خانه / Literature / داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : پادشاهی گشتاسب

داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : پادشاهی گشتاسب

Goshtasb

 
در سرزمین خزر، الیاس پادشاه بود.قیصر نامه ای به الیاس نوشت و از او باژ خواست وگفت: وگرنه فرخ زاد کشورت را زیر و رو خواھد کرد.الیاس پاسخ داد اگر به این یک سوار می نازی، من آماده نبردم.پس آتش جنگ افروخته شد و دو لشکر به ھامون آمدند. الیاس سواری را نزد فرخزاد فرستاد و به او پیشنھاد گنج و یاری کرد.ولی فرخزاد قبول نکرد و چون خورشید برآمد دوسپاه آراسته در برابر یکدیگر صف کشیدند و گشتاسب اسب خود را تازید و پیش الیاس آمد و او را به نبرد خواند. نخست الیاس بر فرخزاد تیربارید ولی گشتاسب نیزه اش را با چنان نیروئی بر جوشن الیاس زد که او از اسب بر زمین افتاد.دستش را بست و کشان کشان نزد قیصر برد و آنگاه با لشکر بر سپاه دشمن تاخت و بسیاری از آنھا را کشت و بقیه را به اسیری گرفت.قیصر با شادی به پیشباز فرخ زاد شتافت و آن پیروزی بزرگ را جشن گرفتند.
چندی گذشت تا آنکه قیصر که از پیروزی بر الیاس مغرور شده بود به فکر افتاد که از لھراسب نیز باژ بخواھد. پس مردی خردمند بنام قالوس را با نامه نزد لھراسب فرستاد. لھراسب با احترام فراوان قالوس را نزدیک خود نشاند و از او سوال کرد:قیصر پیش شاھان دیگر زبون بود.حالا او از ھر کشوری باژ میخواھد.به دلگرمی کدام پشتیبان باژ میخواھد؟ قالوس که سپاسگزار نوازش و پذیرائی گرم لھراسب بود داستان فرخزاد را برای او تعریف کرد. لھراسب پرسید چھره این دلاور به چه کسی مانند است؟ قالوس پاسخ داد چھره اش درست مثل
زریر است. لھراسب دانست که آن دلاور کسی جز فرزندش گشتاسب نیست.پس قالوس را با ھدایای فراوان باز گرداند و به قیصر پیام داد که من آماده نبردم.

پر اندیشه بنشست لھراسب دیر

بفرمود تا پیش او شد زریر

بدو گفت کاین جز برادرت نیست

بدین چاره بشتاب و ایدر مه ایست

من این پادشاھی مر او را دھم

برین بر سرش بر سپاھی نھم

زریر با سپاھی آراسته و لشکری گزیده با نوادگان کاوس و گودرز و بھرام شیراوژن و ریونیز، از خاندان و دو نواده گیو، رو به سوی روم نھاد و در مرز حلب سپاه را به بھرام سپرد و خود بصورت پیکی به درگاه قیصر شتافت.
دربارگاه قیصر دو برادر یکدیگر را دیدند ولی ھیچ آشکار نکردند.زریر به قیصر گفت: این فرخزاد از بندگان ماست که از درگاه شاه گریخته و نزد شما پایگاه یافته.و پیام لھراسب را به قیصر داد.قیصر پاسخ داد من آماده رزمم.باز گرد و جامه نبرد بپوش.روز دیگر گشتاسب به قیصر گفت:من پیش از این در دربار شاه بوده ام و آنان ھمه مرا می شناسند.بھتر است من به آنجا بروم و گفتنی ھا را با آنھا بگویم و

برآرم از ایشان ھمه کام تو

درفشان کنم در جھان نام تو

قیصر پذیرفت و گشتاسب سوار شد و به تنھائی به سپاه ایران آمد.زریر برادر را درآغوش گرفت و به گشتاسب گفت:پدرمان سخت پیر و خسته شده است و می خواھد تو پادشاه ایران باشی. این تاج را برای تو فرستاده.گشتاسب شادمان بر تخت شاھی نشست و تاج بر سر نھاد و ھمه بزرگان و نامداران و سران لشکر کمر بسته در کنار تختش برپای ایستادند.

بشاھی برو آفرین خواندند

ورا شھریار زمین خواندند

گشتاسب سپس پیامی به قیصر فرستاد و گفت:ھمه کارھا چنان است که خواست تو بود و زریر آماده بستن پیمان است. اگر زحمتی نیست به لشگرگاه ایرانیان بیا که زمانه به کام تو است.چون قیصر به لشگرگاه ایرانیان رسید گشتاسب از تخت به پا خاست و او را در برگرفت.قیصر با شگفتی تمام گشتاسب را شناخت و از کردار خویش پوزش خواست. گشتاسب او را کنار خود نشاند و به او گفت که شامگاھان کتایون را نزد او روانه کند.قیصر گنجھا و نگین و طوق و دینار و دیبا بار شتران کرد و با غلامان بسیار ھمراه کتایون نزد گشتاسب فرستاد وبرای ھریک از لشکریان ایران نیز ھدیه ای فرستاد.شھریار جوان باژ روم را به او بخشید و با کتایون و دیگر یلان رو به سوی ایران نھاد.قیصر دو منزل ھمراه آنان آمد و سپس به خواھش گشتاسب بازگشت.در ایران لھراسب به پیشباز گشتاسب شتافت و چون او پدر را دید از اسب فرود آمد و زمین را بوسید. لھراسب فرزند را در برگرفت و نواخت و ھمه باھم به سوی ایوان شاھی رفتند.
در آنجا لھراسب با دست خود تاج شاھی را بر سر فرزند نھاد و گشتاسب با سپاس و ستایش به پدر گفت:

چو مھتر کنی من ترا کھترم

بکوشم که گرد ترا نسپرم

ھمه نیک بادا سر انجام تو

مبادا که باشیم بی نام تو

که گیتی نماند ھمی بر کسی

چو ماند بتن رنج ماند بسی

چنین است کیھان ناپایدار

برو تخم بد تا توانی مکار
دانای طوس میگوید:

ھمی خواھم از دادگر یک خدای

که چندان بمانم بگیتی بجای

که این نامه شھریاران پیش

بپیوندم از خوب گفتار خویش

از این پس تن جانور خاک راست

سخن گوی جان معدن پاک راست

ھمچنینی دانای طوس شبی دقیقی شاعر را به خواب دیده که جامی از می ھمچون گلاب در دست و داستانھا می گفت از گذشته و آینده.فردوسی می گوید:دقیقی به من آواز دادی که می بخور به آیین کاوس کی و دوستانه بمن گفت:من از شاھنامه ھزار بیت را سروده ام و اگر یافتی بخیلی مکن، داستان گشتاسب و ارجاسب را بشعر در آوردم که ناگه سرآمد مرا روزگار .

گر آن مایه نزد شھنشه رسد

روانمن از خاک بر مه رسد

و فردوسی میگوید:

کنون من بگویم سخن کو بگفت

منم زنده او گشت با خاک جفت

سخن دقیقی :

چوگشتاسب را داد لھراسب تخت

فرود آمد از تخت و بر بست رخت

ببلخ گزین شد بران نوبھار

که یزدان پرستان بدان روزگار

مران جای را داشتندی چنان

که مر مکه را تازیان این زمان

لھراسب جائی را برای عبادت برگزید، جامه ای خشن برتن کرد، از بزرگی گذشت، موی سرش برگردن و شانه اش ریخت و سی سال خدا را از دل و جان نیایش کرد.
گشتاسب، ناھید دختر قیصر روم را نامی فارسی بر او نھاد و به کتایون معروف شد.کتایون دوفرزند آورد.یکی اسفندیار و دیگری پشوتن، ھردو دلاور، پھلوان و شمشیر زن. ھمه پادشاھان جھان به درگاه گشتاسب آمدند و ریاست او را گردن نھادند مگر ارجاسب که پادشاه توران زمین بود.ارجاسب کیش دیو ھا را داشت و ھیچ پندی بر او تاثیر نمی کرد.
در سرزمین گشتاسب مردی پاک، دانا و دانشمند به جھان آمد که آیینی تازه آورد.
ھدف او از میان بردن اھریمن و ھر اندیشه اھریمنی بود. آن مرد بزرگ زرتشت نام داشت.درختی که زرتشت در ایوان گشتاسب کاشت شاخ و برگ بسیار داشت

ھمه برگ وی پند و بارش خرد

کسی کو خرد پرورد کی مرُدَ

بشاه کیان گفت پیغمبرم

سوی تو خرد رھنمون آورم

گشتاسب دین زرتشت را پذیرفت و موبدان را به ھر سرزمینی فرستاد و دانایان و دانشمندان را به سوی خدای یگانه دعوت کرد.زرتشت درخت سروی را به نشان آنکه گشتاسب دین خداوند یکتا را پذیرفته در کنار آتشکده برزمین کاشت که سالیانی دراز آن سرو تناور شد و گشتاسب در کنار آن سرو خانه ساخت با چھل رش بلندی و چھل رش پھنا که در آن آب و گل بکار نبرد و دستور داد تا نقش جمشید بر یک سو و فریدون را با گرز گاوسار در سوی دیگر آن نقش کردند. آن سرو را سرو کشمر نام نھادند که زرتشت گفته بود خداوند آنرا از بھشت فرستاده است.
در آن زمان گشتاسب به شاه توران یعنی ارجاسب باژ می داد.زرتشت پیر به شاه کیان گفت:در خور دین ما این نیست که به سالار چین باژ بدھی و گشتاسب این را پذیرفت.نره دیوی این سخنان را شنید و تمام داستان زرتشت را برای ارجاسب تعریف کرد.ارجاسب نامه ای برای گشتاسب نوشت و آنرا به دو پھلوان ترک به نامھای بیدرفش و نامخواست داد و آنھا را روانه شھر گشتاسب کرد.
گشتاسب دستور داد تا جاماسب وزیر، نامه را بخواند.گشتاسب زرتشت را با دیگر بزرگان نزد خود خواست و نامه ارجاسب را با آنھا درمیان گذاشت.زریر و اسفندیار شمشیر کشیدند و گفتند اگر ارجاسب دین زرتشت را نپذیرد با این شمشیر باید او را بکشیم.قرار شد زریر ھمراه اسفندیار و جاماسب پاسخ ارجاسب را بنویسند.وقتی نامه نوشته شد، گشتاسب آنرا پسندید و به دو پھلوان تورانی داد تا به ارجاسب برسانند.دو پھلوان وقتی به سپاه توران رسیدند، پیاده به ایوان ارجاسب رفته، نامه را به او دادند.دبیر نامه را خواند که در آن نوشته شده بود:
ارجاسب آنچه را نوشته بودی خواندیم. اما آن سخنھا از مغز و دھان تو بزرگتر است و تو در جایگاھی نیستی که آن سخنان را بزبان بیاوری.سخنانی بی معنی گفته بودی که تا چندی دیگر سپاه به این سرزمین میفرستی.اینک کارت را آسان کردیم و خودمان بسوی سرزمین تو می آییم.ھزاران ھزار مرد دلاور و نامدار، ھمه از خاندان ایرج و پھلوان نه از خاندان افراسیاب و بیکاره .

چو سالار پیکند نامه بخواند

فرود آمد از گاه و خیره بماند

بعد رو به سپھبد توران کرد و گفت:فردا بامداد از تمامی سرزمین ما سپاھیان را روانه ایران زمین کن.دو برادر اھریمن خود را به نامھای کھرم و اندیرمان را سپھسالاری داد و با سیصد ھزار سوار گزیده روانه جنگ با ایرانیان کرد.

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*