خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : ‫بیامد یکی موبدی چرب دست‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : ‫بیامد یکی موبدی چرب دست‬

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

شکافتن پهلوی رودابه و بدنیا اوردن رستم   :  

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫بیامد یکی موبدی چرب دست‬
‫مر آن ماه رخ را به می کرد مست‬
‫بکافید بی رنج پهلوی ماه‬
‫بتابید مر بچه را سر ز راه‬
‫چنان بی گزندش برون آورید‬
‫که کس در جهان این شگفتی ندید‬
‫یکی بچه بد چون گوی شیرفش‬
‫به بالا بلند و به دیدار کش‬
‫شگفت اندرو مانده بد مرد و زن‬
‫که نشنید کس بچه ی پیل تن‬
‫همان دردگاهش فرو دوختند‬
‫به داور همه درد بسپوختند‬
‫شبانروز مادر ز می خفته بود‬
‫ز می خفته و هش ازو رفته بود‬
‫چو از خواب بیدار شد سرو بن‬
‫به سیندخت بگشاد لب بر سخن‬
‫برو زر و گوهر برافشاندند‬
‫ابر کردگار آفرین خواندند‬
‫مر آن بچه را پیش او تاختند‬
‫بسان سپهری برافراختند‬
‫بخندید ازان بچه سرو سهی‬
‫بدید اندرو فر شاهنشهی‬
‫به رستم بگفتا غم آمد بسر‬
‫نهادند رستمش نام پسر‬
‫یکی کودکی دوختند از حریر‬
‫به بالای آن شیر ناخورده شیر‬
‫درون وی آگنده موی سمور‬
‫برخ بر نگاریده ناهید و هور‬
‫به بازوش بر اژدهای دلیر‬
‫به چنگ اندرش داده چنگال شیر‬
‫به زیر کش اندر گرفته سنان‬
‫به یک دست کوپال و دیگر عنان‬
‫نشاندندش آنگه بر اسپ سمند‬
‫به گرد اندرش چاکران نیز چند‬
‫چو شد کار یکسر همه ساخته‬
‫چنان چون ببایست پرداخته‬
‫هیون تکاور برانگیختند‬
‫به فرمان بران بر درم ریختند‬
‫پس آن صورت رستم گرزدار‬
‫ببردند نزدیک سام سوار‬
‫یکی جشن کردند در گلستان‬
‫ز زاولستان تا به کابلستان‬
‫همه دشت پر باده و نای بود‬
‫به هر کنج صد مجلس آرای بود‬
‫به زاولستان از کران تا کران‬
‫نشسته به هر جای رامشگران‬
‫نبد کهتر از مهتران بر فرود‬
‫نشسته چنان چون بود تار و پود‬
‫پس آن پیکر رستم شیرخوار‬
‫ببردند نزدیک سام سوار‬
‫ابر سام یل موی بر پای خاست‬
‫مرا ماند این پرنیان گفت راست‬
‫اگر نیم ازین پیکر آید تنش‬
‫سرش ابر ساید زمین دامنش‬
‫وزان پس فرستاده را پیش خواست‬
‫درم ریخت تا بر سرش گشت راست‬
‫به شادی برآمد ز درگاه کوس‬
‫بیاراست میدان چو چشم خروس‬
‫می آورد و رامشگران را بخواند‬
‫به خواهندگان بر درم برفشاند‬
‫بیاراست جشنی که خورشید و ماه‬
‫نظاره شدند اندران بزمگاه‬
‫پس آن نامه ی زال پاسخ نوشت‬
‫بیاراست چون مرغزار بهشت‬
‫نخست آفرین کرد بر کردگار‬
‫بران شادمان گردش روزگار‬
‫ستودن گرفت آنگهی زال را‬
‫خداوند شمشیر و کوپال را‬
‫پس آمد بدان پیکر پرنیان‬
‫که یال یلان داشت و فر کیان‬
‫بفرمود کین را چنین ارجمند‬
‫بدارید کز دم نیابد گزند‬
‫نیایش همی کردم اندر نهان‬
‫شب و روز با کردگار جهان‬
‫که زنده ببیند جهانبین من‬
‫ز تخم تو گردی به آیین من‬
‫کنون شد مرا و ترا پشت راست‬
‫نباید جز از زندگانیش خواست‬
‫فرستاده آمد چو باد دمان‬
‫بر زال روشن دل و شادمان‬
‫چو بشنید زال این سخن های نغز‬
‫که روشن روان اندر آید به مغز‬
‫به شادیش بر شادمانی فزود‬
‫برافراخت گردن به چرخ کبود‬
‫همی گشت چندی بروبر جهان‬
‫برهنه شد آن روزگار نهان‬
‫به رستم همی داد ده دایه شیر‬
‫که نیروی مردست و سرمایه شیر‬
‫چو از شیر آمد سوی خوردنی‬
‫شد از نان و از گوشت افزودنی‬
‫بدی پنج مرده مراو را خورش‬
‫بماندند مردم ازان پرورش‬
‫چو رستم بپیمود بالای هشت‬
‫بسان یکی سرو آزاد گشت‬
‫چنان شد که رخشان ستاره شود‬
‫جهان بر ستاره نظاره شود‬
‫تو گفتی که سام یلستی به جای‬
‫به بالا و دیدار و فرهنگ و رای‬
‫چو آگاهی آمد به سام دلیر‬
‫که شد پور دستان همانند شیر‬
‫کس اندر جهان کودک نارسید‬
‫بدین شیر مردی و گردی ندید‬
‫بجنبید مرسام را دل ز جای‬
‫به دیدار آن کودک آمدش رای‬
‫سپه را به سالار لشکر سپرد‬
‫برفت و جهاندیدگان را ببرد‬
‫چو مهرش سوی پور دستان کشید‬
‫سپه را سوی زاولستان کشید‬
‫چو زال آگهی یافت بر بست کوس‬
‫ز لشکر زمین گشت چون آبنوس‬
‫خود و گرد مهراب کابل خدای‬
‫پذیره شدن را نهادند رای‬
‫بزد مهره در جام و برخاست غو‬
‫برآمد ز هر دو سپه دار و رو‬
‫یکی لشکر از کوه تا کوه مرد‬
‫زمین قیرگون و هوا لاژورد‬
‫خروشیدن تازی اسپان و پیل‬
‫همی رفت آواز تا چند میل‬
‫یکی ژنده پیلی بیاراستند‬
‫برو تخت زرین بپیراستند‬
‫نشست از بر تخت زر پور زال‬
‫ابا بازوی شیر و با کتف و یال‬
‫به سر برش تاج و کمر بر میان‬
‫سپر پیش و در دست گرز گران‬
‫چو از دور سام یل آمد پدید‬
‫سپه بر دو رویه رده برکشید‬
‫فرود آمد از باره مهراب و زال‬
‫بزرگان که بودند بسیار سال‬
‫یکایک نهادند سر بر زمین‬
‫ابر سام یل خواندند آفرین‬
‫چو گل چهره ی سام یل بشکفید‬
‫چو بر پیل بر بچه ی شیر دید‬
‫چنان همش بر پیل پیش آورید‬
‫نگه کرد و با تاج و تختش بدید‬
‫یکی آفرین کرد سام دلیر‬
‫که تهما هژبرا بزی شاد دیر‬
‫ببوسید رستمش تخت ای شگفت‬
‫نیا را یکی نو ستایش گرفت‬
‫که ای پهلوان جهان شاد باش‬
‫ز شاخ توام من تو بنیاد باش‬
‫یکی بنده ام نامور سام را‬
‫نشایم خور و خواب و آرام را‬
‫همی پشت زین خواهم و درع و خود‬
‫همی تیر ناوک فرستم درود‬
‫به چهر تو ماند همی چهره ام‬
‫چو آن تو باشد مگر زهره ام‬
‫وزان پس فرود آمد از پیل مست‬
‫سپهدار بگرفت دستش بدست‬
‫همی بر سر و چشم او داد بوس‬
‫فروماند پیلان و آوای کوس‬
‫سوی کاخ ازان پس نهادند روی‬
‫همه راه شادان و با گفت وگوی‬
‫همه کاخها تخت زرین نهاد‬
‫نشستند و خوردند و بودند شاد‬
‫برآمد برین بر یکی ماهیان‬
‫به رنجی نبستند هرگز میان‬
‫بخوردند باده به آوای رود‬
‫همی گفت هر یک به نوبت سرود‬
‫به یک گوشه ی تخت دستان نشست‬
‫دگر گوشه رستمش گرزی به دست‬
‫به پیش اندرون سام گیهان گشای‬
‫فرو هشته از تاج پر همای‬
‫ز رستم همی در شگفتی بماند‬
‫برو هر زمان نام یزدان بخواند‬
‫بدان بازوی و یال و آن پشت و شاخ‬
‫میان چون قلم سینه و بر فراخ‬
‫دو رانش چو ران هیونان ستبر‬
‫دل شیر نر دارد و زور ببر‬
‫بدین خوب رویی و این فر و یال‬
‫ندارد کس از پهلوانان همال‬
‫بدین شادمانی کنون می خوریم‬
‫به می جان اندوه را بشکریم‬
‫به زال آنگهی گفت تا صد نژاد‬
‫بپرسی کس این را ندارد بیاد‬
‫که کودک ز پهلو برون آورند‬
‫بدین نیکویی چاره چون آورند‬
‫بسیمرغ بادا هزار آفرین‬
‫که ایزد ورا ره نمود اندرین‬
‫که گیتی سپنجست پر آی و رو‬
‫کهن شد یکی دیگر آرند نو‬
‫به می دست بردند و مستان شدند‬
‫ز رستم سوی یاد دستان شدند‬
‫همی خورد مهراب چندان نبید‬
‫که چون خویشتن کس به گیتی ندید‬
‫همی گفت نندیشم از زال زر‬
‫نه از سام و نز شاه با تاج و فر‬
‫من و رستم و اسب شبدیز و تیغ‬
‫نیارد برو سایه گسترد میغ‬
‫کنم زنده آیین ضحاک را‬
‫به پی مشک سارا کنم خاک را‬
‫پر از خنده گشته لب زال و سام‬
‫ز گفتار مهراب دل شادکام‬
‫سر ماه نو هرمز مهرماه‬
‫بران تخت فرخنده بگزید راه‬
‫بسازید سام و برون شد به در‬
‫یکی منزلی زال شد با پدر‬
‫همی رفت بر پیل دستم دژم‬
‫به پدرود کردن نیا را به هم‬
‫چنین گفت مر زال را کای پسر‬
‫نگر تا نباشی جز از دادگر‬
‫به فرمان شاهان دل آراسته‬
‫خرد را گزین کرده بر خواسته‬
‫همه ساله بر بسته دست از بدی‬
‫همه روز جسته ره ایزدی‬
‫چنان دان که بر کس نماند جهان‬
‫یکی بایدت آشکار و نهان‬
‫برین پند من باش و مگذر ازین‬
‫بجز بر ره راست مسپر زمین‬
‫که من در دل ایدون گمانم همی‬
‫که آمد به تنگی زمانم همی‬
‫دو فرزند را کرد پدرود و گفت‬
‫که این پندها را نباید نهفت‬
‫برآمد ز درگاه زخم درای‬
‫ز پیلان خروشیدن کرنای‬
‫سپهبد سوی باختر کرد روی‬
‫زبان گرمگوی و دل آزرمجوی‬
‫برتند با او دو فرزند او‬
‫پر از آب رخ دل پر از پند او‬
‫دو منزل برفتند و گشتند باز‬
‫کشید آن سپهبد براه دراز‬
‫وزان روی زال سپهبد به راه‬
‫سوی سیستان باز برد آن سپاه‬
‫شب و روز با رستم شیرمرد‬
‫همی کرد شادی و هم باده خورد‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*