خانه / Literature / داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : مرگ رستم دستان

داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : مرگ رستم دستان

Statue_of_Rostam

 

زال کنیزی ھنرمند، نوازنده رود و سراینده سرود داشت. آن کنیز پسری آورد

و ادامه داستان :

چون ماه درخشان، به بالای سام سوار.ستاره شناسان و بزرگان آتش پرست و یزدان پرست، ستاره کودک را نگاه کردند و به زال گفتند که آینده آن پسر تباه است، خاندان سام نیرم را تباه خواھد کرد و سیستان از او پرخروش و ھمه شھر ایران را به جوش خواھد آورد.دستان سام غمگین شد، خداوند را نیایش کرد و گفت: پروردگارا پشت و پناھم تویی، برای این کودک

بجز کام و آرام و خوبی مباد

ورا نام کرد آن سپھبد شغاد

چون دوران کودکی اش بسر آمد و جوان شد، شغاد را نزد شاه کابل فرستاد.دیری نگذشت که او سواری دلیر شد و شاه کابل دختر خود را به او داد.داماد شاه کابل بودن، این وسوسه را در شغاد دامن زد که چرا ھرسال یک چرم گاو، زر وسیم به رستم باژ دھند.روزی شغاد به شاه کابل گفت:رستم شرم ندارد از من که برادر کوچکترش ھستم باژ می گیرد؟ بیا باھم
بسازیم و او را بدام آوریم.

نگر تا چه گفتست مرد خرد

که ھرکس که بد کرد کیفر برد

شبی تا صبح نخفتند و اندیشیده کردند، تا راھی یافتند.شغاد گفت:مھمانی بزرگی برپا کنیم، به ھنگام می خوردن تو مرا از خود بران و دشنام بد بگوی.من از تو قھر کرده به زابل می روم و رستم را برای تلافی بسوی تو می آورم.در این مدت شکارگاھی را انتخاب کن و در آن چندین چاه به بزرگی رخش و رستم بکن.در ته چاه نیزه ھای بلندی را بنشان و برآن خنجر و دشنه ببند.اگر صد چاه بکنی بھتر از پنج تا خواھد بود.و سر چاه ھا را خوب بپوشان و به ھیچ کس این راز را نگو.شاه کابل به گفتار آن بی خرد گوش کرد و جشنی برپا کردند و چنانکه
قراربود بعد از دشنام شاه کابل، شغاد روانه زابل شد.در زابل رستم در خشم شد، سپاھی شایسته آماده کردند ولی شغاد نزد رستم رفت وگفت:ای برادر، شاه کابل ارزش سپاه را ندارد، گمان کنم پشیمان شده و کسانی را برای این کار فرستاده.
رستم گفت:پس با سپاه به کابل نمی رویم.زواره با صد سوار و صد پیاده کافی خواھد بود.وقتی رستم به کابل رسید، شاه کابل با سر و پای برھنه در برابر رستم به خاک افتاد و گفت:ھرچه گفته ام درحال مستی بوده،

سزد گر ببخشی گناه مرا

کنی تازه آیین و راه مرا

ای جھان پھلوان تا مرا نبخشی بر اسب نخواھم نشست.شاه کابل ھمچنان باپای برھنه جلوی رستم حرکت کرد تا دل رستم آرام شد و گناه اورا بخشید.رستم فرمان داد تا کلاه برسر نھاده، کفش پوشیده، براسب نشسته و ھمراه او روانه شود.نزدیک شھر کابل باغی بود بسیار زیبا و سرسبز و شاه کابل در آنجا جشنی آراسته بود.وقتی می آوردند و رامشگران می خواندند، شاه کابل به رستم گفت:نزدیک اینجا میان کوه شکارگاھی ھست بی نظیر و حیف است تا اینجا آمده ای شکار نکرده بروی.رستم از آن دشت پر آب و نخجیر گور
دلش به شور آمد.

بچیزی که آید کسی را زمان

بپیچد دلش کور گردد گمان

چنین است کار جھان جھان

نخواھد گشادن بما بر نھان

رستم تیر وکمان برگرفت وبا شغاد و زواره روانه شکار شد.سپاھیانی که ھمراه رستم بودند ھریک بسویی پراکنده شدند.شغاد از ایشان جدا شد، اما رستم و زواره بر ھمان راه رفتند که چاه بود.رخش به کنار یکی از چاه ھا رسید.حیوان بوی خاک تازه را حس کرد.تن خود را جمع کرد.رستم ھی برآن زد.رخش از جا جست و میان دو چاه نمی خواست پیش برود.رستم به خشم آمد و تازیانه به رخش زد که ھرگز چنان نکرده بود.رخش میان دو چاه مانده بود و خود به دنبال راه گریز می گشت.چون رستم براو تازیانه زد، برای جستن بر دوپای فشار آورد، دو پایش فرو شد به یک چاھسار.رخش و رستم در چاھی که پر از شمشیر و تیغ بود در غلطیدند.رخش دلیر پھلویش درید وتھمتن بر تیغ و خنجرھا فرو افتاد و در دم بدانست که شغاد چگونه در راھش چاه کنده است.رستم به نیروی مردی تن خویش را به کنار چاه رسانید و با خستگی چشمھایش را گشود و چشمش به صورت شغاد افتاد.شغاد فریاد کرد:تا کی می خواستی خون بریزی و سرزمین مردم را تاراج کنی؟ اکنون دوران تو بسر آمده و در دام افتادی.در سخن بودند که شاه کابل از راه رسید و گفت:صبر کن می روم تا پزشکی برای مداوا بیاورم و شروع کرد به اشک ریختن.رستم گفت:ای مرد بد گھر زمان تو بسر آمده.
فرامرز کین مرا خواھد خواست.سپس به شغاد گفت اکنون که در آستانه مرگ ھستم کمان مرا برگیر، تیری به زه کن و با دو تیر به من بده، تا اگر شیری از اینجا گذر کند مرا ندرد و بتوانم از خود دفاع کنم.شغاد کمان را برگرفت و با خنده پیش تھمتن نھاد.تھمتن با سختی کمان را بدست گرفت.شغاد چون حالت رستم را دید خود را پشت درخت چناری رسانیده و پنھان کرد.رستم کمان را تا گوش کشیده، خدا را یاد کرد و درخت و برادر را بھم دوخت.رستم سر بر آسمان کرد و گفت: یزدان را سپاس که امکان داد تا کین خود را بستانم.

بگفت این و جانش برآمد ز تن

برو زار و گریان شدند انجمن

زواره به چاھی دگر در بمرد

سواری نماند از بزرگان و خرد

یکی از سواران نجات پیدا کرده خود را به زابل رسانید و فریاد کرد چه نشسته اید رستم و زواره و تمام سپاھیان از میان رفتند.زال فرامرز را فرمان داد تا به کابلستان رفته کشتگان را به زابل آورد و شاه کابل را به سزا برساند.فرامرز چون به کابل رسید ھمه نامداران از شھر گریخته بودند.تن رستم را برتخت نھادند و از چاه دیگر زواره را بیرون آوردند و تن رخش را برپیلی گذاشتند .در راه کابلستان تا زابلستان زن و مرد در کنار راه برپای ایستاده بودند.در درون باغ رستم، دو دخمه ساختند و دو برادر را آنجا گذاشتند و رخش را جلوی دخمه رستم
در دخمه کردند.

چه جویی ھمی زین سرای سپنج

کز آغاز رنجست و فرجام رنج

بریزی بخاک ار ھمه زآھنی

اگر دین پرستی ور آھرمنی

تو تا زنده ای سوی نیکی گرای

مگر کام یابی بدیگر سرای

فرامز پس از سوگواری رستم روی به ھامون گذاشت. به شاه کابل خبر دادند فرامرز با سپاھی فراوان در راه است.شاه کابل سپاه پراکنده اش را جمع کرد و چون دو لشکر صف کشیدند، فرامرز به قلب سپاه زد و تعداد زیادی از آنان و سپھدار کابل را کشت.سپاه کابل که از سواران ھند و سند بودند پراکنده شدند.
فرامرز شاه کابل و چھل تن از خویشان او را دست بسته به سر چاه آورد.پوست پشتش را کنده و در ھمان چاه او را سرنگون آویختند تا بمیرد.و چھل بت پرست دیگر را در آتش سوزاندند.بعد تنه درخت و شغاد را در کوھی از آتش سوزاندند.
بعد از نابودی دودمان شاه کابل، فرامرز یکی از بزرگان زابل را امیر کابل کرد و ھمه به زابل باز گشتند.

بیک سال در سیستان سوک بود

ھمه جامه ھاشان سیاه و کبود

چنین گفت رودابه روزی بزال

که از زاغ و سوک تھمتن بنال

زال گفت:نالیدن و غم خوردن داروی دردی نیست.رودابه برآشفت و سوگند خورد که در غم رستم نه لحظه ای بخوابد و نه لقمه ای بخورد.بعد از یک ھفته که ضعیف شد، در خواب ماری را دید که در آشپزخانه گرفته تا از سرش خورش بپزد.خدمتکاران مار را از دستش گرفتند.برایش غذا آوردند و بخورد و در جای نرم بخفت.چون بیدار شد و ھوشش برگشت، به زال گفت، که گفتار تو با خرد بود جفت.آری رستم رفت و ماھم در پس او خواھیم رفت.سپس ھرچه داشت به درویشان داد و با خدای جھان به راز و نیاز نشست:

که ای برتر از نام وز جایگاه

روان تھمتن بشوی از گناه

بدان گیتیش جای ده در بھشت

برش ده ز تخمی که ایدر بکشت

چو شد روزگار تھمتن بسر

بپیش آورم داستانی دگر

در آخر عمر، گشتاسب جاماسب را پیش خواند، از غم اسفندیار گفت و بھمن را بجای خود نشاند که پشوتن ھم مشاورش باشد.گشتاسب کلید گنجھایش را به بھمن داد، او را نصیحت زیاد کرد و بعد از آن روزگارش بسر آمد.

چو بھمن بتخت نیا بر نشست

کمر با میان بست و بگشاد دست

بھمن به کین خواھی اسفندیار به زابلستان لشکر کشید.زال بدون جنگ، ھمراه بزرگان سیستان نزد بھمن رفت زمین را بوسید و بخشش خواست.بھمن دستور داد تا پای زال را به زنجیر ببندند.بعد دستور داد شتردارھا آمدند و ھرچه گنج و اموال و آنچه رستم گرد آورده بود بر شتران بار کرده، زابلستان را تاراج نموده و زال اسیر را با آن اموال ھمراه خود بردند.چون این خبر به فرامرز که در مرز کابلستان بود رسید، او سپاه را روانه جنگ بھمن کرد.سه روز و سه شب جنگ گروھی کردند.روز چھارم باد سختی بروی لشکر فرامرز وزید و لشکریانش
طاقت نیاورده، پراکنده شدند.فرامرز یک تنه بر قلب سپاه بھمن زد و تنش زخم فراوان گرفته واز بس خون از او رفت بیھوش شد. او را دست بسته نزد بھمن آوردند.بھمن با کینه به او نگریست و دستود داد تا فرامرز را زنده به دار آویختند.
پشوتن وزیر بھمن که از آن کشتار در رنج بود به بھمن گفت کشتن بس است، از خدا بترس و از بندگان او شرم کن.

چو بشنید شاه از پشوتن سخن

پشیمان شد از درد وکین کھن

زال را آزاد کرد و فرامرز را دخمه کردند.ھنوز روشنایی روز برکوه نیفتاده بود که سپاه از زابل بسوی ایران حرکت کرد. از آن پس بھمن با آسودگی به تخت شاھی نشست و به آیین و داد پرداخت و به درویشان درم بخشید.
بھمن پسری داشت بنام ساسان و دختری بنام ھمای که او را چھرزاد می خواندند.

ھمای دل افروز تابنده ماه

چنان بد که آبستن آمد ز شاه

ھمای شش ماھه آبستن بود که بھمن بیمار شد و بزرگان ایران را فرا خواند و گفت:من پادشاھی و تاج و گنج را تا ھمای بزاید، به او و پس از آن به فرزند او خواه پسر و خواه دختر می سپارم.ساسان از گفتار شاه دل آزرده شد و از ننگ دو شبانه روز بسوی مرز ایران رفت تا به نشابور رسید.در آنجا زنی از نژاد بزرگان گرفت و از او فرزندی یافت که نام ساسان بر او نھاد.بزودی پدر مرد و پسر در آن خانواده جز بینوائی و نداری چیزی ندید.چون مردی شد، شاه نشابور به او گله ای داد و چوپان شاه شد.زمانیکه اردشیر ( بھمن)از بیماری مرد،

ھمای آمد و تاج بر سر نھاد

یکی راه و آیین دیگر نھاد

در گنج را گشود و به سپاه و ھمگان دینار داد.جھان از داد او که از پدر ھم بیشتر بود آباد شد.ھنگام زادنش، از بیم از دست دادن تاج و تخت، رازش را پوشیده داشت و در نھان پسری بدنیا آورد و به ھمگان گفت فرزندش مرده و خود با آسودگی به پادشاھی ادامه داد و با نکویی جھان را ایمنی و سرو سامان داد.
چون ھشت ماه گذشت کودک را داخل صندوقی بر دیبای رومی گذاشتند وبا جواھرات و یک یاقوت سرخ در آب فرات انداختند.صندوق سپیده دم به کارگاه رختشویی رسید و گازر که صندوق را دید آنرا از آب گرفت و کودک و صندوق را نزد ھمسر خود که چندی پیش کودک شیرخوارش را از دست داده بود برد.زن به کودک شیر داد و چون فرزند دلبند او را بجان خرید.روز سوم کودک را نامگذاری کردند و چون او را آب گرفته بودند، داراب نامیدند.گازر نمی توانست جواھرات را در شھر خود آشکار کند. پس دست زن و کودک را گرفت و به شھر
بیگانه و دور دستی سفر کرد و در آنجا با فروش کمی از جواھرات زندگی مرفھی داشتند اما پیشه گازری را ادامه دادند و در نگھداری داراب کوشیدند.چند سالی گذشت و داراب کودکی با فرّ و یال شد.روزی داراب به پدرش گفت که از او گازری و کارگری بر نمی آید.پس گازر او را به آموزگاران سپرد و او فنون رزم و سواری و تیراندازی آموخت و سرآمد ھمه ھمسالان خودش گردید.داراب روزی به گازر گفت :مھر پدری در وجودم نسبت بتو نمی جنبد و شباھتی بین ما نیست.در شگفتم چگونه مرا پسرت می خوانی و در دکانت می نشانی.گازر گفت که این راز را از مادرت بپرس.چنین بود که روزی داراب شمشیر بدست نزد مادر آمد و وادارش کرد که حقیقت را بگوید. زن از ترس به خدا پناه برد و داستان صندوق و کودک شیرخوار و زر و گوھر را برایش تعریف کرد.داراب در اندیشه فرو رفت و پرسید: از آن ھمه زر و دینار چیزی باقی مانده؟ مادر بغیر از آن یاقوت سرخ بقیه را به داراب داد. داراب اسب وزین خرید و نزد مرزبان آن شھرکه مردی ارجمند بود رفت و به خدمت او درآمد.چنان شد که سپاھی از روم به آن شھر حمله کرد و مرزبان درجنگ کشته و لشکرش پراکنده شد.چون این خبر به ھمای رسید، به رشنواد فرمود تا سپاھی گرد آوری کرده و بسوی روم برود.داراب در سپاه نام نوشت.چون سپاه فراوان گرد آمد، ھمای برای بازدید آن آمد و دستور داد تا سپاه از برابر او بگذرد.در میان سواران چشمش به یلی افتاد که چنان میرفت که گویی پھنه آن دشت تنھا جولانگاه اوست.ھمای پرسید این سوار کیست و چرا سلیح شایسته ندارد؟ ھمای سپاه را پسندید و سپھبد لشکر را به حرکت درآورد.روزی ناگھان آسمان به خروش آمد و سپاھیان ھرکدام در خیمه و جائی پناه گرفتند.در آن نزدیکی ویرانه ای با طاق بود و داراب در آن پناه گرفت.

 

 

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*