خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد :برآسود پس لشکر از هر دو روی‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد :برآسود پس لشکر از هر دو روی‬

poem-book-128

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

ادامه جنگ نوذر با تورانیان    :

‫ ‫برآسود پس لشکر از هر دو روی‬
‫برفتند روز دوم جنگجوی‬
‫رده برکشیدند ایرانیان‬
‫چنان چون بود ساز جنگ کیان‬
‫چو افراسیاب آن سپه را بدید‬
‫بزد کوس رویین و صف برکشید‬
‫چنان شد ز گرد سواران جهان‬
‫که خورشید گفتی شد اندر نهان‬
‫دهاده برآمد ز هر دو گروه‬
‫بیابان نبود ایچ پیدا ز کوه‬
‫برانسان سپه بر هم آویختند‬
‫چو رود روان خون همی ریختند‬
‫به هر سو که قارن شدی رزمخواه‬
‫فرو ریختی خون ز گرد سیاه‬
‫کجا خاستی گرد افراسیاب‬
‫همه خون شدی دشت چون رود آب‬
‫سرانجام نوذر ز قلب سپاه‬
‫بیامد به نزدیک او رزمخواه‬
‫چنان نیزه بر نیزه انداختند‬
‫سنان یک به دیگر برافراختند‬
‫که بر هم نپیچد بران گونه مار‬
‫شهان را چنین کی بود کارزار‬
‫چنین تا شب تیره آمد به تنگ‬
‫برو خیره شد دست پور پشنگ‬
‫از ایران سپه بیشتر خسته شد‬
‫وزان روی پیکار پیوسته شد‬
‫به بیچارگی روی برگاشتند‬
‫به هامون برافگنده بگذاشتند‬
‫دل نوذر از غم پر از درد بود‬
‫که تاجش ز اختر پر از گرد بود‬
‫چو از دشت بنشست آوای کوس‬
‫بفرمود تا پیش او رفت طوس‬
‫بشد طوس و گستهم با او به هم‬
‫لبان پر ز باد و روان پر ز غم‬
‫بگفت آنک در دل مرا درد چیست‬
‫همی گفت چندی و چندی گریست‬
‫از اندرز فرخ پدر یاد کرد‬
‫پر از خون جگر لب پر از باد سرد‬
‫کجا گفته بودش که از ترک و چین‬
‫سپاهی بیاید به ایران زمین‬
‫ازیشان ترا دل شود دردمند‬
‫بسی بر سپاه تو آید گزند‬
‫ز گفتار شاه آمد اکنون نشان‬
‫فراز آمد آن روز گردنکشان‬
‫کس از نامه ی نامداران نخواند‬
‫که چندین سپه کس ز ترکان براند‬
‫شما را سوی پارس باید شدن‬
‫شبستان بیاوردن و آمدن‬
‫وزان جا کشیدن سوی زاوه کوه‬
‫بران کوه البرز بردن گروه‬
‫ازیدر کنون زی سپاهان روید‬
‫وزین لشکر خویش پنهان روید‬
‫ز کار شما دل شکسته شوند‬
‫برین خستگی نیز خسته شوند‬
‫ز تخم فریدون مگر یک دو تن‬
‫برد جان ازین بی شمار انجمن‬
‫ندانم که دیدار باشد جزین‬
‫یک امشب بکوشیم دست پسین‬
‫شب و روز دارید کارآگهان‬
‫بجویید هشیار کار جهان‬
‫ازین لشکر ار بد دهند آگهی‬
‫شود تیره این فر شاهنشهی‬
‫شما دل مدارید بس مستمند‬
‫که باید چنین بد ز چرخ بلند‬
‫یکی را به جنگ اندر آید زمان‬
‫یکی با کلاه مهی شادمان‬
‫تن کشته با مرده یکسان شود‬
‫طپد یک زمان بازش آسان شود‬
‫بدادش مران پندها چون سزید‬
‫پس آن دست شاهانه بیرون کشید‬
‫گرفت آن دو فرزند را در کنار‬
‫فرو ریخت آب از مژه شهریار‬
‫ازان پس بیاسود لشکر دو روز‬
‫سه دیگر چو بفروخت گیتی فروز‬
‫نبد شاه را روزگار نبرد‬
‫به بیچارگی جنگ بایست کرد‬
‫ابا لشکر نوذر افراسیاب‬
‫چو دریای جوشان بد و رود آب‬
‫خروشیدن آمد ز پرده سرای‬
‫ابا ناله ی کوس و هندی درای‬
‫تبیره برآمد ز درگاه شاه‬
‫نهادند بر سر ز آهن کلاه‬
‫به پرده سرای رد افراسیاب‬
‫کسی را سر اندر نیامد به خواب‬
‫همه شب همی لشکر آراستند‬
‫همی تیغ و ژوپین بپیراستند‬
‫زمین کوه تا کوه جوشنوران‬
‫برفتند با گرزهای گران‬
‫نبد کوه پیدا ز ریگ و ز شخ‬
‫ز دریا به دریا کشیدند نخ‬
‫بیاراست قارن به قلب اندرون‬
‫که با شاه باشد سپه را ستون‬
‫چپ شاه گرد تلیمان بخاست‬
‫چو شاپور نستوه بر دست راست‬
‫ز شبگیر تا خور ز گردون بگشت‬
‫نبد کوه پیدا نه دریا نه دشت‬
‫دل تیغ گفتی ببالد همی‬
‫زمین زیر اسپان بنالد همی‬
‫چو شد نیزه ها بر زمین سایه دار‬
‫شکست اندر آمد سوی مایه دار‬
‫چو آمد به بخت اندرون تیرگی‬
‫گرفتند ترکان برو چیرگی‬
‫بران سو که شاپور نستوه بود‬
‫پراگنده شد هرک انبوه بود‬
‫همی بود شاپور تا کشته شد‬
‫سر بخت ایرانیان گشته شد‬
‫از انبوه ترکان پرخاشجوی‬
‫به سوی دهستان نهادند روی‬
‫شب و روز بد بر گذرهاش جنگ‬
‫برآمد برین نیز چندی درنگ‬
‫چو نوذر فرو هشت پی در حصار‬
‫برو بسته شد راه جنگ سوار‬
‫سواران بیاراست افراسیاب‬
‫گرفتش ز جنگ درنگی شتاب‬
‫یکی نامور ترک را کرد یاد‬
‫سپهبد کروخان ویسه نژاد‬
‫سوی پارس فرمود تا برکشید‬
‫به راه بیابان سر اندر کشید‬
‫کزان سو بد ایرانیان را بنه‬
‫بجوید بنه مردم بدتنه‬
‫چو قارن شنود آنکه افراسیاب‬
‫گسی کرد لشکر به هنگام خواب‬
‫شد از رشک جوشان و دل کرد تنگ‬
‫بر نوذر آمد بسان پلنگ‬
‫که توران شه آن ناجوانمرد مرد‬
‫نگه کن که با شاه ایران چه کرد‬
‫سوی روی پوشیدگان سپاه‬
‫سپاهی فرستاد بی مر به راه‬
‫شبستان ماگر به دست آورد‬
‫برین نامداران شکست آورد‬
‫به ننگ اندرون سر شود ناپدید‬
‫به دنب کروخان بباید کشید‬
‫ترا خوردنی هست و آب روان‬
‫سپاهی به مهر تو دارد روان‬
‫همی باش و دل را مکن هیچ بد‬
‫که از شهریاران دلیری سزد‬
‫کنون من شوم بر پی این سپاه‬
‫بگیرم بریشان ز هر گونه راه‬
‫بدو گفت نوذر که این رای نیست‬
‫سپه را چو تو لشکرآرای نیست‬
‫ز بهر بنه رفت گستهم و طوس‬
‫بدانگه که برخاست آوای کوس‬
‫بدین زودی اندر شبستان رسد‬
‫کند ساز ایشان چنان چون سزد‬
‫نشستند بر خوان و می خواستند‬
‫زمانی دل از غم بپیراستند‬
‫پس آنگه سوی خان قارن شدند‬
‫همه دیده چون ابر بهمن شدند‬
‫سخن را فگندند هر گونه بن‬
‫بران برنهادند یکسر سخن‬
‫که ما را سوی پارس باید کشید‬
‫نباید برین جایگاه آرمید‬
‫چو پوشیده رویان ایران سپاه‬
‫اسیران شوند از بد کینه خواه‬
‫که گیرد بدین دشت نیزه به دست‬
‫کرا باشد آرام و جای نشست‬
‫چو شیدوش و کشواد و قارن بهم‬
‫زدند اندرین رای بر بیش و کم‬
‫چو نیمی گذشت از شب دیریاز‬
‫دلیران به رفتن گرفتند ساز‬
‫بدین روی دژدار بد گژدهم‬
‫دلیران بیدار با او بهم‬
‫وزان روی دژ بارمان و سپاه‬
‫ابا کوس و پیلان نشسته به راه‬
‫کزو قارن رزمزن خسته بود‬
‫به خون برادر کمربسته بود‬
‫برآویخت چون شیر با بارمان‬
‫سوی چاره جستن ندادش زمان‬
‫یکی نیزه زد بر کمربند اوی‬
‫که بگسست بنیاد و پیوند اوی‬
‫سپه سر به سر دل شکسته شدند‬
‫همه یک ز دیگر گسسته شدند‬
‫سپهبد سوی پارس بنهاد روی‬
‫ابا نامور لشکر جنگجوی‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*