خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : بزد مهره در جام بر پشت پیل‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : بزد مهره در جام بر پشت پیل‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

رفتن رستم برای یافتن کیقباد :

 

‫‫بزد مهره در جام بر پشت پیل‬
‫ازو برشد آواز تا چند میل‬
‫خروشیدن کوس با کرنای‬
‫همان ژنده پیلان و هندی درای‬
‫برآمد ز زاولستان رستخیز‬
‫زمین خفته را بانگ برزد که خیز‬
‫به پیش اندرون رستم پهلوان‬
‫پس پشت او سالخورده گوان‬
‫چنان شد ز لشکر در و دشت و راغ‬
‫که بر سر نیارست پرید زاغ‬
‫تبیره زدندی همی شست جای‬
‫جهان را نه سر بود پیدا نه پای‬
‫به هنگام بشکوفه ی گلستان‬
‫بیاورد لشکر ز زابلستان‬
‫ز زال آگهی یافت افراسیاب‬
‫برآمد ز آرام و از خورد و خواب‬
‫بیاورد لشکر سوی خوار ری‬
‫بران مرغزاری که بد آب و نی‬
‫ز ایران بیامد دمادم سپاه‬
‫ز راه بیابان سوی رزمگاه‬
‫ز لشکر به لشکر دو فرسنگ ماند‬
‫سپهبد جهاندیدگان را بخواند‬
‫بدیشان چنین گفت کای بخردان‬
‫جهاندیده و کارکرده ردان‬
‫هم ایدر من این لشکر آراستم‬
‫بسی سروری و مهی خواستم‬
‫پراگنده شد رای بی تخت شاه‬
‫همه کار بی روی و بی سر سپاه‬
‫چو بر تخت بنشست فرخنده زو‬
‫ز گیتی یکی آفرین خاست نو‬
‫شهی باید اکنون ز تخم کیان‬
‫به تخت کیی بر کمر بر میان‬
‫شهی کاو باورنگ دارد ز می‬
‫که بی سر نباشد تن آدمی‬
‫نشان داد موبد مرا در زمان‬
‫یکی شاه با فر و بخت جوان‬
‫ز تخم فریدون یل کیقباد‬
‫که با فر و برزست و با رای و داد‬
‫به رستم چنین گفت فرخنده زال‬
‫که برگیر کوپال و بفراز یال‬
‫برو تازیان تا به البرز کوه‬
‫گزین کن یکی لشکر همگروه‬
‫ابر کیقباد آفرین کن یکی‬
‫مکن پیش او بر درنگ اندکی‬
‫به دو هفته باید که ایدر بوی‬
‫گه و بیگه از تاختن نغنوی‬
‫بگویی که لشکر ترا خواستند‬
‫همی تخت شاهی بیاراستند‬
‫که در خورد تاج کیان جز تو کس‬
‫نبینیم شاها تو فریادرس‬
‫تهمتن زمین را به مژگان برفت‬
‫کمر برمیان بست و چون باد تفت‬
‫ز ترکان طلایه بسی بد براه‬
‫رسید اندر ایشان یل صف پناه‬
‫برآویخت با نامداران جنگ‬
‫یکی گرزه ی گاو پیکر به چنگ‬
‫دلیران توران برآویختند‬
‫سرانجام از رزم بگریختند‬
‫نهادند سر سوی افراسیاب‬
‫همه دل پر از خون و دیده پر آب‬
‫بگفتند وی را همه بیش و کم‬
‫سپهبد شد از کار ایشان دژم‬
‫بفرمود تا نزد او شد قلون‬
‫ز ترکان دلیری گوی پرفسون‬
‫بدو گفت بگزین ز لشکر سوار‬
‫وز ایدر برو تا در کوهسار‬
‫دلیر و خردمند و هشیار باش‬
‫به پاس اندرون نیز بیدار باش‬
‫که ایرانیان مردمی ریمنند‬
‫همی ناگهان بر طلایه زنند‬
‫برون آمد از نزد خسرو قلون‬
‫به پیش اندرون مردم رهنمون‬
‫سر راه بر نامداران ببست‬
‫به مردان جنگی و پیلان مست‬
‫وزان روی رستم دلیر و گزین‬
‫بپیمود زی شاه ایران زمین‬
‫یکی میل ره تا به البرز کوه‬
‫یکی جایگه دید برنا شکوه‬
‫درختان بسیار و آب روان‬
‫نشستنگه مردم نوجوان‬
‫یکی تخت بنهاده نزدیک آب‬
‫برو ریخته مشک ناب و گلاب‬
‫جوانی به کردار تابنده ماه‬
‫نشسته بران تخت بر سایه گاه‬
‫رده برکشیده بسی پهلوان‬
‫به رسم بزرگان کمر بر میان‬
‫بیاراسته مجلسی شاهوار‬
‫بسان بهشتی به رنگ و نگار‬
‫چو دیدند مر پهلوان را به راه‬
‫پذیره شدندش ازان سایه گاه‬
‫که ما میزبانیم و مهمان ما‬
‫فرود آی ایدر به فرمان ما‬
‫بدان تا همه دست شادی بریم‬
‫به یاد رخ نامور می خوریم‬
‫تهمتن بدیشان چنین گفت باز‬
‫که ای نامداران گردن فراز‬
‫مرا رفت باید به البرز کوه‬
‫به کاری که بسیار دارد شکوه‬
‫نباید به بالین سر و دست ناز‬
‫که پیشست بسیار رنج دراز‬
‫سر تخت ایران ابی شهریار‬
‫مرا باده خوردن نیاید به کار‬
‫نشانی دهیدم سوی کیقباد‬
‫کسی کز شما دارد او را به یاد‬
‫سر آن دلیران زبان برگشاد‬
‫که دارم نشانی من از کیقباد‬
‫گر آیی فرود و خوری نان ما‬
‫بیفروزی از روی خود جان ما‬
‫بگوییم یکسر نشان قباد‬
‫که او را چگونست رستم و نهاد‬
‫تهمتن ز رخش اندر آمد چو باد‬
‫چو بشنید از وی نشان قباد‬
‫بیامد دمان تا لب رودبار‬
‫نشستند در زیر آن سایه دار‬
‫جوان از بر تخت خود برنشست‬
‫گرفته یکی دست رستم به دست‬
‫به دست دگر جام پر باده کرد‬
‫وزو یاد مردان آزاده کرد‬
‫دگر جام بر دست رستم سپرد‬
‫بدو گفت کای نامبردار و گرد‬
‫بپرسیدی از من نشان قباد‬
‫تو این نام را از که داری به یاد‬
‫بدو گفت رستم که از پهلوان‬
‫پیام آوریدم به روشن روان‬
‫سر تخت ایران بیاراستند‬
‫بزرگان به شاهی ورا خواستند‬
‫پدرم آن گزین یلان سر به سر‬
‫که خوانند او را همی زال زر‬
‫مرا گفت رو تا به البرز کوه‬
‫قباد دلاور ببین با گروه‬
‫به شاهی برو آفرین کن یکی‬
‫نباید که سازی درنگ اندکی‬
‫بگویش که گردان ترا خواستند‬
‫به شادی جهانی بیاراستند‬
‫نشان ار توانی و دانی مرا‬
‫دهی و به شاهی رسانی ورا‬
‫ز گفتار رستم دلیر جوان‬
‫بخندید و گفتش که ای پهلوان‬
‫ز تخم فریدون منم کیقباد‬
‫پدر بر پدر نام دارم به یاد‬
‫چو بشنید رستم فرو برد سر‬
‫به خدمت فرود آمد از تخت زر‬
‫که ای خسرو خسروان جهان‬
‫پناه بزرگان و پشت مهان‬
‫سر تخت ایران به کام تو باد‬
‫تن ژنده پیلان به دام تو باد‬
‫نشست تو بر تخت شاهنشهی‬
‫همت سرکشی باد و هم فرهی‬
‫درودی رسانم به شاه جهان‬
‫ز زال گزین آن یل پهلوان‬
‫اگر شاه فرمان دهد بنده را‬
‫که بگشایم از بند گوینده را‬
‫قباد دلاور برآمد ز جای‬
‫ز گفتار رستم دل و هوش و رای‬
‫تهمتن همانگه زبان برگشاد‬
‫پیام سپهدار ایران بداد‬
‫سخن چون به گوش سپهبد رسید‬
‫ز شادی دل اندر برش برطپید‬
‫بیازید جامی لبالب نبید‬
‫بیاد تهمتن به دم درکشید‬
‫تهمتن همیدون یکی جام می‬
‫بخورد آفرین کرد بر جان کی‬
‫برآمد خروش از دل زیر و بم‬
‫فراوان شده شادی اندوه کم‬
‫شهنشه چنین گفت با پهلوان‬
‫که خوابی بدیدم به روشن روان‬
‫که از سوی ایران دو باز سپید‬
‫یکی تاج رخشان به کردار شید‬
‫خرامان و نازان شدندی برم‬
‫نهادندی آن تاج را بر سرم‬
‫چو بیدار گشتم شدم پرامید‬
‫ازان تاج رخشان و باز سپید‬
‫بیاراستم مجلسی شاهوار‬
‫برین سان که بینی بدین مرغزار‬
‫تهمتن مرا شد چو باز سپید‬
‫ز تاج بزرگان رسیدم نوید‬
‫تهمتن چو بشنید از خواب شاه‬
‫ز باز و ز تاج فروزان چو ماه‬
‫چنین گفت با شاه کنداوران‬
‫نشانست خوابت ز پیغمبران‬
‫کنون خیز تا سوی ایران شویم‬
‫به یاری به نزد دلیران شویم‬
‫قباد اندر آمد چو آتش ز جای‬
‫ببور نبرد اندر آورد پای‬
‫کمر برمیان بست رستم چو باد‬
‫بیامد گرازان پس کیقباد‬
‫شب و روز از تاختن نغنوید‬
‫چنین تا به نزد طلایه رسید‬
‫قلون دلاور شد آگه ز کار‬
‫چو آتش بیامد سوی کارزار‬
‫شهنشاه ایران چو زان گونه دید‬
‫برابر همی خواست صف برکشید‬
‫تهمتن بدو گفت کای شهریار‬
‫ترا رزم جستن نیاید بکار‬
‫من و رخش و کوپال و برگستوان‬
‫همانا ندارند با من توان‬
‫بگفت این و از جای برکرد رخش‬
‫به زخمی سواری همی کرد پخش‬
‫قلون دید دیوی بجسته ز بند‬
‫به دست اندرون گرز و برزین کمند‬
‫برو حمله آورد مانند باد‬
‫بزد نیزه و بند جوشن گشاد‬
‫تهمتن بزد دست و نیزه گرفت‬
‫قلون از دلیریش مانده شگفت‬
‫ستد نیزه از دست او نامدار‬
‫بغرید چون تندر از کوهسار‬
‫بزد نیزه و برگرفتش ز زین‬
‫نهاد آن بن نیزه را بر زمین‬
‫قلون گشت چون مرغ با بابزن‬
‫بدیدند لشکر همه تن به تن‬
‫هزیمت شد از وی سپاه قلون‬
‫به یکبارگی بخت بد را زبون‬
‫تهمتن گذشت از طلایه سوار‬
‫بیامد شتابان سوی کوهسار‬
‫کجا بد علفزار و آب روان‬
‫فرود آمد آن جایگه پهلوان‬
‫چنین تا شب تیره آمد فراز‬
‫تهمتن همی کرد هرگونه ساز‬
‫از آرایش جامه ی پهلوی‬
‫همان تاج و هم باره ی خسروی‬
‫چو شب تیره شد پهلو پیش بین‬
‫برآراست باشاه ایران زمین‬
‫به نزدیک زال آوریدش به شب‬
‫به آمد شدن هیچ نگشاد لب‬
‫نشستند یک هفته با رای زن‬
‫شدند اندران موبدان انجمن‬
‫بهشتم بیاراست پس تخت عاج‬
‫برآویختند از بر عاج تاج‬

 

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*