خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : به گستهم و طوس آمد این آگهی‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : به گستهم و طوس آمد این آگهی‬

poem-book-128

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

رفتن بزرگان ایران نزد زال و پیمان بستن با همدیگر برای شکست تورانیان  :

‫‫

‫‫به گستهم و طوس آمد این آگهی‬
‫که تیره شد آن فر شاهنشهی‬
‫به شمشیر تیز آن سر تاجدار‬
‫به زاری بریدند و برگشت کار‬
‫بکندند موی و شخودند روی‬
‫از ایران برآمد یکی هایوهوی‬
‫سر سرکشان گشت پرگرد و خاک‬
‫همه دیده پر خون همه جامه چاک‬
‫سوی زابلستان نهادند روی‬
‫زبان شاه گوی و روان شاه جوی‬
‫بر زال رفتند با سوگ و درد‬
‫رخان پر ز خون و سران پر ز گرد‬
‫که زارا دلیرا شها نوذرا‬
‫گوا تاجدارا مها مهترا‬
‫نگهبان ایران و شاه جهان‬
‫سر تاجداران و پشت مهان‬
‫سرت افسر از خاک جوید همی‬
‫زمین خون شاهان ببوید همی‬
‫گیایی که روید بران بوم و بر‬
‫نگون دارد از شرم خورشید سر‬
‫همی داد خواهیم و زاری کنیم‬
‫به خون پدر سوگواری کنیم‬
‫نشان فریدون بدو زنده بود‬
‫زمین نعل اسپ ورا بنده بود‬
‫به زاری و خواری سرش را ز تن‬
‫بریدند با نامدار انجمن‬
‫همه تیغ زهرآبگون برکشید‬
‫به کین جستن آیید و دشمن کشید‬
‫همانا برین سوگ با ما سپهر‬
‫ز دیده فرو باردی خون به مهر‬
‫شما نیز دیده پر از خون کنید‬
‫همه جامه ی ناز بیرون کنید‬
‫که با کین شاهان نشاید که چشم‬
‫نباشد پر از آب و دل پر ز خشم‬
‫همه انجمن زار و گریان شدند‬
‫چو بر آتش تیز بریان شدند‬
‫زبان داد دستان که تا رستخیز‬
‫نبیند نیام مرا تیغ تیز‬
‫چمان چرمه در زیر تخت منست‬
‫سناندار نیزه درخت منست‬
‫رکابست پای مرا جایگاه‬
‫یکی ترگ تیره سرم را کلاه‬
‫برین کینه آرامش و خواب نیست‬
‫همی چون دو چشمم به جوی آب نیست‬
‫روان چنان شهریار جهان‬
‫درخشنده بادا میان مهان‬
‫شما را به داد جهان آفرین‬
‫دل ارمیده بادا به آیین و دین‬
‫ز مادر همه مرگ را زاده ایم‬
‫برینیم و گردن ورا داده ایم‬
‫چو گردان سوی کینه بشتافتند‬
‫به ساری سران آگهی یافتند‬
‫ازیشان بشد خورد و آرام و خواب‬
‫پر از بیم گشتند از افراسیاب‬
‫ازان پس به اغریرث آمد پیام‬
‫که ای پرمنش مهتر نیکنام‬
‫به گیتی به گفتار تو زنده ایم‬
‫همه یک به یک مر ترا بنده ایم‬
‫تو دانی که دستان به زابلستان‬
‫به جایست با شاه کابلستان‬
‫چو برزین و چون قارن رزمزن‬
‫چو خراد و کشواد لشکرشکن‬
‫یلانند با چنگهای دراز‬
‫ندارند از ایران چنین دست باز‬
‫چو تابند گردان ازین سو عنان‬
‫به چشم اندر آرند نوک سنان‬
‫ازان تیز گردد رد افراسیاب‬
‫دلش گردد از بستگان پرشتاب‬
‫پس آنگه سر یک رمه بی گناه‬
‫به خاک اندر آرد ز بهر کلاه‬
‫اگر بیند اغریرث هوشمند‬
‫مر این بستگان را گشاید ز بند‬
‫پراگنده گردیم گرد جهان‬
‫زبان برگشاییم پیش مهان‬
‫به پیش بزرگان ستایش کنیم‬
‫همان پیش یزدان نیایش کنیم‬
‫چنین گفت اغریرث پرخرد‬
‫کزین گونه گفتار کی درخورد‬
‫ز من آشکارا شود دشمنی‬
‫بجوشد سر مرد آهرمنی‬
‫یکی چاره سازم دگرگونه زین‬
‫که با من نگردد برادر به کین‬
‫گر ایدون که دستان شود تیزچنگ‬
‫یکی لشکر آرد بر ما به جنگ‬
‫چو آرد به نزدیک ساری رمه‬
‫به دستان سپارم شما را همه‬
‫بپردازم آمل نیایم به جنگ‬
‫سرم را ز نام اندرآرم به ننگ‬
‫بزرگان ایران ز گفتار اوی‬
‫بروی زمین برنهادند روی‬
‫چو از آفرینش بپرداختند‬
‫نوندی ز ساری برون تاختند‬
‫بپویید نزدیک دستان سام‬
‫بیاورد ازان نامداران پیام‬
‫که بخشود بر ما جهاندار ما‬
‫شد اغریرث پر خرد یار ما‬
‫یکی سخت پیمان فگندیم بن‬
‫بران برنهادیم یکسر سخن‬
‫کز ایران چو دستان آزادمرد‬
‫بیایند و جویند با وی نبرد‬
‫گرانمایه اغریرث نیک پی‬
‫ز آمل گذارد سپه را به ری‬
‫مگر زنده از چنگ این اژدها‬
‫تن یک جهان مردم آید رها‬
‫چو پوینده در زابلستان رسید‬
‫سراینده در پیش دستان رسید‬
‫بزرگان و جنگآوران را بخواند‬
‫پیام یلان پیش ایشان براند‬
‫ازان پس چنین گفت کای سروران‬
‫پلنگان جنگی و نام آوران‬
‫کدامست مردی کنارنگ دل‬
‫به مردی سیه کرده در جنگ دل‬
‫خریدار این جنگ و این تاختن‬
‫به خورشید گردن برافراختن‬
‫ببر زد بران کار کشواد دست‬
‫منم گفت یازان بدین داد دست‬
‫برو آفرین کرد فرخنده زال‬
‫که خرم بدی تا بود ماه و سال‬
‫سپاهی ز گردان پرخاشجوی‬
‫ز زابل به آمل نهادند روی‬
‫چو از پیش دستان برون شد سپاه‬
‫خبر شد به اغریرث نیک خواه‬
‫همه بستگان را به ساری بماند‬
‫بزد نای رویین و لشکر براند‬
‫چو گشواد فرخ به ساری رسید‬
‫پدید آمد آن بندها را کلید‬
‫یکی اسپ مر هر یکی را بساخت‬
‫ز ساری سوی زابلستان بتاخت‬
‫چو آمد به دستان سام آگهی‬
‫که برگشت گشواد با فرهی‬
‫یکی گنج ویژه به درویش داد‬
‫سراینده را جامه ی خویش داد‬
‫چو گشواد نزدیک زابل رسید‬
‫پذیره شدش زال زر چون سزید‬
‫بران بستگان زار بگریست دیر‬
‫کجا مانده بودند در چنگ شیر‬
‫پس از نامور نوذر شهریار‬
‫به سر خاک بر کرد و بگریست زار‬
‫به شهر اندر آوردشان ارجمند‬
‫بیاراست ایوانهای بلند‬
‫چنان هم که هنگام نوذر بدند‬
‫که با تاج و با تخت و افسر بدند‬
‫بیاراست دستان همه دستگاه‬
‫شد از خواسته بی نیاز آن سپاه‬

 

 

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*