خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : پس آنگه ز مرگ منوچهر شاه‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : پس آنگه ز مرگ منوچهر شاه‬

poem-book-128

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

مرگ منوچهر شاه و آغاز یورش تورانیان    :

‫پس آنگه ز مرگ منوچهر شاه‬
‫بشد آگهی تا به توران سپاه‬
‫ز نارفتن کار نوذر همان‬
‫یکایک بگفتند با بدگمان‬
‫چو بشنید سالار ترکان پشنگ‬
‫چنان خواست کاید به ایران به جنگ‬
‫یکی یاد کرد از نیا زادشم‬
‫هم از تور بر زد یکی تیز دم‬
‫ز کار منوچهر و از لشکرش‬
‫ز گردان و سالار و از کشورش‬
‫همه نامداران کشورش را‬
‫بخواند و بزرگان لشکرش را‬
‫چو ارجسپ و گرسیوز و بارمان‬
‫چو کلباد جنگی هژبر دمان‬
‫سپهبدش چون ویسه ی تیزچنگ‬
‫که سالار بد بر سپاه پشنگ‬
‫جهان پهلوان پورش افراسیاب‬
‫بخواندش درنگی و آمد شتاب‬
‫سخن راند از تور و از سلم گفت‬
‫که کین زیر دامن نشاید نهفت‬
‫کسی را کجا مغز جوشیده نیست‬
‫برو بر چنین کار پوشیده نیست‬
‫که با ما چه کردند ایرانیان‬
‫بدی را ببستند یک یک میان‬
‫کنون روز تندی و کین جستنست‬
‫رخ از خون دیده گه شستنست‬
‫ز گفت پدر مغز افراسیاب‬
‫برآمد ز آرام وز خورد و خواب‬
‫به پیش پدر شد گشاده زبان‬
‫دل آگنده از کین کمر برمیان‬
‫که شایسته ی جنگ شیران منم‬
‫همآورد سالار ایران منم‬
‫اگر زادشم تیغ برداشتی‬
‫جهان را به گرشاسپ نگذاشتی‬
‫میان را ببستی به کین آوری‬
‫بایران نکردی مگر سروری‬
‫کنون هرچه مانیده بود از نیا‬
‫ز کین جستن و چاره و کیمیا‬
‫گشادنش بر تیغ تیز منست‬
‫گه شورش و رستخیز منست‬
‫به مغز پشنگ اندر آمد شتاب‬
‫چو دید آن سهی قد افراسیاب‬
‫بر و بازوی شیر و هم زور پیل‬
‫وزو سایه گسترده بر چند میل‬
‫زبانش به کردار برنده تیغ‬
‫چو دریا دل و کف چو بارنده میغ‬
‫بفرمود تا برکشد تیغ جنگ‬
‫به ایران شود با سپاه پشنگ‬
‫سپهبد چو شایسته بیند پسر‬
‫سزد گر برآرد به خورشید سر‬
‫پس از مرگ باشد سر او به جای‬
‫ازیرا پسر نام زد رهنمای‬
‫چو شد ساخته کار جنگ آزمای‬
‫به کاخ آمد اغریرث رهنمای‬
‫به پیش پدر شد پراندیشه دل‬
‫که اندیشه دارد همی پیشه دل‬
‫چنین گفت کای کار دیده پدر‬
‫ز ترکان به مردی برآورده سر‬
‫منوچهر از ایران اگر کم شدست‬
‫سپهدار چون سام نیرم شدست‬
‫چو گرشاسپ و چون قارن رزم زن‬
‫جز این نامداران آن انجمن‬
‫تو دانی که با سلم و تور سترگ‬
‫چه آمد ازان تیغ زن پیر گرگ‬
‫نیا زادشم شاه توران سپاه‬
‫که ترگش همی سود بر چرخ و ماه‬
‫ازین در سخن هیچ گونه نراند‬
‫به آرام بر نامه ی کین نخواند‬
‫اگر ما نشوریم بهتر بود‬
‫کزین جنبش آشوب کشور بود‬
‫پسر را چنین داد پاسخ پشنگ‬
‫که افراسیاب آن دلاور نهنگ‬
‫یکی نره شیرست روز شکار‬
‫یکی پیل جنگی گه کارزار‬
‫ترا نیز با او بباید شدن‬
‫به هر بیش و کم رای فرخ زدن‬
‫نبیره که کین نیا را نجست‬
‫سزد گر نخوانی نژادش درست‬
‫چو از دامن ابر چین کم شود‬
‫بیابان ز باران پر از نم شود‬
‫چراگاه اسپان شود کوه و دشت‬
‫گیاها ز یال یلان برگذشت‬
‫جهان سر به سر سبز گردد ز خوید‬
‫به هامون سراپرده باید کشید‬
‫سپه را همه سوی آمل براند‬
‫دلی شاد بر سبزه و گل براند‬
‫دهستان و گرگان همه زیر نعل‬
‫بکوبید وز خون کنید آب لعل‬
‫منوچهر از آن جایگه جنگجوی‬
‫به کینه سوی تور بنهاد روی‬
‫بکوشید با قارن رزم زن‬
‫دگر گرد گرشاسپ زان انجمن‬
‫مگر دست یابید بر دشت کین‬
‫برین دو سرافراز ایران زمین‬
‫روان نیاگان ما خوش کنید‬
‫دل بدسگالان پرآتش کنید‬
‫چنین گفت با نامور نامجوی‬
‫که من خون به کین اندر آرم به جوی‬
‫چو دشت از گیا گشت چون پرنیان‬
‫ببستند گردان توران میان‬
‫سپاهی بیامد ز ترکان و چین‬
‫هم از گرزداران خاور زمین‬
‫که آن را میان و کرانه نبود‬
‫همان بخت نوذر جوانه نبود‬
‫چو لشکر به نزدیک جیحون رسید‬
‫خبر نزد پور فریدون رسید‬
‫سپاه جهاندار بیرون شدند‬
‫ز کاخ همایون به هامون شدند‬
‫به راه دهستان نهادند روی‬
‫سپهدارشان قارن رزمجوی‬
‫شهنشاه نوذر پس پشت اوی‬
‫جهانی سراسر پر از گفت و گوی‬
‫چو لشکر به پیش دهستان رسید‬
‫تو گفتی که خورشید شد ناپدید‬
‫‪‫سراپرده ی نوذر شهریار‬
‫کشیدند بر دشت پیش حصار‬
‫خود اندر دهستان نیاراست جنگ‬
‫برین بر نیامد زمانی درنگ‬
‫که افراسیاب اندر ایران زمین‬
‫دو سالار کرد از بزرگان گزین‬
‫شماساس و دیگر خزروان گرد‬
‫ز لشکر سواران بدیشان سپرد‬
‫ز جنگ آوران مرد چون سی هزار‬
‫برفتند شایسته ی کارزار‬
‫سوی زابلستان نهادند روی‬
‫ز کینه به دستان نهادند روی‬
‫خبر شد که سام نریمان بمرد‬
‫همی دخمه سازد ورا زال گرد‬
‫ازان سخت شادان شد افراسیاب‬
‫بدید آنکه بخت اندر آمد به خواب‬
‫بیامد چو پیش دهستان رسید‬
‫برابر سراپرده ای برکشید‬
‫سپه را که دانست کردن شمار‬
‫برو چارصد بار بشمر هزار‬
‫بجوشید گفتی همه ریگ و شخ‬
‫بیابان سراسر چو مور و ملخ‬
‫ابا شاه نوذر صد و چل هزار‬
‫همانا که بودند جنگی سوار‬
‫به لشکر نگه کرد افراسیاب‬
‫هیونی برافگند هنگام خواب‬
‫یکی نامه بنوشت سوی پشنگ‬
‫که جستیم نیکی و آمد به چنگ‬
‫همه لشکر نوذر ار بشکریم‬
‫شکارند و در زیر پی بسپریم‬
‫دگر سام رفت از در شهریار‬
‫همانا نیاید بدین کارزار‬
‫ستودان همی سازدش زال زر‬
‫ندارد همی جنگ را پای و پر‬
‫مرا بیم ازو بد به ایران زمین‬
‫چو او شد ز ایران بجوییم کین‬
‫همانا شماساس در نیمروز‬
‫نشستست با تاج گیتی فروز‬
‫به هنگام هر کار جستن نکوست‬
‫زدن رای با مرد هشیار و دوست‬
‫چو کاهل شود مرد هنگام کار‬
‫ازان پس نیابد چنان روزگار‬
‫هیون تکاور برآورد پر‬
‫بشد نزد سالار خورشید فر‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*