعضی از آنان مهاجات داشته و آنان را به تیغ زبان خود آزرده است . سوزنی شاعر هجا و بد زبان بوده و در هجو معانی خاص ابداع کرده است.
قصاید و قطعات وی سهل، صریح و فصیح است . گفته اند که وی در اواخر عمر دست از هجو و هزل کشیده و استغفار کرده است . از دیوان او نسخ متعدد در دست است و در تهران هم به طبع رسیده . وی به سال ۵۶۲ یا ۵۶۹ ه . ق. در گذشت.
شاعری و هز لگویی سوزنی سمرقندی
عوفی در لباب الالباب علت تمایل سوزنی را به شاعری عشق جوانک سوزن گری می داند ولی خود او درباره پرداختن اش به شاعری گوید که من طبع شعر داشتم از این روی به شاعری پرداختم:

من طبع شعر دارم و او تازی ادیب
پرکرده از هوا و هوس باد سارسر

استاد محترم آقای دکتر صفا با تتبعی که درباره هجو گویی شعرای قرن ششم در جلد دوم تاریخ ادبیات ایران نموده اند نکات جالبی مرقوم داشته اند که ما از جهت اهمیت مطلب آن قسمت را عینًا در اینجا می آوریم:
هجو و هزل از موضوعاتی است که در شعر عربی از سابق الایام وجود داشته و در شعر فارسی از ادبیات عربی تقلید شده است . آنچه از اشعار فارسی قرن چهارم در دست است نشان می دهد که در آن دوره هجو و هزل در شعر فارسی به حد کافی معمول بود و غالبا جنبه شوخی بین شاعران و دوستان و نزدیکان آنان و یا جنبه تعرض از طرف شاعر به مخالفان او داشته است و خلاف آنچه تصور می شود از رکاکت فکر، بذائت لسان هم دور نبوده منتهی باید توجه داشت که این رکاکت و بذائت به شدت دوره های بعد نمی رسد و رواج هجو و هزل هم به اندازه دوره های بعد نبود . در دوره مورد مطالعه همچنانکه مدح جنبه مبالغه گرفت،
هجو هم در طریق اغراق وارد شد و یکی از موضوعاتی گردید که شاعران سعی داشتند حتی المقدور طبع خود را در آن بیازمایند . قصیده های مفصل و قطعات متعدد و مثنوی هایی از این دوره در د ست است که در هزل و هجو پرداخته شده است و حتی گاه انتقادات اجتماعی به نحوی که در حدیقه الحقیقه ملاحظه می کنیم با هزل و سخنان رکیک همراه بوده است .
برخی از شاعران به حدی در هجو و هزل مبالغه کرده و به آن توجه داشته اند که در همه دوره های اول بعد به سمت شاعران هجو گوی بد زبان شناخته شده اند مانند سوزنی، حکیم جلال، کوشککی، روحی، ولوالجی، انوری و نظائر آنان .

خلاصه کلام آنکه وضع اجتماعی نابهنجار ایران در قرن ششم و علی الخصوص اواخر آن قرن وسیله موثر در ترویج هجو و هزل بیان شاعران شده بود
و اما سوزنی جهت اینکه طب عش به هزل گویی راغب تر از جد گویی است آنست که بیشتر وقتش صرف مطالعه دیوان های شعرای هز لگوی از قبیل طیان و حکاک می شده است و خود در این باره گوید:

رفیق و مونس من هز ل های طیان است
حکایت خوش من خرزه نامه حکاک است

و با این همه مدعی است که جد و هزل هر دو را به خوبی میداند :

آیم سوی هزل از جد کز هزل به جد رفتم
کاین دانم و آن دانم روشن چو مه و پروین

و نثر را نیز گویا خوب می نوشته و در نثر نویسی دستی داشته است:

ترا به نظم و به نثر آفرین چنان گویم

که نثر من عبث و نظم من هدر نبود

و شعر خویش را برتر از دیگران دانسته و خود را در شاعری استاد مسّلم می داند

به بی نیازی ایزد اگر خوردم سوگند

که نیست همچو منی شاعر سخن پرداز

و نیز گوید:

از همه شاعران منم افصح
همه را از منست بر سر تاج
همچو من شاعری به جد و به هزل
نیست در روم و خّلج و قیقاج
قدر من بنده خود بود مجهول
قدر دانی بدی به گیتی کاج
* * *
ممدوج را ترب صفت هیچ کس نکرد
جز من که شاعری سخن آرایم و سره
* * *
از نیشکر است این قلم شعر نویسم
کز سیروی این شعر چو خروار شکر ماند

و هجو خویش را در تیزی به سوزن تشبیه کرده است و گوید:

تیز درفش است در عبارت ترکی

سوزن هجوم ترا خلید هتر از تیز

پخته را خام و خام را پخته
چست باشم بهر کدام کنم

بنمایم به شعر سحر حلال
شعر بر شاعران حرام کنم

در ره نظم چون گذارم پای
شاه را سخن به کام کنم

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*