خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : ‫منوچهر را سال شد بر دو شست‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : ‫منوچهر را سال شد بر دو شست‬

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

مرگ منوچهر شاه و جانشینی نوذر    :  

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫منوچهر را سال شد بر دو شست‬
‫ز گیتی همی بار رفتن ببست‬
‫ستاره شناسان بر او شدند‬
‫همی ز آسمان داستانها زدند‬
‫ندیدند روزش کشیدن دراز‬
‫ز گیتی همی گشت بایست باز‬
‫بدادند زان روز تلخ آگهی‬
‫که شد تیره آن تخت شاهنشهی‬
‫گه رفتن آمد به دیگر سرای‬
‫مگر نزد یزدان به آیدت جای‬
‫نگر تا چه باید کنون ساختن‬
‫نباید که مرگ آورد تاختن‬
‫سخن چون ز داننده بشنید شاه‬
‫به رسم دگرگون بیاراست گاه‬
‫همه موبدان و ردان را بخواند‬
‫همه راز دل پیش ایشان براند‬
‫بفرمود تا نوذر آمدش پیش‬
‫ورا پندها داد ز اندازه بیش‬
‫که این تخت شاهی فسونست و باد‬
‫برو جاودان دل نباید نهاد‬
‫مرا بر صد و بیست شد سالیان‬
‫به رنج و به سختی ببستم میان‬
‫بسی شادی و کام دل راندم‬
‫به رزم اندرون دشمنان ماندم‬
‫به فر فریدون ببستم میان‬
‫به پندش مرا سود شد هر زیان‬
‫بجستم ز سلم و ز تور سترگ‬
‫همان کین ایرج نیای بزرگ‬
‫جهان ویژه کردم ز پتیاره ها‬
‫بس شهر کردم بس باره ها‬
‫چنانم که گویی ندیدم جهان‬
‫شمار گذشته شد اندر نهان‬
‫نیرزد همی زندگانیش مرگ‬
‫درختی که زهر آورد بار و برگ‬
‫ازان پس که بردم بسی درد و رنج‬
‫سپردم ترا تخت شاهی و گنج‬
‫چنان چون فریدون مرا داده بود‬
‫ترا دادم این تاج شاه آزمود‬
‫چنان دان که خوردی و بر تو گذشت‬
‫به خوشتر زمان بازم بایدت گشت‬
‫نشانی که ماند همی از تو باز‬
‫برآید برو روزگار دراز‬
‫نباید که باشد جز از آفرین‬
‫که پاکی نژاد آورد پاک دین‬
‫نگر تا نتابی ز دین خدای‬
‫که دین خدای آورد پاک رای‬
‫کنون نو شود در جهان داوری‬
‫چو موسی بیاید به پیغمبری‬
‫پدید آید آنگه به خاور زمین‬
‫نگر تا نتابی بر او به کین‬
‫بدو بگرو آن دین یزدان بود‬
‫نگه کن ز سر تا چه پیمان بود‬
‫تو مگذار هرگز ره ایزدی‬
‫که نیکی ازویست و هم زو بدی‬
‫ازان پس بیاید ز ترکان سپاه‬
‫نهند از بر تخت ایران کلاه‬
‫ترا کارهای درشتست پیش‬
‫گهی گرگ باید بدن گاه میش‬
‫گزند تو آید ز پور پشنگ‬
‫ز توران شود کارها بر تو ننگ‬
‫بجوی ای پسر چون رسد داوری‬
‫ز سام و ز زال آنگهی یاوری‬
‫وزین نو درختی که از پشت زال‬
‫برآمد کنون برکشد شاخ و یال‬
‫ازو شهر توران شود بی هنر‬
‫به کین تو آید همان کینه ور‬
‫بگفت و فرود آمد آبش بروی‬
‫همی زار بگریست نوذر بروی‬
‫بی آنکش بدی هیچ بیماریی‬
‫نه از دردها هیچ آزاریی‬
‫دو چشم کیانی به هم بر نهاد‬
‫بپژمرد و برزد یکی سرد باد‬
‫شد آن نامور پرهنر شهریار‬
‫به گیتی سخن ماند زو یادگار‬
‫چو سوگ پدر شاه نوذر بداشت‬
‫ز کیوان کلاه کیی برفراشت‬
‫به تخت منوچهر بر بار داد‬
‫بخواند انجمن را و دینار داد‬
‫برین برنیامد بسی روزگار‬
‫که بیدادگر شد سر شهریار‬
‫ز گیتی برآمد به هر جای غو‬
‫جهان را کهن شد سر از شاه نو‬
‫چو او رسم های پدر درنوشت‬
‫ابا موبدان و ردان تیز گشت‬
‫همی مردمی نزد او خوار شد‬
‫دلش برده ی گنج و دینار شد‬
‫کدیور یکایک سپاهی شدند‬
‫دلیران سزاوار شاهی شدند‬
‫چو از روی کشور برآمد خروش‬
‫جهانی سراسر برآمد به جوش‬
‫بترسید بیدادگر شهریار‬
‫فرستاد کس نزد سام سوار‬
‫به سگسار مازندران بود سام‬
‫فرستاد نوذر بر او پیام‬
‫خداوند کیوان و بهرام و هور‬
‫که هست آفریننده ی پیل و مور‬
‫نه دشواری از چیز برترمنش‬
‫نه آسانی از اندک اندر بوش‬
‫همه با توانایی او یکیست‬
‫اگر هست بسیار و گر اندکیست‬
‫کنون از خداوند خورشید و ماه‬
‫ثنا بر روان منوچهر شاه‬
‫ابر سام یل باد چندان درود‬
‫که آید همی ز ابر باران فرود‬
‫مران پهلوان جهاندیده را‬
‫سرافراز گرد پسندیده را‬
‫همیشه دل و هوشش آباد باد‬
‫روانش ز هر درد آزاد باد‬
‫شناسد مگر پهلوان جهان‬
‫سخنها هم از آشکار و نهان‬
‫که تا شاه مژگان به هم برنهاد‬
‫ز سام نریمان بسی کرد یاد‬
‫همیدون مرا پشت گرمی بدوست‬
‫که هم پهلوانست و هم شاه دوست‬
‫نگهبان کشور به هنگام شاه‬
‫ازویست رخشنده فرخ کلاه‬
‫کنون پادشاهی پرآشوب گشت‬
‫سخنها از اندازه اندر گذشت‬
‫اگر برنگیرد وی آن گرز کین‬
‫ازین تخت پردخته ماند زمین‬
‫چو نامه بر سام نیرم رسید‬
‫یکی باد سرد از جگر برکشید‬
‫به شبگیر هنگام بانگ خروس‬
‫برآمد خروشیدن بوق و کوس‬
‫یکی لشکری راند از گرگسار‬
‫که دریای سبز اندرو گشت خوار‬
‫چو نزدیک ایران رسید آن سپاه‬
‫پذیره شدندش بزرگان به راه‬
‫پیاده همه پیش سام دلیر‬
‫برفتند و گفتند هر گونه دیر‬
‫ز بیدادی نوذر تاجور‬
‫که بر خیره گم کرد راه پدر‬
‫جهان گشت ویران ز کردار اوی‬
‫غنوده شد آن بخت بیدار اوی‬
‫بگردد همی از ره بخردی‬
‫ازو دور شد فرهی ایزدی‬
‫چه باشد اگر سام یل پهلوان‬
‫نشیند برین تخت روشن روان‬
‫جهان گردد آباد با داد او‬
‫برویست ایران و بنیاد او‬
‫که ما بنده باشیم و فرمان کنیم‬
‫روانها به مهرش گروگان کنیم‬
‫بدیشان چنین گفت سام سوار‬
‫که این کی پسندد ز من کردگار‬
‫که چون نوذری از نژاد کیان‬
‫به تخت کیی بر کمر بر میان‬
‫به شاهی مرا تاج باید بسود‬
‫محالست و این کس نیارد شنود‬
‫خود این گفت یارد کس اندر جهان‬
‫چنین زهره دارد کس اندر نهان‬
‫اگر دختری از منوچهر شاه‬
‫بران تخت زرین شدی با کلاه‬
‫نبودی جز از خاک بالین من‬
‫بدو شاد بودی جهانبین من‬
‫دلش گر ز راه پدر گشت باز‬
‫برین برنیامد زمانی دراز‬
‫هنوز آهنی نیست زنگار خورد‬
‫که رخشنده دشوار شایدش کرد‬
‫من آن ایزدی فره باز آورم‬
‫جهان را به مهرش نیاز آورم‬
‫شما بر گذشته پشیمان شوید‬
‫به نوی ز سر باز پیمان شوید‬
‫گر آمرزش کردگار سپهر‬
‫نیابید و از نوذر شاه مهر‬
‫بدین گیتی اندر بود خشم شاه‬
‫به برگشتن آتش بود جایگاه‬
‫بزرگان ز کرده پشیمان شدند‬
‫یکایک ز سر باز پیمان شدند‬
‫چو آمد به درگاه سام سوار‬
‫پذیره شدش نوذر شهریار‬
‫به فرخ پی نامور پهلوان‬
‫جهان سر به سر شد به نوی جوان‬
‫به پوزش مهان پیش نوذر شدند‬
‫به جان و به دل ویژه کهتر شدند‬
‫برافروخت نوذر ز تخت مهی‬
‫نشست اندر آرام با فرهی‬
‫جهان پهلوان پیش نوذر به پای‬
‫پرستنده او بود و هم رهنمای‬
‫به نوذر در پندها را گشاد‬
‫سخنهای نیکو بسی کرد یاد‬
‫ز گرد فریدون و هوشنگ شاه‬
‫همان از منوچهر زیبای گاه‬
‫که گیتی بداد و دهش داشتند‬
‫به بیداد بر چشم نگماشتند‬
‫دل او ز کژی به داد آورید‬
‫چنان کرد نوذر که او رای دید‬
‫دل مهتران را بدو نرم کرد‬
‫همه داد و بنیاد آزرم کرد‬
‫چو گفته شد از گفتنیها همه‬
‫به گردنکشان و به شاه رمه‬
‫برون رفت با خلعت نوذری‬
‫چه تخت و چه تاج و چه انگشتری‬
‫غلامان و اسپان زرین ستام‬
‫پر از گوهر سرخ زرین دو جام‬
‫برین نیز بگذشت چندی سپهر‬
‫نه با نوذر آرام بودش نه مهر‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*