خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : پس آن نامه ی سام پاسخ نوشت‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : پس آن نامه ی سام پاسخ نوشت‬

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

موافقت شاه با ازدواج زال و رودابه  :  

‫‫‫‫‫‫‫‫‫پس آن نامه ی سام پاسخ نوشت‬
‫شگفتی سخنهای فرخ نوشت‬
‫که ای نامور پهلوان دلیر‬
‫به هر کار پیروز برسان شیر‬
‫نبیند چو تو نیز گردان سپهر‬
‫به رزم و به بزم و به رای و به چهر‬
‫همان پور فرخنده زال سوار‬
‫کزو ماند اندر جهان یادگار‬
‫رسید و بدانستم از کام او‬
‫همان خواهش و رای و آرام او‬
‫برآمد هر آنچ آن ترا کام بود‬
‫همان زال را رای و آرام بود‬
‫همه آرزوها سپردم بدوی‬
‫بسی روزه فرخ شمردم بدوی‬
‫ز شیری که باشد شکارش پلنگ‬
‫چه زاید جز از شیر شرزه به جنگ‬
‫گسی کردمش با دلی شادمان‬
‫کزو دور بادا بد بدگمان‬
‫برون رفت با فرخی زال زر‬
‫ز گردان لشکر برآورده سر‬
‫نوندی برافگند نزدیک سام‬
‫که برگشتم از شاه دل شادکام‬
‫ابا خلعت خسروانی و تاج‬
‫همان یاره و طوق و هم تخت عاج‬
‫چنان شاد شد زان سخن پهلوان‬
‫که با پیر سر شد به نوی جوان‬
‫سواری به کابل برافگند زود‬
‫به مهراب گفت آن کجا رفته بود‬
‫نوازیدن شهریار جهان‬
‫وزان شادمانی که رفت از مهان‬
‫من اینک چو دستان بر من رسد‬
‫گذاریم هر دو چنان چون سزد‬
‫چنان شاد شد شاه کابلستان‬
‫ز پیوند خورشید زابلستان‬
‫که گفتی همی جان برافشاندند‬
‫ز هر جای رامشگران خواندند‬
‫چو مهراب شد شاد و روشن روان‬
‫لبش گشت خندان و دل شادمان‬
‫گرانمایه سیندخت را پیش خواند‬
‫بسی خوب گفتار با او براند‬
‫بدو گفت کای جفت فرخنده رای‬
‫بیفروخت از رایت این تیره جای‬
‫به شاخی زدی دست کاندر زمین‬
‫برو شهریاران کنند آفرین‬
‫چنان هم کجا ساختی از نخست‬
‫بیاید مر این را سرانجام جست‬
‫همه گنج پیش تو آراستست‬
‫اگر تخت عاجست اگر خواستست‬
‫چو بشنید سیندخت ازو گشت باز‬
‫بر دختر آمد سراینده راز‬
‫همی مژده دادش به دیدار زال‬
‫که دیدی چنان چون بباید همال‬
‫زن و مرد را از بلندی منش‬
‫سزد گر فرازد سر از سرزنش‬
‫سوی کام دل تیز بشتافتی‬
‫کنون هر چه جستی همه یافتی‬
‫بدو گفت رودابه ای شاه زن‬
‫سزای ستایش به هر انجمن‬
‫من از خاک پای تو بالین کنم‬
‫به فرمانت آرایش دین کنم‬
‫ز تو چشم آهرمنان دور باد‬
‫دل و جان تو خانه ی سور باد‬
‫چو بشنید سیندخت گفتار اوی‬
‫به آرایش کاخ بنهاد روی‬
‫بیاراست ایوانها چون بهشت‬
‫گلاب و می و مشک و عنبر سرشت‬
‫بساطی بیفگند پیکر به زر‬
‫زبر جد برو بافته سر به سر‬
‫دگر پیکرش در خوشاب بود‬
‫که هر دانه ای قطره ای آب بود‬
‫یک ایوان همه تخت زرین نهاد‬
‫به آیین و آرایش چین نهاد‬
‫همه پیکرش گوهر آگنده بود‬
‫میان گهر نقشها کنده بود‬
‫ز یاقوت مر تخت را پایه بود‬
‫که تخت کیان بود و پرمایه بود‬
‫یک ایوان همه جامه ی رود و می‬
‫بیاورده از پارس و اهواز و ری‬
‫بیاراست رودابه را چون نگار‬
‫پر از جامه و رنگ و بوی بهار‬
‫همه کابلستان شد آراسته‬
‫پر از رنگ و بوی و پر از خواسته‬
‫همه پشت پیلان بیاراستند‬
‫ز کابل پرستندگان خواستند‬
‫نشستند بر پیل رامشگران‬
‫نهاده به سر بر زر افسران‬
‫پذیره شدن را بیاراستند‬
‫نثارش همه مشک و زر خواستند‬
‫همی رند دستان گرفته شتاب‬
‫چو پرنده مرغ و چو کشتی برآب‬
‫کسی را نبد ز آمدنش آگهی‬
‫پذیره نرفتند با فرهی‬
‫خروشی برآمد ز پرده سرای‬
‫که آمد ز ره زال فرخنده رای‬
‫پذیره شدش سام یل شادمان‬
‫همی داشت اندر برش یک زمان‬
‫فرود آمد از باره بوسید خاک‬
‫بگفت آن کجا دید و بشنید پاک‬
‫نشست از بر تخت پرمایه سام‬
‫ابا زال خرم دل و شادکام‬
‫سخنهای سیندخت گفتن گرفت‬
‫لبش گشت خندان نهفتن گرفت‬
‫چنین گفت کامد ز کابل پیام‬
‫پیمبر زنی بود سیندخت نام‬
‫ز من خواست پیمان و دادم زمان‬
‫که هرگز نباشم بدو بدگمان‬
‫ز هر چیز کز من به خوبی بخواست‬
‫سخنها بران برنهادیم راست‬
‫نخست آنکه با ماه کابلستان‬
‫شود جفت خورشید زابلستان‬
‫دگر آنکه زی او به مهمان شویم‬
‫بران دردها پاک درمان شویم‬
‫فرستاده ای آمد از نزد اوی‬
‫که پردخته شد کار بنمای روی‬
‫کنون چیست پاسخ فرستاده را‬
‫چه گوییم مهراب آزاده را‬
‫ز شادی چنان شد دل زال سام‬
‫که رنگش سراپای شد لعل فام‬
‫چنین داد پاسخ که ای پهلوان‬
‫گر ایدون که بینی به روشن روان‬
‫سپه رانی و ما به کابل شویم‬
‫بگوییم زین در سخن بشنویم‬
‫به دستان نگه کرد فرخنده سام‬
‫بدانست کورا ازین چیست کام‬
‫سخن هر چه از دخت مهراب نیست‬
‫به نزدیک زال آن جز از خواب نیست‬
‫بفرمود تا زنگ و هندی درای‬
‫زدند و گشادند پرده سرای‬
‫هیونی برافگند مرد دلیر‬
‫بدان تا شود نزد مهراب شیر‬
‫بگوید که آمد سپهبد ز راه‬
‫ابا زال با پیل و چندی سپاه‬
‫فرستاده تازان به کابل رسید‬
‫خروشی برآمد چنان چون سزید‬
‫چنان شاد شد شاه کابلستان‬
‫ز پیوند خورشید زابلستان‬
‫که گفتی همی جان برافشاندند‬
‫ز هر جای رامشگران خواندند‬

 

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*