خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : به شاهی نشست از برش کیقباد‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : به شاهی نشست از برش کیقباد‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

بر تخت نشستن کیقباد و شکست افراسیاب :

*

‫‫ ‫به شاهی نشست از برش کیقباد‬
‫همان تاج گوهر به سر برنهاد‬
‫همه نامداران شدند انجمن‬
‫چو دستان و چون قارن رزمزن‬
‫چو کشواد و خراد و برزین گو‬
‫فشاندند گوهر بران تاج نو‬
‫قباد از بزرگان سخن بشنوید‬
‫پس افراسیاب و سپه را بدید‬
‫دگر روز برداشت لشکر ز جای‬
‫خروشیدن آمد ز پرده سرای‬
‫بپوشید رستم سلیح نبرد‬
‫چو پیل ژیان شد که برخاست گرد‬
‫رده بر کشیدند ایرانیان‬
‫ببستند خون ریختن را میان‬
‫به یک دست مهراب کابل خدای‬
‫دگر دست گژدهم جنگی به پای‬
‫به قلب اندرون قارن رزمزن‬
‫ابا گرد کشواد لشگر شکن‬
‫پس پشتشان زال با کیقباد‬
‫به یک دست آتش به یک دست باد‬
‫به پیش اندرون کاویانی درفش‬
‫جهان زو شده سرخ و زرد و بنفش‬
‫ز لشکر چو کشتی سراسر زمین‬
‫کجا موج خیزد ز دریای چین‬
‫سپر در سپر بافته دشت و راغ‬
‫درفشیدن تیغها چون چراغ‬
‫جهان سر به سر گشت دریای قار‬
‫برافروخته شمع ازو صدهزار‬
‫ز نالیدن بوق و بانگ سپاه‬
‫تو گفتی که خورشید گم کرد راه‬
‫سبک قارن رزمزن کان بدید‬
‫چو رعد از میان نعره ای برکشید‬
‫میان سپاه اندر آمد دلیر‬
‫سپهدار قارن به کردار شیر‬
‫گهی سوی چپ و گهی سوی راست‬
‫بران گونه از هر سویی کینه خواست‬
‫به گرز و به تیغ و سنان دراز‬
‫همی کشت از ایشان گو سرفراز‬
‫ز کشته زمین کرد مانند کوه‬
‫شدند آن دلیران ترکان ستوه‬
‫شماساس را دید گرد دلیر‬
‫که می بر خروشید چون نره شیر‬
‫بیامد دمان تا بر او رسید‬
‫سبک تیغ تیز از میان برکشید‬
‫بزد بر سرش تیغ زهر آبدار‬
‫بگفتا منم قارن نامدار‬
‫نگون اندر آمد شماساس گرد‬
‫چو دید او ز قارن چنان دست برد‬
‫چنین است کردار گردون پیر‬
‫گهی چون کمانست و گاهی چو تیر‬
‫چو رستم بدید آنک قارن چه کرد‬
‫چه گونه بود ساز ننگ و نبرد‬
‫به پیش پدر شد بپرسید از وی‬
‫که با من جهان پهلوانا بگوی‬
‫که افراسیاب آن بد اندیش مرد‬
‫کجا جای گیرد به روز نبرد‬
‫چه پوشد کجا برافرازد درفش‬
‫که پیداست تابان درفش بنفش‬
‫من امروز بند کمرگاه اوی‬
‫بگیرم کشانش بیارم بروی‬
‫بدو گفت زال ای پسر گوشدار‬
‫یک امروز با خویشتن هوشدار‬
‫که آن ترک در جنگ نر اژدهاست‬
‫در آهنگ و در کینه ابر بلاست‬
‫درفشش سیاهست و خفتان سیاه‬
‫ز آهنش ساعد ز آهن کلاه‬
‫همه روی آهن گرفته به زر‬
‫نشانی سیه بسته بر خود بر‬
‫ازو خویشتن را نگهدار سخت‬
‫که مردی دلیرست و پیروز بخت‬
‫بدو گفت رستم که ای پهلوان‬
‫تو از من مدار ایچ رنجه روان‬
‫جهان آفریننده یار منست‬
‫دل و تیغ و بازو حصار منست‬
‫برانگیخت آن رخش رویینه سم‬
‫برآمد خروشیدن گاو دم‬
‫چو افراسیابش به هامون بدید‬
‫شگفتید ازان کودک نارسید‬
‫ز ترکان بپرسید کین اژدها‬
‫بدین گونه از بند گشته رها‬
‫کدامست کین را ندانم به نام‬
‫یکی گفت کاین پور دستان سام‬
‫نبینی که با گرز سام آمدست‬
‫جوانست و جویای نام آمدست‬
‫به پیش سپاه آمد افراسیاب‬
‫چو کشتی که موجش برآرد ز آب‬
‫چو رستم ورا دید بفشارد ران‬
‫بگردن برآورد گرز گران‬
‫چو تنگ اندر آورد با او زمین‬
‫فرو کرد گرز گران را به زین‬
‫به بند کمرش اندر آورد چنگ‬
‫جدا کردش از پشت زین پلنگ‬
‫همی خواست بردنش پیش قباد‬
‫دهد روز جنگ نخستینش داد‬
‫ز هنگ سپهدار و چنگ سوار‬
‫نیامد دوال کمر پایدار‬
‫گسست و به خاک اندر آمد سرش‬
‫سواران گرفتند گرد اندرش‬
‫سپهبد چو از جنگ رستم بجست‬
‫بخائید رستم همی پشت دست‬
‫چرا گفت نگرفتمش زیرکش‬
‫همی بر کمر ساختم بند خوش‬
‫چو آوای زنگ آمد از پشت پیل‬
‫خروشیدن کوس بر چند میل‬
‫یکی مژده بردند نزدیک شاه‬
‫که رستم بدرید قلب سپاه‬
‫چنان تا بر شاه ترکان رسید‬
‫درفش سپهدار شد ناپدید‬
‫گرفتش کمربند و بفگند خوار‬
‫خروشی ز ترکان برآمد بزار‬
‫ز جای اندر آمد چو آتش قباد‬
‫بجنبید لشگر چو دریا ز باد‬
‫برآمد خروشیدن دار و کوب‬
‫درخشیدن خنجر و زخم چوب‬
‫بران ترگ زرین و زرین سپر‬
‫غمی شد سر از چاک چاک تبر‬
‫تو گفتی که ابری برآمد ز کنج‬
‫ز شنگرف نیرنگ زد بر ترنج‬
‫ز گرد سواران در آن پهن دشت‬
‫زمین شش شد و آسمان گشت هشت‬
‫هزار و صد و شصت گرد دلیر‬
‫به یک زخم شد کشته چون نره شیر‬
‫برفتند ترکان ز پیش مغان‬
‫کشیدند لشگر سوی دامغان‬
‫وزانجا به جیحون نهادند روی‬
‫خلیده دل و با غم و گفتوگوی‬
‫شکسته سلیح و گسسته کمر‬
‫نه بوق و نه کوس و نه پای و نه سر‬

 

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*