خانه / Literature / داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : پادشاهی داراب

داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : پادشاهی داراب

شاهنامه فردوسی

 

رشنواد برای سرکشی در اطراف لشکر می گشت، ناگھان خروشی شنید که می گفت: ای طاق، بھوش باش!مبادا فرو آئی که شاه ایران در پناه توست.رشنواد پنداشت که بانگ رعد است اما

دگرباره آمد ز ایوان خروش

که ای طاق چشم خرد را مپوش

که در توست فرزند شاه اردشیر

ز باران مترس این سخن یاد گیر

برای بارسوم ھمان آواز را شنید و دستور داد تا صاحب صدا را بیرون آوردند.و در ھمان ھنگام طاق فرو ریخت.رشنواد در شگفتی داراب را به سراپرده خود برد و جامه و جوشن به داراب سپرد و از او نژاد و مرز و بومش را پرسید.
داراب آنچه را از زن گازر شنیده بود به او بازگفت.رشنواد کسی را فرستاد تا زن گازر و گازر را بیاورند. از آنجا داراب پیشاپیش سپاه بسوی روم رفتند.چون دو لشکر بھم آویختند، داراب بسان شیر ژیان به لشکر رومیان تاخت و رشنواد به او بسی آفرین گفت.در جنگ روز بعد چون داراب پیش آمد و حمله برد، در پیش سپاه رومیان کسی از شمشیر او جان سالم بدر نبرد.رشنواد شادکام از پیروزی، غنائم را بین سپاھیان تقسیم کرد ولی داراب جز یک نیزه چیزی نپذیرفت.با طلوع خورشید بار دیگر در پی رومیان تاختند و چون جھان بر قیصر تنگ شد، زنھار
خواست و باج و پیمان ایران را گردن نھاد.در راه بازگشت وقتی به آن طاق ویرانه رسیدند، زن و مرد رختشوی نیز با یاقوت سرخ به ھمانجا آمده بودند.
رشنواد که از این کار در شگفت بود، نامه ای به ھمای نوشت و آنچه را از داراب و گازر شنیده بود و دلاوریھای داراب را برای او باز گفت.نامه و یاقوت را به پیک سپرد تا چون باد به ھمای برساند.ده روز بعد رشنواد و داراب نزد ھمای رسیدند.اما ھمای در بارگاه را بست و تا یک ھفته کسی را نپذیرفت.در این مدت ھمای تخت زرینی آراست. از اختر شناسان خواست که یک روز ھمایون را بیابند و در آن روز داراب را بار داد و او را برتخت شاھی نشاند و تاج شاھوار را بر تارکش نھاد.ھمای از شاه جوان پوزش خواست و به موبدان و بزرگان گفت:

بدانید کز بھمن شھریار

جزین نیست اندر جھان یادگار

بسی و دوسال آنک کردم برنج

سپردم بدو پادشاھی و گنج

زمانی گذشت تا روزی زن و مرد رختشوی به دیدار شھریار آمدند.شاه از دیدن آنھا شاد شد و به تلافی زحمتشان ده بدره زر و یک جام گوھر و پنج دست جامه به آنھا داد. آنگاه به شوخی گفت: ای گازر به ھنگام کار، آب را خوب بنگر، شاید بار دیگر صندوقی بیابی که کودکی چون داراب درون آن باشد.

چو دارا بتخت مھی برنشست

کمر بر میان بست و بگشاد دست

از آن پس سران ھمه کشورھا از ھندوستان و روم ھدیه ھای فراوان نثارش کردند.روزی داراب برای بازدید گله و اسبان بالای کوھی رفت و از آنجا دریای بیکران و ژرفیرا دید.داراب دستور داد تا کارآزمودگان از روم و ھندوستان از آب آن دریا به ھر کشوری رودی رسانند و سپس شھری آباد بنا کرد و آنرا داراب گرد نامید.کشور را آباد و ایمن و از بد اندیش تھی کرد.در این میان تنھا سالار تازیان بنام شعیب، از نژاد قتیب با صد ھزار نیزه گزار به جنگ او آمد.سه روز و سه شب جنگ بود و در روز چھارم شعیب کشته شد.داراب یکی از لشکریانش را به مرزبانی گمارد تا از آن پس صحرانشینان زبان او را بفھمند و باژ خود را پرداخت کنند.داراب از دشت نیزه وران به روم تاخت که در آن زمان فیلقوس پادشاه آنجا بود.سالار روم از عموریه لشکری گردآورد و بعد از سه روز جنگ، در روز چھارم فیلقوس به حصاری در عموریه گریخت و بسیاری از سپاھیان روم به ایرانیان پناھنده شدند.فیلقوس فرستاده ای خردمند با دو صندوق وھر و ھدایا نزد شاه ایران فرستاد و پیام داد:من خواستار جنگ با تو نبودم و تنھا از مرز و بوم خود دفاع کرده ام.و از داراب درخواست آشتی نمود.داراب با بزرگان مشورت کرد و آنھا به او گفتند که فیلقوس دختری زیبا دارد، ببالای سرو و برخ چون بھار.شاه فرستاده را خواند و به او گفت: به قیصر بگو دختری داری، که برتارک بانوان افسر است.نگاری که نامش ناھید است.او را با باژ روم بمن ببخش.
فیلقوس خوشحال شد و ناھید را به آئین شاھان در مھد زرین ھمراه شصت کنیز به دنبالش روان با صد شتر دیبای رومی زربفت گوھرنگار و سیصد شتر فرش و گستردنی نزد داراب فرستاد.اسقف آن خوب رخ را به داراب سپرد و

سوی پارس آمد دلارام و شاه

کلاه بزرگی بسر بر نھاد

شادی شھریار دیری نپائید، چه او از بوی بد دھان ناھید آزرده بود.پزشکان گیاھی که سوزنده کام بود و در روم به آن اسکندر می گفتند تجویز کردند.بوی ناخوش درمان شد ولی داراب از ناھید دلسرد شده بود و دختر اندوھگین را نزد پدر باز فرستاد.
ناھید باردار بود ولی آن راز را به کسی نگفت.

چو نه ماه بگذشت بر خوب چھر

یکی کودک آمد چو تابنده مھر

ز بالا و اروند و بویا برش

سکندر ھمی خواندی مادرش

قیصر به ھمه می گفت که از نژاد من قیصری به دنیا آمده و کسی از داراب سخنی نمی گفت.سالھا گذشت و اسکندر پھلوانی شد ھشیار و کاردان، آراسته به خرد و ھنرھای شایسته.پس از بازگشت ناھید، داراب عروس دیگری به کاخ آورد و صاحب فرزندی شد یکسال کوچکتر از فرزند ناھید.

ھمان روز داراش کردند نام

که تا از پدر بیش باشد بکام

دارا دوازده ساله بود که شاه پژمرده شد.بزرگان و فرزانگان را فراخواند و دارا را بر تخت نشاند و از ھمگان خواست از او اطاعت کنند.

بگفت این و باد از جگر برکشید

شد آن برگ گلنار شنبلید

چو دارا بدل سوک داراب داشت

بخورشید تاج مھی برفراشت

شھریار جوان گفتاری تند داشت که زبان و دلش از تیغ برنده تر بود.دبیران را فرا خواند و از سوی دارای داراب پور اردشیر نامه ھای تندی به سران کشورھا نوشت و به آنھا پیام داد:

که ھرکو ز رای و ز فرمان من

بپیچد ببیند سرافشان من

در گنج پدر را گشود ، به لشکریان و سران سپاه درم و سلیح داد و آنھا را خشنود کرد.فرستادگانی از ھند و چین و دیگر کشورھا به درگاھش آمدند و ھدیه و باژ و ساو دادند.در ھمین زمان فیلقوس مرد.

سکندر بتخت نیا برنشست

بھی جست و دست بدی را ببست

آن زمان حکیم نامداری در روم میزیست که ارسطالیس نام داشت.حکیم خردمند و بیدار دل ھر روز نزد اسکندر میرفت و پند میداد و او را راھنمائی میکرد:

چنان دان که نادان ترین کس توی

اگر پند دانند گان نشنوی

ز خاکیم و ھم خاک را زاده ایم

به بیچارگی دل بدو داده ایم

اگر نیک باشی بماندت نام

بتخت کیی بر بوی شاد کام

و گر بد کنی جز بدی ندروی

شبی در جھان شادمان نغنوی

بنیکی بود شاه را دست رس

ببد روز گیتی نجستست کس

اسکندر اندرزھای حکیم را گوش میداد و در بزم و رزم و نبرد به کار می برد. روزی فرستاده ای از سوی دارا برای دریافت باژ به روم آمد. اسکندر به فرستاده گفت: برو به دارا بگو مرغی که تخم زرین میگذاشت مرده و از باژ خبری نیست.
اسکندر سپاھیانش را فراخواند و گفت:من چنین اراده کرده ام که سراسر گیتی را زیر پا بگذارم. آنگاه در گنجھای پدربزرگ را باز کرد و با لشکر و درفشی که روی آن صلیب نگاشته، به سوی مصر تاخت.دو لشکر ھفت روز نبرد کردند و روز ھشتم مصریان شکست خورده، وزان جایگه ساز ایران گرفت.چون خبر به دارا رسید، از استخر سپاه را به سوی روم تا نزدیک فرات روانه کرد.اسکندر چون شنید که سپاه دارا به دو فرسنگی رسیده، پس از رایزنی با بزرگان، خودش ھمراه ده سوار برگزیده و ده ترجمان، ھمچون فرستاده اه بسوه لشکرگاه دارا
شتافت.دارا او را با مھربانی پذیرفت.فرستاده بر شاه نماز برد و پیام اسکندر را چنین داد:ای شھریار، آرزوی جنگ با تو را ندارم.برآنم که گرد زمین اندکی بگردم و جھان را ببینم.دارا از سخن گفتن و فر و بالای فرستاده خوشش آمد و او را کنار خودش نشاند و گفت:نام و نژاد تو چیست؟ آیا تو خود اسکندر نیستی؟
اسکندر پاسخ داد:مگر در بارگاه اسکندر گویندگان و دانایان کم ھستند که خودش پیام بیاورد.

پس خوان گستردند و شراب آوردند و

چو نان خورده شد مجلس آراستند

می و رود و رامشگران خواستند

در ھمین ھنگام فرستاده دارا که برای باژ به روم رفته بود وارد مجلس شد و اسکندر را شناخت و نزد شھریار رفته و آھسته به دارا گفت که این خود اسکندر است.اسکندر از نگاه فزونی شاه فھمید که او را شناخته، پس خود و ھمراھانش سوار اسب باد پا شده از آنجا گریختند.

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*