خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : پادشاهی زوطهماسپ‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : پادشاهی زوطهماسپ‬

poem-book-128

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

پادشاهی زوطهماسپ‬ :

شبی زال بنشست هنگام خواب‬
‫سخن گفت بسیار ز افراسیاب‬
‫هم از رزمزن نامداران خویش‬
‫وزان پهلوانان و یاران خویش‬
‫همی گفت هرچند کز پهلوان‬
‫بود بخت بیدار و روشن روان‬
‫بباید یکی شاه خسرونژاد‬
‫که دارد گذشته سخنها بیاد‬
‫به کردار کشتیست کار سپاه‬
‫همش باد و هم بادبان تخت شاه‬
‫اگر داردی طوس و گستهم فر‬
‫سپاهست و گردان بسیار مر‬
‫نزیبد بریشان همی تاج و تخت‬
‫بباید یکی شاه بیداربخت‬
‫که باشد بدو فره ی ایزدی‬
‫بتابد ز دیهیم او بخردی‬
‫ز تخم فریدون بجستند چند‬
‫یکی شاه زیبای تخت بلند‬
‫ندیدند جز پور طهماسپ زو‬
‫که زور کیان داشت و فرهنگ گو‬
‫بشد قارن و موبد و مرزبان‬
‫سپاهی ز بامین و ز گرزبان‬
‫یکی مژده بردند نزدیک زو‬
‫که تاج فریدون به تو گشت نو‬
‫سپهدار دستان و یکسر سپاه‬
‫ترا خواستند ای سزاوار گاه‬
‫چو بشنید زو گفته ی موبدان‬
‫همان گفته ی قارن و بخردان‬
‫بیامد به نزدیک ایران سپاه‬
‫به سر بر نهاده کیانی کلاه‬
‫به شاهی برو آفرین خواند زال‬
‫نشست از بر تخت زو پنج سال‬
‫کهن بود بر سال هشتاد مرد‬
‫بداد و به خوبی جهان تازه کرد‬
‫سپه را ز کار بدی باز داشت‬
‫که با پاک یزدان یکی راز داشت‬
‫گرفتن نیارست و بستن کسی‬
‫وزان پس ندیدند کشتن بسی‬
‫همان بد که تنگی بد اندر جهان‬
‫شده خشک خاک و گیا را دهان‬
‫نیامد همی ز اسمان هیچ نم‬
‫همی برکشیدند نان با درم‬
‫دو لشکر بران گونه تا هشت ماه‬
‫به روی اندر آورده روی سپاه‬
‫نکردند یکروز جنگی گران‬
‫نه روز یلان بود و رزم سران‬
‫ز تنگی چنان شد که چاره نماند‬
‫سپه را همی پود و تاره نماند‬
‫سخن رفتشان یک به یک همزبان‬
‫که از ماست بر ما بد آسمان‬
‫ز هر دو سپه خاست فریاد و غو‬
‫فرستاده آمد به نزدیک زو‬
‫که گر بهر ما زین سرای سپنج‬
‫نیامد بجز درد و اندوه و رنج‬
‫بیا تا ببخشیم روی زمین‬
‫سراییم یک با دگر آفرین‬
‫سر نامداران تهی شد ز جنگ‬
‫ز تنگی نبد روزگار درنگ‬
‫بر آن برنهادند هر دو سخن‬
‫که در دل ندارند کین کهن‬
‫ببخشند گیتی به رسم و به داد‬
‫ز کار گذشته نیارند یاد‬
‫ز دریای پیکند تا مرز تور‬
‫ازان بخش گیتی ز نزدیک و دور‬
‫روارو چنین تا به چین و ختن‬
‫سپردند شاهی بران انجمن‬
‫ز مرزی کجا مرز خرگاه بود‬
‫ازو زال را دست کوتاه بود‬
‫وزین روی ترکان نجویند راه‬
‫چنین بخش کردند تخت و کلاه‬
‫سوی پارس لشکر برون راند زو‬
‫کهن بود لیکن جهان کرد نو‬
‫سوی زابلستان بشد زال زر‬
‫جهانی گرفتند هر یک به بر‬
‫پر از غلغل و رعد شد کوهسار‬
‫زمین شد پر از رنگ و بوی و نگار‬
‫جهان چون عروسی رسیده جوان‬
‫پر از چشمه و باغ و آب روان‬
‫چو مردم بدارد نهاد پلنگ‬
‫بگردد زمانه برو تار و تنگ‬
‫مهان را همه انجمن کرد زو‬
‫به دادار بر آفرین خواند نو‬
‫فراخی که آمد ز تنگی پدید‬
‫جهان آفرین داشت آن را کلید‬
‫به هر سو یکی جشنگه ساختند‬
‫دل از کین و نفرین بپرداختند‬
‫چنین تا برآمد برین سال پنج‬
‫نبودند آگه کس از درد و رنج‬
‫ببد بخت ایرانیان کندرو‬
‫شد آن دادگستر جهاندار زو‬

 

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*