خانه / Literature / داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : هفت خوان اسفندیار

داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : هفت خوان اسفندیار

Goshtasb

اسفدیار پاسخ داد : من به توران می روم و بر و بوم ارجاسب را زیرو رو میکنم و بتخت آورم خواھران را زبند. لشکر را از ھرسو فرا خواندند و از میان ایشان دوازده ھزار سوار مرد افکن و کینه دار گزیدند و به ایشان گنج و درم بخشیدند و بسوی کارزار رھسپار شدند

ادامه داستان :

کنون زین سپس ھفتخوان آورم

سخنھای نغز و جوان آورم

سخن گوی دھقان چو بنھاد خوان

یکی داستان راند از ھفتخوان

ز رویین دژ و کار اسفندیار

ز راه و ز آموزش گرگسار

اسفندیار راه توران را درپیش گرفت و با سپاھش تاخت تا به دوراھی رسید.
سراپرده و خیمه زد و با بزرگان به بزم نشست.سپس دستور داد گرگسار را که ھمچنان در بند بود به مجلس بیاورند و چھار جام می، دمادم به او نوشانید.بعد به او گفت:ای تیره بخت، رسانم ترا من بتاج و بتخت، اگر آنچه را که از تو می پرسم راست بگوئی.وگرنه ترا با خنجر به دو نیم می کنم.گرگسار گفت:

زمن نشنود شاه جز گفت راست

تو آن کن که از پادشاھی سزاست

اسفندیار پرسید : رویین دژ کجاست و بھترین راه برای رسیده به آن کدام است؟ گرگسار پاسخ داد: از سه راه می توان به آن دژ رسید.نخست راھی از میان شھر و آبادی می گذرد
به سه ماه . دیگری از بیابان خشک و بی آب و علف به دو ماه . راه سوم به یک ھفته به دژ می رسد اما پر از شیر و گرگ و اژدھا که کسی از آنھا رھایی ندارد.
اسفندیار کمی اندیشید و راه سوم را انتخاب کرد.گرگسار گفت: ای شھریار، از این ھفت خوان ھرگز کسی نگذشته مگر دست از جان شسته باشد.
در خوان اول دو گرگ سترک ھستند به بزرگی فیل.اسفندیار گرگسار را به زندان فرستاد و خود شب را به بزم نشست.چون خورشید برآمد اسفندیار با سپاھش رو به ھفت خوان نھاد.چون به منزلگاه رسید لشکر را به پشوتن سپرد و خود به جایگاه گرگان رفت.آن دو گرگ چون دوفیل جنگجو براو حمله بردند.مرد دلیر کمان به زه کرد و بر آنھا تیر پولادین بارید.ھر دو جانور سست افتادند. اسفندیار فرود آمد و سرشان را برید.رو به خورشید کرد و یزدان را نیایش کرد.

ھمی گفت کای داور دادگر

تو دادی مرا ھوش و زور و ھنر

تو کردی تن گرگ را خاک جای

تو باشی بھر نیک و بد رھنما

سپس اسفندیار فرمود خوانی گستردند و خورش و می آوردند.سپس گرگسار را فراخواند و سه جام پیاپی بدستش داد و از خوان دوم پرسید.گرگسار گفت:ای شیردل فردا دوشیر به جنگت می آیند که عقاب را یارای پرواز بر آنھا و نھنگ را تاب جنگیدن با آنان نیست.روز بعد چون سپاه به جایگاه شیران رسید، اسفندیار باز لشکر را به پشوتن سپرد و خود به تنھائی پیش رفت.نخست شیر نر به پھلوان حمله برد و اسفندیار با یک ضربه شمشیر او را به نیم کرد، آنگاه شیر ماده برآشفت و بر او تاخت و مرد دلاور تیغی بر سرش فرود آورد و سر شیر بر خاک غلطید. اسفندیار سرو تن را شست و سپاس خداوند را به جای آورد.

چنین گفت کای داور داد و پاک

بدستم ددان را تو کردی ھلاک

بساط خورش و می گستردند و اسفندیار گرگسار بداندیش را فرا خواند و سه جام از می لعل فام او را نوشانید و از خوان سوم پرسید.گرگسار پاسخ داد در خوان سوم اژدھایی در انتظار تست که تنش چون کوه خاراست و از کامش آتش می بارد.اسفندیار دستور داد تا گردونه ای ساختند و برگردش تیغھائی نصب و صندوقی برآن استوار کردند.بامداد خفتان پوشیده، لشکر را به پشوتن سپرد و خود در صندوق نشست و با اسبھای نیرومند به سوی اژدھا رفت. اژدھا غرید و اسبان و گردون و صندوق را فرو برد.چون تیغھا در کامش بماند، دریای خون از دھانش برفشاند.مرد دلیر از صندوق بیرون آمد و با شمشیر مغز اژدھا را چاک
زد. از زھرش دودی برآمد و از آن دود اسفندیار بیھوش شد.پشوتن و سپاھیان گمان بردند گزندی بر پھلوان رسیده.زاری کنان بسویش شتافتند و گلاب برتارکش ریختند.اسفندیار چشمان را گشود و سرو تن بشست و جامه نو بتن کرد.

بیامد به پیش خداوند پاک

ھمی گشت پیجان و گریان بخاک

ھمی گفت کین اژدھا را که کشت

مگر آنک بودش جھاندار پشت

سراپرده بر لب آب زدند و خوان گستردند.می در آن نھادند و باز اسیر را پیش خواند و سه جام می لعل فام به او داد و از خوان روز دیگر پرسید.گرگسار گفت در منزل فردا زن جادویی به دیدارت میآید که او را غول مینامند.اسفندیار در شب تیره با لشکر تاخت و چون خورشید برآمد به خوان چھارم رسید.سپاه را به پشوتن سپرد و خود با جام شراب و طنبور، به بیشه ای خرم و پر گل در آن نزدیکی رفت و در کنار چشمه ساری نشست.قدری از جام می نوشید و چون شاد گشت طنبور را در برگرفت و در وصف رنجھا و ناکامیھای خویش، سراییدن و ناله اندر گرفت.زن جادوگر خود را بصورت پری چھره ای درآورده، نزد اسفندیار آمد. پھلوان جام می را بدستش داد و زنجیری که بربازو داشت و زرتشت آن را از بھشت آورده بود برگردنش افکند و نیرویش را از او گرفت.جادوگر خود را بصورت شیری درآورد ولی اسفندیار شمشیر کشید و با یک ضربه سرش را برخاک انداخت. آسمان تیره گشت و گردبادی سیاه برآمد که روی خورشید را پوشید.اسفندیار چھره برزمین نھاد و یزدان را سپاس گفت.

جھانجوی پیش جھان آفرین

بمالید چندی رخ اندر زمین

در آن بیشه سراپرده زدند و خوانی گستردند.اسیر دربند را پیش خواند و سه جام می لعل فام به او نوشاند و سر جادوگر را که بدرخت آویخته بود نشان داد و گفت حالا بگو در منزل بعدی چه شگفتی در پیش است؟ گرگسار پاسخ داد:راه دشواری در پیش داری، به کوھی بلند می رسی که بالای آن جایگاه سیمرغ است.
او نھنگ را ازدریا و فیل را از زمین به چنگ برمی دارد.اسفندیار تمام شب لشکر راند و چون خورشید برآمد، لشکر را به برادر سپرد و خود ھمان گردونه و صندوق اسبان را برداشت و به کوه سر بر آسمان کشیده نزدیک شد.سیمرغ گردونه و اسبان را دید .فرود آمد تا آن را به چنگ بگیرد ولی تیغھا در بال و پرش فرو رفتند و سست بر زمین افتاد.اسفندیار از صندوق بیرون آمد و با شمشیر سیمرغ را پاره پاره کرد و به نیایش ایستاد.

چنین گفت کای داور دادگر

خداوند پاکی و زور و ھنر

تو بردی پی جادوان را زجای

تو بودی بدین نیکیم رھنمای

سراپرده زدند و خوان گستردند و می خواستند.گرگسار با تنی لرزان و رخساری زرد آمد و اسفندیار سه جام می پیاپی بر او نوشانید و پرسید این بار چه شوری در پیش است؟ گرگسار پاسخ داد:دشواری راه فردا را با تیر و کمان و شمشیر چاره نتوانی کرد.تو و لشکریانت در یک نیزه برف خواھید ماند و اگر از آن رھایی یابی ، به بیابانی می رسی به طول سی فرسنگ که بر ریگزار داغش مرغ و مور ملخ گذر نتوان کرد. یک قطره آب ھم در آن بیابان نخواھی یافت.و از آن سرزمین تا رویین دژ چھل فرسنگ است. ایرانیان از گفته ھای گرگسار بیمناک شدند و از اسفندیار خواستند از ھمانجا باز گردد.اسفندیار آنان را سرزنش کرد و گفت مگر شما برای نامجوئی به اینجا آمده اید که عھد وپیمان و سوگند فراموشتان
شد؟ شما ھمه باز گردید که به یاری یزدان، برادر و پسر مرا بس است.ایرانیان پوزش خواستند و سپاه براه افتاد.چون خورشید در پشت کوه نھان شد، سپاه به منزلگاه رسید و در آن ھوای دلفروز سراپرده و خیمه زدند و بزمی آراستند که ناگھان تند بادی برخاست و آسمان تیره شد.آن گاه سه شبانه روز برف بارید. اسفندیار به لشکریانش گفت زور و دلاوری سودی ندارد.باید به یزدان که جز او راھنمایی نداریم پناھنده شوید و یاری بخواھید.

ھمه پیش یزدان نیایش کنید

بخوانید و او را ستایش کنید

نیایش ز اندازه بگذاشتند

ھمه در زمان دست بر داشتند

بادی خوش برخاست و ابرھا پراکنده شد.سه روز دیگر در آن ھوای دلپذیر آسودند و روز چھارم به راه ادامه دادند.چون پاسی از شب گذشت صدای مرغان دریایی برخاست. اسفندیار دانست که گرگسار کینه بر دل دارد و دروغ می گوید.
از او پرسید:تو گفتی به بیابان خشک می رسیم پس آواز مرغان دریایی از کجاست؟ گرگسار پاسخ داد آب اینجا چون زھر شور است و تنھا به درد مرغان و جانوران می آید.پاسی از شب گذشته بود که شتر پیشرو کاروان در آب غوطه ور شد.اسفندیار شتر را به تنھایی از آب کشید و فرمود تا گرگسار را فرا خواندند و بر او خروشید که چه نیرنگی در کار داشتی که دریا را به بیابان جلوه دادی و چیزی نمانده بود ھمه ھلاک شوند.ناگھان گرگسار گفت:مرگ سپاه تو برای من مثل روشنایی ماه است. از تو به من جز پای بند و بلا و گزند چیزی نرسیده.اسفندیار خندید و گفت: ای کم خرد، من اگر پیروز شوم ترا پادشاه میکنم و آزارم به فرزندان و دودمان تو نخواھد رسید.گرگسار چون اینرا شنید زمین را بوسید و پوزش خواست.اسفندیار او را بخشید و بند از پایش برداشتند و از او خواست تا گذرگاه آب را نشان بدھد.گرگسار مھار شتری را در دست گرفت و از پایاب رود گذر کرد.اسفندیار دستور داد تا آب مَشکھا را در آب ریخته و سپاه را سبکبار کرده و چون به خشکی رسیدند در ده فرسنگی رویین دژ خیمه زدند و به خوردن و نوشیدن پرداختند.گرگسار را فرا خواند و پرسید:راستش را بگو، اگر من بر ارجاسب پیروز شوم و سرش را ببرم، جگر کھرم و اندریمان را به تیر بدوزم و زنان و کودکانشان را به اسیری ببرم، تو شاد خواھی شد یا دژم؟ گرگسار دلتنگ شد و با پرخاش گفت:

ھمه اختر بد بجان تو باد

بریده بخنجر میان تو باد

بخاک اندر افکنده پرخون تنت

زمین بستر و گرد پیراھنت

این بار اسفندیار برآشفت، شمشیر برسرش زد و به دونیمش کرد و لاشه او را به دریا افکند تا خوراک ماھیان شود.اسفندیار از بلندی دژ را نگاه کرد، با حصار آھنین که بر پھنای دیوارش چھار سوار باھم به آسانی میگذرند و از ھیچ راھی به درون آن راه نیست.ناگھان دو سوار ترک را دید که به شکار آمده بودند.آنھا را به اسیری گرفت و از آنھا راه ورودی به دژ را پرسید و آنھا گفتند:دژ یک در سوی ایران و یک در سوی توران دارد.صد ھزار سپاه در آنست که ھمه بنده ارجاسب ھستند و خوراک و آذوقه ده سال در انبار دژ است.اسفندیار آن دو اسیر ساده دل را کشت و به پرده سرای خود آمد و با پشوتن به رایزنی نشست و به
برادر گفت:گرفتن دژ سالھا طول می کشد، باید چاره به نیرنگ جست.تو سپاه را در اینجا نگھدار و من چون بازرگان به داخل دژ میروم.ھشیار باش ھروقت دود در روز و آتش در شب بر فراز دژ دیدی بدان که کار من است. آنگاه درفش مرا بدست بگیر و سپاه آراسته را به دژ بران.اسفندیار فرمان داد صد شتر سرخ موی آوردند و آنھا را با دینار و دیبا و گوھر و تخت و تاج زرین بار کردند و بیست تن از نامداران سپاه را با جامه ساربانی ھمراه کرد و به آیین بازرگانی به سوی دژ روان شد.چون کاروان به دژ رسید، بازرگان شترھا را گذاشت و با یک اسب و ده تخته دیبای چین و حریر و نگین نزد ارجاسب بار یافت.زمین بوسید و بر او نماز برد و گفت:مردی بازرگانم و ترک نژاد، نامم خرداد که بین ایران و توران خرید و فروش می کنم.کاروانم بیرون دژ است، اما اگر رای تو باشد می خواھم در سایه مھرت درون دژ در امان باشم و به کارم بپردازم.در بازار مدتی گذشت تا دو خواھر اسفندیار، کوزه آب بردوش و پریشان حال نزدیک آمدند و خواھران با خواھش و زاری گفتند که ما دختران پادشاه ایرانیم و پدرمان با خیال آسوده خفته و ما با سر وپای برھنه اینجا آبکشی میکنیم.اسفندیار با چھره پوشیده بانک زد:مگر نمی بینید که من سرگرم کارم.

چو آواز بشنید فرخ ھمای

بدانست و آمد دلش باز جای

چو خواھر بدانست آواز اوی

بپوشید بر خویشتن راز اوی

ھمای صدای برادر را شناخت و از بیم و امید گریست.اسفندیار دانست که خواھر او را شناخته رویش را گشود و با دیدگانی پراشک گفت:چند روز لب فرو بندید که من برای جنگ و پاک کردن ننگ به اینجا آمده ام.پس مرد جوان از کلبه برخاست و نزد ارجاسب رفت و به او گفت:در سفر خود به این دیار به دریای ژرفی رسیدیم و ناگھان گردبادی برخاست که ھمه دست از جان شستیم و من در آن حال با خدای خود پیمان کردم که چون نجات یابم بزمی بزرگ برپا سازم و شاه و بزرگان را به مھمانی بخوانم. ارجاسب شاد شد و ھمه بزرگان و ناموران را به مھمانی خرداد فراخواند .

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*