خانه / Literature / داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : شکست فور , پادشاه قنوج از اسکندر

داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : شکست فور , پادشاه قنوج از اسکندر

شاهنامه فردوسی

 

کید ده دانشمند رومی را در جای شایسته نشاند و فردای آنروز دختر را برتخت زرین نشاند و آنان ھریک قلم و کاغذی برداشتند و ھرکدام یکی از اندامھای آن ماھروی را برای اسکندر وصف کردند. اسکندر نوشت:به به!که شما بھشت را دیده اید.منشور و پیمان مرا به کید بدھید و با آن چھار چیز باز گردید.اسکندر به قد و بالا و موی و روی دختر نگریست و در دل بر آفریننده آفرین گفت.

ادامه داستان :

نشستند و او را بآیین بخواست

برسم مسیحا و پیوند راست

پس از آن برای آزمایش فیلسوف جامی پر از روغن گاو نزد او فرستاد تا به تنش بمالد.فیلسوف رازش را دانست.و ھزار سوزن در جام روغن افکند و آنرا پس فرستاد.اسکندر آھنگری خواست و از سوزنھا مھره ای ساختند و آنرا پس فرستاد.مرد دانا از آن آھن تیره آینه ای ساخت و نزد اسکندر فرستاد. اسکندر آینه را زیر نم گذاشت تا سیاه و دژم شد و نزد فیلسوف فرستاد.خردمند آھن را بزدود و دوباره باز فرستاد.
اسکندر فیلسوف را پیش خواند و راز آن گفتگو را از او پرسید.

چنین گفت با شاه مرد خرد

که روغن بر اندامھا بگذرد

تو گفتی که از ھمه دانایان داناتری.من پاسخ دادم مرد دانا چون سوزن به استخوان رسد و از سنگ ھم بگذرد.شاه پاسخ داد:

دلی که در بزم و رزم تیره شود

سخن دانا چگونه در آن نفوذ کند

ترا گفتم:
گفتار نیک، روان نیک و کردار نیک ھرچند کوچک، به دل تاریکتر از آھن می نشیند.تو گفتی با گذشت سالیان دلم از خون پر از زنگار شده.

چگونه براه آید این تیرگی

چه پیچم سخن را بدین تیرگی؟

ترا گفتم از دانش آسمان

زدایم دلت تا شوی بی گمان

اسکندر گفتار حکیم را پسندید و به او سیم و زر و گنجور فراوان داد. ولی داننده گفت:

من گوھری در نھان دارم که دشمنی ندارد و در شب نیازی به پاسبان ندارد و از دزدان ھراسی ندارم

که دانش بشب پاسبان منست

خرد تاج بیدار جان منست

ببیشی چرا شادمانی کنم

برین خواسته پاسبانی کنم

بفرمای تا این برد باز جای

خرد باد جان مرا رھنمای
اسکندر از این گفتار در شگفت شد و به او گفت: از این پس رای و پند و سخن گفتن سودمند ترا ھمیشه خریدارم.
آنگاه پزشک را پیش خواند و از او پرسید:تو که از اشک چشم به درد پی میبری، بگو کیست از ھمه بیمار تر که بر دردش باید گریست؟

بدو گفت ھرکس که افزون خورد

چو بر خوان نشیند خورش ننگرد

نباشد فراوان خورش تن درست

بزرگ آنک او تن درستی بجست

اما من از گیاھان داروئی میسازم که با خوردن آن ھمیشه تندرست باشی.پس از آن اسکندر فرمود جام زرد را پر از آب سرد بیاورند و ھمه از آن آب نوشیدند ولی آب کم نشد. اسکندر در شگفت شد و به فیلسوف گفت:راز این جام را از ما پوشیده مدار.فیلسوف پاسخ داد:شھریارا! اخترشناسان بسیاری سالیان دراز در ساختن آن رنج برده اند تا طبع این جام چنین شده و ھمچنان که مغناطیس آھن را به خود می کشد، این جام آبھای خوش روی زمین را به خود می کشد.اسکندر گفتار دانا را پسندید و به پیرمردان شھر میلاد گفت:تا ھستم، ھرگز پیمان خود را با کید از یاد نخواھم برد. اسکندر تمام گنجھایش را بار دویست شتر کرده و در کوھستان پنھان کرد و از میلاد لشکرش را بسوی قنوج که فور سپھدار آنجا بود روان کرد.نامه ای تند به فور نوشت و از او خواست که،

ز تخت بلندی باسپ اندر آی

مزن رای با موبد و رھنمای

چو آن نامه بر خواند فور سترگ

بر آشفت زان نامدار بزرگ

و پاسخ تندی نوشت:مگر تو خرد و شرم نداری؟ تو از پیروزی بر دارا دلیر شدی.شاید رزم کید که برایت بدََل به بزم شد به مذاقت خوش آمده که ھمه شاھان را صید خود میدانی.با ما اینگونه سخن مگو که ژنده پیلان و سپاه من راه را برتو می بندند.از گزند روزگار بترس!ما نیکوئی ترا خواستیم تا دلت را روشن کنیم.
ھمین که اسکندر نامه فور را خواند با سپاھی چون دریا بسوی فور ھند تاخت. اما سپاھیانش از دشواری راه و خستگی اسبانشان لب به شکایت گشوند.ولی اسکندر به رومیان گفت:من بدون شما و با کمک یزدان و سپاه ایران به جنگ فور خواھم رفت.سپاه از گفته خود پشیمان و پوزش خواستند.اسکندر لشکر را آرایشی نو داد.صد ھزار سوار ایرانی در پیش و چھل ھزار جنگجوی رومی در پس آنھا و دوازده ھزار خنجرگزار از دلیران مصر و بربر را در پشت سپاه قرار داد و شصت اختر شناس وموبد را ھم برداشت و با چنین سپاه بیکرانی بسوی نبرد فور
آمد.چون آگاھی به فور رسید که سپاه اسکندر به قنوج رسیده، لشکر انبوھش را به دشت کشید و در چھار میل به صف کرد. پیلان جنگی چون کوه در جلو و پشت آنھا سواران جنگجو آماده رزم ایستادند. از آنسو جاسوسان خبر به اسکندر بردند که اسبان تو تاب خرطوم فیلان جنگی فور را نخواھد داشت.اسکندر دانش پژوھان را فراخواند و پس از گفتگوی بسیار چاره کار را یافتند.ھزار و دویست آھنگر پارسی، رومی و مصری را گرد آوردند و از آھن ھزار مرد آھنی ساختند و درزھای آن را با میخ و مس بستند و درون آنھا را به نفت سیاه آکندند.
جنگجویان اسکندر آتش به نفت زدند و آنھا را میان فیلان جنگی راندند.فیلان از اسبھای آتشین رمیدند و روی از نبردگاه بتافتند.خروش از لشکر ھند برخاست و ھمگی روی به گریز نھادند.لشکریان اسکندر در پی آنھا تاختند تا شب شد و دست از نبرد کشیدند.فردای آن روز اسکندر فور را به جنگ تن به تن دعوت کرد.در حین نبرد خروشی از سپاه بلند شد و فور یک لحظه چشم و دل به آن خروش سپرده و اسکندر از آن سود برد و چون باد ضربه ای با خنجر بر او زد.سپس سرش را برید و تنش را به زمین افکند.دلیران ھندوستان که سر فور را دیدند به زینھار در آمدند.اسکندر سلاحشان را به آنھا پس داد و با مھربانی گفت:من شاھی مھربانتر از فور برایتان خواھم بود .گنجھای فور بر سپاھیان من حرامست.

چنین است رسم سرای سپنج

بخواھد که مانی بدو در برنج

بخور ھرچ داری منه بازپس

تو رنجی چرا ماند باید بکس

اسکندر دو ماه بر تخت فور نشست.سپس سورگ را که از پھلوانان نامور ھند بود، بجای فور بر تخت شاھی نشاند و به او گفت:که دینار ھرگز مکن در نھفت

ببخش و بخور ھرچ آید فراز

بد ین تاج و تخت سپنجی مناز

که گاھی سکندر بود گاه فور

گھی درد و خشمست و گه کام و سور

اسکندر چون لشکرش را از خواسته بی نیاز کرد از طریق جھرم و قادسیه بسوی خانه ابراھیم رفت.جاایکه خداوند بیت الحرام می خواندش.نصر قتیب که از بزرگان مکه بود به پیشباز اسکند آمد.چون اسکندر آگاه شد که نصر نواده اسماعیل پسر ابراھیم است او را نوازش کرد و پرسید: ای نصر جز تو چه کسی بزرگ این دیار است؟ نصر پاسخ داد پس از آنکه اسماعیل در گذشت، قحطان با لشکری بزرگ و شمیر زن بر دودمان ما تاخت و روز روشن برما تیره گشت.به فرمان یزدان بخت از قحطان برگشت.پس از مرگ او خزاعه آمد و از حرم تا یمن و دریای مصر، جھان در کف اوست.ھمه از ظلم و بیدادش در رنجند.
اسکندر چون این را شنید ھرکه را از خاندان خزاعه دید، کشت تا یک تن از آنان زنده باقی نماند.حجاز و یمن را به اسماعیلیان سپرد و به نصر گنج و درم بخشید.
آنگاه پیاده به زیارت بیت الحرام آمد.

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*