خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : بزد نای مهراب و بربست کوس‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : بزد نای مهراب و بربست کوس‬

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

ازدواج زال و رودابه و درخواست کمک از سیمرغ برای بدنیا آوردن فرزندشان  :  

‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫بزد نای مهراب و بربست کوس‬
‫بیاراست لشکر چو چشم خروس‬
‫ابا ژنده پیلان و رامشگران‬
‫زمین شد بهشت از کران تا کران‬
‫ز بس گونه گون پرنیانی درفش‬
‫چه سرخ و سپید و چه زرد و بنفش‬
‫چه آوای نای و چه آوای چنگ‬
‫خروشیدن بوق و آوای زنگ‬
‫تو گفتی مگر روز انجامش است‬
‫یکی رستخیز است گر رامش است‬
‫همی رفت ازین گونه تا پیش سام‬
‫فرود آمد از اسپ و بگذارد گام‬
‫گرفتش جهان پهلوان در کنار‬
‫بپرسیدش از گردش روزگار‬
‫شه کابلستان گرفت آفرین‬
‫چه بر سام و بر زال زر همچنین‬
‫نشست از بر باره ی تیزرو‬
‫چو از کوه سر برکشد ماه نو‬
‫یکی تاج زرین نگارش گهر‬
‫نهاد از بر تارک زال زر‬
‫به کابل رسیدند خندان و شاد‬
‫سخنهای دیرینه کردند یاد‬
‫همه شهر ز آوای هندی درای‬
‫ز نالیدن بربط و چنگ و نای‬
‫تو گفتی دد و دام رامشگرست‬
‫زمانه به آرایشی دیگرست‬
‫بش و یال اسپان کران تا کران‬
‫بر اندوده پر مشک و پر زعفران‬
‫برون رفت سیندخت با بندگان‬
‫میان بسته سیصد پرستندگان‬
‫مر آن هر یکی را یکی جام زر‬
‫به دست اندرون پر ز مشک و گهر‬
‫همه سام را آفرین خواندند‬
‫پس از جام گوهر برافشاندند‬
‫بدان جشن هر کس که آمد فراز‬
‫شد از خواسته یک به یک بی نیاز‬
‫بخندید و سیندخت را سام گفت‬
‫که رودابه را چند خواهی نهفت‬
‫بدو گفت سیندخت هدیه کجاست‬
‫اگر دیدن آفتابت هواست‬
‫چنین داد پاسخ به سیندخت سام‬
‫که ازمن بخواه آنچه آیدت کام‬
‫برفتند تا خانه ی زرنگار‬
‫کجا اندرو بود خرم بهار‬
‫نگه کرد سام اندران ماه روی‬
‫یکایک شگفتی بماند اندروی‬
‫ندانست کش چون ستاید همی‬
‫برو چشم را چون گشاید همی‬
‫بفرمود تا رفت مهراب پیش‬
‫ببستند عقدی برآیین و کیش‬
‫به یک تختشان شاد بنشاندند‬
‫عقیق و زبرجد برافشاندند‬
‫سر ماه با افسر نام دار‬
‫سر شاه با تاج گوهرنگار‬
‫بیاورد پس دفتر خواسته‬
‫یکی نخست گنج آراسته‬
‫برو خواند از گنجها هر چه بود‬
‫که گوش آن نیارست گفتی شنود‬
‫برفتند از آنجا به جای نشست‬
‫ببودند یک هفته با می به دست‬
‫وز ایوان سوی باغ رفتند باز‬
‫سه هفته به شادی گرفتند ساز‬
‫بزرگان کشورش با دست بند‬
‫کشیدند بر پیش کاخ بلند‬
‫سر ماه سام نریمان برفت‬
‫سوی سیستان روی بنهاد تفت‬
‫ابا زال و با لشکر و پیل و کوس‬
‫زمانه رکاب ورا داد بوس‬
‫عماری و بالای و هودج بساخت‬
‫یکی مهد تا ماه را در نشاخت‬
‫چو سیندخت و مهراب و پیوند خویش‬
‫سوی سیستان روی کردند پیش‬
‫برفتند شادان دل و خوش منش‬
‫پر از آفرین لب ز نیکی کنش‬
‫رسیدند پیروز تا نیمروز‬
‫چنان شاد و خندان و گیتی فروز‬
‫یکی بزم سام آنگهی ساز کرد‬
‫سه روز اندران بزم بگماز کرد‬
‫پس آنگاه سیندخت آنجا بماند‬
‫خود و لشکرش سوی کابل براند‬
‫سپرد آن زمان پادشاهی به زال‬
‫برون برد لشکر به فرخنده فال‬
‫سوی گرگساران شد و باختر‬
‫درفش خجسته برافراخت سر‬
‫شوم گفت کان پادشاهی مراست‬
‫دل و دیده با ما ندارند راست‬
‫منوچهر منشور آن شهر بر‬
‫مرا داد و گفتا همی دار و خوار‬
‫بترسم ز آشوب بد گوهران‬
‫به ویژه ز گردان مازنداران‬
‫بشد سام یکزخم و بنشست زال‬
‫می و مجلس آراست و بفراخت یال‬
‫بسی برنیامد برین روزگار‬
‫که آزاده سرو اندر آمد به بار‬
‫بهار دل افروز پژمرده شد‬
‫دلش را غم و رنج بسپرده شد‬
‫شکم گشت فربه و تن شد گران‬
‫شد آن ارغوانی رخش زعفران‬
‫بدو گفت مادر که ای جان مام‬
‫چه بودت که گشتی چنین زرد فام‬
‫چنین داد پاسخ که من روز و شب‬
‫همی برگشایم به فریاد لب‬
‫همانا زمان آمدستم فراز‬
‫وزین بار بردن نیابم جواز‬
‫تو گویی به سنگستم آگنده پوست‬
‫و گر آهنست آنکه نیز اندروست‬
‫چنین تا گه زادن آمد فراز‬
‫به خواب و به آرام بودش نیاز‬
‫چنان بد که یک روز ازو رفت هوش‬
‫از ایوان دستان برآمد خروش‬
‫خروشید سیندخت و بشخود روی‬
‫بکند آن سیه گیسوی مشک بوی‬
‫یکایک بدستان رسید آگهی‬
‫که پژمرده شد برگ سرو سهی‬
‫به بالین رودابه شد زال زر‬
‫پر از آب رخسار و خسته جگر‬
‫همان پر سیمرغش آمد به یاد‬
‫بخندید و سیندخت را مژده داد‬
‫یکی مجمر آورد و آتش فروخت‬
‫وزآن پر سیمرغ لختی بسوخت‬
‫هم اندر زمان تیره گون شد هوا‬
‫پدید آمد آن مرغ فرمان روا‬
‫چو ابری که بارانش مرجان بود‬
‫چه مرجان که آرایش جان بود‬
‫برو کرد زال آفرین دراز‬
‫ستودش فراوان و بردش نماز‬
‫چنین گفت با زال کین غم چراست‬
‫به چشم هژبر اندرون نم چراست‬
‫کزین سرو سیمین بر ماهروی‬
‫یکی نره شیر آید و نامجوی‬
‫که خاک پی او ببوسد هژبر‬
‫نیارد گذشتن به سر برش ابر‬
‫از آواز او چرم جنگی پلنگ‬
‫شود چاک چاک و بخاید دو چنگ‬
‫هران گرد کاواز کوپال اوی‬
‫ببیند بر و بازوی و یال اوی‬
‫ز آواز او اندر آید ز پای‬
‫دل مرد جنگی برآید ز جای‬
‫به جای خرد سام سنگی بود‬
‫به خشم اندرون شیر جنگی بود‬
‫به بالای سرو و به نیروی پیل‬
‫به آورد خشت افگند بر دو میل‬
‫نیاید به گیتی ز راه زهش‬
‫به فرمان دادار نیکی دهش‬
‫بیاور یکی خنجر آبگون‬
‫یکی مرد بینادل پرفسون‬
‫نخستین به می ماه را مست کن‬
‫ز دل بیم و اندیشه را پست کن‬
‫بکافد تهیگاه سرو سهی‬
‫نباشد مر او را ز درد آگهی‬
‫وزو بچه ی شیر بیرون کشد‬
‫همه پهلوی ماه در خون کشد‬
‫وز آن پس بدوز آن کجا کرد چاک‬
‫ز دل دور کن ترس و تیمار و باک‬
‫گیاهی که گویمت با شیر و مشک‬
‫بکوب و بکن هر سه در سایه خشک‬
‫بساو و برآلای بر خستگیش‬
‫ببینی همان روز پیوستگیش‬
‫بدو مال ازان پس یکی پر من‬
‫خجسته بود سایه ی فر من‬
‫ترا زین سخن شاد باید بدن‬
‫به پیش جهاندار باید شدن‬
‫که او دادت این خسروانی درخت‬
‫که هر روز نو بشکفاندش بخت‬
‫بدین کار دل هیچ غمگین مدار‬
‫که شاخ برومندت آمد به بار‬
‫بگفت و یکی پر ز بازو بکند‬
‫فگند و به پرواز بر شد بلند‬
‫بشد زال و آن پر او برگرفت‬
‫برفت و بکرد آنچه گفت ای شگفت‬
‫بدان کار نظاره شد یک جهان‬
‫همه دیده پر خون و خسته روان‬
‫فرو ریخت از مژه سیندخت خون‬
‫که کودک ز پهلو کی آید برون‬

 

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*