خانه / Literature / داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : حمله اسفندیار به سپاه ارجاسب و شکست ارجاسب

داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : حمله اسفندیار به سپاه ارجاسب و شکست ارجاسب

Goshtasb

 
پھلوانان دیگر مثل گرگسار، بیدرفش، خشاش و ھوش دیو، ھمگی را برای سوزاندن و غارت و کندن درختان به ایران فرستاد.سپاھیان ارجاسب دسته دسته وارد خاک ایران شدند و ھرکجا رسیدند غارت کردند، درختان را کندند، و خانه ھای مردم را سوزاندند. گشتاسب نامه به مرزداران نوشت و آنھا ھریک با سپاھی بیشمار روانه ایرانشھر شدند. ھمگی چون از بلخ به کنار جیحون رسیدند، سپاھیان از اسب فرود آمدند و آماده رسیدن دشمن شدند.فردای آن روز، شاه، جاماسب وزیر و راھنمای خود را پیش خواند.جاماسب سرموبدان بود و چراغ بزرگان و اسپھبدان.چنان پاکدین بود که ھمه چیز بر او آشکار بود.اختر شناسی گرانمایه و در دانش ھیچ کس به پایه او نمی رسید.گشتاسب از جاماسب خواست که عاقبت کار و فرجام جنگ را برایش روشن کند.جاماسب پیر باخشم به
گشتاسب گفت:ای کاش که خداوند دادگر این خرد و این ھنر را به من نمی داد.
اینک بدان که چون جنگ آغاز شود، بسی پدران و پسران کشته می شوند. نخستین
پھلوان تو اردشیر دشمنان را به خاک خواھد انداخت و سرانجام کشته می شود.
پس از آن شیداسب فرزند تو کشته می شود و پس از او فرزند من. درفش کاویان برزمین افکنده خواھد شد. پس از آن نستور به میدان میرود و پیروز باز میگردد.
ولی فرزند دیگر تو کشته می شود.و آنگاه زریر به میدان خواھد آمد و بیدرفش در کمینش می نشیند و او را با تیری زھر آب داده برخاک می افکند و چون زریر کشته می شود جنگ گروھی شروع می شود. اسفندیار برابر بیدرفش ظاھر می شود و اورا با شمشیر به دونیم می کند و سرانجام ارجاسب به سوی چین می گریزد.چون سخن جاماسب به پایان رسید گشتاسب به روی اندر افتاد و بیھوش گشت.مدتی گذشت، چون باز به ھوش آمد، شھریار فرود آمد از تخت و بگریست زار.گشتاسب گفت:اگر این چنین است برادرم را به کارزار نمی فرستم که دل مادر پیرم را بسوزانم.جاماسب به شاه پند و اندرز زیادی داد

که داد خدایست وزین چاره نیست

خداوند گیتی ستمکاره نیست

چون خورشید سر زد لشکر آراستند و ھمانطور که جاماسب پیش بینی کرده بود زریر کشته شد.اسفندیار درپیش سپاه بآزادگان گفت:ای نامداران و گردان شاه، نگاه کنید که چه می گویم، به این خدای جھان بگروید و از مرگ نترسید.کسی که در راه کارزار خدا کشته شود، ھرگز نخواھد مرد.در ھمین حال صدای گشتاسب در کوھسار پیچید که می گفت:اکنون زریر در بھشت است و من اگر از این رزمگاه برگردم، تاج وتخت را به اسفندیار میدھم، ھمانطوریکه پدرم شاھی را بمن داد.وقتی اسفندیار صدای پدر را در آن کوھسار شنید، بسان دیوی که از بند آزاد شده باشد به لشکر دشمن زد و مثل باد تند که کلبرگ ھا را از گل جدا میکند، لشکر دشمن را تار ومار کرد.سپاھیان ایران ھم چون شعله آتش بر چینیھا زدند.
اسفندیار به بیدرفش حمله کرد و اورا ازمیان برداشت. ارجاسب چون کار جنگ را دگرگون دید، با تنی چند از یاران به راه چین گریخت.سپاھیان چین چون رفتن ارجاسب را نظاره کردند، نزد اسفندیار آمده و دین زرتشت را برگزیدند.

بدین اندر آییم و خواھش کنیم

ھمه آذران را نیایش کنیم

از ایرانیان سی ھزار نفر کشته شد که ھفتصد نفرشان سرکش و نامدار بودند و ھزار و چھل نفر زخمی شدند.در راه برگشت به ایران، گشتاسب دستور داد تا اسفندیار به چھار گوشه جھان برود و مردمان را به دین زرتشت دعوت کند.
اسفندیار وقتی ھمه به فرمان او شدند و بدَان در جھان پنھان شدند، آسوده و شاد با
سپاھش به استراحت پرداخت و برادرش فرشیدورد را دینار و ثروت بخشید و خراسان را به او داد.فرستاده ای نزد پدر فرستاد و گفت:

بدین سان ببوده سراسر جھان

بگیتی شده گم بد گمان

درمیان پھلوانان گشتاسب مردی بود بنام کرزم، که دل خوشی از اسفندیار نداشت.
روزی کرزم به گشتاسب گفت: اسفندیار لشکری گرد آورده و جنگ کردن با تو را پایه میگذارد. گشتاسب به جاماست دستور داد ھرچه زود نزد اسفندیار برود و او را بیاورد. اسفندیار لشکر را به فرزندش بھمن سپرد و خود با چند تن روانه شد.
چون اسفدیار به درگاه گشتاب رسید، پیش آمد، رسم زمان را به جا آورد و مانند بندگان پیش پدر برپا ایستاد. آنگاه گشتاسب گفت: اکنون شما ای پیران و ای موبدان و ای دانایان چنین افسانه ای را تا کنون شنیده اید که پسری برای به دست آوردن تاج و تخت سر پدرش را از بدن دور کند؟
بزرگان گفتند:ای شھریار چنان که تو گفته ای ھرگز نبوده است. اسفندیار سر برآورد و گفت:ای شاه آزاده خو، ھرگز مرگ تو آرزوی من نیست ، من ھرچه توانسته ام به فرمان تو کرده ام، و لیکن تو شاھی و فرمان توراست.کنون بند بفرما و اگر می خواھی بکش. گشتاسب گفت، بند آوردند، آھنگران آمدند، زنجیرھای گران بردست و پای اسفندیار بستند، پیل آوردند، اسفندیار را بر پشت پیل نشاندند و او را به سوی گنبدان دژ بردند.چھار ستون آھن آوردند وپای اورا برآنھا بستند. اسفندیار در زندان بود و در آن میان گشتاسب برای رواج دین زرتشت به سیستان رفت.رستم شاه نیمروز و زال پیر، گشتاسب را به شادی پذیرا شدند و مردم گروه گروه به دیدن گشتاسب آمده و از دین بھی آگاھی یافتند.
گشتاسب دو سال مھمان رستم بود.کم کم به بزرگان ایران خبر رسید که اسفندیار در زندان است.فرمانداران و شھریاران از گشتاسب رو گردانیده و به بھمن خبر دادند که پدرت بیگناه به زنجیر کشیده شده است.به ارجاسب نیز آگاھی رسید که گشتاسب بر اسفندیار خشم گرفته و او را در گنبدان دژ زندانی کرده. ارجاسب یکی از پلیدان دستگاه خود را بنام ستوه برای آگاھی از اوضاع ایران روانه کرد.
وقتی او دید گشتاسب از بلخ رفته و لھراسب و موبدان به نیایش مشغولند، به سرعت بازگشت و ارجاسب سران کشور را پیش خواند و گفت:بروید و سپاه پراکنده را گرد آورید.

برفتند گردان لشکر ھمه

بکوه و بیابان و جای رمه

بدو باز خواندند لشکرش را

گزیده سواران کشورش را

پایان سخن دقیقی .
سخن فردوسی :

کنون رزم ارجاسب را نو کنیم

بطبع روان باغ بی خو کنیم

ارجاسب از ترکان شایسته ھزار مرد را به فرزند بزرگش کھرم سپرد و به او فرمان داد تا به بلخ بتازد و ھمه آتش پرستان را سر ببرد وبه او گفت:من سپاه پراکنده ام را جمع میکنم و باندک زمان مثل باد خودم را بتو میرسانم.
وقتی لھراسب از آمدن کھرم مطلع شد، یزدان را نیایش کرد و باوجود پیری چون پیل مست غرید و گرز گاو پیکر بدست گرفت و با ھزار مردی که از بازار جمع کرده بود به میدان آمد.چون با گرز گران حمله میکرد و سران ترک را یکی بعد از دیگری بخاک می افکند، ھمه تصور میکردند که او اسفندیار است. ولی از پیری و تابش آفتاب بی تاب شد و

بخاک اندر آمد سر تاجدار

برو انجمن شد فراوان سوار

بکردند چاک آھن بر و جوشنش

بشمشیر شد پاره پاره تنش

وقتی کلاھخود را از سر شاه برداشتند، صورت بھشتی او با موی سفید ظاھر شد و یکسره ھمه در شگفت شدند که این پیرمرد چطور می توانسته شمشیر بدست بگیرد. کھرم او را شناخت و به سپاھیانش گفت:او لھراسب پدر گشتاسب است و اکنون پشتیبان گشتاسب از او گرفته شده.از آنجا سپاھیان ترک به بلخ آمده و شروع به کشتن و تاراج کردند. بسوی آتشکده رفته آنرا به آتش کشیدند و اوستا را سوزاندند.ھشتاد ھیربد آتشکده را کشتند.

زخونشان بمرد آتش زردھشت

ندانم جزا جایشان جز بھشت

یکی از زنان ھوشمند و دانای گشتاسب خود را چون ترکان آراسته، بر اسبی نشست و راه سیستان را پیش گرفت. او راه دو روزه را یک روز پیمود و خود را به گشتاسب رسانید و او را از حمله ترکان به بلخ و کشتار مردم آگاه کرد. اما گشتاسب با خونسردی گفت:این غم و ماتم برای یک تاخت وتاز برای چیست؟
تمام کشور چین تاب برابری با سپاه مرا ندارند.اما زن او را سرزنش کرد که این چه حرفی است که میزنی. شھنشاه لھراسب را کشتند، روزگار ما را سیاه کردند، دختران را به اسیری بردند، دختر دیگر شاه را به خواری بردند و ھیربدان فروزنده آذر مردند.چنین کاری را نمی توان حقیر شمرد.گشتاسب تا این سخنان را شنید به ھرسو نامه نوشت و از مھتران و پادشاھان یاری خواست و توانست لشکری فراھم آورد و بسوی بلخ حرکت کرد.در نبردی که سه روز طول کشید، بسیاری از ایرانیان کشته شدند که سی و ھشت پسر دلاور گشتاسب از کشتگان بودند.فرشیدورد با کھرم درآویخت و با تنی مجروح به گوشه ای افتاد. سرانجام گشتاسب پشت به دشمن کرد و به کوھی که تنھا یک راه داشت و آن راه را فقط
شاه می دانست رفت و با سپاھیانش در آن کوه پناه جست. آنجا در حالیکه گشتاسب
از کرده خود با اسفندیار پشیمان شده بود به جاماسب گفت:برو و به اسفندیار بگو اگر به این رزمگاه بیاید و مرا نجات دھد، تاج وتخت را به او خواھم بخشید.

بدین گفته یزدان گوای منست

چو جاماسب کو رھنمای منست

جاماسب یک قبای توزی مثل ترکھا پوشید و از کوه پائین آمد و بسوی دژ گنبدان تاخت. نوش آذر پسر اسفندیار که بربام دژایستاده بود، جاماسب را شناخت و او را نزد پدرش برد. جاماسب بر اسفندیار نماز برد و پیام پدر را به او داد. اسفندیار پاسخ داد:ای خردمند چرا بر دست بسته و کسی که دست و پایش در آھنست درود شاھنشاه را میدھی؟ جاماسب گفت: اگر دلت از پدر خیره است ولی کشتن لھراسب و ھشتاد موبد که از خونشان آتش آتشکده خاموش شد را نتوان خوار شمرد. اسفندیار پاسخ داد که من بسته بودم چنین زار و خوار و ایشان از من ھیچ یاد نکردند.جاماسب گفت:سی وھشت برادرت را ترکان کشتند. اسفندیار گفت وقتی من در بند بودم آنھا ھمه شاد و در رامش بودند.جاماسب از پاسخ ھای اسفندیار دل آزرده شد و از زخم و جوشن بریده فرشیدورد سخن به میان آورد که
اشک از چشمان اسفندیار جاری شد و آھنگر را صدا کرد تا زنجیر پایش را باز کند.سپس اسفندیار با تنی دردمند به گرمابه رفت و رنگ زنجیر را از تن زدود و جوشن پھلوانی پوشید. چون شب شد تیغ ھندی در دست گرفت و با پسرانش نوش آذر و بھمن و مھرنوش و با راھنمائی جاماسب به طرف ھامون تاختند. اسفندیار رو بسوی آسمان کرد و گفت:خداوندا، اگر در جنگ پیروز شوم و انتقام خون نیای پیرم و برادرانم را بگیرم، می پذیرم که کینه ای از پدر در دل نگیرم. صد آتشکده برپا می کنم، در بیابانھا صد کاروانسرا می سازم، در بیابانی که حتی کرکس پرواز نمیکند، صدھزار چاه آب حفر میکنم و کشاورزان بیچاره را توانگرمیکنم و مردم را براه راست ھدایت میکنم.این را بگفت و بر بالین فرشیدورد رفت.فرشیدورد در آخرین لحظات زندگی به اسفندیار گفت: آنچه به سرمان آمده ھمه تقصیر گشتاسب بود. ای برادر خروشنده، من رفتنی ھستم به سرای دیگر ولی توباید ھمیشه برجای باشی و روان مرا به بخشش یاد کن.

تو پدرود باش ای جھان پھلوان،

که جاوید بادی و روشن روان.

این را گفت و رخسارش زرد شد و جان داد. اسفندیار جسد برادر را بکوھی بلند برد و در سایه درختی بخاک سپرد.و از آنجا به میدان کشتگان رفت و در میانشان جسد کرزم را دید.

چنین گفت با کشته اسفندیار

که ای مرد نادان بد روزگار

نگه کن که دانای ایران چه گفت

بدانگه که بگشاد راز از نھفت

که دشمن که دانا بود به ز دوست

ابا دشمن و دوست دانش نکوست

تمام خونھا ایکه اینجا ریخته شده در گیتی بعدی به گردن تو است.در آن سوی دشت با گروھی از ترکان که تعدادشان ھشتاد نفر بود روبرو شد که ھمه ایشان را به خاک افکند و از آنجا از کوه بالا رفته به حضور شاه رسید و بر او نماز برد.
گشتاسب اسفندیار را بوسید و گفت: یزدان را سپاس که ترا شاد و روشن روان می بینم.از من دل آزار مباش و در کین خواھی کندی نکن.کرزم، آن بداندیش که دل مرا از فرزندم تیره کرده بود، مرده. اگر در جنگ پیروز شویم، کشور و تاج وتخت را به تو خواھم سپرد و خود به پرستش یزدان خواھم پرداخت. اسفندیار پاسخ داد:شاه از من خشنود باد.من گذشته ھا را بدست فراموشی سپرده ام.
سپاھیان به دیدن اسفندیار آمدند، بر او آفرین خواندند و ھمه شب را به آرایش لشکر مشغول شدند.از سوی دیگر ارجاسب و فرزندش کھرم از عاقبت جنگ نگران بودند که گرگسار به آنھا دلداری داد و گفت: اسفندیار فقط یک نفر است و ھماورد او من ھستم. ارجاسب از گفته گرگسار خوشحال شد و به او قول داد اگر بر اسفندیار پیروز شود از توران تا دریای چین و سرزمین ایران را به او خواھد داد. چون خورشید برآمد سپاه بزرگی به سپھداری اسفندیار از کوه فرود آمد.
ارجاسب ده کاروان شتر آماده کرد که اگر شکستی پیش آمد، خود و بستگانش از نبردگاه بگریزند.اسفندیار با گزر گاوسارش برقلب سپاه دشمن زد و سیصد لاور را کشت و گفت: این کین فرشیدورد بود.پس به سوی میمنه حمله برد و صد وشصت دلیر را به کین خواھی نیای خود کشت و کھرم فرار کرد.بعد بر میسره حمله برد و از دلیران صد و شصت و پنج را به کین سی وھشت برادر کشت.
گرگسار به میدان آمد و تیر بسوی اسفندیار انداخت.ولی گرفتار کمند او شد و اسفندیار دست او را بست و کشان کشان نزد شاه برد.

چو ارجاسب پیکار زان گونه دید

زغم پست گشت و دلش بردمید

سپه را بران رزمگه بر بماند، خود و مھتران سوی خلخ براند.سپاھیان توران بزنھار اسفندیار آمدند و اسفندیار آنان را بخشید.سر وتن را شستند و یک ھفته به نیایش یزدان پاک پرداختند و روز ھشتم گرگسار را که از ترس مثل بید می لرزید نزد اسفندیار آوردند.گرگسار گفت من بنده تو خواھم بود و راه روئین دژ را که ارجاسب به آنجا رفته به تو نشان خواھم داد. اسفندیار دستور داد تا او را ھمچنان در بند نگھدارند.اسفندیار به لشکریان خواسته بخشید و سپس به پرده سرای شاه آمد.گشتاسب به او گفت: ای رزمنده تو اینجا شاددلی و خواھرانت به اسیری در بند.من تا زنده ام بر این ننگ خواھم
گریست.اگر خواھران را از بند ترکان رھا کنی تاج شاھنشاھی و گنج و تخت مھی را به تو می سپارم.جایگاه پرستش برای من کافی خواھد بود اگر فرزندانم نزد دیگری نباشند. اسفدیار پاسخ داد:

به پیش پدر من یکی بنده ام

روان را بفرمانش آگنده ام

فدای تو دارم تن و جان خویش

نخواھم سرو تخت وفرمان خویش

من به توران می روم و بر و بوم ارجاسب را زیرو رو میکنم و بتخت آورم خواھران را زبند. لشکر را از ھرسو فرا خواندند و از میان ایشان دوازده ھزار سوار مرد افکن و کینه دار گزیدند و به ایشان گنج و درم بخشیدند و بسوی کارزار رھسپار شدند

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*