خانه / Literature / داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : ادامه داستان اسکندر

داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : ادامه داستان اسکندر

poem-book-128

 

 

برھمن به او گفت: ای پادشاه دانا ! تو که میدانی از مرگ و پیری چاره و گریزی نیست، این ھمه کوشش برای جھانجوئی چرا؟ که تنھا رنج آن برای تو میماند و دشمنت را پس از تو کامیاب میکند.

ادامه داستان :

زبھر کسان رنج بر تن نھی

ز کم دانشی باشد و ابلھی

پیامست از مرگ موی سپید

ببودن چه داری تو چندین امید

شھریار بیدار دل گفت:اگر بخشش کردگار و تدبیر آسمان از من برگردد، من ھمین گونه خواھم شد.که مرد فرزانه و پرخاشگر نمی تواند کوشش کند که از بخشش بگذرد.دیگر اینکه، ھرکس در جنگ با من کشته شده تقدیرش این بوده!
اسکندر به آنھا بسیار چیز بخشید ولی آنھا نپذیرفتند که نه آز داشتند و نه نیاز!
از آن جایگاه اسکندر راه خاور را در پیش گرفت تا به دریائی ژرف و بی کران رسید با مردمانی بسان زنان روی پوشیده و جامه ھای پر نقش و نگار.خوراکشان ماھی و زبانشان نه رومی نه عربی نه ترکی و نه پھلوی بود. ناگھان کوھی زرد چون آفتاب سر از آب بیرون آورد.اسکندر کشتی خواست تا برود ببیند آن چیست.
یکی از فیلسوفان او را از این کار باز داشت.پس سی رومی و پارسی در کشتی نشستند و به آن کوه درخشان نزدیک شدند. ناگھان کوه که ماھی عظیمی بود دھانش را گشود و کشتی را بلعید.

بدو گفت رومی که دانش بھست

که داننده برھرکسی بر مھست

از آنجا به آبگیری رسیدند و بعد از آن دریای ژرف دیگری را دیدند که بسیار خرم بود.وقت خواب از آب مارھای پیچان و از پیشه کژدم برنگ آتش بیرون آمده و بسیاری از دلیران را ھلاک کرده و از یک سو، گرازھا با دندانھای دراز چون الماس و شیر بزرگتر از گاو پدید آمدند که سپاھیان به میانشان افتادند و چندان از آنان کشتند که راه بر سپاه تنگ شد.از آن جایگاه به سرزمین حبشه تاختند که مردمانش چون پر زاغ سیاه و چشمانی چون چراغ داشتند.دلیران اسکندر بر آن سپاه برھنه که بجای نیزه استخوان بدست داشتند تاختند و افزون بر ھزار تن از آنان کشته و بقیه را پراکنده کردند.اسکندر لشکر را از آن جایگاه ھم راند تا به شھر نرم پایان رسید. از آنان بسیار کشت و بشھری رسید که مردمانش گشاده دل و بی نیاز به پیشبازش آمدند.مردم آنجا به اسکندرگفتند که در پس کوه
اژدھا ایست که ھرروز باید به او پنج گاو بدھند.اسکندر فرمود پنج گاو آوردند و شکمشان را پر زھر و نفت کردند و گاو ھا را از سر کوه جلوی اژدھا انداختند.
اژدھا چون گاوھا را بلعید، زھر در اندامش پراکنده شد و از درد سرش را بسنگ زده در دم جان داد.از آنجا به کوھی دیگر آمد که مرده ای بر تخت زرین خوابیده و گردا گرد او سیم و زر ریخته بود.در حال نظاره به آنھمه گوھر و سیم زر بود که صدای بلندی شنید:

بسی دشمن و دوست کردی تباه

ز گیتی کنون بازگشتست گاه

رنگ از رخ شاه پرید و از کوه با داغ دل بازگشت.با نامدان روم ھمینطور رفت تا به نزدیکی شھری بنام ھروم رسید که تمام مردمانش زن بودند. نامه ای به آنان نوشت که ھرکس از فرمان من سرپیچی کند، بجز خاک تیره چیزی نسیبش نمی شود.فرستاده زنان جوابی آورد که از ھرسو که به این برز وبوم بیائی جز دریای ژرف نمی بینی و اگر به صلح بیائی تاج زرین بر سرت خواھیم گذاشت.اسکندر جواب داد که من با زنان جنگی ندارم و فقط میخواھم شھر شما را ببینم.اسکندر با سپاه به طرف شھر آمد که باد و برف سختی برخاست و بسیاری از لشکریان را تباه کرد و ناگھان دود و آتشی برخاست که کتف جنگجویان از گرمای زره سوخت.بازھم در میان دود و آتش رفتند تا به شھری رسید که مردمانش بسان شب تیره سیاه بودند و از آنجا بسوی شھر زنان آمد.

ببردند پس تاجھا پیش اوی

ھمان جامه و گوھر و رنگ وبوی

اسکندر با خرمی آنھا را پذیرفت و از آن سو لشکر به مغرب کشید.به شھری رسید با مردمانی سترگ با روی سرخ و موی زرد و در خور جنگ و روز نبرد.اسکند پرسید در اینجا چه چیز شگفت انگیز دارید؟ به او گفتند در آنطرف شھر آبگیری ھست که چون خورشید به آنجا برسد در آن ناپدید می شود و چون از آنجا بگذری تاریکی پیش می آید و در پس آن تاریکی چشمه ایست که آنرا آب حیوان می نامند.ھرکس از آب حیوان بخورد نمی میرد و
اگر تن در آن بشوید ھمه گناھانش می ریزد.باید با کره اسب به آن چشمه رسید.
اسکندر از آنجا حرکت کرد و به شھری پر از باغ و میدان و ایوان و کاخ رسید.
سپاه را آنجا گذاشت و خودش تنھا به نزدیک چشمه رفته تا خورشید در آب فرو شد، آنجا ماند و آن شگفتی را نظاره کرد وبه لشکرگاه باز گشت. اسکندر دومھره داشت که در شب چون آفتاب می درخشید.روز بعد یکی از مھره ھا را خود برداشت و دیگری را به خضر که سرآمد تمام نامدران و دانایانش بود سپرد.ھزار کره اسب چھار ساله و مردان باطاقت از میان لشکر برگزید و آذوقه چھل روزه برداشت و به راھنمائی و پیشروی خضر به تاریکی اندر شدند.

چو لشکر سوی آب حیوان گذشت

خروش آمد الله اکبر ز دشت

دو روز و دوشب بدون خوراک و آسودن رفتند تا روز سوم به دو راھی رسیدند.
شاه در تاریکی پی خضر را گم کرد.خضر پیامبر به راھی افتاد که به چشمه آب حیوان رسید و از آن آب خورد، سر وتن شست و جاودانه شد. اما اسکندر از راه دیگری رفت تا به جای روشنی رسید.در آنجا کوھی بلند دید.بر بالای کوه چھار ستون از چوب عود برپا بود، سر ھر ستونی آشیانه ای و در ھر آشیانه مرغ سترگ سبزی نشسته بود.مرغان به زبان رومی اسکندر را فرا خواندند و به او
گفتند: ای دلارای رنج، چه جوئی ھمی زین سرای سپنج؟

اگر سر برآری بچرخ بلند

ھمان باز گردی ازو مستمند

و به اسکندر پندھا دادند و به او گفتند به تنھائی به قله کوه برود تا ببیند بر سر کوه چیست.اسکندر از کوه بالا رفت و اسرافیل را دید که بوقی بدست گرفته و سر برافراشته بود. اسرافیل چون اسکندر را دید، چو رعد خروشان فغان برکشید

که ای بنده آز چندین مکوش

که روزی بگوش آیدت یک خروش

که چندین مرنج از پی تاج و تخت

برفتن بیارای و بر بند رخت

شھریار پاسخ داد:بھره من از روزگار ھمین بود که گرد جھان بگردم و شگفتی ھا و آشکار و نھان راببینم. آنگاه از آن کوه غمگین و با ناله فرود آمد و در تاریکی به لشکریان پیوست.خروشی از کوه سیاه برآمد:که ھرکس از سنگھای اینجا بردارد، پشیمان می شود و اگر ھیچ برندارد باز پشیمان می شود. پس بعضی چند سنگ برداشتند و برخی از کاھلی تنھا سنگ ریزه و دیگران از آن گذشتند.
چون از تاریکی به دشت روشن رسیدند، دیدند آنچه با خود آورده اند یاقوت و گھر است.

پشیمان شد آنکس که کم داشت اوی. پشیمان تر آنکس که خود بر نداشت.
دو ھفته در آن جایگاه آسوده ماند و پس از آن لشکر به سوی باختر راند تا به شھری پاکیزه و آراسته رسید.مردم به پیشبازش آمدند و ھمه از یاجوج و ماجوج لب به شکایت گشودند.اسکندر به کوه نگاھی کرد و فیلسوفان را آورد و به کمک آھنگران، با گچ و سنگ و ھیزم بی شمار در دو پھلوی کوه دیواری ساختند به بلندی پانصد رش و پھنای صد رش.میان دو دیوار یک رش ذغال و یک رش آھن ریختند و میانشان مس و گوگرد پراکندند و بھمین ترتیب تا سر کوه، رده رده از آن مواد انباشتند. آنگاه نفت و قیر بھم آمیختند و بر مواد ریختند و آتش زدند و آن ده ھزار آھنگر با دمَھای خود آن چنان بر آن آتش دمیدند که تف آن ستاره ھا را بستوه آورده و مواد درآن گرما گداخته و بھم آویختند تا سدی استوار پدید آمد و گیتی از یاجوج و ماجوج رھانیده شد.ھمه بر شاه آفرین خواندند و آنچه در آن
مرز بوم یافت میشد پیش آوردند.اسکندر نپذیرفت و از آنجا نیز براه افتاد.اسکندر تا یک ماه ھمچنان میرفت تا به کوھی رسید که در آن نه مردم دیده می شد و نه دد و دام.بر قله لاجوردی کوه خانه ای بود سردرش از یاقوت زرد و قندیلھای بلورین و درونش چشمه ای آب شور.بر آن چشمه دوتخت زرین نھاده و بر آن دو تخت، شور بختی بر بستری از کافور خفته و گوھری سرخ بجای چراغ ھمه جا را روشن کرده.ھمینکه اسکندر نزدیک شد، خروشی از میان چشمه آب شور برخاست:ای آرزومند چندین منشور!تو بسیار چیزھا دیده ای که دیگران ندیده اند، اکنون عنانت را بپیچ و برگرد که عمرت به سر رسیده!اسکندر ترسید و نام یزدان را خواند و زود بازگشت.

و ازان کوه راه بیابان گرفت

غمی گشت و اندیشه جان گرفت

ھمی راند پر درد و گریان ز جای

سپاه از پس و پیش او رھنمای

اسکندر از راه بیابان به شھری رسید آباد و پر باغ با مردمی شاد و خرم.بزرگان شھر به پیشبازش آمدند و اسکندر از شگفتیھای آنجا پرسید.گفتند یک جفت درخت اینجا ھست که یکی ماده، شبھا سخن می گوید و دیگری نر که روزھا گویا و بویا می شود.اسکندر با یاران به دیدن درخت گویا رفت.چون خورشید بر تیغ گنبد رسید، خروشی از درخت برخاست و به اسکندر گفت:

ز شاھیش چون سال شد بر دو ھفت

ز تخت بزرگی ببایدش رفت

سکندر زدیده ببارید خون

دلش گشت پر درد از رھنمون
نیمه شب برگھای درخت دیگر از آن شاخه ھای ماده راز نھفت را چنین پاسخ داد:

از آز فراوان نگنُجی ھمی

روان را چرا بر شکنجی ھمی

نماندت ایدر فراوان درنگ

مکن روز بر خویشتن تار و تنگ

اسکندر پرسید آیا پیش از چنین روز شومی مادرم مرا زنده می بیند؟ درخت گفت:

نه مادرت بیند نه خویشان به روم

نه پوشیده رویان آن مرز و بوم

اسکندر دل خسته از شمشیر زدن به لشکرش بازگشت و بزرگان آن شھر جوشن بی مانندی برایش ھدیه آوردند. اسکندر آنرا پذیرفت و افسرده از آن شھر لشکر بسوی چین کشید.چھل روز ھمی راند تا به دریا رسید.دبیر نامه ای نوشت و خودش چون فرستاده نزد فغفور رفت و از او خواست که از کار دارا و فور و فریان پند گیرد و سر از فرمانش نتابد و باژ و ساو او را بپذیرد.فغفور بخندید و گفت:

کجا شد فریدون و ضحاک و جم

فراز آمد از باد و شد سوی دم

من از تو نمی ترسم و جنگ آور ھم نیستم.من یزدان پرستم نه خسرو پرست.و بیشتر از آنکه منش داری برایت گنج وگوھر می فرستم که مرا بخاطر بخشش کسی سرزنش نخواھد کرد.خاقان پنجاه تاج و ده تخت عاج و جواھر بار ھزار شتر کرد و ھمراه فرستاده نزد اسکندر فرستاد.اسکندر چون به لشکرش رسید به آرامی بر تخت نشست و به فرستاده گفت:برو پیش فغفور چینی و بگو تو نزد ما آبروی یافتی.ھمه چین از آن توست و من پس از آنکه قدری آسودم از اینجا خواھم رفت.

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*