خانه / Literature / داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : اعزام اسفندیار برای اسیر کردن رستم

داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : اعزام اسفندیار برای اسیر کردن رستم

Goshtasb

 

پس اسفندیار نزد ارجاسب رفت و به او گفت:در سفر خود به این دیار به دریای ژرفی رسیدیم و ناگھان گردبادی برخاست که ھمه دست از جان شستیم و من در آن حال با خدای خود پیمان کردم که چون نجات یابم بزمی بزرگ برپا سازم و شاه و بزرگان را به مھمانی بخوانم. ارجاسب شاد شد و ھمه بزرگان و ناموران را به مھمانی خرداد فراخواند .

و ادامه داستان :

خانه بازرگان شایسته بزم شاه نبود.اسفندیار از شاه خواست تا مھمانی را بربام دژ بیارایند.چندین اسب و بره کشتند و بر بالای دژ ھیزم فراوان جمع کردند که دود و شعله آن به آسمان رسید.مھمانان به خوردن میگساری نشستند و از مستی سر از پا نشناختند.از آن سو دیده بان دود و آتش را دید و شادمان پشوتن را آگاه ساخت

زھامون سوی دژ بیامد سپاه

شد از گرد خورشید تابان سیاه

ارجاسب به کھرم فرمان داد به مقابله برود و طرخان را با ده ھزار نامدار به کارزار فرستاد.طرخان بسوی نوش آذر تاخت و نوش آذر با یک ضربه شمشر او را بدو نیم کرد و دو لشکر بھم در آمیختند و کھرم گریزان بسوی دژ بازگشت و به پدر خبر داد سپاه ایران با اسفندیار برما تاخته که ھمان گرز جنگ گنبدان را به دست دارد.ارجاسب به ھمه لشکریانش دستور داد تا از دژ خارج شوند و بر دشمن بتازند.چون تاریکتر شد، اسفندیار جامه کارزار پوشید، یلان را سه دسته کرد.دسته اول را به میان حصار، دیگری را به در دژ و سومی را گفت که تمام آن سرکردگانی که در مھمانی از می مست بودند سر ببرند و خودش با بیست مرد دلیر بدرگار ارجاسب رفت. خواھرانش را به بازارگاه فرستاد و از آنجا با تیغ ھندی در مشت، ھرکس را در راه می دید کشت تا به ارجاسب رسید و به او گفت:

که از مرد بازرگان , بیابی کنون تیغ و دینارگان

یکی ھدیه آرمت لھراسبی

نھاده برو مھر گشتاسبی

بزخم اندر ارجاسپ را کرد سست

ندیدند بر تنش جائی درست

ز پای اندر آمد تن پیلوار

جدا کردش از تن سر اسفندیار

آنگاه در گنج و دینار را مھر کرد و دژ را به چند نامور سپرد، خواھران را بر اسبان نشاند و سفارش کرد وقتی از دژ بیرون رفتند، در دژ را ببندند و وقتی با دشمن نبرد میکند سر شاه ترکان را پیش سپاھش بیاندازند.سپس خود با ھمای و به آفرید و یلانش از دروازه دژ گذشته به یاران پیوستند.چون سه پاس از شب گذشت، دیده بان از بالای برج بانگ زد که اسفندیار به کین لھراسب سر ارجاسب را بریده و نام گشتاسب را برافراشت.دو لشکر باھم در آویختند و آنگاه سر ارجاسب به پیش سپاه توران انداخته شد.خروشی برآمد و دوفرزند ارجاسب گریان شدند. اسفندیار با کھرم برآویخت و کمربند او را گرفت واز پشت زین بلند کرد و برزمین زد و دو دستش را بسته به خواری بردند. از تورانیان کسی زنده نماند.سپس بر در دژ دو دار برپا کردند و پسران ارجاسپ، اندریمان و کھرم را بردار کردند.
اسفندیار دبیر را پیش خواند و نامه ای به گشتاسب نوشت و پس از نیایش یزدان و ستایش گشتاسب از پیروزی خودش و کشته شدن ارجاسب او را آگاھی داد و دستور خواست که به ایران باز گردد.شھریار پس از ستودن فرزند، وی را پند داده که از خونریزی بیھوده بپرھیزد.سپس از او خواست به ایران بازگردد.
اسفندیار بعد از دریافت نامه تدارک بازگشت دید.به سپاھیانش خواسته بخشید و گنج و دینار ارجاسب را بار بیش از ھزار شتر کرده ھمراه دو دختر و دو خواھر و مادر گریان ارجاسب به سوی ایران فرستاد.آنگاه آتش در رویین دژ افکند و دیوارھایش را فرو ریخت و سه پسر دلیرش و سپاه را از راه بیابان به ایران فرستاد و خودش از راه ھفت خوان نخجیر کنان رفت تا در مرز ایران به پسرانش رسید و از آن جایگاه با گنج و سپاه نزد گشتاسب آمد.در کاخ شاه بزم و شادی آراستند و در ایوانھا خوان گستردند و می خسروانی در جامھای بلور به گردش در آمد. گشتاسب از اسفندیار خواست تا آنچه در ھفت خوان گذشته بود باز گوید، اما اسفندیار به پدر گفت:

چو فردا بھشیاری آن بشنوی

بپیروزی دادگر بگروی

برفتند ھرکس که گشتند مست

یکی ماه رخ دست ایشان به دست

سرآمد کنون قصه ھفتخوان

بنام جھان داور این را بخوان

نگه کن سحرگاه تا بشنوی

ز بلبل سخن گفتن پھلوی

ھمی نالد از مرگ اسفندیار

ندارد بجز ناله زو یادگار

ز بلبل شنیدم یکی داستان

که بر خواند از گفته باستان

که چون مست باز آمد اسفندیار

دژم گشته از خانه شھریار

شبانگاه جام شرابی خواست و به مادرش کتایون گفت:مادر، شھریار بامن بد می کند، مرا بارھا به وعده تاج وتخت به جنگ و خطر فرستاد و چون پیروز باز گشته ام ، به پیمان خود وفا نکرده.من فردا آخرین سخن را با او خواھم گفت و اگر نپذیرد به زور تخت را از او می گیرم و ترا بانوی ایران می کنم.غمی شد زگفتار او مادرش و پسر را پند داد:تو فرمانروای خزانه و لشکر ایرانی و پدرت تنھا آن تاج را بر سر دارد، آنھم روزی که او بگذرد تاج وتختش تراست.چنین گفت با مادر اسفندیار که پیش زنان راز ھرگز مگوی و مکن ھیچ کاری به فرمان زن.

پر از شرم و تشویر شد مادرش

ز گفته پشیمانی آمد برش

اسفندیار تا دو روز به درگاه پدر نرفت.
روز سوم گشتاسب آگاه شد که فرزند آرزوی تاج وتخت دارد.جاماسپ و فالگویان و ستاره شناسان را فرا خواند و طالع و آینده پسر را از آنان سوال کرد.جاماسپ به آن زیجھای کھن نگاه کرد و از آنچه می دید ابروھایش پرتاب و از ناراحتی مژگانش پر از آب شد.

از این پس غم او بباید کشید

بسی شور و تلخی بباید چشید

ورا ھوش در زاولستان بود

بدست تھم پور دستان بود

دل شاه زان در پر اندیشه شد

سرش را غم و درد ھم پیشه شد

روزدیگر گشتاسپ بر تخت نشست و اسفندیار دست به سینه در خدمتش ایستاده و آن گاه که نام آوران و گردان و موبدان و اسپھبدان ھمه جمع شدند، سخن آغاز کرد.

بدو گفت شاھا انوشه بدی

توی بر زمین فره ایزدی

تو شاھی پدر من ترا بنده ام

ھمیشه به رای تو پوینده ام

تو میدانی من پیمان و پند ایزدی را پذیرفتم و سوگند یاد کرده ام که ھرکس شکست به دین آورد، یا به بت پرستی بگراید او را ازمیان برمی دارم.ارجاسب را شکست دادم و تو مرا بگفتار کرزم بداندیش بهھ بند وزنجیر کشیدی و غافل از کینه ارجاسپ بلخ را گذاشتی و به بزم در زابل شتافتی.با وعده تاج وتخت، ارجاسب را از ایران راندم دوباره گفتی خواھرانت را نجات بده تا افسر و تخت وعاج را به تو بسپارم.

بھانه کنون چیست من برچیم

پس از رنج پویان ز بھر کیم

بفرزند پاسخ چنین داد شاه:

بگیتی نداری کسی را ھمال

مگر بیخرد نامور پور زال

برھنه کنی تیغ و کوپال را

ببند آوری رستم زال را

زواره فرامز را ھمچنین

نمانی که کس بر نشیند بزین

سپارم بتو تاج و تحت و کلاه

نشانم برِ تخت بر پیشگاه

اسفندیار پاسخ داد: ای شھریار پرھنر و نامور، دشمن تو شاه چین بوده.چرا با مرد پیری به دنبال نبرد ھستی که کاوس او را شیر پھلوان خواند و از فریدون تا کیقباد دل شھریاران به او شاد بوده و نیکوکارتر از او در ایران کسی نبوده.
خداوند رخش است و بزرگ است و با عھد نامه کیخسروست.اگر عھدنامه شاھان را زیر پا نھی، عھدنامه گشتاسب ھم ناروا می شود.گشتاسب گفت:نشنیدی که کاوس شاه، بفرمان ابلیس راھش را گم کرد؟ کسی که عھدنامه خداوند را بشکند، نمیتوان از او گذشت. اگر ازمن تخت و سلطنت می خواھی راه سیستان را در پیش گیر و رستم را دست بسته ھمراه زواره و زال اینجا بیاور. اسفندیار باغم فراوان به شاه جھان گفت:از این تصمیم برگرد که این کار من نیست.دریغ از مقام شاھی، چون تو دوری مرا می خواھی.تو شایسته تخت و تاج ھستی و مرا زندگی درگوشه ای از این جھان کافی است.

و لیکن ترا من یکی بنده ام

بفرمان و رایت سر افکنده ام

گشتاسب گفت:تندی مکن، سپاھی گزیده بردار و به کارزار رستم بشتاب.اسفندیار رنجیده تر پاسخ داد: اگر زمانم فرا رسیده باشد دیگر از دست سپاه کاری ساخته نیست. آنگاه دژم و اندوھگین به ایوان خویش باز آمد.کتایون با چشمانی اشکبار نزد اسفندیار آمد و گفت:پسرم، از بھمن شنیدم که به زابلستان می روی تا رستم زال، خداوند گرز و شمشیر را به بند آوری.فرزندم، پند مادر را بشنو و خود را برای پادشاھی در بلا میفکن.نفرین بر این تاج و تخت.پدرت پیر شده و ھمه چشمھا به توست.مرا خاکسار دو گیتی مکن.اسفندیار پاسخ داد:مادر مھربان آنچه از رستم و ھنرھایش گفتی سراسر درست است.

نکوکارتر زو بایران کسی

نیابی و گر چند پویی بسی

پھلوانی چون پیلتن سزاوار بند و چنین بدی شایسته شاه نیست.اما چه کنم که یارای سرپیچی از فرمان شاه و دل بریدن از این دستگاه و پادشاھی را ندارم.
رستم اگر به فرمان من تن در دھد، ھرگز از من تلخی نخواھد دید.

ببارید خون از مژه مادرش

ھمه پاک برکند موی از سرش

که تو جان خود را به دست گرفته ای و به جنگ پیلتن می روی.اسفندیار با دلی پر درد از پیش مادر باز گشت و تمام شب مادر از مھر پسر از دیده خون بارید.سحرگاه با بانگ خروس، آوای کوس برخاست و اسفندیار با لشکرش روانه شد.رفتند تا به سر دوراھی گنبدان دژ و زابل رسیدند.شتری که در پیش کاروان حرکت می کرد برزمین نشست و ھرچه چوب بر سرش زدند ھمچنان برجای ماند.اسفندیار خوابیدن شتر را به فال بد گرفت و فرمان داد سر شتر را ببرند.

وزانجا بیامد سوی ھیرمند

ھمی بود ترسان زبیم گزن

سراپرده زدند و با بزرگان لشکر به بزم و رامش نشستند.و چون از می شاد شدند، اسفندیار به یارانش گفت:شاه فرمان بستن و خوار کردن رستم را به من داده و من نیز پذیرفته ام، اما آگاھم که آن پھلوان شیردل برای ایران رنجھا برده و از شھریار تا بنده ھمه ایرانیان از وجود او زنده اند، پس باید فرستاده ای خردمند و دلیر و با دانش به پیامبری نزدش بفرستم که خود پیش ما بیاید و تن به فرمان من نھد تا درَِ جنگ و گزند بسته بماند.

پشوتن بدو گفت اینست راه

برین باش و آزرم مردان مخواه

اسفندیار بھمن را فرا خواندو به او گفت:خود را آن چنانکه شایسته شاھزاده ای است به دیبای چینی و تاج خسروی پرگھر بیارای و ھمراه ده موبد نیکنام به پیامبری نزد رستم برو و پس از درود و ستایش فراوان به او بگو که شایسته نبود در پادشاھی لھراسب و پس او گشتاسب آیین بندگی را فراموش کنی و بنده وار به درگاه نیایی.گشتاسب بود که دین زرتشت را پذیرفت و راه دیو و بد آموزی و گمراھی را بست و از خاور تا باختر چون موم در دستش ھستند و خراجش را پذیرفته اند. ای پھلوان اینھا را گفتم تا بدانی چنین شاھی از تو آزرده که به بارگاھش نرفته و در رزمش کمر بسته نجنگیده ای.او سوگند یاد کرده که ترا دست بسته به درگاه بکشاند، از خشمش بپرھیز و پوزش بخواه.زال و زواره و فرامز و رودابه ھم پند مرا بشنوند و کاری نکنند که دودمانشان تباه و خانه ھایشان
ویران شود.اگر دست بسته ھمراه من نزد شاه بیایی چنانکه شایسته است بخشایشت را از شھریار خواھم خواست.
بھمن پیام پدر را شنید وسوار براسبی سیاه و با درفشی درخشان به زابل تاخت.
زال چون شنید سواری به شھر نزدیک می شود به نزدش شتافت و تا دید شاھزاده ای از نژاد لھراسب است بر او نماز برد و خواست در ایوان مھمانش باشد ولی بھمن گفت از سوی اسفندیار که بر لب ھیرمند سراپرده زده پیام مھمی برای رستم دارد و چون شنید پھلوان در شکارگاه است، از زال راھنما خواست و ھمراه او نزد رستم شتافت. سوار نخجیرگاه را با انگشت به بھمن نشان داد و خود بازگشت. بھمن از کوھی بالا رفت و از بلندی به نخجیرگاه نگریست. از دور مردی را دید به سان کوه بیستون که درختی چون میخ بر گوری زده.به یک دست جام می و به
دست دیگر مشغول خوردن است.فرامرز برپای در پیشش ایستاده و رخش در مرغزار مشغول چرا بود.بھمن از دیدن پھلوان درشگفت شد و سنگی را از کوه کند و بسوی رستم فرو غلتاند.زواره با دیدن آن خروشید، اما رستم نجنبید و نشسته با پاشنه پا سنگ از خود دور کرد.بھمن به شکارگاه آمد و رستم او را پذیرا شد و نامش را پرسید و چون دانست بھمن، پور اسفندیار است او را در برگرفت و او را برخوان گسترده نشاند. بھمن پیام اسفندیار را یکایک به رستم باز گفت.
پیلتن زمانی به فکر فرو رفت و گفت:پیام پدرت را شنیدم و از دیدن تو شادکام شدم.اکنون پاسخ مرا به اسفندیار برسان و بگو که از پندھای تو سپاسگزارم.این آرزوی دیرینه من بوده که روزی به دیدار تو مفتخر شوم و باھم به یاد شاه جامی بنوشیم.اکنون که به آرزویم دست یافته ام بدون سپاه به نزدت خواھم آمد تا فرمان شاه را از تو بشنوم و اگر گناھکار باشم تن به کیفر دھم.اما ای پھلوان آیا پاداش رنجھایی که برده ام و نیکوییھایی که کرده ام در بند شدن است؟ سخنھای ناخوش را از من دور دار و درپی نا ممکن مباش که تا کنون کسی بند بر پای من ندیده است. دست از این کین و خشم بردار، به خانه من بیا و با سپاھت مھمان من باش، تا زمانی به شادی کنار ھم باشیم و به شکار بپردازیم و چون ھنگام بازگشت فرارسید من در گنجھای کھن را باز و ھمه را نثار تو میکنم و پس از آن باھم نزد شاه می رویم تا من به پوزش و فروتنی خشمش را فرو بنشانم، سر و پا و چشمش را ببوسم و دلیل گناه و کیفرم را بپرسم.

زرستم چو بشنید بھمن سخن

روان گشت با موبد پاک تن

بھمن با پیام رستم نزد پدر بازگشت.رستم نیز مدتی در راه ماند و سپس به زواره گفت: نزد زال به زابلستان برو و ایوان را برای پذیرایی اسفندیار آراسته کن.

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*