خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : فرستاده نزدیک دستان رسید‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : فرستاده نزدیک دستان رسید‬

poem-book-128

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

کشته شدن نوذر پادشاه ایران  :

‫‫

‫فرستاده نزدیک دستان رسید‬
‫به کردار آتش دلش بردمید‬
‫سوی گرد مهراب بنهاد روی‬
‫همی تاخت با لشکری جنگجوی‬
‫چو مهراب را پای بر جای دید‬
‫به سرش اندرون دانش و رای دید‬
‫به دل گفت کاکنون ز لشکر چه باک‬
‫چه پیشم خزروان چه یک مشت خاک‬
‫پس آنگه سوی شهر بنهاد روی‬
‫چو آمد به شهر اندرون نامجوی‬
‫به مهراب گفت ای هشیوار مرد‬
‫پسندیده اندر همه کارکرد‬
‫کنون من شوم در شب تیره گون‬
‫یکی دست یازم بریشان به خون‬
‫شوند آگه از من که بازآمدم‬
‫دل آگنده و کینه ساز آمدم‬
‫کمانی به بازو در افگند سخت‬
‫یکی تیر برسان شاخ درخت‬
‫نگه کرد تا جای گردان کجاست‬
‫خدنگی به چرخ اندرون راند راست‬
‫بینداخت سه جای سه چوبه تیر‬
‫برآمد خروشیدن دار و گیر‬
‫چو شب روز شد انجمن شد سپاه‬
‫بران تیر کردند هر کس نگاه‬
‫بگفتند کاین تیر زالست و بس‬
‫نراند چنین در کمان تیر کس‬
‫چو خورشید تابان ز بالا بگشت‬
‫خروش تبیره برآمد ز دشت‬
‫به شهر اندرون کوس با کرنای‬
‫خروشیدن زنگ و هندی درای‬
‫برآمد سپه را به هامون کشید‬
‫سراپرده و پیل بیرون کشید‬
‫سپاه اندرآورد پیش سپاه‬
‫چو هامون شد از گرد کوه سیاه‬
‫خزروان دمان با عمود و سپر‬
‫یکی تاختن کرد بر زال زر‬
‫عمودی بزد بر بر روشنش‬
‫گسسته شد آن نامور جوشنش‬
‫چو شد تافته شاه زابلستان‬
‫برفتند گردان کابلستان‬
‫یکی درع پوشید زال دلیر‬
‫به جنگ اندر آمد به کردار شیر‬
‫بدست اندرون داشت گرز پدر‬
‫سرش گشته پر خشم و پر خون جگر‬
‫بزد بر سرش گرزه ی گاورنگ‬
‫زمین شد ز خونش چو پشت پلنگ‬
‫بیفگند و بسپرد و زو درگذشت‬
‫ز پیش سپاه اندر آمد به دشت‬
‫شماساس را خواست کاید برون‬
‫نیامد برون کش بخوشید خون‬
‫به گرد اندرون یافت کلباد را‬
‫به گردن برآورد پولاد را‬
‫چو شمشیرزن گرز دستان بدید‬
‫همی کرد ازو خویشتن ناپدید‬
‫کمان را به زه کرد زال سوار‬
‫خدنگی بدو اندرون راند خوار‬
‫بزد بر کمربند کلباد بر‬
‫بران بند زنجیر پولاد بر‬
‫میانش ابا کوهه ی زین بدوخت‬
‫سپه را به کلباد بر دل بسوخت‬
‫چو این دو سرافگنده شد در نبرد‬
‫شماساس شد بی دل و روی زرد‬
‫شماساس و آن لشکر رزم ساز‬
‫پراگنده از رزم گشتند باز‬
‫پس اندر دلیران زاولستان‬
‫برفتند با شاه کابلستان‬
‫چنان شد ز بس کشته در رزمگاه‬
‫که گفتی جهان تنگ شد بر سپاه‬
‫سوی شاه ترکان نهادند سر‬
‫گشاده سلیح و گسسته کمر‬
‫شماساس چون در بیابان رسید‬
‫ز ره قارن کاوه آمد پدید‬
‫که از لشکر ویسه برگشته بود‬
‫به خواری گرامیش را کشته بود‬
‫به هم بازخوردند هر دو سپاه‬
‫شماساس با قارن کینه خواه‬
‫بدانست قارن که ایشان کیند‬
‫ز زاولستان ساخته بر چیند‬
‫بزد نای رویین و بگرفت راه‬
‫به پیش سپاه اندر آمد سپاه‬
‫ازان لشکر خسته و بسته مرد‬
‫به خورشید تابان برآورد گرد‬
‫گریزان شماساس با چند مرد‬
‫برفتند ازان تیره گرد نبرد‬
‫سوی شاه ترکان رسید آگهی‬
‫کزان نامداران جهان شد تهی‬
‫دلش گشت پر آتش از درد و غم‬
‫دو رخ را به خون جگر داد نم‬
‫برآشفت و گفتا که نوذر کجاست‬
‫کزو ویسه خواهد همی کینه خواست‬
‫چه چاره است جز خون او ریختن‬
‫یکی کینه ی نو برانگیختن‬
‫به دژخیم فرمود کو را کشان‬
‫ببر تا بیاموزد او سرفشان‬
‫سپهدار نوذر چو آگاه شد‬
‫بدانست کش روز کوتاه شد‬
‫سپاهی پر از غلغل و گفت و گوی‬
‫سوی شاه نوذر نهادند روی‬
‫ببستند بازوش با بند تنگ‬
‫کشیدندش از جای پیش نهنگ‬
‫به دشت آوریدندش از خیمه خوار‬
‫برهنه سر و پای و برگشته کار‬
‫چو از دور دیدش زبان برگشاد‬
‫ز کین نیاگان همی کرد یاد‬
‫ز تور و ز سلم اندر آمد نخست‬
‫دل و دیده از شرم شاهان بشست‬
‫بدو گفت هر بد که آید سزاست‬
‫بگفت و برآشفت و شمشیر خواست‬
‫بزد گردن خسرو تاجدار‬
‫تنش را بخاک اندر افگند خوار‬
‫شد آن یادگار منوچهر شاه‬
‫تهی ماند ایران ز تخت و کلاه‬
‫ایا دانشی مرد بسیار هوش‬
‫همه چادر آزمندی مپوش‬
‫که تخت و کله چون تو بسیار دید‬
‫چنین داستان چند خواهی شنید‬
‫رسیدی به جایی که بشتافتی‬
‫سرآمد کزو آرزو یافتی‬
‫چه جویی از این تیره خاک نژند‬
‫که هم بازگرداندت مستمند‬
‫که گر چرخ گردان کشد زین تو‬
‫سرانجام خاکست بالین تو‬
‫پس آن بستگان را کشیدند خوار‬
‫به جان خواستند آنگهی زینهار‬
‫چو اغریرث پرهنر آن بدید‬
‫دل او ببر در چو آتش دمید‬
‫همی گفت چندین سر بی گناه‬
‫ز تن دور ماند به فرمان شاه‬
‫بیامد خروشان به خواهشگری‬
‫بیاراست با نامور داوری‬
‫که چندین سرافراز گرد و سوار‬
‫نه با ترگ و جوشن نه در کارزار‬
‫گرفتار کشتن نه والا بود‬
‫نشیبست جایی که بالا بود‬
‫سزد گر نیاید به جانشان گزند‬
‫سپاری همیدون به من شان ببند‬
‫بریشان یکی غار زندان کنم‬
‫نگهدارشان هوشمندان کنم‬
‫به ساری به زاری برآرند هوش‬
‫تو از خون به کش دست و چندین مکوش‬
‫ببخشید جانشان به گفتار اوی‬
‫چو بشنید با درد پیکار اوی‬
‫بفرمودشان تا به ساری برند‬
‫به غل و به مسمار و خواری برند‬
‫چو این کرده شد ساز رفتن گرفت‬
‫زمین زیر اسپان نهفتن گرفت‬
‫ز پیش دهستان سوی ری کشید‬
‫از اسپان به رنج و به تک خوی کشید‬
‫کلاه کیانی به سر بر نهاد‬
‫به دینار دادن در اندرگشاد‬

 

 

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*