خانه / Literature / داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : رفتن اسکندر به مصر و اندلیس

داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : رفتن اسکندر به مصر و اندلیس

poem-book-128

اسکندر چون لشکرش را از خواسته بی نیاز کرد از طریق جھرم و قادسیه بسوی خانه ابراھیم رفت.جاایکه خداوند بیت الحرام می خواندش.نصر قتیب که از بزرگان مکه بود به پیشباز اسکند آمد.چون اسکندر آگاه شد که نصر نواده اسماعیل پسر ابراھیم است او را نوازش کرد و پرسید: ای نصر جز تو چه کسی بزرگ این دیار است؟ نصر پاسخ داد پس از آنکه اسماعیل در گذشت، قحطان با لشکری بزرگ و شمیر زن بر دودمان ما تاخت و روز روشن برما تیره گشت.به فرمان یزدان بخت از قحطان برگشت.پس از مرگ او خزاعه آمد و از حرم تا یمن و دریای مصر، جھان در کف اوست.ھمه از ظلم و بیدادش در رنجند.
اسکندر چون این را شنید ھرکه را از خاندان خزاعه دید، کشت تا یک تن از آنان زنده باقی نماند.حجاز و یمن را به اسماعیلیان سپرد و به نصر گنج و درم بخشید.
آنگاه پیاده به زیارت بیت الحرام آمد.

ادامه داستان :

بھر پی که برداشت قیصر ز راه

ھمی ریخت دینار گنجور شاه

اسکندر از آنجا به جده رفت و دستور داد تا کشتی و زورق بسازند و بسوی مصرکه قیطون حاکمش بود روی نھاد.قیطون به پیشباز اسکند آمد و فرمانبری کرد.
اسکندر از پذیرائی او شاد شد و یکسال در مصر ماند.در آن زمان در اندلیس زن خردمندی پادشاھی میکرد بنام قیدانه.قیدانه نقاشی چیره دست را به مصر فرستاد و او تصویر اسکندر را برایش آورد. اسکندر نامه ای به قیدان نوشت و پس از آفرین، از او خواست که از دارا و فور عبرت بگیرد.قیدان جواب داد که فر و بزرگی و لشکر من فزونتر از آنست که به فرمانبرداری قیصر گردن نھم . اسکندر خشمگین از پاسخ قیدانه لشکر بسوی او راند.در مرز اندلیس به شھری رسید استوار که سرباره دژ آن از دید عقاب بالاتر و بر پھنای دیوارش چند سوار باھم
میگذشتند.پادشاه این شھر فریان بود و پس از یک ھفته محاصره، با منجنیق و عراده دژ را گشودند. اسکندر به لشکریان دستور داد تا دست به غارت و خونریزی نزنند.از قضا قیدروش پسر قیدانه دختر فریان را به زنی خواسته و برای بردن عروس به آن شھر آمده بود که اسیر شد. اسکندر تدبیری اندیشید.پس وزیر خردمندش بیطقون را بجای خود نشاند تا که او دستور دھد قیدروش و عروس را به دژخیم بسپرند.پس از آن اسکندر با خواھش و لابه تقاضای بخشش آنھا را کرد، بعداً با ده سوار بعنوان فرستاده اسکندر آنھا را نزد قیدانه برد.
اسکندر به نام بیطقون با ده مامور رومی به اندلیس رسید.قیدانه با سپاھی به پیشباز پسرش آمد و قیدروش از مادرش خواست که با فرستاده اسکندر مھربان باشد چه او زندگیش را مدیون او میباشد.قیدانه اسکندر را شناخت و در خلوت تصویرش را برابر او نھاد و گفت:ای شاه شیروش!تو پیروزیھایت را ھنر خود مدان و از خرد و دانشت غره مشو که این نیکوئیھا از یزدان به تو رسیده، پس او را سپاس دار. آئین من کشتن و خونریزی نیست.تو در اینجا ایمنی و من رازت را آشکار نمیکنم و ترا نزد ھمه بیطقون می نامم.ولی پسرم طینوش که داماد فور ھندی است بسیار زود خشم است و دل به پند و دانش من ندارد.مبادا از دور و نزدیک بشنود که تو اسکندری که به کین فور، تو را خواھد کشت.بامداد فردا، قیدانه دو فرزند را در دو سو و بزرگان گرداگردش انجمن کردند.آنگاه رو به
اسکندر کرد و گفت:ای قیطون اکنون بگو اسکندر از ما چه می خواھد؟ اسکندر چون فرستاده ای پاسخ داد: اسکندر به من فرمود برو، باژ بخواه و اگر زود باز نگردی من سپاھم را به اندلیس میاورم و نه کشوری برجای میگذارم ونه تخت و تاج شاھی را.طینوش از گفته اسکندر خروشید و گفت اگر بخاطر فرّ مادرم نبود بی درنگ سر ترا چون ترنج از تنت می کندم. مادر برآشفت و برای چنین گستاخی طینوش را از کاخ بیرون کرد.آنگاه اسکندر چاره ای اندیشید و چون طینوش را به بارگاه باز خواندند با او قرار گذاشت که اسکندر را بی سپاه نزد
طینوش بیاورد و باھم دست دادند و پیمان بستند.بامداد اسکندر نزد قیدانه آمد و گفت: ای شاه!به دین مسیح، به گفتار راست و به صلیب و روح القدس سوگند که از این پس خاک اندلیس مرا و سپاه مرا به خود نخواھد دید.بدان که از امروز فرزندان و خویشانت دوستان من و بدخواھت دشمن من است.پس اسکندر ھمراه طینوش با ھزار سوار و گنج بسیار به راه افتادند تا به بیشه ای رسیدند.اسکندر به طینوش گفت:تو با لشکرت ھمین جا بمان تا من برم و پیمان خود را بجای آورم.
اسکندر رفت و ھزار سواره زره دار از لشکریان خود برگزید و به جایگاه ینوش بازگشت. آن ھزار مرد گرداگرد بیشه صف بستند و

سکندر خروشید کای مرد تیز

ھمی جنگ رای آیدت گر گریز

بلرزید طینوش بر جای خویش

پشیمان شد از دانش و رای خویش

اسکندر خندید و گفت:بیم به خود راه مده که اینجا در امانی، منھم ھرگز از پیمان مادرت نخواھم پیچید.طینوش زمین را بوسید . اسکندر دست او را گرفت و گفت مگر پیمان ما این نبود که دست اسکندر را در دستت بگذارم.اسکندر خلعتی شاھانه به طینوش داد و او را نزد مادر باز فرستاد.به قیدانه پیام داد:

بدارم وفای تو تا زنده ام

روان را بمھر تو آگنده ام

اسکندر از آن جایگاه به شھر برھمنان لشکر کشید تا از آن پرھیزکاران رازھای کھن را بپرسد.برھمنان که از آمدن اسکندر آگاه شدند به او نامه ای نوشتند که ای شھریار سترگ، در این سرزمین بی ارزِ پرستندگان خدا چکار داری؟ ما دراین سرزمین جز شکیبائی و دانش چیزی نداریم که بتوانی آنھا را از ما بگیری.
اسکندر چون آن نامه را دید، سپاه را برجای گذاشت و ھمراه فیلسوفان رومی به دیدار برھمنان رفتند.مردمی دیدند لاغر و با تن و پای برھنه، با جانی آکنده از دانش و پوششی از برگ و خوراکی از تخم گیاه و میوه، آسوده از رزم و روز نبرد. اسکند از آنھا پرسید:از خورد و خوراک و آسایش و خوشی جھان چه بھره دارید؟

ز پوشیدنی و ز گستردنی

ھمه بی نیازیم از خوردنی

چنو بگذرد زین سرای سپنج

ازو بازماند زر و تاج و گنج

چنان دان که نیکیست ھمراه اوی

بخاک اندر آید سر و گاه اوی

اسکندر پرسید:در جھان، نھان آشکار می شود اگر مرده زنده شود و از آن پس کسی به چیزی نیازمند نباشد.

چنین داد پاسخ که ای شھریار

تو گر مرده را بشمری صدھزار

ازان صدھزار یکی زنده نیست

خنک آنک در دوزخ افگنده نیست

بباید ھمین زنده را نیز مرُد

یکی رفت و نوبت بدیگر سپرد

اسکندر پرسید اگر آفتاب دائماً بتابد، خشکی از آب بیشتر میشود.برھمن جواب داد: آب راھم خشکی نگه می دارد. اسکندر پرسید:در روی زمین چه کسی از ھمه بیدارتر و چه کسی گناھکارتر است؟

چنان دان که بیدار آنکس بود

که از گیتیش اندکی بس برد

گنه کار تر چیره مردم بود

که از کین و آزش خرد گم بود

چو خواھی که این را بدانی درست

تن خویشتن را نگه کن نخست

که روی زمین سربسر پیش تست

تو گوئی سپھر روان خویش تست

ھمی رای داری که افزون کنی

ز خاک سیه مغز بیرون کنی

روان ترا دوزخ است آرزوی

مگر زین سخن باز گردی بخوی

اسکندر پرسید:بر جان ما شاه کیست؟ آنچه ھمواره جان را به کژی می کشاند چیست؟

چنین داد پاسخ که آز است شاه

سرمایه کین و جای گناه

پرسید:خود گوھر برای چیست؟ آیا برای بیشتر شدنش بایست گریست؟

چنین داد پاسخ که آز و نیاز

دو دیوند بیچاره و دیو ساز

یکی را ز کمی شده خشک لب

یکی از فزونیست بی خواب شب

ھمان ھر دو را روز می بشکرد

خنک آنک جانش پذیرد خرد

اسکند چون گفتار ایشان را شنید، دگرگونه شد و گفت:ھر حاجت و آرزوئی دارید، بخواھید.یکی از برھمنان گفت:اگر می توانی در مرگ و پیری را بر ما ببند.

چنین داد پاسخ ورا شھریار

که با مرگ خواھش نیاید بکار

چه پرھیزی از تیز چنگ اژدھا

که گرز آھنی زو نیابی رھا

برھمن به او گفت: ای پادشاه دانا!تو که میدانی از مرگ و پیری چاره و گریزی نیست، این ھمه کوشش برای جھانجوئی چرا؟ که تنھا رنج آن برای تو میماند و دشمنت را پس از تو کامیاب میکند.

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*