خانه / Literature / داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : حمله اسکندر به ایران

داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : حمله اسکندر به ایران

شاهنامه فردوسی

اسکندر سپاھیانش را فراخواند و گفت:من چنین اراده کرده ام که سراسر گیتی را زیر پا بگذارم. آنگاه در گنجھای پدربزرگ را باز کرد ندر از نگاه فزونی شاه فھمید که او را شناخته، پس خود و ھمراھانش سوار اسب باد پا شده از آنجا گریختند.

و ادامه داستان :

اسکندر شادان به لشکرگاھش بازگشت و به سران لشکر گفت که سپاھیان دارا را شمرده و دانسته است که میتوان رنج جنگ را برخود ھموار کرده و به گنج برسد.
بزرگان بر او آفرین گفتند که

فدای تو بادا تن و جان ما

برینست جاوید پیمان ما
چون خورشید از کوھساران بر زد، دارا سپاه انبوھش را از فرات به سوی دشت گذراند و اسکندر نیز فرمود تا کوس جنگ نواختند و دولشکر تا با ھم جنگیدند تا روز ھشتم باد سختی به سوی ایرانیان وزید و لشکریان بسوی فرات گریختند.
رومیان بسیاری از ایرانیان را کشتند و پیروز به لشکرگاه خود بازگشتند.دارا بھر سو سواری فرستاد و بعد از یکماه دوباره سپاھی جمع کرد و از آب گذشته و در دشت لشکر را آراست. اسکندر با او روبرو شد این بار بعد از سه روز اسکندر پیروز شد و سپاھیان ایران پراکنده شدند.دارا چھار ماه در آن مرز و بوم بود و از آنجا به جھرم و بشھر استخر بازگشت.دارا برتخت زرین نشست و به سپاھیان و نامداران گفت:امروز مردن بھتر از زنده بودن است، رومیان که به نیکان ما باژ میداده اند اکنون زن و کودک ما را اسیر کرده اند.خروشی از ایرانیان برآمد که
گیتی را بدون شھریار نمی خواھیم.پس لشکر از نو آراستند و سپاه بیکران از عراق و استخر مقابل رومیان صف کشید.

سیم ره بدارا در آمد شکست

سکندر میان تا ختن را ببست

دارا با لشکرش به طرف کرمان عقب نشینی کرد.اسکندر با پیروزی به استخر که دیھیم شاھان و فخر پارس بود وارد شد.خروشی بلند از بارگاه اسکندر آمد که ای مھتران، ھر آنکس که زنھار خواھد و دست به جنگ و خونریزی نزند در پناه من است.از آنسو وقتی دارا به کرمان رسید، لشکریان زار و پریشان به او گفتند که دیگر تاب جنگ ندارند و تنھا راه چاره مدارا است.شھریار دبیری پیش خواند و با دیدگانی پر خون و رخی لاژورد، چنین نوشت:

ز دارای داراب بن اردشیر

سوی قیصر اسکندر شھر گیر

نخست آفرین کرد بر کردگار

که زو دید نیک و بد روزگار

از گردش روزگار و نشیب و فراز آن گفته و درپایان نوشت که اگر پیمان کنی و دل از جنگ ایران پشیمان کنی، ھمه گنجھای گشتاسب و اسفندیار را برایت میفرستم و خود در جنگ و صلح یار و یاورت خواھم بود.قیصر نیز پیمان کند تا پوشیده رویان و فرزندان ما را نزد ما پس فرستد.نامه را مھر کرد و نزد اسکندر فرستاد.اسکندر نامه را خواند و پاسخ داد:پوشیده رویان و فرزندان شاه در اصفھانند و گنجی از شما نمی خواھیم.شھریار نیزشایسته است که به ایران باز گردند.دارا پاسخ را خواند و از
کار جھان در شگفت شد و گفت: این کشتن برای من بھتر است که پیش یک رومی کمر ببندم.بعداً نامه ای به فور پادشاه ھند نوشت و از او کمک خواست.اسکندر چون از این سخن آگاه شد، سپاھی بزرگ را از استخر بسوی دارا روانه کرد.
سپاھیان دل شکسته و خسته ایران بدون مقاومت از رومیان زینھار خواستند و دارا با سیصد سوار و دو نفر از نامدارنش بنام ھای ماھیار و جانوشیار گریخت.
ماھیار و جانوشیار به امید سلطنت دارا را با دشنه کشتند و با خوشحالی خدمت اسکند آمدند و به او مژده دادند که دشمنت را کشتیم و تاج و تخت او بسر آمد.
اسکندر از آن دو خائن خواست تا او را نزد دارا برسانند.اسکندر چون نزدیک شد و دارا را دید سر او را بر ران خود گذاشت و گریان با دو دست چھره او را مالید و گفت:برخیز و بر تخت بنشین، از ھند و روم برایت پزشک می آورم و پادشاھی را بتو خواھم سپرد و از اینجا می روم.از پیرمردان شنیدم که ما ھردو از یک ریشه و برادریم،  پس چرا برای افزون خواھی ھمنژاد خود را ازبین ببریم؟

چو بشنید دارا بآواز گفت

که ھمواره با تو خرد باد جفت

یزدان ترا برای این گفتار نیک پاداش دھاد!من اکنون به مرگ نزدیکترم تا به تخت.فرجام جھان اینست.توھم خود را از دیگران افزونتر مپندار و از داستان من عبرت بگیر.
اسکندر گفت:آنچه می خواھی بگوی که فرمان، فرمان توست.دارا فرزندان و زنان و خویشان دلبندش را به اسکندر سپرد و از او خواست تا دخترش روشنک را به زنی بگیرد تا فرزندی از او بیاورد که اسفندیاری نو برای ایران و نگھبان دین و آئین زرتشت باشد. اسکندر پند او را سراسر پذیرفت.
دارا دست اسکندر راگرفت و بردھانش نھاد و بدو گفت یزدان پناه تو باد.

بگفت این و جانش برآمد ز تن

برو زار بگریستند انجمن

اسکند به آئین ایرانیان، دارا را با فر و شکوه دخمه کرد و جانوشیار و ماھیار را زنده بر دار کردند.
اسکندر فرستاده ای را از کرمان به اصفھان، جایگاه بزرگان ایران فرستاد و پیام داد که امروز دل دوست و دشمن از مرگ شاه شاد نیست.

بدانید کامروز دارا منم

گر او شد نھان آشکارا منم

ایران ھمانست که بود.پس به استخر بیائید و شاد و تن درست باشید.اسکندر نامه ای به بزرگان دیگر کشورھا و موبدان نوشت و پس از درود و ستایش یزدان به آنھا گفت:با مرگ دارا، شادی پیروزی من به غم و ماتم بدل شده.بدارنده آفتاب بلند قسم که از من گزندی به او نرسید.دشمن آن شاه خانگی بود که به جزایشان رسیدند.دلم از درد دارا پراست و می کوشم که از اندرزھای او نگسلم.

ز کرمان بیامد بشھر ستخر

بسر بر نھاد آن کیی تاج فخر

تو راز جھان تا توانی مجوی

که او زود پیچد ز جوینده روی

سکندر چو بر تخت بنشست گفت

که با جان شاھان خرد باد جفت

او باژ پنج ساله را به مردم بخشید. ایرانیان که این نیکوئی را از او دیدند، بر آن شاه دادگر آفرین گفتند و به فرمانش گردن نھادند.اسکندر دبیر را پیش خواند و به مادر روشنک نوشت:

که یزدان ترا مزد نیکان دھاد

بداندیش را درد پیکان دھاد

پیش از این نوشتم و در آن از دردھا سخن گفتم که چگونه ھمسرت آشتی مرا نپذیرفت و بدست بنده خودش کشته شد.من او را به آیین شاھان در کفن گذاشتم.آن شھریار که روانش در بھشت باد وصیت کرد و روشنک را به من داد.
اسکندر نامه دیگری به روشنک نوشت و پس از آفرین برکردگار گفت: ای شاھزاده پارسا و پرشرم و ناز، پدرت ترا پیش از مرگ به من سپرد.اکنون به مشکوی من بیا و سربانوان و فروزنده نام و بخت من باش.

دلارای چون آن سخنھا شنید

یکی باد سرد از جگر برگشید

و پاسخ خوبی به اسکندر نوشت:

بجای شھنشاه ما را توی

چو خورشید شد ماه ما را توی

اسکندر از گفتار او شاد گشت و مادر خود را از عموریه خواست و به او گفت نزد دلارای برو و روشنک راببین و از سوی من بر او آفرین کن.برایش طوق با یاره و گوشوار، تاج پرگھر شاھوار و صد شتر از گستردنی و صد شتر از ھرگونه دیبای رومی و سیصد کنیز با جام گوھرین بدست و خادمان بسیار ببر.

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*