خانه / Literature / داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : لشکر کشی اسکندر به هند

داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : لشکر کشی اسکندر به هند

شاهنامه فردوسی

 اسکندر از گفتار او شاد گشت و مادر خود را از عموریه خواست و به او گفت نزد دلارای برو و روشنک راببین و از سوی من بر او آفرین کن.برایش طوق با یاره و گوشوار، تاج پرگھر شاھوار و صد شتر از گستردنی و صد شتر از ھرگونه دیبای رومی و سیصد کنیز با جام گوھرین بدست و خادمان بسیار ببر.

ادامه داستان : لشکر کشی اسکندر به هند

مادر شاه، با مترجمان و ده فیلسوف شیرین سخن به اصفھان رفت و ھمه بزرگان به پیشبازش رفتند.دلارای جھیز روشنک را که فرسنگھا کاروان شتر از زر وسیم و پوشیدنی و گستردنی بود پیش آورد.روشنک چون ماه به مشکوی اسکندر رسید.یک ھفته باھم نشستند و اسکندر در گفتار او چیزی ندید جز بزرگی و آھستکی و خردمندی و شرم و شایستکی

ھمه شھر ایران و توران و چین

بشاھی برو خواندند آفرین

ھمه روی گیتی پر از داد شد

بھر جای ویرانی آباد شد

در ھند شاه دانا و خردمندی بنام کید، ده شب پیاپی خوابھای شگفت انگیز می دید که ھمه دانایان و خوابگزاران از تعبیر آن ناتوان بودند.کید با تنی چند از حکیمان نزد دانشمندی پارسا و نامداری بنام مھران که در کوه و بیابان با دد و دام و آھوان می زیست برای تعبیر خواب رفتند.کید گفت:ای مرد یزدان پرست، یک شب به آرامی و بدون ترس به خواب رفتم .در خواب کاخی دیدم که جز سوراخ تنگی ھیچ روزنی نداشت و فیل بزرگی درون آن بود.فیل به آسانی از روزن گذشت اما خرطومش در خانه ماند.شب دوم تختی دیدم که بجای شاه کسی دیگر بر آن نشسته و تاج دلفروز بر سر نھاده بود.شب سوم کرباسی دیدم که چھار مرد بر آن آویخته و به سختی آنرا می کشیدند.اما نه کرباس پاره می شد و نه مردان از کشیدن به ستوه میآمدند.چھارمین شب مرد تشنه ای را در کنار جویبار دیدم که
ماھی بر او آب میریخت اما او تشنه میگریخت و آب در پی او روان بود.شب پنجم چنان دیدم که در شھر کوچکی ھمه مردم کور بودند، اما کسی از کوری نمی نالید .ھمه به داد و دھش و خرید و فروش مشغول بودند.شب ششم شھری دیدم که ھمه مردمش دردمند بودند اما با آنکه خود از درد جانشان به لب رسیده بود، نزد تندرست ھا میرفتند و احوالشان را می پرسیدند و چاره کار او را می جستند.
شب ھفتم اسبی دیدم که دو سر داشت و با دو دھان در دشت می چرید اما در تنش راه بیرون آمدن گیاه نبود.شب ھشتم سه خمره دیدم دوتا پر از آب و یکی خشک، دو مرد از آب خمره ھای پر، آب برمی داشتند و در خمره خشک می ریختند اما نه از آب آنھا کم می شد نه به خمره خشک آب می رسید.شب نھم گاوی را به خواب دیدم که در آفتاب بر آب و گیاه خفته و از گوساله لاغر و بی توش و توانی که پیشش بود شیر می خورد.شب دھم در دشتی فراخ چشمه ای دیدم که به ھرسو راه و شاخ داشت، دشت پر آب و نم بود اما لب چشمه خشک و بی آب و علف.

چو بشنید مھران زکید این سخن

بدوگفت از این خواب دل بد مکن

اما بدان که اسکندر با سپاھی گران از ایران و روم به ھند خواھد آمد.

چو خواھی که باشد ترا آب روی

خرد یار کن رزم او را مجوی

ترا چار چیزست کاندر جھان

کسی آن ندید از کھان و مھان

یکی چون بھشت برین دخترت.دگر فیلسوفی که داری.سوم پزشکی دانا و ارجمند.چھارم قدحی که آب در آن از آتش و آفتاب گرم نمی شود. این چھار چیز را به اسکندر بسپار که تو تاب جنگ با او را نداری.اکنون پاسخ خوابھایت را گوش کن.

اول : آن خانه جھانست و آن فیل شاھیست ناسپاس و بیدادگر که سر انجام از دنیا میرود و نام زشتی از او برجای میماند.

دوم : پادشاه سست و بی سود و ناپارسا، زیردستانش شاد ھستند ولی دل شاه پر ازغم و زبانش پراز باد است.

دیگر :  آن کرباس و چھار مرد، چھار دین یزدان است که چھار مرد آنرا پاس می دارند.یکی دین دھقان آتش پرست. دیگری دین موسی که آنرا جھود می خوانند.دیگری دین پارسای یونانی و چھارم از تازی دین ھوشمندی از خاک سر بر خواھد آورد.

تشنه ای که از آب خوش گریزان بود : تعبیرش آنست که زمانی میرسد که مرد از نوشیدن آب دانش خوار میگردد و بدکنشی سر به آسمان می رساند و مردم از مرد دانش پژوه گریزان و لب به بد گوئی او می گشایند.
پنجم شھری :

پر از خورد و داد و خرید و فروخت

تو گفتی زمان چشم ایشان بدوخت

زمانی بیاید کزان سان شود

که دانا پرستار نادان شود

ستاینده مرد نادان شوند

نیایش کنان پیش یزدان شوند

ھمی داند آنکس که گوید دروغ

ھمی زان پرستش نگیرد فروغ

ششم : اسب دوسر

زمانی بیاید که مردم بچیز

شود شاد و سیری نیابند نیز

جز از خویشتن را نخواھند بس

کسی را نباشند فریادرس

ھفتم : که سه خمره دیدی

ازین پس بیاید یکی روزگار

که درویش گردد چنان سست و خوار

که گر ابر گردد بھاران پرآب

زدرویش پنھان کند آفتاب

نبارد بدو نیز باران خویش

دل مرد درویش زوگشته ریش

توانگر ببخشد ھمی این بران

یکی با دگر چرب و شیرین زبان
دیگر آنکه گاوی تندرست از گوساله لاغری شیرمی خورد :  نشان آنست که کار بیمار و درویش آنچنان سست میشود که تندرست ازآنھا کمک می خواھد.

دھم : چشمه ای که دیدی خشک در دشتی پرآب، روزگاری شھریاری بیاید که با لشکر کشی ھای نو به نو، سراسر جھان را به رنج دارد.سرانجام نه این لشکر بماند و نه آن شاه. آئین نوئی بیاید که فر ایزدی بر او بتابد و جھان از بدی ایمن گردد.
اکنون این زمان، روز اسکندر است.چون به کشور تو بیاید تو آن چھار چیز را به او بده.دل کید از این سخنان آرام و شاد شد.بر سر و چشم مھران بوسه داد و با حکیمان به کاخ بازگشت.
اسکندر چون در ایران مستقر شد، به سوی ھند لشکر کشید.نامه ای تند به کید نوشت تا بی درنگ سر به فرمانش نھد.کید فرستاده اسکندر را بسیار نواخت و نزد خود نشاند و پاسخ داد که من چھار چیز شگفت انگیز دارم که کسی تا کنون نظیرش را در جھان نداشته.آنھا را نزد اسکندر می فرستم و ازآن پس بنده وار شھریار را پرستش می کنم. اسکندر نامه را خواند و به فرستاده گفت:چون باد برو و بپرس که آن چھار چیز شگفت انگیز چیست؟ کید مجلس را خلوت کرد و درباره دخترش و قدح و پزشک و فیلسوف با فرستاده صحبت کرد .دل اسکندر از شنیدن آنچه فرستاده گفت شکفت و از میان رومیان ده مرد خردمند را برگزید و با نامه ای نزد کید فرستاد که: اگر این ده نامور آن چھار چیز را به چشم ببینند و گواھی دھند من فرمانی بر حریر می نویسم که تا کید زنده است، شاه ھند خواھد بود.کید ده دانشمند رومی را در جای شایسته نشاند و فردای آنروز دختر را برتخت زرین نشاند و آنان ھریک قلم و کاغذی برداشتند و ھرکدام یکی از اندامھای آن ماھروی را برای اسکندر وصف کردند. اسکندر نوشت:به به!که شما بھشت را دیده اید.منشور و پیمان مرا به کید بدھید و با آن چھار چیز باز گردید.اسکندر به قد و بالا و موی و روی دختر نگریست و در دل بر آفریننده آفرین گفت.

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*